5-1989/1

5-1989/1

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

5 MAART 2013


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat

(Ingediend door de heren Marcel Cheron, Bert Anciaux, mevrouw Christine Defraigne, de heren Dirk Claes, Philippe Mahoux, mevrouw Freya Piryns, de heer Francis Delpérée en mevrouw Martine Taelman)


TOELICHTING


Het Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 bepaalt dat de Senaat zal worden aangepast aan de nieuwe staatsstructuur. Voor het eerst bij de samenvallende verkiezingen van 2014 zal de Senaat worden omgevormd tot een kamer van de deelstaten.

Dit voorstel dient te worden gelezen samen met de voorstellen tot herziening van de Grondwet alsook het voorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat, het voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek, het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat, het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat en het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers (Parl. St. Senaat, 2011-2012, 5-1720/1 tot 5-1748/1).

In zijn adviezen met nrs. 52.268/AV tot 52.272/AV van 20 november 2012 vestigde de Raad van State de aandacht op het feit dat er andere wetswijzigingen zich opdrongen ten gevolge van de hervorming van de Senaat (Parl. St. Senaat, 2011-2012, 5-1744/2, p. 7-8). Dit voorstel heeft deze bijkomende wetswijzigingen tot voorwerp.

De kieswetgeving dient te worden bijgewerkt om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen, welke verkiezing dus niet meer zal plaatsvinden vanaf de gelijktijdige verkiezingen van 2014.

Dit voorstel strekt ertoe om in de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen de nodige technische aanpassingen aan te brengen, ingevolge de hervorming van de Senaat.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikelen 2 en 3 (1º)

Het gaat om aanpassingen van de kiesbepalingen met de bedoeling de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat op te heffen, of deze vermeldingen nu te maken hebben met de Senaat zelf, de hoofdbureaus voor de verkiezing van de Senaat, de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, ...

Artikel 3 (2º)

Gelet op de afschaffing van de rechtstreekse verkiezing van de Senaat en de hoofdbureaus die hiertoe ingesteld waren, is het niet mogelijk om al de vergoedingen van de hoofdbureaus voor de verkiezing van het Europees Parlement, in het geval bedoeld in dit artikel, vast te leggen door zich te baseren op de hoofdbureaus voor de wetgevende verkiezingen.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking op de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de gemeenschaps- en gewestparlementen in 2014.

Marcel CHERON.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Dirk CLAES.
Philippe MAHOUX.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.
Martine TAELMAN.

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET


HOOFDSTUK I — Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II — Wijzigingen van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de Gemeenschappen

Art. 2

In het opschrift van hoofdstuk III van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de Gemeenschappen, gewijzigd bij de wetten van 18 december 1998 en 27 maart 2006, worden de woorden « de Wetgevende Kamers » telkens vervangen door de woorden « de Kamer van volksvertegenwoordigers ».

Art. 3

In artikel 4 van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste, tweede, derde en vijfde lid worden de woorden « van de Wetgevende Kamers » telkens vervangen door de woorden « van de Kamer van volksvertegenwoordigers »;

2º in het tweede lid; worden de woorden « overeenkomstig de bedragen die vastgesteld zijn voor de verkiezing van de Wetgevende Kamers. Voor de toepassing van deze bepaling worden de collegehoofdbureaus, de provinciehoofdbureaus, evenals het bijzondere kiesbureau voor de verkiezing van het Europees Parlement, respectievelijk bedoeld in de artikelen 12, §§ 2 en 3, en 13 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, gelijkgesteld met respectievelijk de collegehoofdbureaus voor de verkiezing van de Senaat, met de kantonhoofdbureaus voor de verkiezing van de Wetgevende Kamers en met de kieskringhoofdbureaus voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers » vervangen door de woorden « bij koninklijk besluit ».

HOOFDSTUK III — Inwerkingtreding

Art. 4

Deze wet treedt in werking op de dag van de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers die zullen worden gehouden op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014.

27 februari 2013.

Marcel CHERON.
Bert ANCIAUX.
Christine DEFRAIGNE.
Dirk CLAES.
Philippe MAHOUX.
Freya PIRYNS.
Francis DELPÉRÉE.
Martine TAELMAN.