5-1991/3

5-1991/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

11 JUNI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Hoofdstuk I/1 (nieuw)

In titel II, voor artikel 16, een hoofdstuk I/1 invoegen, luidende « Hoofdstuk I/1. Wijzigingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 2 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Art. 18

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

De Raad merkt op dat artikel 145 van het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-1990/1) een overlapping inhoudt met artikel 18 van dit wetsvoorstel. Artikel 5bis van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming dient evenwel te worden gewijzigd overeenkomstig de verplicht bicamerale procedure. Daarom dient artikel 18 van dit wetsvoorstel te worden geschrapt.

Nr. 3 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Art. 18/1 (nieuw)

In titel II, hoofdstuk III, een artikel 18/1 invoegen, luidende :

« Art. 18/1. Artikel 7, § 2, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van het Grondwettelijk Hof, wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Voor de verkiezing van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers in het kieskanton Sint-Genesius-Rode, kiest de kiezer eerst tussen de kieskring Vlaams-Brabant en de kieskring Brussel-Hoofdstad. Op dezelfde manier kiest de kiezer, voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement in de gemeenten van dat kieskanton, eerst tussen het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege. Alleen de lijsten die voorgedragen werden voor de gekozen kieskring of het gekozen kiescollege worden vervolgens getoond. » »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

De Raad van State merkt op dat artikel 147, 2º, van het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-1990/1) betrekking heeft op de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. Deze bepaling dient bijgevolg te worden behandeld overeenkomstig de optioneel bicamerale procedure en wordt overgeheveld naar dit wetsvoorstel.

Nr. 4 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Art. 18/2 (nieuw)

In titel II, hoofdstuk III, een artikel 18/2 invoegen, luidende :

« Art. 18/2. Artikel 20 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van het Grondwettelijk Hof, wordt aangevuld met een lid, luidende :

« In het kieskanton Sint-Genesius-Rode drukt de voorzitter van het kantonhoofdbureau bij de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers twee stemopnemingstabellen af die in het Nederlands worden opgesteld : de ene bevat de uitslag van de stemmen uitgebracht voor lijsten van de kieskring Vlaams-Brabant en de andere bevat de uitslag van de stemmen uitgebracht voor lijsten van de kieskring Brussel-Hoofdstad. Op dezelfde wijze drukt de voorzitter van het kantonhoofdbureau in dit kieskanton, bij de verkiezing van het Europese Parlement, twee stemopnemingstabellen af die in het Nederlands worden opgesteld : de ene bevat de uitslag van de stemmen uitgebracht voor lijsten van het Franse kiescollege, de andere bevat de uitslag van de stemmen uitgebracht voor de lijsten van het Nederlandse kiescollege. » »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

De Raad van State merkt op dat artikel 148, 2º, van het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-1990/1) betrekking heeft op de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. Deze bepaling dient bijgevolg te worden behandeld overeenkomstig de optioneel bicamerale procedure en wordt overgeheveld naar dit wetsvoorstel.

Nr. 5 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Art. 24

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 24. Artikel 31bis, derde lid, van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, ingevoegd bij de wet van 30 juli 1955 en gewijzigd bij de wet van 16 juli 2005, wordt vervangen door wat volgt :

« De voorzitter, de ondervoorzitter en vier leden worden gekozen onder de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers die deel uitmaken van de Commissie voor de Landsverdediging. » »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 6 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Art. 26

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

De Raad merkt op dat artikel 6 van het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-1990/1) een overlapping inhoudt met artikel 26 van dit wetsvoorstel. Wijzigingen aan de wet van 26 juni 2004, zoals beoogd door artikel 26 van dit wetsvoorstel, dienen te worden aangenomen overeenkomstig de verplicht bicamerale procedure. Daarom dient artikel 26 van dit wetsvoorstel te worden geschrapt.

Nr. 7 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Art. 27

De letter a) en het 2º vervangen door wat volgt :

« 1º de bepaling onder 1º wordt vervangen door wat volgt :

« 1º a) in de artikelen 119, 119bis tot 119sexies, 120 tot 125, 125ter en 126 dienen de woorden « hoofdbureau van de kieskring » te worden gelezen als « collegehoofdbureau »;

b) in artikel 125bis dienen de woorden « hoofdbureaus van de kieskring » te worden gelezen als « collegehoofdbureaus »;

2º in het tweede lid, 2º, worden de woorden « of senator » opgeheven; ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 8 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Art. 28

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 28. In artikel 27, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 16 juli 1993, worden de tweede en de derde zin vervangen door wat volgt :

« De stembiljetten worden gedrukt op papier waarvan de Koning de kleur en de afmetingen bepaalt. » »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 9 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Titel III/1 (nieuw)

Een titel III/1 invoegen, luidende « Titel III/1. Wijzigingen van de wet van 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

De Raad van State merkt op dat een aantal artikelen van het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-1990/1), die wijzigingen aanbrengen in de wet van 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, betrekking hebben op de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. Deze bepalingen dienen bijgevolg te worden behandeld overeenkomstig de optioneel bicamerale procedure en worden overgeheveld naar dit wetsvoorstel. Hiervoor dient in een nieuwe titel te worden voorzien.

Nr. 10 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Art. 30/1 (nieuw)

In titel III/1, een artikel 30/1 invoegen, luidende :

« Art. 30/1. Artikel 47, § 4, van de wet van 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, laatst gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, wordt aangevuld met twee leden, luidende :

« De voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Hoofdstad stuurt onmiddellijk, voor het drukken ervan, een afschrift van het stembiljet naar de voorzitter van het provinciehoofdbureau van de provincie Vlaams-Brabant.

Deze laatste doet op de stembiljetten die bestemd zijn voor het kieskanton Sint-Genesius-Rode de kandidatenlijsten van het Nederlandse kiescollege en de kandidatenlijsten van het Franse kiescollege vermelden. Hiertoe wordt het stembiljet opgesteld overeenkomstig het model II, e), dat bij de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement gevoegd is. » ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

De Raad van State merkt op dat artikel 156, 10º, van het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-1990/1) betrekking heeft op de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. Deze bepaling dient bijgevolg te worden behandeld overeenkomstig de optioneel bicamerale procedure, en wordt overgeheveld naar dit wetsvoorstel.

Nr. 11 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Art. 30/2 (nieuw)

In titel III/1, een artikel 30/2 invoegen, luidende :

« Art. 30/2. Artikel 48, § 6, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 13 februari 2007, wordt aangevuld met twee leden, luidende :

« De voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Hoofdstad stuurt onmiddellijk, voor het drukken ervan, een afschrift van het stembiljet naar de voorzitter van het provinciehoofdbureau van de provincie Vlaams-Brabant.

Deze laatste doet op de stembiljetten die bestemd zijn voor het kieskanton Sint-Genesius-Rode de kandidatenlijsten van het Nederlandse kiescollege en de kandidatenlijsten van het Franse kiescollege vermelden. Hiertoe wordt het stembiljet opgesteld overeenkomstig het model II, e) dat bij de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement gevoegd is. » »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

De Raad van State merkt op dat artikel 157, 9º, van het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Parl. St., Senaat, 2012-2013, nr. 5-1990/1) betrekking heeft op de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. Deze bepaling dient bijgevolg te worden behandeld overeenkomstig de optioneel bicamerale procedure en wordt overgeheveld naar dit wetsvoorstel.

Nr. 12 VAN DE HEER ANCIAUX C.S.

Art. 31

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 31. § 1. De artikelen 18/1, 18/2, 30/1 en 30/2 van deze wet treden in werking op de dag van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad.

§ 2. De overige artikelen van deze wet treden in werking op de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Dirk CLAES.
Philippe MAHOUX.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.
Martine TAELMAN.
Zakia KHATTABI.