4-842/1

4-842/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

2 JULI 2008


Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran

(Ingediend door mevrouw Margriet Hermans c.s.)


TOELICHTING


Met dit voorstel van resolutie beoogt de indiener de algemene mensenrechtensituatie in Iran en meer in het bijzonder de problematiek van de terdoodveroordelingen van minderjarigen onder de aandacht te brengen.

Margriet HERMANS
Els SCHELFHOUT
François ROELANTS du VIVIER
Olga ZRIHEN
Marleen TEMMERMAN
Freya PIRYNS.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

Onder verwijzing naar eerdere resoluties over Iran, met name die over de mensenrechten (1) ,

Gezien de verklaringen van het EU-voorzitterschap van 4 en 10 juni 2008 over de dreigende executie van criminele jongeren in Iran;

Gezien de verklaring van 13 juni 2008 van het voorzitterschap namens de Europese Unie over de executie van Mohammad Hassanzadeh en gezien eerdere executies waaronder deze op dinsdag 19 juli 2005 waarbij twee jongeren publiekelijk werden ophangen in Mashad omdat ze er werden van beschuldigd homoseksueel te zijn;

Onder verwijzing naar de resoluties van de algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN), en met name resolutie 62/168 van 18 december 2007 over de situatie van de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran en resolutie 62/149 van 18 december 2007 over een moratorium voor het gebruik van de doodstraf;

Gelet op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag inzake de rechten van het kind waar Iran zich bij heeft aangesloten;

Overwegende dat de algemene situatie van de mensenrechten in Iran sinds 2005 achteruit is blijven gaan en overwegende dat alleen al het aantal executies in 2007 bijna is verdubbeld;

Overwegende dat in Iran nog steeds minderjarigen worden geëxecuteerd maar dat van Iran bekend is dat het meer criminele jongeren heeft geëxecuteerd dan enig ander land in de wereld en dat er volgens de berichten in Iran meer dan honderd personen in afwachting zijn van hun executie wegens misdaden die zij zouden hebben begaan toen zij nog geen 18 jaar oud waren;

Overwegende dat Mohammad Hassanzadeh, een criminele jongere, nog geen 18 was toen hij op 10 juni 2008 werd geëxecuteerd;

Overwegende dat ten minste vier andere criminele jongeren, de heren Behnoud Shojaee, Mohammad Fedaei, Saeed Jazee en Behnam Zaare elk moment kunnen worden geëxecuteerd en overwegende dat de Iraanse autoriteiten hebben bevolen de executie van de heren Behnoud Shojaee en Mohammad Fedaei een maand uit te stellen;

Overwegende dat de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties de Iraanse autoriteiten er op 10 juni 2008 aan heeft herinnerd dat executie van criminele jongeren volgens het internationaal recht streng verboden is;

Overwegende dat er onder de Iraanse criminele jongeren ook personen zijn die beschuldigd worden van homoseksuele relaties, waarop in Iran de doodstraf op staat;

Vraagt de regering :

— de terdoodveroordelingen en executies in Iran ten zeerste te veroordelen en in het bijzonder het executeren van criminele jongeren en minderjarigen;

— er bij de Iraanse autoriteiten op aan te dringen de internationaal erkende wettelijke normen ten aanzien van minderjarigen te eerbiedigen;

— aan te geven aan de Iraanse regering dat terdoodveroordelingen van minderjarigen in strijd zijn met de internationale verplichtingen waar de Islamitische Republiek Iran aan gehouden is, met name het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag inzake de rechten van het kind, die beide de executie van minderjarigen of mensen die veroordeeld zijn wegens misdaden die zij begingen toen zijn nog minderjarig waren, duidelijk verbieden;

— de executie van Mohammad Hassanzadeh, die nog geen 18 jaar oud was toen hij geëxecuteerd werd, te veroordelen;

— om samen met de Europese Unie bij de Iraanse autoriteiten aan te dringen op uitstel van de executie van de heren Behnoud Shojaee, Mohammad Fedaei, Saeed Jazee en Behnam Zaare en alle andere criminele jongeren die ter dood zijn veroordeeld;

— er bij de leden van de onlangs verkozen Majlis op aan te dringen snel hun goedkeuring te hechten aan de hervorming van het Iraanse wetboek van strafrecht om met name steniging en executie van criminele jongeren af te schaffen, te streven naar een moratorium voor de doodstraf en de Iraanse wetgeving in overeenstemming te brengen met de internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten;

— de Iraanse regering en het Iraanse parlement te vragen homoseksuele relaties uit het wetboek van strafrecht van Iran te halen;

— de uitzetting van personen die in Iran dreigen te worden geëxecuteerd of gemarteld op te schorten;

— om de uitzetting van holebi's naar Iran op te schorten;

— om de executie van minderjarigen in Iran op de agenda te plaatsen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gezien ons land heden het voorzitterschap bekleedt;

— deze resolutie officieel te overhandigen aan de Raad van Europa, de Europese Commissie, de VN-secretaris-generaal, de VN-mensenrechtenraad, het hoofd van de rechterlijke macht van Iran en de regering en het parlement van de Islamitische Republiek Iran.

27 juni 2008.

Margriet HERMANS
Els SCHELFHOUT
François ROELANTS du VIVIER
Olga ZRIHEN
Marleen TEMMERMAN
Freya PIRYNS.

(1) Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie (stuk Senaat, 3-1057/1 - 2004/2005).