5-1990/3

5-1990/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

11 JUNI 2013


Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 2

In de inleidende zin, de woorden « , gewijzigd bij de wet van 30 juni 1996, » invoegen tussen de woorden « op het parlementair onderzoek » en de woorden « worden de volgende wijzingen aangebracht ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 2 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 3

De woorden « , gewijzigd bij de wet van 30 juni 1996, » invoegen tussen de woorden « van dezelfde wet » en de woorden « wordt het woord ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 3 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 4

De volgende wijzigingen aanbrengen :

1º de woorden « , vierde lid, » invoegen tussen de woorden « In artikel 3 » en de woorden « van dezelfde wet »;

2º de woorden « , gewijzigd bij de wet van 30 juni 1996, » invoegen tussen de woorden « van dezelfde wet » en de woorden « worden de woorden ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 4 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 5

De volgende wijzigingen aanbrengen :

1º de woorden « , tweede lid, » invoegen tussen de woorden « In artikel 13 » en de woorden « van dezelfde wet »;

2º de woorden « , gewijzigd bij de wet van 30 juni 1996, » invoegen tussen de woorden « van dezelfde wet » en de woorden « worden de woorden ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 5 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 9

In letter c), de woorden « artikel 78, tweede lid, van de Grondwet » vervangen door de woorden « artikel 78, § 2, tweede lid, van de Grondwet ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 6 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 10

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 10. In artikel 10 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt :

« § 1. 1º De periode tussen het sluiten van de zitting van de Wetgevende Kamers en de opening van de volgende zitting komt niet in aanmerking voor de berekening van de termijnen bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en in deze wet.

2º De commissie noteert de periodes tijdens welke de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers op reces zijn. Die periodes komen niet in aanmerking voor de berekening van de termijnen bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en in deze wet.

3º De termijnen bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en in deze wet worden geschorst, wanneer een van beide Kamers door de Koning wordt verdaagd.

4º De termijnen bedoeld in artikel 78 van de Grondwet worden automatisch geschorst zodra de commissie is aangezocht en tot de dag na die waarop zij een beslissing neemt.

5º De termijnen bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en in deze wet worden geschorst bij de uitvoering van de procedure neergelegd in artikel 54 van de Grondwet. »;

b) in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden « de artikelen 78 tot 80 » vervangen door de woorden « artikel 78 »;

c) paragraaf 2, derde lid, wordt opgeheven;

d) in paragraaf 2, vierde lid, worden de woorden « de voorzitter aan wie het advies is gericht » vervangen door de woorden « de voorzitter van de Senaat » en de woorden « de andere assemblee » door de woorden « de Kamer van volksvertegenwoordigers ». »

Verantwoording

Luidens artikel 10, § 1, 1º, van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, worden de lopende termijnen voor de behandeling van wetsvoorstellen en -ontwerpen bij ontbinding van de Kamers gestuit en beginnen nieuwe termijnen te lopen bij de installatie van de nieuwe commissie. Overeenkomstig de artikelen 15 tot 19 van het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen, wordt de mogelijkheid om het verval van wetsvoorstellen en -ontwerpen op te heffen, geschrapt. Bijgevolg dient artikel 10, § 1, 1º, van de voornoemde wet van 6 april 1995 te worden opgeheven.

Artikel 10 van het wetsvoorstel wordt in deze zin aangepast door dit amendement.

Door deze aanpassing wordt de opmerking van de Raad van State in de adviezen nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013 (Gedr. Stuk, Senaat, 2012-2013, nr. 5-1989/2, p. 11), zonder voorwerp.

Nr. 7 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 25

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 25. In artikel 94ter, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 2 april 2003, worden de woorden « en de voorzitters van de in artikel 94bis bedoelde collegehoofdbureaus » opgeheven. »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 8 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 36

Het 1º vervangen door wat volgt :

« 1º het vierde lid, dat begint met de woorden « Niemand kan tegelijk kandidaat zijn voor ... », en het vijfde lid, dat begint met de woorden « Niemand mag voor de Senaat voor meer dan één kiescollege ... », worden opgeheven; ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 9 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 84

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 84. In artikel 233 van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden « zijn assemblee » vervangen door de woorden « Kamer van volksvertegenwoordigers »;

2º in paragraaf 2 wordt het eerste lid opgeheven;

3º in het vroegere tweede lid van paragraaf 2, dat het eerste lid wordt, worden de woorden « De volksvertegenwoordiger » vervangen door de woorden « De volksvertegenwoordiger of de gecoöpteerde senator » en worden de woorden « van volksvertegenwoordiger » vervangen door de woorden « van volksvertegenwoordiger of gecoöpteerd senator »;

4º in het vroegere vierde lid van paragraaf 2, dat het derde lid wordt, worden de woorden « het tweede en het derde lid » vervangen door de woorden « het eerste en het tweede lid » en worden de woorden « de volksvertegenwoordigers » vervangen door de woorden « de volksvertegenwoordigers of de gecoöpteerde senatoren ». »

Verantwoording

Dit amendement betreft een technische wijziging. De voorgestelde tekst van artikel 84 tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek is wat onduidelijk, omwille van het feit dat zowel paragraaf 1, eerste lid, als paragraaf 2, eerste lid, gevallen van « ontslag van rechtswege » regelen ten gevolge van verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers. Daardoor zou bijvoorbeeld de situatie betreffende de deelname van een niet-aftredend senator aan een tussentijdse verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers gedekt worden door paragraaf 2 in plaats van door paragraaf 1 zoals vandaag het geval is.

De tekst zou duidelijker zijn mochten alle mogelijke ontslagen van rechtswege die plaatsvinden naar aanleiding van een verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, gedekt zijn door paragraaf 1 van artikel 233 van het Kieswetboek. Dit amendement heeft deze wijziging tot doel. Hiertoe wordt voorgesteld om paragraaf 1, eerste lid, van artikel 233 te wijzigen en het eerste lid van paragraaf 2 op te heffen. Bijgevolg dient de nummering van de te wijzigen leden van artikel 233, § 2, te worden aangepast, waardoor wordt voorgesteld om het artikel 84 van het voorstel te vervangen.

Nr. 10 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 87

In de Franse tekst, de woorden « chaque fois » invoegen tussen de woorden « est remplacé » en de woorden « par le mot ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 11 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 92

In de Franse tekst van de letter c), de woorden « à l'article 104, alinéa, » vervangen door de woorden « à l'article 104, alinéa 1er, ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 12 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 114

In het door het 2º voorgestelde negende lid, de woorden « , zoals dat gewijzigd wordt bij artikel 24 van deze wet, » doen vervallen.

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 13 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 143

Het 4º en het 5º vervangen door wat volgt :

« 4º in paragraaf 1, vijfde lid, worden de woorden « de federale Wetgevende Kamers » vervangen door de woorden « de Kamer van volksvertegenwoordigers » en wordt het woord « vier » vervangen door het woord « drie »;

5º in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden « de federale Wetgevende Kamers » vervangen door de woorden « de Kamer van volksvertegenwoordigers » en worden de woorden « A, in voorkomend geval B, C en D » vervangen door de woorden « A, B en C »; ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 14 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 145

Het 3º vervangen door wat volgt :

« 3º in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden « en de Senaat » opgeheven. »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

De Raad merkt op dat artikel 145 van het huidige voorstel een overlapping inhoudt met artikel 18 van het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat (Gedr. Stuk, Senaat, 2012-2013, nr. 5-1991/1). De indieners verkiezen de formulering van artikel 18 van het laatstgenoemde wetsvoorstel. Artikel 5bis van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming dient evenwel te worden gewijzigd overeenkomstig de verplicht bicamerale procedure. Daarom wordt de formulering van deze bepaling aangepast. In een amendement op het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat wordt voorgesteld artikel 18 van dit voorstel te schrappen.

Nr. 15 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 147

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 147. In artikel 7, § 2, vierde lid, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van het Grondwettelijk Hof, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º de woorden « van de senatoren en » worden opgeheven;

2º de woorden « Brussel-Halle-Vilvoorde » worden vervangen door de woorden « Brussel-Hoofdstad ». »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

De Raad van State merkt op dat artikel 147, 2º, betrekking heeft op de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. Deze bepaling dient bijgevolg te worden behandeld overeenkomstig de optioneel bicamerale procedure en wordt overgeheveld naar het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat (Gedr. Stuk, Senaat, 2012-2013, nr. 5-1991/1). De bepaling in dit wetsvoorstel wordt daarom geschrapt.

Nr. 16 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 148

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 148. In artikel 20, tweede lid, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 13 december 2002 en gedeeltelijk vernietigd bij arrest nr. 73/2003 van het Grondwettelijk Hof, worden de woorden « Brussel-Halle-Vilvoorde drukt de voorzitter van het kantonhoofdbureau bij de verkiezing van het Europees Parlement of van de Senaat » vervangen door de woorden « Brussel-Hoofdstad drukt de voorzitter van het kantonhoofdbureau bij de verkiezing van het Europees Parlement ». »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

De Raad van State merkt op dat artikel 148, 2º, betrekking heeft op de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. Deze bepaling dient bijgevolg te worden behandeld overeenkomstig de optioneel bicamerale procedure en wordt overgeheveld naar het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat (Gedr. Stuk, Senaat, 2012-2013, nr. 5-1991/1). De bepaling in dit wetsvoorstel wordt daarom geschrapt.

Nr. 17 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 155

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 155. In artikel 46 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 27 maart 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « federale Wetgevende Kamers » vervangen door de woorden « Kamer van volksvertegenwoordigers » en worden de woorden « van deze kamers » vervangen door de woorden « van deze Kamer »;

2º in het tweede lid worden de woorden « federale Wetgevende Kamers » vervangen door de woorden « Kamer van volksvertegenwoordigers »;

3º in het vierde lid worden de woorden « de federale Wetgevende Kamers » vervangen door de woorden « de Kamer van volksvertegenwoordigers ». »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 18 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 156

De volgende wijzigingen aanbrengen :

a) het 10º doen vervallen;

b) het 11º en het 12º vernummeren tot respectievelijk het 10º en het 11º.

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

De Raad van State merkt op dat artikel 156, 10º, van dit wetsvoorstel betrekking heeft op de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement. Deze bepaling dient bijgevolg te worden behandeld overeenkomstig de optioneel bicamerale procedure en wordt overgeheveld naar het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat (Gedr. Stuk, Senaat, 2012-2013, nr. 5-1991/1). De bepaling in dit wetsvoorstel wordt daarom geschrapt.

Nr. 19 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 157

De volgende wijzigingen aanbrengen :

a) het 6º tot het 8º vervangen door wat volgt :

« 6º in het vroegere vierde lid van paragraaf 6, dat het derde lid wordt, worden de woorden « van de nummers die, voor alle colleges samen, toegekend zijn voor de verkiezing van de Senaat, overeenkomstig de bepalingen van § 5, vierde en vijfde lid, door de hoofdbureaus van de Franse en Nederlandse kiescolleges voor de verkiezing van deze vergadering » vervangen door de woorden « dat toegekend werd in overeenstemming met het eerste lid van deze paragraaf »;

7º in het vroegere vijfde lid van paragraaf 6, dat het vierde lid wordt, worden de woorden « derde en vierde » vervangen door de woorden « tweede en derde  »;

8º in het vroegere zevende lid van paragraaf 6, dat het zesde lid wordt, worden de woorden « Brussel-Halle-Vilvoorde » vervangen door de woorden « Brussel-Hoofdstad »;

a) het 9º doen vervallen;

b) het 10º en het 11º vernummeren tot respectievelijk het 9º en het 10º.

Verantwoording

Dit betreft technische aanpassingen naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

In zijn adviezen merkte de Raad op dat de verwijzingen in de bepalingen onder het 6º tot het 8º dienen te worden aangepast, gelet op de opheffing van het tweede lid van paragraaf 6 in de bepaling onder 5º.

Daarnaast merkte de Raad van State op dat artikel 157, 9º, van dit wetsvoorstel betrekking heeft op de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van Europees Parlement. Deze bepaling dient bijgevolg te worden behandeld overeenkomstig de optioneel bicamerale procedure en wordt overgeheveld naar het wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat (Gedr. Stuk, Senaat, 2012-2013, nr. 5-1991/1). De bepaling in dit wetsvoorstel wordt daarom geschrapt.

Nr. 20 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 160

Het 1º vervangen door wat volgt :

« 1º in het tweede en het derde lid worden de woorden « federale Wetgevende Kamers » telkens vervangen door de woorden « Kamer van volksvertegenwoordigers »; ».

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing naar aanleiding van de adviezen van de Raad van State nrs. 52.986/VR, 52.987/VR en 52.988/VR van 14 maart 2013.

Nr. 21 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Art. 166

Paragraaf 2 vervangen door wat volgt :

« § 2. De overige artikelen van deze wet treden in werking op de dag van de oproeping van de kiezers voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers die op dezelfde dag zal worden gehouden als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. »

Verantwoording

Dit betreft een technische aanpassing om de inwerkingtredingsbepaling van deze wet te laten overeenstemmen met de bepaling voorzien in het wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat (Gedr. Stuk, Senaat, 2011-2012, nr. 5-1744/1).

Francis DELPÉRÉE.
Martine TAELMAN.
Zakia KHATTABI.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Dirk CLAES.
Philippe MAHOUX.
Freya PIRYNS.