5-100/1

5-100/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2010

16 SEPTEMBER 2010


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet

(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 135 — Ed. 2 van 7 mei 2010)


Herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet


(Ingediend door de heer Johan Vande Lanotte c.s.)


TOELICHTING


Voor de toelichting van dit voorstel wordt verwezen naar ons voorstel 5-96/1 - BZ 2010, waarmee het dient te worden samengelezen.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Het huidige artikel 63, § 1, van de Grondwet bepaalt dat de Kamer van volksvertegenwoordigers bestaat uit 150 leden. Deze bepaling wordt opgeheven.

Johan VANDE LANOTTE
Bert ANCIAUX
Ludo SANNEN
Guy SWENNEN
Marleen TEMMERMAN
Güler TURAN
Frank VANDENBROUCKE.

VOORSTEL


Enig artikel

Artikel 63, § 1, van de Grondwet wordt opgeheven.

Overgangsbepaling

Tot de eerstvolgende algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers blijft de volgende regeling gelden : « De Kamer van volksvertegenwoordigers telt honderdvijftig leden. ».

20 juli 2010.

Johan VANDE LANOTTE
Bert ANCIAUX
Ludo SANNEN
Guy SWENNEN
Marleen TEMMERMAN
Güler TURAN
Frank VANDENBROUCKE.