5-2338/2

5-2338/2

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

12 FEBRUARI 2014


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek ten einde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende wettelijk samenwonende, en houdende invoering van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 2

In het voorgestelde eerste lid, de woorden « Deze tabellen worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd » schrappen.

Verantwoording

Dit betreft een aanpassing om de coherentie van de tekst te verhogen.

De geschrapte tekst dient in het negende lid te worden ingevoegd.

Nr. 2 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 2

In het voorgestelde tweede lid, de woorden « de gemiddelde toekomstige netto nominale opbrengsten van een geldsom gelijk aan de normale verkoopwaarde van de aan het vruchtgebruik onderworpen goederen; de gemiddelde toekomstige netto nominale opbrengstpercentages worden vastgesteld in functie van de prospectieve intrestvoeten opgesteld door het Federaal Planbureau » vervangen door de woorden « de gemiddelde rentevoet over de laatste 2 jaar van de OLO's waarvan de maturiteit gelijk is aan de levensverwachting van de vruchtgebruiker. De rentevoet die overeenstemt met de hoogste maturiteit wordt toegepast wanneer de levensverwachting deze maturiteit overschrijdt. Deze rentevoet wordt toegepast na aftrek van de roerende voorheffing ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing om de transparantie van de wet te verhogen en om ze toegankelijker voor de burger te maken. Het amendement strekt er toe de waarderingsrentevoet te bepalen.

De waarde van het vruchtgebruik wordt uitgedrukt in een percentage van de verkoopwaarde. Deze « Waarde » georiënteerde benadering wordt verklaard als men veronderstelt dat : 1) het goed verkocht wordt (zelfs al is dat in werkelijkheid niet het geval) tegen een prijs die gelijk is aan de verkoopwaarde; 2) het overeenstemmend kapitaal herbelegd wordt als goede huisvader voor een duur die gelijk is aan de duur van het vruchtgebruik, dit wil zeggen in een staatsobligatie (OLO) van dezelfde duur.

Om de gevolgen van een overdreven vluchtigheid te verzachten, die de taak van de notaris moeilijk zou maken, zal de gemiddelde OLO rentevoet over de laatste twee jaar in aanmerking worden genomen.

Overigens beantwoordt het kiezen voor een gemiddelde rentevoet aan overwegingen die toegelicht werden in een ministerieel besluit van 26 oktober 2012 van federale overheidsdienst (FOD) Economie : « Overwegende dat er in perioden van financiële crisis typisch een grotere volatiliteit is in de rendementen, waarbij deze veelal afwijken van hun structureel niveau en dat crisisperioden van voorbijgaande aard zijn. De gemiddelde rendementen over een lange periode geven beter het structureel niveau weer ».

Het begrip « netto opbrengstpercentages » wordt eveneens verduidelijkt.

Nr. 3 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 2

In het voorgestelde tweede lid, het woord « bijgewerkt » vervangen door het woord « gepubliceerd ».

Verantwoording

Dit betreft een aanpassing om de transparantie van de wet te verhogen en om ze toegankelijker voor de burger te maken. Het amendement strekt ertoe naar gepubliceerde gegevens te verwijzen eerder dan naar bijgewerkte gegevens.

Nr. 4 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 2

Het voorgestelde derde lid doen vervallen.

Verantwoording

Dit betreft een aanpassing om de coherentie van de tekst te verhogen.

De tekst wordt ingevoegd in het achtste lid.

Nr. 5 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 2

Een nieuw lid invoegen tussen het vierde en het vijfde lid, luidende : « De waarde van het vruchtgebruik verstrekt door de omzettingstabellen is gelijk aan het verschil tussen de waarde van de volle eigendom en de waarde van de blote eigendom. De waarde van de blote eigendom is gelijk aan een breuk waarvan de teller gelijk is aan de waarde van de volle eigendom; terwijl de noemer gelijk is aan één te vermeerderen met de rentevoet, deze som zijnde verheven tot de macht die gelijk is aan de levensverwachting van de vruchtgebruiker. De levensverwachting uitgedrukt in jaren, de rentevoet uitgedrukt in %, en de waarde van het vruchtgebruik uitgedrukt in % van de waarde van de volle eigendom, bevatten twee decimalen. »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing om de transparantie van de wet te verhogen en om ze toegankelijker voor de burger te maken. Het amendement strekt er toe de waarderingsmethode te bepalen.

Als axioma wordt aangenomen dat de som van de waarde van het vruchtgebruik en de waarde van de blote eigendom gelijk is aan de waarde van de volle eigendom. Dit axioma wordt samengevat als volgt : VG + BE = VE (cf. Toelichting, blz. 6). Daaruit resulteert dat de waarde van de blote eigendom de actuele waarde is van een kapitaal dat gelijk is aan de waarde van de volle eigendom, wedersamengesteld bij het overlijden van de vruchtgebruiker en beschikbaar op dat ogenblik. Dit principe wordt hier als volgt toegepast :

VE
BE = —————
(1 + RV)LV

waar RV de rentevoet en LV de levensverwachting zijn. Als het principe volkomen juist is, is de waarderingsformule zeer nauwkeurig, onder andere ten opzichte van de onnauwkeurigheden die resulteren uit de jaarlijkse update van de omzettingstafels en uit de leeftijd van de vruchtgebruiker in volledige jaren. Vervolgens wordt de waarde van het vruchtgebruik berekend als volgt : VG = VE — BE. Deze methode, die voorgesteld werd door professor Christian Jaumain, werd goedgekeurd door het Federaal Planbureau en het Instituut voor actuarissen in België.

De nauwkeurigheid van getallen moet eveneens bepaald worden, bijvoorbeeld twee cijfers achter de komma voor de levensverwachting uitgedrukt in jaren, voor de rentevoet uitgedrukt in %, en voor de waarde van het vruchtgebruik uitgedrukt in % van de waarde van de volle eigendom.

Nr. 6 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 2

Het voorgestelde achtste lid vervangen door wat volgt : « De minister van Justitie bepaalt jaarlijks op 1 juli de in het eerste lid bedoelde omzettingstabellen. Bij deze gelegenheid houdt hij rekening met de in het tweede en derde lid bedoelde parameters en met de voorstellen van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, na kennis te hebben genomen van de resultaten van de werkzaamheden van het Federaal Plan-bureau en het Instituut voor actuarissen in België. »

Verantwoording

Dit betreft een aanpassing om de tekst van het voorgestelde derde en achtste lid te coördineren.

Nr. 7 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 2

Het voorgestelde negende lid vervangen door wat volgt : « De omzettingstabellen worden ieder jaar in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Naast de leeftijd van de vruchtgebruiker vermelden deze tabellen zijn levensverwachting evenals de overeenkomstige rentevoet en waarde van het vruchtgebruik. »

Verantwoording

Dit betreft een aanpassing om de tekst van de eerste (partim) en de negende voorgestelde leden te coördineren, en om de voorstelling van de omzettingstabellen te bepalen.

Francis DELPÉRÉE.
Philippe MAHOUX.
Guy SWENNEN.

Nr. 8 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 2

In het voorgestelde eerste lid, de woorden « twee omzettingstabellen » vervangen door de woorden « de omzettingstabel », en de woorden « de ene voor mannen en de andere voor vrouwen » doen vervallen.

Verantwoording

Gezien de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, wordt geopteerd voor één tabel voor mannen en vrouwen.

Feit is dat het statistisch vaststaat dat er wel een biologisch onderscheid is (vrouwen leven langer), waardoor vrouwen minder gaan krijgen en mannen relatief meer. Het Europees Hof voor de Justitie schoof dit argument terzijde, met als argumentatie dat dit een niet te vermijden gevolg is van de absolute gelijkheid van behandeling.

Dienvolgens in de hele tekst overal wijzigingen aanbrengen in functie van bovenstaande aanpassing.

Guy SWENNEN.