Auteurs- en sprekersregister betreffende "Coveliers Hugo" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activiteitenverslagen 2003 van de hoven van beroep (3-454)      
  Activiteitenverslag 2003 van het hof van beroep en van het parket-generaal te Antwerpen
   Verslag van de heer Coveliers
3-454/1
p. 1-23 3-454/1 p. 1-23 (PDF)
  Activiteitenverslag 2003 van het hof van beroep en van het parket-generaal te Gent
   Verslag van de heer Coveliers
3-454/2
p. 1-27 3-454/2 p. 1-27 (PDF)
  Activiteitenverslag 2003 van het hof van beroep en van het parket-generaal te Luik
   Verslag van de heer Coveliers
3-454/3
p. 1-20 3-454/3 p. 1-20 (PDF)
  Activiteitenverslag 2003 van het hof van beroep en van het parket-generaal te Bergen
   Verslag van de heer Coveliers
3-454/4
p. 1-18 3-454/4 p. 1-18 (PDF)
  Bespreking
3-56
p. 31-37 3-56 p. 31-37 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Omzetting van de inhouding op het vakantiegeld in een persoonlijke bijdrage bestemd hetzij voor het globaal beheer van de sociale zekerheid wat betreft de contractuelen, hetzij voor het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels wat betreft de statutairen) (3-1036)      
  Bespreking
3-100
p. 29-39 3-100 p. 29-39 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
3-100
p. 39-40 3-100 p. 39-40 (PDF)
De beknotting van de persvrijheid door de houding van Z.K.H. Prins Laurent jegens de media tijdens publieke optredens (3-257)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-47
p. 13-16 3-47 p. 13-16 (PDF)
De concessie voor een casino in Brussel (Nationale Loterij en Eurocasino) (3-330)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-61
p. 35-38 3-61 p. 35-38 (PDF)
De organisatie en de uitoefening van de geneeskunde (Hervorming van de Orde van geneesheren - Onduidelijkheid over de legaliteit van KB's van 1967 - Vzw's die niet rechtsgeldig zijn samengesteld) (3-906)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-140
p. 23-24 3-140 p. 23-24 (PDF)
De situatie in de gevangenis te Antwerpen (3-351)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-66
p. 42-45 3-66 p. 42-45 (PDF)
De staking van de Antwerpse cipiers (3-309)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-66
p. 42-45 3-66 p. 42-45 (PDF)
De stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek lastens Fehriye Erdal (Gerechtelijk onderzoek inzake DHKP-C, Marxistisch-Leninistische groep, voor in België gepleegde feiten - Bijvoeging van een klacht met burgerlijke partijstelling tegen Erdal Fehriye wegens in Turkije gepleegde criminele feiten - Uitzicht op behandeling van deze zaak) (3-299)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 69-73 3-68 p. 69-73 (PDF)
De toepassing van de wet van 27 juli 1921 (gewijzigd bij wet van 2 mei 2002) in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Niet-toepassing van de wet op de vzw's door organisaties overkoepeld door het RIZIV - Probleem van de rechtsgeldige samenstelling van die organisaties en dus van hun beslissingen en daden) (3-622)      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-99
p. 60-62 3-99 p. 60-62 (PDF)
De vervanging van de dagvaarding en de betekening door een verzoekschrift en een gerechtsbrief in zaken voor de arbeidsrechtbanken (Uitbreiding van de toegang tot het gerecht - Gevolgen van de maatregelen voor de deuwaarders - Kosten) (3-146)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-36
p. 10-12 3-36 p. 10-12 (PDF)
Debat over het veiligheidsbeleid      
  Strijd tegen terrorisme - Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 over veiligheid en justitie - Europese samenwerking - Onveiligheid van de burger - Politie - Misdaadbestrijding - Openbare veiligheid - Strafprocedure - Straffen - Islamitisch fundamentalisme
3-50
p. 4-37 3-50 p. 4-37 (PDF)
  3-51
p. 24-32 3-51 p. 24-32 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2004, begroting 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2006 (3-1486)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-142
p. 48-49 3-142 p. 48-49 (PDF)
  3-142
p. 77-78 3-142 p. 77-78 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Coveliers, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Griffies en parketsecretariaten - Personeel - Verkiezingen - Uitzonderlijk verlof (Verschil in behandeling tussen de griffier en de leden van een parketsecretariaat) (3-420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 409-410 3-6 p. 409-410 (PDF)
Het dreigend uitstel van de Europese spaarbelasting (3-297)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van Financiën
3-62
p. 15-18 3-62 p. 15-18 (PDF)
Het energiebeleid in België (3-2041)      
  Moties ingediend tot besluit van het themadebat
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heer Coveliers
3-212
p. 70 3-212 p. 70 (PDF)
Het samenwerkingsakkoord tussen de Nationale Loterij en Eurocasino (3-221)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 14-15 3-45 p. 14-15 (PDF)
Het samenwerkingsakkoord tussen de Nationale Loterij en Eurocasino (Mogelijke wanpraktijken van Holland Casino - Kansspelcommissie) (3-248)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-47
p. 9-10 3-47 p. 9-10 (PDF)
Het standpunt van de Kansspelcommissie over haar werking (3-34)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-18
p. 11-13 3-18 p. 11-13 (PDF)
Het verblijf van illegalen in kerkgebouwen (Onregelmatige praktijken Antwerpse ambtenaren en advocatenkantoor - Onderzoek Dienst Vreemdelingenzaken) (3-1113)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-162
p. 15-16 3-162 p. 15-16 (PDF)
Het verblijf van vreemdelingen in de transitzone van de luchthaven (Houding van politieke mandatarissen jegens een rechterlijke beslissing - Positief injunctierecht van de minister) (3-301)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-56
p. 20-22 3-56 p. 20-22 (PDF)
Het vervolgingsbeleid bij het parket van Antwerpen (Uitspraken van de Antwerpse ex-politiechef over de seponering van een fraudedossier in het prostitutiemilieu omwille van vriendschapsbanden van een magistrate met één van de hoofdverdachten) (3-1286)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-190
p. 22-23 3-190 p. 22-23 (PDF)
Hof van Cassatie      
  Verslag 2003
   Bespreking
3-56
p. 31-37 3-56 p. 31-37 (PDF)
Hulde (2005-2006)      
  Huldebetoon aan mevrouw Lizin en aan de heren Roelants du Vivier, Coveliers, Happart, Chevalier en Moureaux, naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
3-168
p. 4-26 3-168 p. 4-26 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
  Moties ingediend tot besluit van het debat
   Stemmingen over de moties
3-102
p. 54-62 3-102 p. 54-62 (PDF)
  3-102
p. 81-84 3-102 p. 81-84 (PDF)
Moeilijkheid voor een senator die als onafhankelijke lid is om alle commissievergaderingen bij te wonen en zijn recht om in plenaire vergadering zijn mening te uiten      
  Persoonlijk feit van de heer Coveliers
3-195
p. 28 3-195 p. 28 (PDF)
Mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese luchthavens      
  Debat
3-139
p. 7-12 3-139 p. 7-12 (PDF)
  3-139
p. 13-15 3-139 p. 13-15 (PDF)
Naamsverandering - Zaak "Dutroux" (Aanvraag tot naamsverandering door de heer M. Dutroux) (3-3654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4866 3-55 p. 4866 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof (Wettelijke onderbouw voor de controle en goedkeuring van de begroting en rekeningen van het Arbitragehof) (3-1063)      
  Terugzending naar de commissie
3-212
p. 70-71 3-212 p. 70-71 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 23-31 3-7 p. 23-31 (PDF)
  3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Accijnsverhoging : datum van inwerkingtreding
3-12
p. 17-18 3-12 p. 17-18 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Algemene bespreking
   Procédé van programmawetten
3-67
p. 16-20 3-67 p. 16-20 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Bespreking in commissie van wetsvoorstellen betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht tot niet-Europese onderdanen - Over het feit dat de commissievergadering samenvalt met de plenaire vergadering - Beroep op artikelen 40 en 23,3 van het Reglement van de Senaat
   De heer Hugo Vandenberghe stelt voor te stemmen over de in commissie te volgen procedure
3-20
p. 5-10 3-20 p. 5-10 (PDF)
  Niet op de agenda plaatsen van een mondelinge vraag van de heer Coveliers over de toepassing van de taalwetgeving op het ministerie van Justitie
3-100
p. 9 3-100 p. 9 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Paritaire Senaat
3-78
p. 15-16 3-78 p. 15-16 (PDF)
  3-78
p. 20 3-78 p. 20 (PDF)
  3-78
p. 26 3-78 p. 26 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Begroting in evenwicht
3-79
p. 23 3-79 p. 23 (PDF)
   Buitenlandse politiek
3-79
p. 25-26 3-79 p. 25-26 (PDF)
   Echtscheiding zonder fout
3-79
p. 25 3-79 p. 25 (PDF)
   Hervorming van Justitie - Werk "dialogen Justitie" van Professor de Leval en de heer Erdman
3-79
p. 28 3-79 p. 28 (PDF)
   Hervorming van de politiediensten
3-79
p. 23-24 3-79 p. 23-24 (PDF)
   Institutioneel forum
3-79
p. 23 3-79 p. 23 (PDF)
   Paritaire Senaat
3-79
p. 26 3-79 p. 26 (PDF)
   Rol van de Senaat
3-79
p. 26 3-79 p. 26 (PDF)
   Strijd tegen het terrorisme
3-79
p. 24-25 3-79 p. 24-25 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Betere samenwerking met Europol
3-5
p. 26 3-5 p. 26 (PDF)
   Familierecht
3-5
p. 29 3-5 p. 29 (PDF)
   Gerechtelijk verlof
3-5
p. 27 3-5 p. 27 (PDF)
   Grootstedenbeleid - Antwerpen
3-5
p. 24 3-5 p. 24 (PDF)
   Jeugdrechtelijk beleid
3-5
p. 27 3-5 p. 27 (PDF)
   Nationaal Instituut voor de Criminalistiek en de Criminologie
3-5
p. 29 3-5 p. 29 (PDF)
   Nieuwe instrumenten in de strijd tegen het terrorisme
3-5
p. 26 3-5 p. 26 (PDF)
   Onteigeningsrecht
3-5
p. 30 3-5 p. 30 (PDF)
   Ordehandhaving en dekking van risico's
3-5
p. 27 3-5 p. 27 (PDF)
   Probleem van de prostitutie
3-5
p. 30 3-5 p. 30 (PDF)
   Problematiek van de omvang van de politiezones
3-5
p. 26 3-5 p. 26 (PDF)
   Schuldloze echtscheiding
3-5
p. 29 3-5 p. 29 (PDF)
   Stemrecht voor vreemdelingen
3-5
p. 30 3-5 p. 30 (PDF)
  3-5
p. 33 3-5 p. 33 (PDF)
   Veiligheid voor de burger - Probleem van de rondtrekkende dadergroepen
3-5
p. 25 3-5 p. 25 (PDF)
   Verhoging van de inzetbaarheid van de politie
3-5
p. 25 3-5 p. 25 (PDF)
   Versnelling van de strafprocedure
3-5
p. 28-29 3-5 p. 28-29 (PDF)
   Verticale integratie van het openbaar ministerie
3-5
p. 28 3-5 p. 28 (PDF)
  Bespreking (Derde deel)
   Afschaffing van de wet op de universele bevoegdheid
3-6
p. 36-37 3-6 p. 36-37 (PDF)
   Communautair dossier
3-6
p. 60-62 3-6 p. 60-62 (PDF)
   Grootstedenbeleid
3-6
p. 50-51 3-6 p. 50-51 (PDF)
   Jeugdrechtelijk beleid
3-6
p. 37-38 3-6 p. 37-38 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Balans van de politiehervorming
3-15
p. 27-28 3-15 p. 27-28 (PDF)
   Economische toestand
3-15
p. 24 3-15 p. 24 (PDF)
   Eenmalige bevrijdende aangifte (Fiscale amnestie)
3-15
p. 26 3-15 p. 26 (PDF)
   Europese justitiële samenwerking
3-15
p. 27 3-15 p. 27 (PDF)
   Migrantenstemrecht
3-15
p. 25-26 3-15 p. 25-26 (PDF)
   Overname van het pensioenfonds van Belgacom
3-15
p. 16-17 3-15 p. 16-17 (PDF)
   Slachtofferhulp
3-15
p. 27 3-15 p. 27 (PDF)
   Toegang tot het gerecht
3-15
p. 26-27 3-15 p. 26-27 (PDF)
   Verhoging van de begroting van Justitie
3-15
p. 26 3-15 p. 26 (PDF)
   Politiehervorming - Versterking van een buurtpolitie
3-16
p. 28 3-16 p. 28 (PDF)
   Sociale fraude versus fiscale fraude
3-16
p. 25 3-16 p. 25 (PDF)
   Tewerkstelling als topprioriteit
3-16
p. 23 3-16 p. 23 (PDF)
  3-16
p. 24-25 3-16 p. 24-25 (PDF)
Resolutie over de mogelijke uitlevering van de heer Fujimori aan Peru (3-1639)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, Coveliers en Moureaux
3-157
p. 42-43 3-157 p. 42-43 (PDF)
  3-157
p. 72 3-157 p. 72 (PDF)
Samenstelling van een politieke fractie      
  De heer Hugo Coveliers zal niet langer deel uitmaken van de VLD-fractie, hij zal voortaan als onafhankelijk lid zetelen
3-97
p. 9 3-97 p. 9 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2003-2004)      
  Beroep op het reglement door de heer Coveliers (Protest tegen bepaalde beweringen jegens een VLD-senator)
3-47
p. 15 3-47 p. 15 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2005-2006)      
  Beroep op het reglement van de heer Coveliers (Meent dat de stemming tot de benoeming van een nieuw lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten overbodig is)
3-132
p. 43 3-132 p. 43 (PDF)
Toezichtsonderzoek van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende het optreden van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie naar aanleiding van een exportdossier (Uitvoer door een Belgisch bedrijf van goederen die kunnen bijdragen tot de nucleaire proliferatie in Iran) (3-1542)      
  Bespreking
3-148
p. 22-31 3-148 p. 22-31 (PDF)
  3-148
p. 31-52 3-148 p. 31-52 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaringen van de heren Brotcorne, Mahoux, Wille, Coveliers, Hugo Vandenberghe, Moureaux en Van den Brande en van de dames Defraigne en Durant
3-149
p. 37-40 3-149 p. 37-40 (PDF)
  3-149
p. 86-87 3-149 p. 86-87 (PDF)
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (Wet 9 juli 1997 houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep) (3-490)      
  Bespreking
3-41
p. 31-37 3-41 p. 31-37 (PDF)
Verslag over de mogelijkheid dat Belgische luchtvaartinfrastructuur gebruikt werd door vluchten gecharterd door de CIA om gearresteerde personen die verdacht worden van betrokken te zijn bij het Islamitisch terrorisme te vervoeren (3-1762)      
  Bespreking
3-174
p. 18-36 3-174 p. 18-36 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van assessor (F) (bij de Raad van State) (Dossier nr 16) (3-1191)      
  Geheime stemmingen
3-115
p. 45-47 3-115 p. 45-47 (PDF)
  3-115
p. 50 3-115 p. 50 (PDF)
  3-115
p. 52-53 3-115 p. 52-53 (PDF)
  3-115
p. 57 3-115 p. 57 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro (3-1408)      
  Bespreking
3-154
p. 41-44 3-154 p. 41-44 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (3-1885)      
  Geheime stemming en uitslag
3-191
p. 31-33 3-191 p. 31-33 (PDF)
  3-191
p. 42-43 3-191 p. 42-43 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (Verlies van de hoedanigheid van lid van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verlaten van een fractie) (3-1393)      
  Algemene bespreking
3-130
p. 53-57 3-130 p. 53-57 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-131
p. 7 3-131 p. 7 (PDF)
  3-131
p. 65-66 3-131 p. 65-66 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen en artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven (3-283)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-283/1
p. 1-3 3-283/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, VIII, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Toekenning aan de gemeenschappen en/of gewesten van de bevoegdheid inzake verlenen van stemrecht aan vreemdelingen) (3-293)      
  Over de verzending naar de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
3-19
p. 7-8 3-19 p. 7-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 (3-1969)      
  Bespreking
3-195
p. 24-32 3-195 p. 24-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956 en tot herbevestiging van de Hongaars-Belgische vriendschapsbanden (3-1851)      
  Bespreking
3-185
p. 34-38 3-185 p. 34-38 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van Hissène Habré aan België (Tsjaad - Verantwoordelijkheid van Habré voor de verdwijning, foltering en terechtstelling van duizenden personen) (3-1701)      
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-171
p. 69-70 3-171 p. 69-70 (PDF)
  3-171
p. 128 3-171 p. 128 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo (3-1142)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Chevalier, Lionel Vandenberghe, Roelants du Vivier, Brotcorne, Coveliers, Mahoux en Van Overmeire
3-125
p. 59-61 3-125 p. 59-61 (PDF)
  3-125
p. 103 3-125 p. 103 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten (Kindsoldaten) (3-1370)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-159
p. 81-82 3-159 p. 81-82 (PDF)
  3-159
p. 131-132 3-159 p. 131-132 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria (3-1213)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-162
p. 36-37 3-162 p. 36-37 (PDF)
  3-162
p. 80 3-162 p. 80 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (Pesterijen en afpersing) (3-1454)      
  Bespreking
3-172
p. 32-35 3-172 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om beter rekening te houden met de belangen van fietsers in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Aan een fiets gekoppelde aanhangwagen) (3-719)      
  Bespreking
3-99
p. 41 3-99 p. 41 (PDF)
  3-99
p. 41 3-99 p. 41 (PDF)
Vredegerecht - Politierechtbank - Hoofdgriffier - Benoemingsvoorwaarden (3-892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1024-1025 3-16 p. 1024-1025 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1093-1094 3-17 p. 1093-1094 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de analyse van de dreiging (Oprichting van het Coördinatieorgaan voor de driegingsanalyse : OCAD - Wijziging van de wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt - Zie ook doc. 3-1612) (3-1611)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-171
p. 73 3-171 p. 73 (PDF)
  3-171
p. 132-133 3-171 p. 132-133 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de internering van personen die lijden aan een geestesstoornis (Grondige hervorming van de wetgeving - Wijziging art. 488 Burgerlijk Wetboek, art. 71 Strafwetboek, artt. 195 en 590 Wetboek van strafvordering, artt. 76, 91, 92 en 635 Gerechtelijk Wetboek, art. 162 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en wetten 9 april 1930, 15 juni 1935, 23 mei 1990, 26 juni 1990, 5 augustus 1992 en 17 mei 2006) (3-2094)      
  Algemene bespreking
3-212
p. 31-41 3-212 p. 31-41 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Eenvoudigere en meer doorzichtige procedure voor toekenning van de socio-economische vergunning - Instellen van strikte termijnen - Unieke beroepsprocedure - Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie - Aanvulling art. 589 Gerechtelijk Wetboek - Opheffing wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen) (3-816)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 25-41 3-74 p. 25-41 (PDF)
Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Opheffing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht en opnemen van de belangrijkste bepalingen in het gemeenrecht) (3-136)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers en Hugo Vandenberghe en van de dames Nyssens en Durant
3-12
p. 24-26 3-12 p. 24-26 (PDF)
  3-12
p. 33-34 3-12 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen) (Verkoop van en garantie voor consumptiegoederen - Omzetting EG-richtlijn - Gebrek aan overeenstemming) (3-722)      
  Amendement nr 20 van de heren Willems en Coveliers
3-722/2
p. 14 3-722/2 p. 14 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1303)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-125
p. 64-65 3-125 p. 64-65 (PDF)
  3-125
p. 108 3-125 p. 108 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 4-26 3-67 p. 4-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling (Veralgemening van het verzoekschrift op tegenspraak als inleidende akte van rechtsingang voor alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren - Datum waarop de termijnen ingaan, wanneer deze beginnen te lopen na een kennisgeving - Wijziging van de burgerlijke bevoegdheden van het arbeidsauditoraat - Grondige wijziging van de procedure van collectieve schuldenregeling [Aanpassing wet van 5 juli 1998] opgedrongen door toepassingsmoeilijkheden) (3-1207)      
  Algemene bespreking
3-130
p. 34 3-130 p. 34 (PDF)
  3-130
p. 34-51 3-130 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Anderze onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst, inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties, provocatie, minionderzoek, vertrouwelijk dossier, rechterlijke controle - Aanwijzing van onderzoeksrechters gespecialiseerd in het onderzoek naar terrorismezaken en die hun bevoegdheden kunnen uitoefenen over het hele grondgebied - Wijziging Wetboek van Strafvordering en Gerechtelijk Wetboek) (3-1491)      
  Algemene bespreking
3-144
p. 4-44 3-144 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten voordele van de Palestijnse Autoriteit, ondertekend te Ramallah op 12 november 2001 (3-1359)      
  Algemene bespreking
3-132
p. 39-42 3-132 p. 39-42 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-132
p. 47 3-132 p. 47 (PDF)
  3-132
p. 95 3-132 p. 95 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (3-193)      
  Algemene bespreking
3-20
p. 29-50 3-20 p. 29-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002 (3-195)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-20
p. 55-58 3-20 p. 55-58 (PDF)
  3-20
p. 59 3-20 p. 59 (PDF)
  Algemene bespreking
3-22
p. 35-37 3-22 p. 35-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979 (World Intellectual Property Organization) (3-194)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-20
p. 55-58 3-20 p. 55-58 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Lidstaten van de Europese Unie betreffende de status van de militairen en leden van het burgerpersoneel die bij de instellingen van de Europese Unie gedetacheerd zijn, van de hoofdkwartieren en de strijdkrachten die ter beschikking van de Europese Unie kunnen worden gesteld in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en van de militairen en leden van het burgerpersoneel van de Lidstaten die aan de Europese Unie beschikbaar zijn gesteld om in dit kader op te treden (EU-SOFA), gedaan te Brussel op 17 november 2003 (3-1693)      
  Algemene bespreking
3-175
p. 29-31 3-175 p. 29-31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-175
p. 31 3-175 p. 31 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-175
p. 43-44 3-175 p. 43-44 (PDF)
  3-175
p. 78-79 3-175 p. 78-79 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 (3-363)      
  Algemene bespreking
3-35
p. 18-25 3-35 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7 juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991 (3-1717)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-175
p. 44-45 3-175 p. 44-45 (PDF)
  3-175
p. 79 3-175 p. 79 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999 (3-338)      
  Algemene bespreking
3-29
p. 4-10 3-29 p. 4-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn, en met de Slotakte, gedaan te Parijs op 3 april 2001 (3-231)      
  Algemene bespreking
3-21
p. 34-36 3-21 p. 34-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (3-311)      
  Algemene bespreking
3-22
p. 26-30 3-22 p. 26-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (3-312)      
  Algemene bespreking
3-22
p. 26-30 3-22 p. 26-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende verticale integratie van het openbaar ministerie (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie) (3-541)      
  Algemene bespreking
3-47
p. 35-40 3-47 p. 35-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Verschaffen van een meer duidelijke en meer volledige wettelijke basis aan de veiligheidsverificaties uitgevoerd door de inlichtingendiensten) (3-1075)      
  Algemene bespreking
3-102
p. 23-26 3-102 p. 23-26 (PDF)
  3-102
p. 26-28 3-102 p. 26-28 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (Instellen, ten voordele van de burgers, van een effectieve juridische beroepsmogelijkheid tegen de veiligheidsverificaties) (3-1076)      
  Algemene bespreking
3-102
p. 23-26 3-102 p. 23-26 (PDF)
  3-102
p. 26-28 3-102 p. 26-28 (PDF)
Wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind (Aanvulling artikelen 374 en 387bis en invoeging artikel 387ter in het Burgerlijk Wetboek - Aanvulling artikel 1412 Gerechtelijk Wetboek) (3-1645)      
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde (De Commissie, opgericht bij de FOD Justitie, is belast met elke actie die de modernisering van de Rechterlijke Orde tot doel heeft - De Algemene Raad is ermee belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van de modernisering van Justitie voor te stellen - Het ontwerp is de eerste wetgevende fase in de uitvoering van het Themisplan) (3-1720)      
  Algemene bespreking
3-173
p. 25-31 3-173 p. 25-31 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek (Derde toegangsweg tot de magistratuur : mondeling evaluatie-examen) (3-976)      
  Algemene bespreking
3-96
p. 30-38 3-96 p. 30-38 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vordering tot staking bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel) (3-434)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken (3-661)      
  Algemene bespreking
3-61
p. 44-45 3-61 p. 44-45 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst (3-815)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 4-24 3-74 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen (Strafrechtelijk gedeelte van de hervorming van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Strengere bestraffing van personen die minderjarigen misbruiken om misdrijven te plegen - Verzwaring van de straffen; verzwarende omstandigheden - Invoeging in het Strafwetboek van de meeste bepalingen van titel IV van de Jeugdwet [Aanzetten van minderjarigen tot bedelen - Onthulling van de identiteit van de persoon die wordt vervolgd voor de jeugdrechtbank - Belemmering van het toezicht op de gezinsbijslag] - Opheffing van sommige strafbepalingen in de wet van 8 april 1965 [o.a. misdrijven inzake kinderarbeid]) (3-1137)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-115
p. 47-48 3-115 p. 47-48 (PDF)
  3-115
p. 101 3-115 p. 101 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van strafvordering (Verplichting voor de onderzoeksrechter informatie die wijst op een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid en volksgezondheid, mee te delen aan de procureur) (3-690)      
  Algemene bespreking
3-61
p. 45 3-61 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 53, § 6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging in die wet van een artikel 54ter en een artikel 66bis (Gerechtelijke achterstand - Aanpassing van de taalvoorwaarden opgelegd aan het personeel van de griffies aan de vereisten van de uitgeoefende functie) (3-1074)      
  Algemene bespreking
3-106
p. 32-35 3-106 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Overdracht van de geschillen voor procedures van collectieve schuldenregeling naar de arbeidsrechtbanken - Bevoegdheden van de arbeidsrechtbanken m.b.t. bepaalde opmerkingen die voortkomen uit de toepassing van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen alsook aanpassing van de terminologie van het Gerechtelijk Wetboek aan deze wet) (Cf doc K 50-2010) (3-1210)      
  Algemene bespreking
3-130
p. 34 3-130 p. 34 (PDF)
  3-130
p. 34-51 3-130 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Doen afhangen van de financiering van de politieke partijen van de vraag of ze al dan niet democratisch zijn : technische wetsaanpassingen i.v.m. de toepasbaarheid van de procedure) (3-515)      
  Algemene bespreking
3-93
p. 4-31 3-93 p. 4-31 (PDF)
  3-93
p. 31-36 3-93 p. 31-36 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Van Peel, Moureaux, Coveliers, Delpérée en Wille en de dames Defraigne, Durant, Vanlerberghe en de Bethune
3-94
p. 58-62 3-94 p. 58-62 (PDF)
  3-94
p. 97-98 3-94 p. 97-98 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de bewakingswet met een aantal taken die op heden door de politiediensten uitgevoerd worden : evenementen met het oog op de verkeersveiligheid, gelimiteerde bewakingsopdrachten op de openbare weg - Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot de sector van het veiligheidsadvies - Aanpassing van een aantal punten aan de actuele noden van de bewakings- en beveiligingssector) (3-433)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn inzake minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Statuut van subsidiaire bescherming voor asielzoekers - Vereenvoudiging asielprocedure - Gezinshereniging - Omzetting EG-richtlijn inzake de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking wordt afgegeven aan slachtoffers van mensenhandel of aan vreemdelingen die hulp kregen bij illegale immigratie) (3-1786)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Wille en Coveliers
3-179
p. 29-30 3-179 p. 29-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 2-1427) (3-385)      
  Algemene bespreking
3-38
p. 47-50 3-38 p. 47-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek (Kaderuitbreidingen - Versterking van de personeelsformatie van het federaal parket ter ondersteuning van de bestrijding van "rondtrekkende dadersgroeperingen") (3-877)      
  Amendement nr 1 van de heren Hugo Vandenberghe en Coveliers
3-877/2
p. 1 3-877/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-85
p. 35-36 3-85 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Politieke partijen komen in aanmerking voor overheidsfinanciering op voorwaarde dat ze een rechtstreeks verkozen parlementslid hebben in één kamer) (3-516)      
  Persoonlijk feit van de heer Coveliers
3-94
p. 60 3-94 p. 60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-115
p. 48-49 3-115 p. 48-49 (PDF)
  3-115
p. 102 3-115 p. 102 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (Consensuele oplossing van geschillen via een bemiddelingsprocedure) (3-781)      
  Amendementen nrs 45 tot 58 van de heren Willems en Coveliers
3-781/5
p. 5-10 3-781/5 p. 5-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Administratieve vereenvoudigingen in het kader van de procedure voor het behandelen van aanvragen voor het bekomen van een vergunning voor de vestiging van een apotheek - Opvulling van de inhoud van het begrip "farmaceutische zorg" - Samenwerkingsvormen tussen apothekers-titularissen van verschillende apotheken - Versoepeling van de vereisten voor tijdelijke overbrenging en sluiting van een apotheek - Verlaging van de werklast van de vestigingscommissies door een voorafgaandelijk onderzoek van de ingediende dossiers - Verstrekking van geneesmiddelen in schrijnende gevallen door artsen en tandartsen - Bepaling dat geneesmiddelen die door de overheid aangekocht zijn met het oog op een profylaxecampagne tegen besmettelijke ziekten of geneesmiddelen die wegens hun kenmerken niet geschikt zijn om uitsluitend het normale farmaceutische distributiecircuit te volgen, niet enkel door de apotheker dienen afgeleverd te worden) (3-1613)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-157
p. 44-45 3-157 p. 44-45 (PDF)
  3-157
p. 73 3-157 p. 73 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis (3-328)      
  Algemene bespreking
3-212
p. 31-41 3-212 p. 31-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de invoering van een regeling voor medewerkers met het gerecht (3-370)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-370/1
p. 1-45 3-370/1 p. 1-45 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (3-262)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in België verblijven (3-65)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers (Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van artsen : overgangsbepaling - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : samenstelling van de kamers van de Raad van Beroep in geval van behandeling van hogere beroepen tegen beslissingen van de raden, voor apothekers buiten de officina - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : overgangsbepaling) (3-2031)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Amendementen nrs 2 tot 10 van de heren Willems en Coveliers
3-27/3
p. 1-4 3-27/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (Tekst van het door de commissie Strafprocesrecht opgestelde voorontwerp van Wetboek ["Grote Franchimont"]) (3-450)      
  Amendementen nrs 6 tot 13 van de heren Coveliers en Willems
3-450/2
p. 5-7 3-450/2 p. 5-7 (PDF)
  Amendementen nrs 77 tot 86 van de heren Coveliers en Willems
3-450/5
p. 2-5 3-450/5 p. 2-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in België verblijvende niet-Europese Unie onderdanen (3-291)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag tot instelling van een Grondwet voor Europa (3-250)      
  Voorstel van de heren Coveliers en Noreilde
3-250/1
p. 1-5 3-250/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verticale integratie van het openbaar ministerie (Strafzaken - Uitzonderingen - Wijziging Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (3-369)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-369/1
p. 1-23 3-369/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de reglementering van het vrijwillig tegen betaling verrichten van seksuele dienstverlening (Prostitutie) (3-281)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Coveliers
3-281/1
p. 1-11 3-281/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de kosten van de rechtspleging betreft in alle geschillen betreffende de toepassing van een wet inzake onteigening ten algemenen nutte (Verwijzing van de onteigenaar in de kosten) (3-873)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-873/1
p. 1-9 3-873/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de wijze betreft waarop cassatieberoep wordt ingesteld (3-2104)      
  Algemene bespreking
3-212
p. 31-41 3-212 p. 31-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren (3-126)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-73
p. 39-49 3-73 p. 39-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het echtscheidingsrecht en invoering van de foutloze echtscheiding (Wijzigingen Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek) (3-372)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-372/1
p. 1-32 3-372/1 p. 1-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (3-245)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1024bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1072bis van hetzelfde Wetboek, in verband met gedingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten (Kosteloze rechtspleging voor de slachtoffers, behalve wanneer de eis roekeloos en tergend is - Schadevergoeding wegens tergend of roekeloos geding) (3-884)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-884/1
p. 1-11 3-884/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen (3-58)      
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Afschaffing van het Centrum) (3-379)      
  Stemming over de inoverwegingneming (Uitdrukkelijk racistisch karakter) - Verwerping
3-28
p. 32-34 3-28 p. 32-34 (PDF)
  3-28
p. 61 3-28 p. 61 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen (Hervorming van de Orde van geneesheren - Versterking van het belang van de patiënt en de gemeenschap - Tuchtrecht - Doorbreken van de corporatistische sfeer) (3-413)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor de sector van de senioren (3-1543)      
  Vraag om advies van de Raad van State
3-149
p. 40-41 3-149 p. 40-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen (3-1519)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Kruispuntbank van honden en tot instelling van een Adviesraad inzake gevaarlijke honden (Opleggen van bepaalde voorwaarden aan de eigenaar van een hond - Bevoegdheid van de burgemeester) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen) (3-697)      
  Aangehouden stemmingen
3-194
p. 93-95 3-194 p. 93-95 (PDF)
  3-194
p. 154-158 3-194 p. 154-158 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (3-675)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Grondige hervorming van de Orde van geneesheren) (3-373)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten (3-1777)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Wijziging wet tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen - Bevoegdheid van de Raad, hetzij ambtshalve, hetzij na klacht, hetzij na mededeling door de procureur van een rechterlijke uitspraak, hetzij na melding door een bevoegde instantie, kennis te nemen van elke zaak en deze zonder gevolg te rangschikken of een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen - Samenstelling van de Raden - Bemiddeling - Onderzoekscolleges - Raad van eerste aanleg - Raad van beroep - Verjaring - Wijziging art. 614 Gerechtelijk Wetboek : Hof van Cassatie) (3-2030)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Amendement nr 56 van de heer Coveliers c.s.
3-13/3
p. 40 3-13/3 p. 40 (PDF)
  Amendementen nrs 214 en 215 van de heren Ramoudt en Coveliers, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-13/7
p. 7-8 3-13/7 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 219 van de heren Ramoudt en Coveliers, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-13/9
p. 1-2 3-13/9 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-27
p. 4-45 3-27 p. 4-45 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van het kind wiens ouders gescheiden leven (Het verblijfs-co-ouderschap is slechts één van de mogelijkheden die de rechter heeft wanneer de ouders het niet eens worden) (3-1131)      
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44/1, vierde lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Informatieverstrekking van politionele gegevens door de politie aan bepaalde publieke en privé-organisaties: douane, Dienst Inschrijving der Voertuigen, verzekeringsmaatschappijen en het technisch controleorganisme, autoconstructeurs en -invoerders [Febiac] - Strijd tegen de voertuigcriminaliteit) (3-896)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-896/1
p. 1-16 3-896/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 478 van het Gerechtelijk Wetboek (Advocaten bij het Hof van Cassatie : leeftijdsgrens) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie) (3-308)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-308/1
p. 1-6 3-308/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-99
p. 36-39 3-99 p. 36-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1254 en 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de procedureformaliteiten inzake echtscheiding (Bewijs van woonplaats) (3-917)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-917/1
p. 1-3 3-917/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 648, 652, 654, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten (3-663)      
  Algemene bespreking
3-100
p. 12-14 3-100 p. 12-14 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Willems en Coveliers
3-100
p. 52-53 3-100 p. 52-53 (PDF)
  3-100
p. 93 3-100 p. 93 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (3-1953)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-208
p. 38-39 3-208 p. 38-39 (PDF)
  3-208
p. 56 3-208 p. 56 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in België verblijven (3-274)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (3-86)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn (3-275)      
  Algemene bespreking
3-23
p. 4-36 3-23 p. 4-36 (PDF)
  3-24
p. 4-43 3-24 p. 4-43 (PDF)
  3-24
p. 44-96 3-24 p. 44-96 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wat betreft de aankoop van een gezelschapsdier (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het sluiten van een overeenkomst voor een verkoop of afbetaling met het oog op de aankoop van een gezelschapsdier te verbieden) (Aansporing van de aankopers van gezelschapsdieren [voornamelijk honden en katten] om hun verantwoordelijkheid op te nemen en bestrijding van de overmatige schuldenlast) (3-1147)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-190
p. 29 3-190 p. 29 (PDF)
  3-190
p. 79 3-190 p. 79 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte (Vergoeding - Procedure in herziening) (3-371)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-371/1
p. 1-22 3-371/1 p. 1-22 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Coveliers
3-371/3
p. 1-3 3-371/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-67
p. 27-31 3-67 p. 27-31 (PDF)
  Stemming over de conclusie van de commissie en stemverklaringen van de dames Nyssens en Defraigne en van de heren Coveliers, Mahoux en Hugo Vandenberghe
3-68
p. 52-55 3-68 p. 52-55 (PDF)
  3-68
p. 101-102 3-68 p. 101-102 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging (Invoering van de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling [DOEB]) (3-1864)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-214
p. 76-77 3-214 p. 76-77 (PDF)
  3-214
p. 119 3-214 p. 119 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (Hervorming van de wettelijke bepalingen inzake de thematiek van de internering - Samenvoeging van de commissies tot bescherming van de maatschappij met de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Betere bescherming van de rechten van veroordeelden die geïnterneerd blijven nadat ze hun straf hebben ondergaan - Wijziging van de wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke) (3-329)      
  Algemene bespreking
3-212
p. 31-41 3-212 p. 31-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur (Burgerlijk Wetboek - Voortijdige beëindiging van de huur - Overdracht van het gehuurde goed - Hernieuwing van de huur - Vergoeding door de verhuurder bij opzegging) (3-307)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-307/1
p. 1-5 3-307/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren (Voorzitterschap van de Raden van de Orde door een geneesheer, niet langer door een magistraat - Instelling van een onderzoekscollege - Aanpassing verkiezingsvoorwaarden van de leden van de Orde - Verruiming van de tuchtstraffen : geldboete en schorsing met uitstel van het recht om geneeskunde uit te oefenen - Invoering van het begrip belangenconflict en van een systeem van eerherstel) (3-1035)      
  Algemene bespreking
3-201
p. 36-62 3-201 p. 36-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene kieswetten, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven (Wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen, wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement) (3-297)      
  Voorstel van de heer Coveliers
3-297/1
p. 1-10 3-297/1 p. 1-10 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999