5-1898/2

5-1898/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

20 DECEMBER 2012


Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen


Evocatieprocedure


VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIňN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER SIQUET EN MEVROUW VERMEULEN


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp van de regering op 30 november 2012 (stuk Kamer, nr. 53-2535/1).

Het werd op 20 december 2012 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers met eenparigheid van de 136 aanwezige leden.

Het ontwerp werd dezelfde dag overgezonden aan de Senaat en geŽvoceerd.

Overeenkomstig artikel 27.1, tweede lid, van het Reglement van de Senaat, heeft de commissie de behandeling van het wetsontwerp aangevat vůůr de eindstemming in de Kamer.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergaderingen van 18 en 20 december 2012.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR MEVROUW SABINE LARUELLE, MINISTER VAN MIDDENSTAND, KMO'S, ZELFSTANDIGEN EN LANDBOUW

Het wetsontwerp dat vandaag besproken wordt heeft als doel de sociale verzekering in geval van een faillissement te verbeteren. Die sociale verzekering maakt deel uit van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

De door deze wet ingevoerde nieuwe bepalingen betreffen volgende aanpassingen in de faillissementsverzekering :

— de verlenging van de aanvraagperiode met ťťn kwartaal;

— de mogelijkheid om meerdere malen tijdens de beroepsloopbaan beroep te doen op de faillissementsverzekering, zonder dat de totale periode evenwel meer dan twaalf maanden mag bedragen tijdens de volledige beroepsloopbaan;

— de uitbreiding van de faillissementsverzekering tot bepaalde zelfstandigen die door omstandigheden onafhankelijk van hun wil gedwongen worden de zelfstandige activiteit ten minste tijdelijk op te schorten en zonder enig beroepsinkomen, noch vervangingsinkomen komen te staan.Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn een natuurramp die het pand vernietigt, allergieŽn, enz.

Vandaag kan een zelfstandige in geval van een faillissement slechts eenmaal tijdens zijn loopbaan gebruik maken van die verzekering en heeft hij drie maanden na het faillissement om er een beroep op te doen. De regering stelt dus voor dat de termijn om een aanvraag in te dienen met drie maanden wordt verlengd en dat die verzekering een recht wordt over de hele loopbaan.

III. BESPREKING

De heer Miller vindt dat het om een uitstekend ontwerp gaat, dat steun verdient.

De heer Siquet vraagt zich af of het om een eenvoudige verzekering voor inkomensverlies gaat en hoe het met de sociale rechten zit gedurende die periode.

De minister legt uit dat het niet om een verzekering voor inkomensverlies gaat, zoals er in de privťsector bestaan. Een zelfstandige die failliet gaat, valt nu van de ene dag op de andere zonder inkomen. Dankzij deze regeling geniet hij gedurende maximum twaalf maanden een uitkering, terwijl hij zijn rechten (pensioen, gezondheidszorg, kinderbijslagen, ...) behoudt. Het systeem wordt uitgebreid tot de personen die aan allergieŽn lijden of die het slachtoffer worden van natuurrampen. Het gaat om een tijdelijk vervangingsinkomen. Het bedrag van dat inkomen is aan het pensioenbedrag gekoppeld en bedraagt het minimumbedrag van het pensioen.

De heer Siquet wil weten of die verzekering door een persoonlijke bijdrage wordt gedekt en waarom ze niet tot andere gevallen werd uitgebreid.

De minister preciseert dat die verzekering in de sociale bijdrage van de zelfstandigen wordt opgenomen. Die verzekering heeft altijd bestaan, maar ze werd geleidelijk aan uitgebreid. De gevallen van overmacht waarin de maatregel voorziet, worden gedefinieerd : natuurramp, door een geneeskundig adviseur erkende allergie, een incident met het pand of het bedrijfsmaterieel en de vernieling van het pand of het bedrijfsmaterieel. Niet alle allergieŽn kunnen worden erkend als ziekte of invaliditeit, want ze hoeven het werken niet altijd te beletten.

Het is vanzelfsprekend altijd mogelijk meer en beter te doen. De regering wil een aantal budgettaire beperkingen in acht nemen en dus vordert men stap voor stap.

De heer Siquet vraagt zich af wat er gebeurt wanneer een zelfstandige tot een faillissement gedreven wordt als gevolg van het faillissement van een andere onderneming.

De minister zou graag in een maatregel ter preventie van faillissementen voorzien. Het probleem is hoe men die situaties kan afbakenen en daar werkt de minister momenteel aan.

Mevrouw Maes is eveneens van oordeel dat dit een goed voorstel is. Wat is de budgettaire impact van de uitbreiding van deze verzekering en wordt er gedacht aan maatregelen om, eens het faillissement een feit is, een betere begeleiding en samenwerking van de verschillende actoren te voorzien ?

De minister verzekert dat er op vlak van begroting geen probleem is. Het sociaal statuut van de zelfstandigen is gezond en er zal een overschot zijn in 2013. De voorliggende uitbreiding is geraamd op 3,5 miljoen euro voor 2013.

Wat de preventieve maatregelen betreft, wordt er voor het ogenblik nagegaan wat de mogelijkheden zijn die aan deze verzekering gelinkt zouden kunnen worden. Daarnaast wordt er, op het vlak van de faillissementen zelf, momenteel al samengewerkt met de middenstandsorganisaties maar er moet ook rekening worden gehouden met de bevoegdheden van de gewesten. Er bestaat bijvoorbeeld een product van het Participatiefonds dat coaching gedurende twee jaar aanbiedt. Er is gepland om, in het kader van de voorliggende maatregelen, samen te werken met de verschillende rechtbanken van koophandel. Er is daarnaast ook nood aan een evaluatie van de wet betreffende de continuÔteit van de ondernemingen.

Het verheugt de heer Laaouej dat dit wetsontwerp wordt ingediend, want het getuigt van de wil van de regering om de solidariteit te organiseren met de zelfstandigen die met economische problemen worden geconfronteerd.

IV. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig ongewijzigd aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteurs.

De rapporteurs, De voorzitter,
Louis SIQUET. Sabine VERMEULEN. Ludo SANNEN.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-2535/4 — 2012/2013).