Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-880

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 maart 2016

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen

hormoon
doping
elektronische handel
drugverslaving
volksgezondheid
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
officiŽle statistiek

Chronologie

9/3/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 )
24/4/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-878
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-879

Vraag nr. 6-880 d.d. 9 maart 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het jaarverslag 2014 van de Multidisciplinaire Hormonencel.

Jaar op jaar neemt het aantal inbreuken wegens zwendel in anabolen voor humaan gebruik toe. Uit de vaststellingen op het terrein door de politiediensten blijkt ook een link tussen het drugsmilieu en de handel in anabolen.

Reeds in 2011 diende ik samen met alle andere democratische partijen van zowel meerderheid als oppositie een wetsvoorstel in om dezelfde verzwarende omstandigheden in te voeren voor de handel in hormonen en hormonencriminaliteit als degene die nu reeds bestaan voor de handel in drugs (cf. wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik, stuk Senaat nr. 6-1274/1 - 2011/2012). Tot op heden werd deze maatregel nog niet ingevoerd. De Hormonencel haalt dit ook in haar verslag 2014 aan als een expliciet probleem. De Cel betreurt dat de wet wat dit betreft nog steeds niet aangepast is en dit reeds meer dan vier jaar nadat een voorstel hieromtrent werd ingediend.

De Hormonencel luidt in haar jaarverslag wederom de alarmklok over de explosie van de verkoop van doping aan landgenoten. Tot mijn verbazing stel ik vast dat op het internet menige websites openlijk hormonen voor menselijke gebruik verkopen alsook zogenaamde prohormonen (cf. http://www.anabolenkuurkopen.be/groei-hormonen-hgh). Sommige sites maken zich sterk met de slogans : " geen douane verzending in de EU" . Men gebruikt met andere woorden het verkoopsargument dat er geen controle van de zending zal zijn (cf. http://www.vitamarket.net/nl/viewpage/prohormoon-info-41.html).

De strijd tegen hormonen en het gebruik van anabolica als humane doping en in de sport is een transversale gemeenschapsaangelegenheid. De Gemeenschappen zijn bevoegd wat de preventieve gezondheidszorg betreft. De handhaving van de handel in illegale producten is een federale aangelegenheid. Het jaarverslag is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar er meer intens moet worden ingezet tegen deze bijzonder schadelijke producten.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Hoe pakt u het te koop aanbieden via het internet van hormonen en prohormonen aan? Kunt u dit concreet toelichten met vermelding van de acties die werden ondernomen en vervolgingen die werden ingesteld ? Werden er reeds websites geblokkeerd en zo ja, hoeveel ? Zo neen, waarom niet ?

2) Welke concrete maatregelen werden genomen om de handel in anabolen aan te pakken en dit zowel juridisch als op het terrein ? Kan dit cijfermatig worden toegelicht wat de veroordelingen en de in beslag genomen producten betreft ?

3) Bent u bereid met de Gemeenschappen samen te zitten om desgevallend gerichte campagnes op te zetten, onder meer gericht op jongeren, gelet op de gevaren voor de volksgezondheid ? Kunt u desgevallend toelichten ?

4) Bent u bereid de verkoop via het internet van hormonen en pro-hormonen op Europees niveau aan te kaarten gezien veel van deze sites de zwakste schakel opzoeken om hun webwinkel op te zetten ? Kan dit concreet worden toegelicht ?

Antwoord ontvangen op 24 april 2017 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) De hormonencel volgt de problematiek van dichtbij op. Deze vraag moet gesteld worden aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse zaken.

2) In verband met de juridische aspecten : Het bestrijden van de zwendel in hormonen is voornamelijk een competentie van de politie.

Daarentegen, wanneer het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) optreedt, dient te worden opgemerkt dat zij de mogelijkheid heeft om op grond van artikel 12 van de wet van 24 februari 1921, in overeenstemming met de regels zoals voorzien door dit artikel, een bedrag voor te stellen waarvan de vrijwillige betaling door de dader een einde maakt aan de openbare vordering. In geval van niet-betaling alsook in geval er geen voorstel tot betaling wordt gemaakt door de ambtenaar-jurist, wordt het proces-verbaal overgedragen aan de Procureur des Konings.

In verband met aspecten op het terrein : Het FAGG werkt in nauwe samenwerking met de douane (GAD-team) die zendingen onderschept die hormonale substanties kunnen bevatten. Zij waarschuwen onmiddellijk het parket en de federale politie.

De Federale gerechtelijke politie van Brussel pakt de verkoop via internet van producten aan en opent dossiers wanneer onze territoriale competenties dit toelaten.

Daarnaast worden verdere onderzoeken uitgevoerd wanneer een mogelijke productiesite geïdentificeerd is door één van de competente autoriteiten. Het FAGG assisteert bij al deze acties op het terrein.

3) Het FAGG lanceerde een campagne in 2009 over namaakgeneesmiddelen, zoals vb. anabolica. Deze campagne is nog steeds zeer actueel en is beschikbaar op de website van het FAGG.

4) Europese aanpak zou zeker meerwaarde betekenen. Interpol en Europol organiseren reeds jaarlijks een actie (PANGEA) waarbij zij de websites die namaakgeneesmiddelen aanbieden, zijn opgespoord en afgesloten. Zij hebben nu expliciet gevraagd ook de sites aan te pakken die anabolen verkopen.