BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
8 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8051

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
InterministeriŽle conferentie Buitenlands Beleid - Bijeenroeping
________
InterministeriŽle Conferentie
buitenlands beleid
verhouding land-regio
________
8/2/2013Verzending vraag
17/12/2013Herkwalificatie
9/1/2014Antwoord
________
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4580
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8051 d.d. 8 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten uit 1994 moet er op geregelde tijdstippen een InterministeriŽle Conferentie Buitenlands Beleid (ICBB) worden bijeengeroepen, die het externe beleid van zowel de federatie als de deelstaten moet afstemmen en coŲrdineren.

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nummer 5-6913 antwoordde u dat de ICBB nog niet is samengekomen, maar dat u echter wel de intentie had om de ICBB "op geregelde tijdstippen bij elkaar te roepen". U kondigde vervolgens aan dat er in november 2012 een ICBB bijeen zal geroepen worden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is er sinds uw aantreden als minister van Buitenlandse Zaken al een bijeenroeping van het ICBB geweest?

2) Kan u het overzicht geven van de besproken onderwerpen en gemaakte beslissingen?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2014 :

1) Sinds mijn aanstelling als vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken is de Interministeriële Conferentie “Buitenlands Beleid” (ICBB) drie maal samengekomen : op 7 november 2012, 24 april 2013 en 12 juli 2013. Een volgende zitting van de ICBB is voorzien op 28 januari 2014.

2) Volgende onderwerpen werden besproken en volgende beslissingen werden genomen :

Zitting van 7 november 2012 :

 • Vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de ministerraad van de Europese Unie : beurtrol (op vraag van de Duitstalige Gemeenschap) : de ICBB nam akte van de beurtrol die door de Gemeenschappen en de Gewesten werd opgesteld.

 • Openen en sluiten van diplomatieke posten (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : toelichting werd gegeven bij de reorganisatie van het postennetwerk.

 • Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : de werkgroep gemengde verdragen lijst de verschillende standpunten op en legt deze voor beslissing voor aan de ICBB.

 • Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : oproep om de instemmingsprocedures zo snel mogelijk te beëindigen.

 • Verdrag over de stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU (op vraag van de federale Regering) : oproep om de instemmingsprocedures zo snel mogelijk te beëindigen.

 • Kaderconventie inzake de bescherming van de nationale minderheden : samenstelling en opvolging der werkzaamheden van de werkgroep (Federale Regering) : de leden van de ICBB wordt gevraagd hun standpunt mee te delen over enerzijds de opportuniteit van het heropstarten van de werkzaamheden van de werkgroep en anderzijds over de eventuele samenstelling van deze werkgroep.

 • Evaluatie van het Samenwerkingsakkoord van 17 juni 1994 betreffende de gewestelijke economische en handelsattachés en de modaliteiten op het vlak van de handelspromotie, het Samenwerkingsakkoord van 18 mei 1995 betreffende het statuut van de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten in de diplomatieke en consulaire posten, het Kaderakkoord tot samenwerking van 30 juni 1994 over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België bij de internationale organisaties waarvan de werkzaamheden betrekking hebben op gemengde bevoegdheden (aanpassing van de bijlage) en het Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de ministerraad van de Europese Unie) : de werkgroepen hervatten hun werkzaamheden.

 • Toepassen van het Verdrag tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten (1961) (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/ Gewest) : een werkgroep zal het dossier bestuderen en een advies formuleren voor de ICBB.

 • Sluiten van een intrafederaal samenwerkingsakkoord over nucleaire export, dat onder meer zou slaan op het uitwisselen van expertise, informatie en doeltreffende procedures (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : Staatssecretaris voor Energie bereidt een samenwerkingsakkoord voor en neemt het initiatief voor de concretisering van het institutioneel akkoord.

 • Eerste politieke oriëntatie over de regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : overleg zal op regelmatige basis worden georganiseerd.

 • Voorzitter van het Europees Universitair Instituut te Firenze (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : de werkgroep hervat zijn besprekingen over het samenwerkingsakkoord.

Zitting van 24 april 2013 :

 • Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) : Directie-Generaal Juridische Zaken van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken bezorgt advies over de mogelijke gevolgen van een a posteriori instemming door de gefedereerde entiteiten van een verdrag dat al in werking is getreden. ICBB zal op basis van dit advies een beslissing nemen tijdens de volgende zitting.

 • Werkgroep ontwikkelingssamenwerking (op vraag van de federale Regering) : werkgroep wordt opgericht en rapporteert op regelmatige basis aan de ICBB.

 • Werkzaamheden van de werkgroepen belast met de evaluatie van het Samenwerkingsakkoord van 17 juni 1994 betreffende de gewestelijke economische en handelsattachés en de modaliteiten op het vlak van de handelspromotie, het Samenwerkingsakkoord van 18 mei 1995 betreffende het statuut van de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten in de diplomatieke en consulaire posten, het Kaderakkoord tot samenwerking van 30 juni 1994 over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België bij de internationale organisaties waarvan de werkzaamheden betrekking hebben op gemengde bevoegdheden (aanpassing van de bijlage) en het Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de ministerraad van de Europese Unie) : de werkgroepen zetten hun werkzaamheden verder.

 • Werkgroep over het samenwerkingsakkoord betreffende het (co)bestuur van het Europees Universitair Instituut (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : werkgroep start werkzaamheden op basis van een ontwerp van samenwerkingsakkoord dat eerstdaags wordt opgestuurd.

 • Werkgroep over de toepassing van het Verdrag tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten (1961) (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : voorstel van de FOD Buitenlandse Zaken voor interne administratieve vereenvoudiging zal verder worden besproken op de volgende vergadering van de werkgroep.

 • Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) en over de financiële bijdragen aan deze organisatie (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : ICBB keurt het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed. De verdeelsleutel voorzien in het samenwerkingsakkoord wordt toegepast op de eerste lidmaatschapsbijdrage (2013).

 • Samenwerkingsakkoord betreffende de vergemakkelijking van de samenwerking rond het nucleair exportbeleid (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/gewest) : federale overheid bepaalt zo spoedig mogelijk het interne standpunt met betrekking tot het samenwerkingsakkoord en organiseert nadien een werkgroep aan dewelke de Gewesten zullen worden geassocieerd.

 • Samenwerkingsakkoord betreffende het Verdrag tot het verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : FOD Buitenlandse Zaken organiseert een vergadering van de permanente overlegstructuur over enerzijds de aanpassingen die aan het samenwerkingsakkoord moeten aangebracht worden en anderzijds de uitvoeringsbesluiten.

 • Huisvesting Ambassades (naar aanleiding van de samenwerking met Nederland en Luxemburg) (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : Voorzitter Directiecomité FOD Buitenlandse Zaken start vanaf de maand mei een periodiek overleg over de hertekening van het postennetwerk en de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking met Nederland.

 • Invoering van het stemrecht voor Belgen in het buitenland bij verkiezingen voor de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : overstijgt de bevoegdheid van de ICBB. De voorzitter van de ICBB zal de vraag voorleggen aan de eerste minister met weergave van de verschillende standpunten.

 • Kaderconventie inzake de bescherming van de nationale minderheden (federale Regering) : Franse Gemeenschap/Waals Gewest zal naam tweede vertegenwoordiger in de werkgroep meedelen.

Zitting van 12 juli 2013 :

 • Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) : Directie-Generaal Juridische Zaken van de FOD Buitenlandse Zaken heeft gevraagde nota bezorgd. Een a posteriori instemming door de gefedereerde entiteiten kan, maar heeft geen juridische meerwaarde op internationaal vlak. Vlaamse Gemeenschap/Gewest beraadt zich over aan te nemen houding.

 • Werkzaamheden van de werkgroepen belast met de evaluatie van het :

 1. Samenwerkingsakkoord van 17 juni 1994 betreffende de gewestelijke economische en handelsattachés en de modaliteiten op het vlak van de handelspromotie, het Samenwerkingsakkoord van 18 mei 1995 betreffende het statuut van de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en de Gewesten in de diplomatieke en consulaire posten : de FOD Buitenlandse Zaken bezorgt tegen eind juli een nota met de punten die nog problemen stellen en desgevallend voorstellen van amendementen. De werkgroep herneemt zijn werkzaamheden begin september en om de dynamiek van de onderhandelingen te bewaren zal een vergaderkalender worden opgesteld.

 2. het Kaderakkoord tot samenwerking van 30 juni 1994 over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België bij de internationale organisaties waarvan de werkzaamheden betrekking hebben op gemengde bevoegdheden (aanpassing van de bijlage) : de werkgroep zet zijn werkzaamheden verder.

 3. het Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 met betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de ministerraad van de Europese Unie) : de tweede lezing van de tekst werd afgerond maar een aantal punten vergen nog verder overleg. De discussie over de raadscategorieën heeft nog niet plaatsgevonden (wachten op resultaat COMORI). De werkgroep herneemt zijn werkzaamheden vanaf begin september.

 • Samenwerkingsakkoord betreffende de vergemakkelijking van de samenwerking rond het nucleair exportbeleid (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : Overlegcomité van 17 juli 2013 richt ad hoc werkgroep op met alle betrokken partijen ten einde het samenwerkingsakkoord te finaliseren.

 • Samenwerkingsakkoord betreffende het Verdrag tot het verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : de werkgroep zet zijn werkzaamheden verder op basis van de reacties van de gefedereerde entiteiten op het voorstel van de FOD Buitenlandse Zaken.

 • Opvolging UNESCO-dossiers door Ambassade in Parijs naar aanleiding van de federale reorganisatie van diplomatieke posten (op vraag van de Vlaamse Gemeenschap/Gewest) : Permanent Vertegenwoordiger bij de OESO wordt ook geaccrediteerd bij de UNESCO. Vanaf september wordt een diplomatiek medewerker aangesteld als adjunct-permanent vertegenwoordiger teneinde een permanente opvolging van de dossiers te garanderen.

 • Stand van de voorbereiding van het Voorzitterschap van de Raad van Europa in 2014 (op vraag van de Duitstalige Gemeenschap) : op 19 september 2013 vindt een Coormultivergadering plaats. De gefedereerde entiteiten worden gevraagd om vóór die dag schriftelijk hun prioriteiten/voorstellen te bezorgen.

 • Akkoord tussen het Koninkrijk België en Biodiversity International tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003 (op vraag van het Waals Gewest) : ICBB vraagt om het samenwerkingsakkoord over de nadere regelen voor het sluiten van gemengde verdragen correct toe te passen. De beslissing met betrekking tot een afwijking van de formules van ondertekening dient tijdig en bij consensus te worden genomen in het kader van de werkgroep gemengde verdragen.

 • Invoering van het stemrecht voor Belgen in het buitenland bij verkiezingen voor de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten : de Beleidscel van de minister van Buitenlandse Zaken bereidt een brief voor voor de eerste minister.