Auteurs- en sprekersregister betreffende "Tindemans Elke" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De verkiezingen van 10 juni 2007 en de implicaties voor de studenten (Extra moeilijkheden - Richtlijnen aan de gemeenten) (3-1514)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Tindemans aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 34-36 3-216 p. 34-36 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Tindemans, senator-opvolgster voor het Nederlandstalig kiescollege
3-193
p. 8 3-193 p. 8 (PDF)
Het personeelsbeleid bij de federale beleidsorganen en de ministeriŽle secretariaten (Opmerkingen van het Rekenhof - Detachering - Geen respect voor het onderscheid in het takenpakket van de beleidscellen en de secretariaten) (3-1382)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Tindemans aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-200
p. 27-28 3-200 p. 27-28 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiŽn - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Voorstel van de heren Van den Brande, Beke, Schouppe, Steverlynck, Hugo Vandenberghe en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Tindemans
3-2381/1
p. 1-19 3-2381/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag (3-2091)      
  Voorstel van de dames Pehlivan, Zrihen, Anseeuw, Geerts en Tindemans en de heer Cornil
3-2091/1
p. 1-4 3-2091/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden (3-1894)      
  Verslag van mevrouw Tindemans
3-1894/2
p. 1-3 3-1894/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (3-2088)      
  Voorstel van de dames de Bethune, Tindemans en De Schamphelaere en de heer Schouppe
3-2088/1
p. 1-17 3-2088/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (Behoud van het burgerstatuut voor de ingeschrevenen in de School voor onderofficieren die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt - Kindsoldaten) (3-2075)      
  Voorstel van de dames de Bethune en Tindemans en de heer Beke
3-2075/1
p. 1-4 3-2075/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999