Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-879

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 maart 2016

aan de minister van Justitie

Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen

hormoon
doping
elektronische handel
drugverslaving
volksgezondheid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
officiŽle statistiek

Chronologie

9/3/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 )
21/9/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-880

Vraag nr. 6-879 d.d. 9 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het jaarverslag 2014 van de Multidisciplinaire Hormonencel.

Jaar op jaar neemt het aantal inbreuken wegens zwendel in anabolen voor humaan gebruik toe. Uit de vaststellingen op het terrein door de politiediensten blijkt ook een link tussen het drugsmilieu en de handel in anabolen.

Reeds in 2011 diende ik samen met alle andere democratische partijen van zowel meerderheid als oppositie een wetsvoorstel in om dezelfde verzwarende omstandigheden in te voeren voor de handel in hormonen en hormonencriminaliteit als degene die nu reeds bestaan voor de handel in drugs (cf. wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik, stuk Senaat nr. 6-1274/1 - 2011/2012). Tot op heden werd deze maatregel nog niet ingevoerd. De Hormonencel haalt dit ook in haar verslag 2014 aan als een expliciet probleem. De Cel betreurt dat de wet wat dit betreft nog steeds niet aangepast is en dit reeds meer dan vier jaar nadat een voorstel hieromtrent werd ingediend.

De Hormonencel luidt in haar jaarverslag wederom de alarmklok over de explosie van de verkoop van doping aan landgenoten. Tot mijn verbazing stel ik vast dat op het internet menige websites openlijk hormonen voor menselijke gebruik verkopen alsook zogenaamde prohormonen (cf. http://www.anabolenkuurkopen.be/groei-hormonen-hgh). Sommige sites maken zich sterk met de slogans : " geen douane verzending in de EU" . Men gebruikt met andere woorden het verkoopsargument dat er geen controle van de zending zal zijn (cf. http://www.vitamarket.net/nl/viewpage/prohormoon-info-41.html).

De strijd tegen hormonen en het gebruik van anabolica als humane doping en in de sport is een transversale gemeenschapsaangelegenheid. De Gemeenschappen zijn bevoegd wat de preventieve gezondheidszorg betreft. De handhaving van de handel in illegale producten is een federale aangelegenheid. Het jaarverslag is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar er meer intens moet worden ingezet tegen deze bijzonder schadelijke producten.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe pakt u het te koop aanbieden via het internet van hormonen en prohormonen aan? Kunt u dit concreet toelichten met vermelding van de acties die werden ondernomen en vervolgingen die werden ingesteld ? Werden er reeds websites geblokkeerd en zo ja, hoeveel ? Zo neen, waarom niet ?

2) Welke concrete maatregelen werden genomen om de handel in anabolen aan te pakken en dit zowel juridisch als op het terrein ? Kan dit cijfermatig worden toegelicht wat de veroordelingen en de in beslag genomen producten betreft ?

3) Bent u bereid met de Gemeenschappen samen te zitten om desgevallend gerichte campagnes op te zetten, onder meer gericht op jongeren, gelet op de gevaren voor de volksgezondheid ? Kunt u desgevallend toelichten ?

4) Bent u bereid de verkoop via het internet van hormonen en pro-hormonen op Europees niveau aan te kaarten gezien veel van deze sites de zwakste schakel opzoeken om hun webwinkel op te zetten ? Kan dit concreet worden toegelicht ?

Antwoord ontvangen op 21 september 2016 :

1) In 2012 werden er elf websites geblokkeerd naar aanleiding van het aantreffen van insuline in Melanotan. In 2014 werden er acht sites (met extensie « .be ») die anabolen verkochten verwijderd en in 2015 werden er negen sites (met extensie « .be ») die anabolen verkochten verwijderd. Anabolensites die opereren vanuit België of waar een Belg de spil is, worden onderzocht door Justitie. De medewerking van koop- en biedsites verloopt vlot, op eenvoudige vraag verwijderen zij advertenties die anabolen te koop aanbieden.

2) De Hormonencel volgt de problematiek van dichtbij op en aan de hand van de al daar verzamelde informatie konden anabolenlabs en -dealers aangetroffen worden en gedesactiveerd. Er is een samenwerking met het federaal parket. Er werd in het kader van het ICVV (overlegplatform inzake voedselveiligheid, waarvan Justitie voortrekker is) een werkgroep opgericht inzake verkoop op afstand die de problemen (ondermeer verschuiving van handel naar het « deep web » op anonieme marktplaatsen op het zogenaamde « darknet » en betaling met « bitcoins » (digitaal geld) in kaart bracht en multidiscplinaire controles van postzendingen organiseerde. Er wordt geparticipeerd in internationale acties zoals « Pangea ». Er bestaan geen betrouwbare cijfers over het preciese aantal in beslag genomen producten, enkel over het aantal inbeslagnames en deze staan elk jaar in het jaarverslag te lezen. Deze zijn reeds een aantal jaren in stijgende lijn (het rapport van de Hormonencel 2014).

3) Er wordt verwezen naar het reeds gegeven antwoord op schriftelijke vraag nr. 6-747, punt 4), eveneens gesteld door het geachte lid.

4) Een Europese aanpak zou zeker een meerwaarde hebben. Interpol en Europol organiseren reeds jaarlijks een actie waarbij zij de websites die namaakgeneesmiddelen aanbieden, willen aanpakken. Zij hebben nu expliciet gevraagd ook de sites aan te pakken die anabolen verkopen.