5-99/1

5-99/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2010

16 SEPTEMBER 2010


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 57 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 135 — Ed. 2 van 7 mei 2010)


Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet


(Ingediend door de heer Johan Vande Lanotte c.s.)


TOELICHTING


Voor de toelichting van dit voorstel wordt verwezen naar ons voorstel 5-96/1-BZ 2010, waarmee het dient te worden samengelezen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 57 van de Grondwet bevat de behandeling van verzoekschriften in Kamer en Senaat. Dit voorstel tot herziening van de Grondwet beperkt de behandeling van verzoekschriften tot de Kamer.

Johan VANDE LANOTTE
Bert ANCIAUX
Ludo SANNEN
Guy SWENNEN
Marleen TEMMERMAN.
Güler TURAN
Frank VANDENBROUCKE.

VOORSTEL


Enig artikel

In artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet worden de woorden « Elke Kamer » vervangen door de woorden « De Kamer van volksvertegenwoordigers ».

Overgangsbepaling

Dit artikel treedt in werking vanaf de eerstvolgende algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat.

20 juli 2010.

Johan VANDE LANOTTE
Bert ANCIAUX
Ludo SANNEN
Guy SWENNEN
Marleen TEMMERMAN
Güler TURAN
Frank VANDENBROUCKE.