Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8051

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 8 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

InterministeriŽle conferentie Buitenlands Beleid - Bijeenroeping

InterministeriŽle Conferentie
buitenlands beleid
verhouding land-regio

Chronologie

8/2/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
9/1/2014Antwoord

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4580

Vraag nr. 5-8051 d.d. 8 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten uit 1994 moet er op geregelde tijdstippen een InterministeriŽle Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB) worden bijeengeroepen, die het externe beleid van zowel de federatie als de deelstaten moet afstemmen en coŲrdineren.

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nummer 5-6913 antwoordde u dat de ICBB nog niet is samengekomen, maar dat u echter wel de intentie had om de ICBB "op geregelde tijdstippen bij elkaar te roepen". U kondigde vervolgens aan dat er in november 2012 een ICBB bijeen zal geroepen worden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is er sinds uw aantreden als minister van Buitenlandse Zaken al een bijeenroeping van het ICBB geweest?

2) Kan u het overzicht geven van de besproken onderwerpen en gemaakte beslissingen?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2014 :

1) Sinds mijn aanstelling als vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken is de Interministeriële Conferentie “Buitenlands Beleid” (ICBB) drie maal samengekomen : op 7 november 2012, 24 april 2013 en 12 juli 2013. Een volgende zitting van de ICBB is voorzien op 28 januari 2014.

2) Volgende onderwerpen werden besproken en volgende beslissingen werden genomen :

Zitting van 7 november 2012 :

Zitting van 24 april 2013 :

Zitting van 12 juli 2013 :

  1. Samenwerkingsakkoord van 17 juni 1994 betreffende de gewestelijke economische en handelsattachés en de modaliteiten op het vlak van de handelspromotie, het Samenwerkingsakkoord van 18 mei 1995 betreffende het statuut van de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten in de diplomatieke en consulaire posten : de FOD Buitenlandse Zaken bezorgt tegen eind juli een nota met de punten die nog problemen stellen en desgevallend voorstellen van amendementen. De werkgroep herneemt zijn werkzaamheden begin september en om de dynamiek van de onderhandelingen te bewaren zal een vergaderkalender worden opgesteld.

  2. het Kaderakkoord tot samenwerking van 30 juni 1994 over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België bij de internationale organisaties waarvan de werkzaamheden betrekking hebben op gemengde bevoegdheden (aanpassing van de bijlage) : de werkgroep zet zijn werkzaamheden verder.

  3. het Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de ministerraad van de Europese Unie) : de tweede lezing van de tekst werd afgerond maar een aantal punten vergen nog verder overleg. De discussie over de raadscategorieën heeft nog niet plaatsgevonden (wachten op resultaat COMORI). De werkgroep herneemt zijn werkzaamheden vanaf begin september.