Auteurs- en sprekersregister betreffende "Dua Vera" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aankoop van een woning - Hypothecaire lening - Fiscale aftrek (4-237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-237
Aankoop van een woning - Hypothecaire lening - Fiscale aftrek (4-514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-514
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Regeling van de werkzaamheden
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (4-760)      
  Geheime stemming en uitslag
4-36
p. 41-43 4-36 p. 41-43 (PDF)
  4-36
p. 44-46 4-36 p. 44-46 (PDF)
De aanvragen voor de bouw van nieuwe steenkoolcentrales (in Gent en Antwerpen - Financiering van het project C-power voor realisatie van een windmolenpark) (4-464)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-48
p. 32-33 4-48 p. 32-33 (PDF)
De eisen van de non-profitsector naar aanleiding van de betoging van 30 april 2008 (Tekort aan verpleegkundigen en te hoge werkdruk - Voortzetting Project 600 en bijkomende middelen voor de sociale Maribel) (4-260)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-27
p. 28-30 4-27 p. 28-30 (PDF)
De invoering van een btw-verlaging op bioproducten (De prijs van biologische producten blijft een belangrijke drempel om ze te kopen) (4-352)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-34
p. 7-9 4-34 p. 7-9 (PDF)
De monopoliepositie van Electrabel en de doorgerekende gratis CO2 - emissierechten (4-315)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-30
p. 44-46 4-30 p. 44-46 (PDF)
De problematiek van patiënten met een weesziekte naar aanleiding van de actie "Red Sandra" (Zeldzame stofwisselingsziekte - Beschikbaarheid, nut en toepasbaarheid van het geneesmiddel Metazym - Financiering door het bijzonder Solidariteitsfonds - Chronische ziekten) (4-555)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-57
p. 14-17 4-57 p. 14-17 (PDF)
De versoepeling van artsenquota (en het probleem van de kinesistenquota's)      
  Debat
4-27
p. 16-28 4-27 p. 16-28 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Vera Dua, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Mogelijkheid voor niet-Belgen om tot openbare ambten benoemd te worden) (4-246)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marcel Cheron en Josy Dubié
4-246/1
p. 1-3 4-246/1 p. 1-3 (PDF)
Het gebrek aan opvang in de jeugdpsychiatrie (en het tekort aan kinderpsychiaters - Registratiesysteem) (4-79)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-12
p. 10-13 4-12 p. 10-13 (PDF)
Het invoeren van een snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur op de snelwegen (4-600)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-61
p. 29-31 4-61 p. 29-31 (PDF)
Het nieuwe statuut voor huisartsen in opleiding (4-236)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vera Dua aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 54-56 4-26 p. 54-56 (PDF)
Het overmatig gebruik van Rilatine door kinderen (Terugbetaling) (4-159)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-17
p. 26-28 4-17 p. 26-28 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo (4-503)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het stijgende remgeld voor medische kosten (Stijging van de ereloonsupplementen - Probleem voor de lagere inkomensgroepen en chronische zieken - Uitbreiding van de derdebetalersregeling en van het systeem van de maximumfactuur - Hospitalisatieverzekeringen) (4-221)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-24
p. 12-15 4-24 p. 12-15 (PDF)
Het sturen van Belgische troepen naar de DRC (4-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo (4-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het terugschroeven van de duurzaamheidstoets bij regeringsbeslissingen (DOEB-procedure - Quick scans) (4-142)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-16
p. 23-25 4-16 p. 23-25 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coöpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoöpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Ontslag van senatoren (2008-2009)      
  mevrouw Vera Dua (einde mandaat als gemeenschapssenator)
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Bespreking van voorstellen van advies i.v.m. het bevoegdheidsconflict over de inspectie van de Franstalige basisscholen - Beperking van de procedureproblemen in het Bureau - Annulatie van de openbare vergadering in de Kamer
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
Rilatine - Overmatig gebruik - Evolutie - Kosten voor de ziekteverzekering (4-3067)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3067
Vervanging van quaestoren in de loop van een zitting - Vervanging van een quaestor die geen deel meer uitmaakt van zijn fractie - Artt. 16, 84 en 8 Reglement van de Senaat - Vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert      
  4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
Vleeswaren - Aanwezigheid van pesticiden en residuen - Controle - Maatregels (4-501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-501
Vleeswaren - Aanwezigheid van pesticiden en residuen - Controle - Maatregels (4-649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-649
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat (4-259)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marchel Cheron, José Daras en Josy Dubié
4-259/1
p. 1-10 4-259/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (Opname van dwingende sociale bedingen en milieubedingen - Heronderhandeling van de overeenkomsten) (4-260)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant en Freya Piryns
4-260/1
p. 1-3 4-260/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (4-327)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Vera Dua, Isabelle Durant en Carine Russo en de heer Josy Dubié
4-327/1
p. 1-3 4-327/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in Guantánamo (Op gang brengen van een gemeenschappelijk initiatief om de VS-regering te vragen het detentiecentrum te sluiten en te handelen volgens het internationale recht wat betreft de behandeling van de gevangenen - Wrede en onterende behandeling - Foltering - Rechten van de mens en rechtsstaat - Delegatie van het Europees Parlement - Terrorismebestrijding) (4-261)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua en Freya Piryns
4-261/1
p. 1-5 4-261/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Israëlisch-Palestijns conflict (4-1119)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant, Freya Piryns en Carine Russo
4-1119/1
p. 1-9 4-1119/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Overlegcomité (Bekendmaking van de agenda's en de beslissingen van het Overlegcomité en van de Interministeriële Conferenties - Informatie-uitwisseling over de werking van het Overlegcomité) (4-256)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heren Marcel Cheron en Josy Dubié
4-256/1
p. 1-7 4-256/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers (4-248)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-248/1
p. 1-3 4-248/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade (Lozing van giftig afval door het bedrijf Union Carbide in Indië, 1984 - Wegwerken van de besmetting - Aansprakelijkheid van Dow Chemical Company en uitsluiting van overheidsopdrachten) (4-252)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-252/1
p. 1-3 4-252/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere financiële ondersteuning van mucoviscidosepatiënten (Erkenning van een sociaal statuut, op basis van diagnosestelling in een mucoviscidosereferentiecentrum, waaraan automatisch financiële en sociale voordelen gekoppeld worden - Verhoogde tegemoetkoming ongeacht gezins- en werkstiuatie - Maximumfactuur - Deeltijdse inkomensvervangende en integratietetegemoetkomingen aan patiënten die alleen een deeltijdse job aankunnen) (4-1014)      
  Voorstel van de dames Vera Dua en Isabelle Durant
4-1014/1
p. 1-4 4-1014/1 p. 1-4 (PDF)
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s - Uitvoeringsbesluiten - Houding steden en gemeenten (4-337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-337
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s - Uitvoeringsbesluiten - Houding steden en gemeenten (4-604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-604
Wetsvoorstel betreffende de instelling van milieuzones in steden en gemeenten (Zones waarin uitsluitend milieuvriendelijke voertuigen worden toegelaten) (4-754)      
  Voorstel van mevrouw Vera Dua
4-754/1
p. 1-18 4-754/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Verplichting rekening te houden met duurzame ontwikkeling en mensenrechten) (4-250)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-250/1
p. 1-4 4-250/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek (Blinden, slechtzienden of tetraplegiepatiënten vergezeld van geleidehonden) (4-245)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-245/1
p. 1-4 4-245/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds (Personenbelasting) (4-258)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heren José Daras en Josy Dubié
4-258/1
p. 1-9 4-258/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een "heffing burgerluchtvaart", via een wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Financiering van de ontwikkelingslanden - Oprichting van het Solidariteitsfonds voor ontwikkeling - Heffing t.v.v. dit fonds) (4-254)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-254/1
p. 1-8 4-254/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (4-257)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-257/1
p. 1-5 4-257/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een heffing op de winsten van de afgeschreven centrales, teneinde een betere openstelling van de Belgische elektriciteitsmarkt te garanderen, hernieuwbare energie en efficiëntie op energievlak te promoten en de algemene energiekosten te drukken (4-950)      
  Voorstel van de heer José Daras en mevrouw Vera Dua
4-950/1
p. 1-16 4-950/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde werklozen te beschermen tegen een willekeurige sanctie (Bescherming tegen een willekeurige beoordeling door de RVA van hun beschikbaarheid op de arbeidsmarkt of van hun inspanningen om werk te zoeken) (4-251)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-251/1
p. 1-3 4-251/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen (4-1224)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens, Vera Dua en Lieve Van Ermen en de heren Wouter Beke, Jean-Paul Procureur, Geert Lambert en Louis Ide
4-1224/1
p. 1-9 4-1224/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 21 december 1998 betreffende de Belgische Technische Coöperatie en houdende een omschrijving van het begrip "eerlijke handel" (4-255)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-255/1
p. 1-14 4-255/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling - Procedure inzake duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling) (4-249)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-249/1
p. 1-5 4-249/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (4-247)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-247/1
p. 1-4 4-247/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999