SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
10 décembre 2010 10 december 2010
________________
Question écrite n° 5-536 Schriftelijke vraag nr. 5-536

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice

aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
________________
Gouvernement en affaires courantes - Absence d'arrêtés d'exécution - Nombres Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen 
________________
démission du gouvernement
arrêté
application de la loi
aftreden van de regering
besluit
toepassing van de wet
________ ________
10/12/2010 Verzending vraag
25/3/2011 Antwoord
10/12/2010 Verzending vraag
25/3/2011 Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 5-520
Aussi posée à : question écrite 5-521
Aussi posée à : question écrite 5-522
Aussi posée à : question écrite 5-523
Aussi posée à : question écrite 5-524
Aussi posée à : question écrite 5-525
Aussi posée à : question écrite 5-526
Aussi posée à : question écrite 5-527
Aussi posée à : question écrite 5-528
Aussi posée à : question écrite 5-529
Aussi posée à : question écrite 5-530
Aussi posée à : question écrite 5-531
Aussi posée à : question écrite 5-532
Aussi posée à : question écrite 5-533
Aussi posée à : question écrite 5-534
Aussi posée à : question écrite 5-535
Aussi posée à : question écrite 5-537
Aussi posée à : question écrite 5-538
Aussi posée à : question écrite 5-539
Aussi posée à : question écrite 5-540
Aussi posée à : question écrite 5-541
Aussi posée à : question écrite 5-520
Aussi posée à : question écrite 5-521
Aussi posée à : question écrite 5-522
Aussi posée à : question écrite 5-523
Aussi posée à : question écrite 5-524
Aussi posée à : question écrite 5-525
Aussi posée à : question écrite 5-526
Aussi posée à : question écrite 5-527
Aussi posée à : question écrite 5-528
Aussi posée à : question écrite 5-529
Aussi posée à : question écrite 5-530
Aussi posée à : question écrite 5-531
Aussi posée à : question écrite 5-532
Aussi posée à : question écrite 5-533
Aussi posée à : question écrite 5-534
Aussi posée à : question écrite 5-535
Aussi posée à : question écrite 5-537
Aussi posée à : question écrite 5-538
Aussi posée à : question écrite 5-539
Aussi posée à : question écrite 5-540
Aussi posée à : question écrite 5-541
________ ________
Question n° 5-536 du 10 décembre 2010 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-536 d.d. 10 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dans le périodique « Lokaal » du 16 novembre 2010, la « Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten » déplore que la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard n'ait toujours pas reçu d'arrêtés d'exécution. Plus de soixante arrêtés royaux attendent, dit-on, un gouvernement disposant de la plénitude des compétences, qui pourra les faire entrer en vigueur.

Pouvez-vous m'indiquer, pour votre domaine de compétences, quels arrêtés royaux sont actuellement prêts, mais attendent un gouvernement disposant de la plénitude des compétences pour être promulgués ?

 

In het tijdschrift Lokaal van 16 november 2010 doet de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten haar beklag over het feit dat er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn voor de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen. Naar verluidt liggen er momenteel meer dan zestig koninklijke besluiten te wachten op een regering met volheid van bevoegdheid om ze in werking te kunnen doen treden.

Kunt u mij voor uw bevoegdheidsdomeinen meedelen welke koninklijke besluiten momenteel klaar zijn, maar liggen te wachten op een regering met volheid van bevoegdheid om te kunnen worden uitgevaardigd?

 
Réponse reçue le 25 mars 2011 : Antwoord ontvangen op 25 maart 2011 :

La question de l’honorable membre est identique à la question orale n° 3077 de monsieur le représentant Bert Schoofs.

Je me permets dès lors de renvoyer à la réponse que j’ai donnée la 1er mars 2011 en commission de la Justice de la Chambre (voir Doc. Parl., Chambre, 2010-2011, CRIV 53 COM 148).

De vraag van de geachte lid is identiek aan de mondelinge vraag nr. 3077 van de heer volksvertegenwoordiger Bert Schoofs.

Ik ben dan ook zo vrij te verwijzen naar het antwoord dat ik op 1 maart 2011 in de commissie voor de Justitie van de Kamer heb gegeven (zie Parl. St., Kamer, 2010-2011, CRIV 53 COM 148).