5-328/3

5-328/3

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

31 MEI 2011


Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting


AMENDEMENTEN


Nr. 17 VAN DE HEER du BUS de WARNAFFE EN MEVROUW LIJNEN

In de considerans, een punt F toevoegen, luidende :

« F. De studies die wijzen op het bestaan van een digitale kloof van de tweede graad, namelijk de manier waarop ICT wordt gebruikt en, om preciezer te zijn, de kloof tussen de effectieve ICT-ervaring van personen, en van jongeren in het bijzonder, en de verwachtingen van de samenleving over het ICT-gebruik van die personen, meer bepaald op sociaaleconomisch gebied. ».

Verantwoording

Nieuwe formulering.

Nr. 18 VAN DE HEER du BUS de WARNAFFE EN MEVROUW LIJNEN

In het dispositief een punt 3 toevoegen, luidende :

« 3. het nationaal plan ter bestrijding van de digitale kloof 2011-2015 uit te werken binnen de Interministeriële Conferentie « Sociale integratie in de samenleving », op basis van het evaluatieverslag van het actieplan ter bestrijding van de digitale kloof 2005-2010. ».

Verantwoording

Nieuwe formulering.

Nr. 19 VAN DE HEER du BUS de WARNAFFE EN MEVROUW LIJNEN

In het dispositief een punt 4 toevoegen, luidende :

« 4. de strijd tegen de digitale kloof van de eerste graad in het kader van het nationaal plan ter bestrijding van de digitale kloof 2011-2015 voort te zetten waarbij op basis van het evaluatieverslag de acties worden voortgezet, zoals computerrecyclage, de actie « Internet voor iedereen », de oprichting van publiek toegankelijke digitale ruimtes en easy-e-spaces, en er bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegang tot internet thuis, voor iedereen; ».

Verantwoording

Nieuwe formulering.

Nr. 20 VAN DE HEER du BUS de WARNAFFE EN MEVROUW LIJNEN

In het dispositief een punt 5 toevoegen, luidende :

« 5. de strijd tegen de digitale kloof van de tweede graad op te voeren.

De projecten te evalueren die in 2010 werden ontwikkeld om het publiek dat uitgesloten wordt van ICT, vertrouwd te maken met ICT en een brug te slaan tussen de gebruikswereld van de jongeren en de gebruikstoepassingen die de samenleving van hen verwacht, om te kunnen beslissen of die projecten moeten worden verlengd of verbeterd.

Projecten te ontwikkelen die een kritisch en verantwoord gebruik aanmoedigen van ICT, internet en mobiele telefonie in het bijzonder, en de gebruikers te beschermen tegen bepaalde risico's, meer bepaald in verband met commerciële oplichting on line en informaticabeveiliging; ».

Verantwoording

Nieuwe formulering.

André du BUS de WARNAFFE.
Nele LIJNEN.

Nr. 21 VAN MEVROUW SLEURS EN DE HEER DE BRUYN

(Subamendement op amendement nr. 19)

In het voorgestelde punt 4 van het dispositief de woorden « zo nodig » invoegen tussen de woorden « waarbij op basis van het evaluatieverslag de acties » en de woorden « worden voortgezet ».

Verantwoording

Nieuwe formulering.

Nr. 22 VAN MEVROUW SLEURS EN DE HEER DE BRUYN

(Subamendement op amendement nr. 19)

In het voorgestelde punt 4 van het dispositief, de woorden « en aan de mogelijkheden die publieke digitale ruimtes bieden voor omkadering en begeleiding » toevoegen na de woorden « en er bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegang tot internet thuis, voor iedereen ».

Verantwoording

Nieuwe formulering.

Elke SLEURS.
Piet DE BRUYN.