5-1724/2

5-1724/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

29 MAART 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW PIRYNS C.S.

Enig artikel

Het voorgestelde artikel 67 aanvullen met een paragraaf 4, luidende :

« § 4. Indien een lijst bedoeld in artikel 68, § 2, niet vertegenwoordigd is door senatoren bedoeld in respectievelijk § 1, 1º, of § 1, 2º, 3º of 4º, kan de aanwijzing van de senatoren bedoeld in § 1, 6º, of § 1, 7º, gebeuren door de volksvertegenwoordigers die verkozen zijn op de voornoemde lijst. ».

Verantwoording

De Raad van State merkt in randnummer 21 van zijn advies 52.270/AV op dat, op grond van het voorgestelde systeem, het niet uitgesloten is dat, op basis van de stemcijfers behaald bij de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, een zetel van gecoöpteerd senator toekomt aan een politieke formatie die niet vertegenwoordigd is door deelstaatsenatoren.

In dat geval bepaalt het voorgestelde artikel 220, § 6, van het Kieswetboek (artikel 48 van het wetsvoorstel nr. 5-1744/1) dat de lijst met kandidaten bedoeld in paragraaf 5 ten laatste vijf dagen voor de zitting waarop de aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren plaatsheeft, wordt opgesteld door de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers die verkozen zijn op de lijsten van de politieke formatie aan wie de zetels toekomen.

Volgens de Raad van State is deze regeling strijdig met het voorgestelde artikel 67, § 1, 6º en 7º, van de Grondwet, dat de bevoegdheid om senatoren te coöpteren uitsluitend toekent aan de deelstaatsenatoren, zonder daarbij enige bevoegdheid toe te kennen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Daarom voorziet dit amendement in een aanvulling van het voorgestelde artikel 67 van de Grondwet. De nieuwe paragraaf 4 sluit aan bij de regeling voor de zetelverdeling voor de gecoöpteerde senatoren, die wordt neergelegd in artikel 68 van de Grondwet. Indien een lijst recht heeft op een zetel, maar niet vertegenwoordigd is door deelstaatsenatoren, kan de aanwijzing van gecoöpteerde senatoren gebeuren door de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers die verkozen zijn op de voornoemde lijst.

Freya PIRYNS.
Philippe MAHOUX.
Bert ANCIAUX.
Martine TAELMAN.
Dirk CLAES.
Marcel CHERON.
Francis DELPÉRÉE.
Christine DEFRAIGNE.