3-1919/4

3-1919/4

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

14 DECEMBER 2006


Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 67 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 24bis (nieuw)

Een artikel 24bis (nieuw) invoegen, luidend als volgt :

« Art. 24bis. — In artikel 180, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002, worden de woorden « van hun keuze » vervangen door de woorden « waar zij het laatst hun officiële verblijfplaats in België hadden of, bij ontstentenis hiervan, van hun keuze ». »

Nr. 68 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 24ter (nieuw)

Een artikel 24ter (nieuw) invoegen, luidend als volgt :

« Art. 24ter. — In artikel 180bis, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) in § 2, eerste lid, worden de woorden « waarin hij als kiezer wenst ingeschreven te worden » vervangen door de woorden « zoals bedoeld in artikel 180, tweede lid »;

B) in § 4, eerste lid, worden de woorden « waarvoor de in het buitenland verblijvende Belg gekozen heeft » vervangen door de woorden « zoals bedoeld in artikel 180, tweede lid »;

C) § 4, tweede lid wordt vervangen als volgt : « Van zodra de gemeente de formulieren ontvangen heeft, onderzoekt zij of de aanvrager wel degelijk zijn laatste officiële verblijfplaats had in de betrokken gemeente. Indien dit het geval is, schrijft zij de aanvrager in op de kiezerslijst, waarbij ze de gekozen wijze van stemmen vermeldt.

Indien de gemeente niet de laatste officiële verblijfplaats is van de aanvrager, stuurt zij het dossier naar de FOD Binnenlandse Zaken die onderzoekt of de aanvrager een laatste officiële verblijfplaats in België heeft. Op basis van dit onderzoek wordt het dossier ambtshalve verzonden naar de laatste officiële verblijfplaats in België en wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht. Zo uit het onderzoek blijkt dat er geen laatste officiële verblijfplaats in België bestaat wordt het dossier verstuurd naar de gemeente gekozen door de aanvrager. In beide gevallen schrijft de gemeente de aanvrager in op de kiezerslijst, waarbij ze de gekozen wijze van stemmen vermeldt »;

D) in § 5, eerste lid, worden de woorden « waarin de betrokkene de wens heeft uitgedrukt als kiezer te worden ingeschreven » vervangen door de woorden « zoals bedoeld in artikel 180, tweede lid »;

E) in § 5, tweede lid, worden de woorden « waarin hij verklaart heeft te willen ingeschreven worden als kiezer » vervangen door de woorden « zoals bedoeld in artikel 180, tweede lid ».

Nr. 69 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 24quater (nieuw)

Een artikel 24quater (nieuw) invoegen, luidend als volgt :

« Art. 24quater. — In artikel 180ter, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002, worden de woorden « waarvoor de in het buitenland verblijvende Belg gekozen heeft » vervangen door de woorden « zoals bedoeld in artikel 180, tweede lid'en het woord « hij » vervangen door de woorden « de in het buitenland verblijvende Belg ». ».

Nr. 70 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 24quinquies (nieuw)

Een artikel 24quinquies (nieuw) invoegen, luidend als volgt :

« Art. 24quinquies. — In artikel 180quater, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002, worden de woorden « waarvoor hij gekozen heeft om er ingeschreven te worden als kiezer » vervangen door de woorden « zoals bedoeld in artikel 180, tweede lid ». ».

Nr. 71 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 24sexies (nieuw)

Een artikel 24sexies (nieuw) invoegen, luidend als volgt :

« Art. 24sexies. — In artikel 180quinquies, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 maart 2002, worden de woorden « die gekozen is door de in het buitenland verblijvende Belg » vervangen door de woorden « zoals bedoeld in artikel 180, tweede lid'en het woord « hij » vervangen door de woorden « de in het buitenland verblijvende Belg ». ».

Verantwoording

De versoepeling van de procedure voor de Belgen in het buitenland om aan de verkiezingen deel te nemen heeft geleid tot een spectaculaire toename van het aantal mensen die hiervan gebruikmaken. De 18 Belgen in het buitenland die deelnamen aan de verkiezingen van 1999 werden er 115 000 bij de verkiezingen van 2003.

Het kan enkel als positief beschouwd worden dat ook voor onze landgenoten in het buitenland de democratische verworvenheden concreter worden. Wel wordt het dan eveneens belangrijker de neutraliteit van de procedure, die essentieel is in verkiezingsreglementering, te bewaken en te garanderen.

Momenteel is de keuze van gemeente waar men wenst zijn stem uit te brengen vrij. Zo zien we dat slechts 35 % van de aanvragers zich inschrijft in Vlaanderen, met uitzondering van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, terwijl in Brussel-Halle-Vilvoorde zelf 24 % van de buitenlandse kiezers werden ingeschreven.

Deze verhoudingen stemmen uiteraard niet overeen met de verhouding tussen de effectieve bevolkingsaantallen. Relevanter dan een discussie over de motieven die aanleiding geven tot deze disproportie is het vast te stellen dat dit onevenwicht een gevolg is van een verschil in behandeling tussen Belgen in het buitenland en in België zelf — de eersten kunnen een keuze maken en de tweede niet — welke op een eenvoudige wijze kan worden opgeheven. Er bestaat namelijk een duidelijk objectief criterium waaraan de keuze van kieskring kan worden vastgeknoopt. De laatste officiële verblijfplaats in België is eenvoudig als principe, is door de betrokkene gekend en schakelt hen gelijk met de Belgen in België. De categorie Belgen in het buitenland die geen laatste officiële verblijfplaats in België hebben, kunnen evident niet worden uitgesloten van het stemrecht en er wordt dan ook in voorzien dat in dit geval wel een keuze kan worden gemaakt.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nr. 72 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 27

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 27. — De als bijlage bij hetzelfde Wetboek gevoegde modellen van stembiljet II (a) tot II (h), vervangen bij de wet van 13 december .2002 en waarvan het model II (d) vernietigd is bij arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Arbitragehof, worden vervangen door de modellen II (a) tot II (g), gevoegd als bijlage bij deze wet. ».

Nr. 73 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Bijlage bij de wet

De hiernavolgende modellen van stembiljet II (a) tot II (g) worden als bijlage aan deze wet toegevoegd.

Verantwoording

Bij de indiening van het ontwerp van wet bij de Kamer, werd in de modellen van de stembiljetten, die daar als bijlage bijgevoegd zijn en die bedoeld worden in artikel 27 van het ontwerp, per ongeluk het speciale model van stembiljet voor de verkiezing van de Kamer in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ingevoegd Dit model werd immers vernietigd door het arrest nr. 73/2003 van 26 mei 2003 van het Arbitragehof (1) .

Het voormelde model van stembiljet dient derhalve weggelaten te worden, de modellen II (e) tot II (h), die bij de ontworpen wet gevoegd zijn, moeten dienovereenkomstig hernummerd worden en artikel 27 dient op dezelfde wijze aangepast te worden.

Ludwig VANDENHOVE
Jeannine LEDUC
Berni COLLAS
Joëlle KAPOMPOLÉ.

MODELLEN VAN STEMBILJETTEN DIE ALS BIJLAGE GEVOEGD WORDEN BIJ HET KIESWETBOEK ALS BEDOELD IN ARTIKEL 27


(1) Dit speciale model was gerechtvaardigd door het feit dat de wet van 13 december 2002 houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving, gedeeltelijk geannuleerd door dit arrest, de kandidaten verplichtte om voor de verkiezing van de Kamer in deze kieskring op te komen op per taalstelsel gescheiden lijsten.