4-139/4

4-139/4

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

7 MEI 2008


Wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek


AMENDEMENTEN


Nr. 37 VAN MEVROUW TAELMAN

(Subamendement op amendement nr. 14 van mevrouw Taelman)

Art. 5

In littera A, in de voorgestelde § 1, eerste lid, artikel 1343, de woorden « de eis » vervangen door de woorden « het verzet ».

Martine TAELMAN.

Nr. 38 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 5

Het voorgestelde artikel 1339, § 2, aanvullen met een 8º, luidende :

« 8º een verklaring van de verzoeker dat de door hem verstrekte inlichtingen waarheidsgetrouw zijn en de verklaring van de verzoeker dat hij weet dat het voorleggen van verkeerde inlichtingen de rechter in elke stand van het geding de mogelijkheid geeft om het verval van de betrokken schuldvordering uit te spreken, en dat hij weet dat hij zich met het opzettelijk afleggen van een valse verklaring of het bewust verschaffen van verkeerde stukken en inlichtingen schuldig maakt aan het misdrijf van valsheid in geschrifte. »

Verantwoording

De invoering van het betalingsbevel bevat zonder twijfel meer risico's voor de rechten van de schuldenaar dan in de thans bestaande invorderingsprocedures het geval is. In die optiek moeten misbruiken niet alleen streng aangepakt inzake burgerrechtelijke gevolgen, maar dient er ook duidelijkheid te zijn wat betreft het strafbare karakter van dergelijke feiten. De opname van de in dit amendement voorgestelde formulering als verklaring van de verzoeker op het modelformulier zal voorzeker een preventieve impact hebben met betrekking tot mogelijke misbruiken.

Nr. 39 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 5

Het voorgestelde artikel 1339 aanvullen met een § 6, luidende :

« § 6. De rechter kan in elke stand van het geding een verval van de betrokken schuldvordering uitspreken, indien hij vaststelt dat op het modelformulier of in de bijlagen ervan bewust verkeerde inlichtingen verstekt worden. »

Verantwoording

De voorgestelde nieuwe invorderingsprocedure houdt bijzondere risico's in voor de rechten van de schuldenaar. Misbruiken van de procedure door de schuldeiser dienen afdoende streng aangepakt.

Guy SWENNEN.

Nr. 40 VAN DE HEER MAHOUX

(Subamendement op amendement nr. 24)

Art. 5

In het voorgestelde artikel 1339, § 5, de woorden « de beschikking houdende » invoegen tussen de woorden « voordat » en « het betalingsbevel ».

Verantwoording

Technische aanpassing.

Nr. 41 VAN DE HEER MAHOUX

(Subamendement op amendement nr. 14)

Art. 5

In de Franse tekst van het voorgestelde artikel 1343, als gewijzigd door amendement nr. 14, de woorden « ressortit à » vervangen door de woorden « relève de ».

Verantwoording

Technische aanpassing.

Philippe MAHOUX.

Nr. 42 VAN DE HEER DELPÉRÉE

(Subamendement op amendement nr. 22)

Art. 5

In het voorgestelde 8º, de woorden « en de erkenning van de verzoeker dat het opzettelijk afleggen van een valse verklaring aanleiding kan geven tot strafrechtelijke sanctionering » doen vervallen.

Verantwoording

Volgens het Strafwetboek is een opzettelijk valse verklaring op zich reeds strafbaar. Het bestraft de valsheid in geschrifte en de valse getuigenis. Het is dus onnodig een erkenning te laten ondertekenen waarin staat dat een dergelijke handeling aanleiding kan geven tot strafrechtelijke sanctionering. Bovendien is het nog altijd zo dat iedereen geacht wordt de wet te kennen. Iedere burger weet dat het opzettelijk afleggen van valse verklaringen strafbaar is. Deze formaliteit is irrelevant, en kan dus weggelaten worden.

Francis DELPÉRÉE.