5-107/1

5-107/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2010

16 SEPTEMBER 2010


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 119 van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 135 — Ed. 2 van 7 mei 2010)


Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet


(Ingediend door de heer Johan Vande Lanotte c.s.)


TOELICHTING


Voor de toelichting van dit voorstel wordt verwezen naar ons voorstel 5-96/1 - BZ 2010, waarmee het dient te worden samengelezen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet bepaalt dat een lid van een Gemeenschaps- of Gewestparlement niet tegelijk lid kan zijn van de Senaat. Dit voorstel wil deze onverenigbaarheid opheffen om aldus toe te laten dat de Gemeenschapsparlementen de senatoren in grote mate onder hun leden aanwijzen.

Johan VANDE LANOTTE.
Bert ANCIAUX.
Ludo SANNEN.
Guy SWENNEN.
Marleen TEMMERMAN.
Güler TURAN.
Frank VANDENBROUCKE.

VOORSTEL


Enig artikel

In artikel 119 van de Grondwet wordt de tweede volzin opgeheven vanaf de eerstvolgende algehele vernieuwing van de kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat.

20 juli 2010.

Johan VANDE LANOTTE.
Bert ANCIAUX.
Ludo SANNEN.
Guy SWENNEN.
Marleen TEMMERMAN.
Güler TURAN.
Frank VANDENBROUCKE.