3-697/6

3-697/6

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

22 NOVEMBER 2006


Wetsvoorstel tot oprichting van een Kruispuntbank van honden en tot instelling van een Adviesraad inzake gevaarlijke honden


AMENDEMENTEN


Nr. 33 VAN MEVROUW NYSSENS

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 2

In het voorgestelde artikel de volgende leden invoegen :

« De verklaringen worden meegedeeld aan de Kruispuntbank van honden.

Elk gerecht waarbij een vordering wordt ingesteld met betrekking tot de aansprakelijkheid van een hondenbeet moet de informatie terzake onverwijld meedelen aan de Kruispuntbank van honden.

Elke verzekeringsmaatschappij die een verzoek tot schadeloosstelling wegens een hondenbeet ontvangt, moet de informatie terzake onverwijld meedelen aan de Kruispuntbank van honden. »

Verantwoording

Zie de toelichting bij wetsvoorstel nr. 3-718.

Clotilde NYSSENS.

Nr. 34 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

Het opschrift als volgt aanpassen :

« Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en tot instelling van provinciale deskundigencomités inzake gevaarlijke honden. »

Nr. 35 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 2

De tweede zin van het eerste lid van het voorgestelde artikel vervangen als volgt :

« Elkeen die bij de uitoefening van zijn beroep geconfronteerd wordt met een bijtincident, dient dit te melden aan het Meldpunt van de politiezone waartoe de gemeente behoort waar hij of zij zijn of haar beroep uitoefent. »

Nr. 36 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 3

Aan het eerste lid van het voorgestelde artikel, de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. In punt b), de tweede zin doen vervallen;

B. in punt c), de woorden « met wie het identificatienummer van de hond overeenstemt » doen vervallen;

C. in punt c), de volgende zin toevoegen : « Deze gegevens worden beschermd op de wijze bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; »

D. in punt d), de woorden « gekoppeld aan zijn identificatienummer » doen vervallen;

E. in punt e), de woorden « gekoppeld aan zijn identificatienummer » doen vervallen;

F. in punt g), de woorden « aan zijn identificatienummer » doen vervallen.

Nr. 37 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 3

Aan het tweede lid van het voorgestelde artikel, de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. na het woord « registratie » de woorden « van de gegevens bepaald in het vorige lid, b) tot en met g) » invoegen;

B. de tweede zin vervangen als volgt : « Hij bepaalt de werkingsregels van de centrale gegevensbank. »

Nr. 38 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 3

Het laatste lid van het voorgestelde artikel vervangen als volgt :

« Het beheer van de centrale gegevensbank valt onder de bevoegdheid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu met uitzondering van de gegevens bedoeld in het eerste lid, c), die beheerd worden door de FOD Justitie. Deze laatste gegevens zijn alleen toegankelijk voor officieren van politie en justitie. »

Nr. 39 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 3bis (nieuw)

Een artikel 3bis (nieuw) invoegen, luidend als volgt :

« Art. 3bis. — Bij niet-aangifte kan de eigenaar worden gesancioneerd met geldboete van 100 tot 500 euro. De Koning bepaalt daarvan de nadere modaliteiten ».

Nr. 40 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

In het opschrift van hoofdstuk IV, de woorden « provinciaal deskundigencomité » vervangen door de woorden « provinciale deskundigencomités ».

Nr. 41 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 4

Aan het voorgestelde artikel de volgende wijzigingen aanbrengen :

A. In de Nederlandse tekst van het derde lid wordt het woord « hij » vervangen door het woord « het »;

B. In het vierde lid, het woord « iemand » vervangen door de woorden « een lid met dat behoort tot dezelfde beroepsgroep »;

C. In de Franse tekt van het laatste lid, de woorden « qui siègent au » vervangen door « des » en in de Nederlandse tekst de woorden « die deel uitmaken » doen vervallen.

Nr. 42 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 9

In het eerste lid van het voorgestelde artikel, de woorden « moet dan het provinciaal deskundigencomité raadplegen » vervangen door de woorden « raadpleegt het provinciaal deskundigencomité ».

Nr. 43 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 9

Aan de eerste zin van het tweede lid van het voorgestelde artikel, de woorden « door een belanghebbende persoon » toevoegen.

Annemie VAN de CASTEELE.

Nr. 44 VAN MEVROUW NYSSENS

Het opschrift vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel tot invoering van maatregelen met betrekking tot gevaarlijke honden. »

Verantwoording

Het opschrift moet overeenstemmen met de inhoud.

Clotilde NYSSENS.

Nr. 45 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE C.S.

Het opschrift vervangen als volgt :

« Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen. »

Annemie VAN de CASTEELE
Wouter BEKE
Jihane ANNANE.

Nr. 46 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Het opschrift van Hoofdstuk IV vervangen als volgt :

« De federale deskundigencomités inzake gevaarlijke honden ».

Nr. 47 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 4

De inleidende zin van het eerste lid van het voorgestelde artikel wijzigen als volgt :

« De Koning richt per provincie een federaal deskundigencomité inzake gevaarlijk honden op, samengesteld door de gouverneur en bestaande uit drie leden : »

Annemie VAN de CASTEELE.

Nr. 48 VAN MEVROUW NYSSENS C.S.

(Subamendement op amendement nr. 24)

Art. 2

Aan de voorgestelde leden een nieuw lid toevoegen, luidend als volgt :

« Alle in het eerste lid bedoelde aangiften en alle in het tweede, derde en vierde lid bedoelde informatie wordt onverwijld meegedeeld aan de centrale gegevensbank van honden ».

Clotilde NYSSENS.
Wouter BEKE.
Annemie VAN de CASTEELE.

Nr. 49 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 3bis (nieuw)

Een artikel 3bis (nieuw) invoegen, luidend als volgt :

« Art. 3bis. — Bij niet-aangifte wordt de eigenaar gesanctioneerd met een geldboete van 26 euro. De Koning bepaalt daarvan de nadere modaliteiten. »

Nr. 50 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 3bis (nieuw)

Een artikel 3bis (nieuw) invoegen, luidend als volgt :

« Art. 3bis. — Bij niet-aangifte wordt de eigenaar gestraft met een administratieve geldboete van 26 euro. De geldboete wordt opgelegd door de daartoe door de Koning aangewezen ambtenaar. De Koning bepaalt de formaliteiten van toepassing en inning. »

Verantwoording

Zie advies van de Dienst wetsevaluatie van de Senaat.

Nr. 51 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 4

In de Nederlandse tekst van het tweede lid van het voorgestelde artikel, de woorden « zijn advies baseren op » vervangen door de woorden « in zijn advies rekening houden met ».

Verantwoording

Zie advies van de Dienst wetsevaluatie van de Senaat.

Nr. 52 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 8

In de Nederlandse tekst van dit artikel, de woorden « laten afmaken » vervangen door de woorden « worden gedood ».

Verantwoording

Beter Nederlands.

Nr. 53 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 9bis (nieuw)

Onder het opschrift « Hoofdstuk VIbis (nieuw) — Aansprakelijkheidsverzekering » een artikel 9bis (nieuw) invoegen, luidend als volgt :

« Hoofdstuk VIbis (nieuw) — Aansprakelijkheidsverzekering

Art. 9bis. — Iedere eigenaar van een hond sluit een aansprakelijkheidsverzekering af. Deze verzekering moet iedere schade dekken die het dier kan veroorzaken. »

Nr. 54 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 18

In dit artikel de woorden « of schenkt » vervangen door de woorden « , schenkt of op een andere wijze ter beschikking stelt ».

Verantwoording

Zie advies van de Dienst wetsevaluatie van de Senaat.

Nr. 55 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 20

Het voorgestelde artikel vervangen als volgt :

« Deze wet is niet van toepassing wanneer honden worden gebruikt door de politie, de douane en het leger tijdens opdrachten eigen aan hun taken. »

Verantwoording

Zie advies van de Dienst wetsevaluatie van de Senaat.

Nr. 56 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 9

In het voorgestelde artikel de woorden « provinciaal deskundigencomité » telkens vervangen door het woord « deskundigencomité ».

Nr. 57 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 9

In de Franse tekst van het vierde lid van het voorgestelde artikel, de woorden « le territoire » vervangen door de woorden « la circonscription administrative ».

Verantwoording

Zie advies van de Dienst wetsevaluatie van de Senaat.

Nr. 58 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 9

In de derde zin van het derde lid van het voorgestelde artikel, na de woorden « aan de gouverneur », de woorden « , binnen een door de Koning te bepalen termijn » toevoegen.

Verantwoording

Zie advies van de Dienst wetsevaluatie van de Senaat.

Annemie VAN de CASTEELE.

Nr. 59 VAN DE HEER BEKE EN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

(Subamendement op amendement nr. 24)

Art. 2

In het voorgestelde tweede lid van dit artikel, de woorden « een potentieel gevaarlijke hond » vervangen door de woorden « een hond die gevaar oplevert voor mensen of huisdieren ».

Verantwoording

Amendement nr. 25, dat een artikel 2bis wil invoegen, omschrijft wat onder een « potentieel gevaarlijke hond » moet worden verstaan. Wanneer dit amendement echter zou worden verworpen, kan deze terminologie niet langer worden gehanteerd.

In dat geval, en voor de coherentie in de tekst, verkiezen we de formulering « een hond die gevaar oplevert voor mensen of huisdieren », die ook in artikel 5 werd opgenomen.

Wouter BEKE
Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nr. 60 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 3

In het eerste lid van het voorgestelde artikel, punt b) vervangen als volgt :

« b) in voorkomend geval, het polisnummer van de aansprakelijkheidsverzekering, tot dekking van iedere schade die de hond kan veroorzaken; »

Verantwoording

Het meteen wettelijk verplichten van een aansprakelijkheidsverzekering voor schade veroorzaakt door honden lijkt voor de sector een onhaalbare kaart. Indien er een verzekering is afgesloten moet deze echter wel in de gegevensbank opgenomen worden.

Nr. 61 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Artikel 9bis (nieuw)

Onder het opschrift « Aansprakelijkheidsverzekering » een hoofdstuk VIbis (nieuw) invoegen, dat een artikel 9bis (nieuw) omvat, luidend als volgt :

« HOOFDSTUK VIbis — Aansprakelijkheidsverzekering

Art. 9bis. — De Koning kan, in overleg met de verzekeringssector, iedere eigenaar van een hond opleggen om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering moet iedere schade dekken die het dier kan veroorzaken. »

Verantwoording

Het meteen wettelijk verplichten van een aansprakelijkheidsverzekering voor schade veroorzaakt door honden lijkt voor de sector een onhaalbare kaart. Indien er een verzekering is afgesloten moet deze echter wel in de gegevensbank opgenomen worden.

Op basis van vaststellingen van het aantal bijtincidenten kan de Koning tevens achten dat een verplichte verzekering zich opdringt.

Nr. 62 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Onder het opschrift « Sancties » een hoofdstuk VIIbis (nieuw) invoegen, dat artikel 19bis (nieuw) omvat, luidend als volgt :

« HOOFDSTUK VII(bis) — Sancties

Artikel 19bis

Bij niet-aangifte van de gegevens zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, a), b), f) en g), wordt de eigenaar gestraft met administratieve geldboete van 26 euro. De geldboete wordt opgelegd door de daartoe door de Koning aangewezen ambtenaar. De Koning bepaalt de formaliteiten van toepassing en inning.

Onverminderd de eventuele toepassing van strengere straffen waarin het Strafwetboek voorziet, wordt het zich verzetten tegen of het niet-naleven door de eigenaar of de bewaarder van de maatregelen of voorwaarden opgelegd door burgemeester of gouverneur bedoeld in artikelen 5 tot 9 gestraft met gevangenisstraf van één maand tot drie maanden en met geldboete van honderd euro tot duizend euro of met een van die straffen alleen.

Onverminderd de eventuele toepassing van strengere straffen waarin het Strafwetboek voorziet, wordt elke overtreding van de bepalingen in de artikelen 10 tot 13 van deze wet gestraft met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro. »

Verantwoording

Alle sancties worden voor de cohesie onder een apart hoofdstuk gezet.

Nr. 63 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 3

De eerste zin van het derde lid van het voorgestelde artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 62

Nr. 64 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 9

Het laatste lid van het voorgestelde artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 62.

Nr. 65 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 14

Het voorgestelde artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 62.

Nr. 66 VAN MEVROUW VAN de CASTEELE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Art. 20

Het voorgestelde artikel vervangen als volgt :

« De gedragingen van honden gebruikt door de politie, de douane en het leger tijdens opdrachten eigen aan hun taken, worden niet als bijtincidenten beschouwd voor de toepassing van deze wet. »

Verantwoording

Duidelijkere omschrijving van de uitzondering.

Annemie VAN de CASTEELE.

Nr. 67 VAN MEVROUW ANNANE EN DE HEER CHEFFERT

Art. 7

Het voorgestelde artikel 7 vervangen als volgt :

« In de gevallen waarin de hond een persoon gebeten heeft, kan de politie op bevel van de burgemeester en na eensluidend advies van het deskundigencomité, het dier ambtshalve in beslag nemen. »

Verantwoording

1º Het woord « agressie » in artikel 7 is voor interpretatie vatbaar.

Wanneer is er immers sprake van agressie ? Volstaat het dat een hond naar een voorbijganger heeft geblaft om van agressie te kunnen gewagen ? Het subjectief gevoel van agressie volstaat niet.

Moet die agressie bovendien tegen een persoon gericht zijn of kan ze ook tegen een ander dier gericht zijn ?

Aangezien artikel 7 in de mogelijkheid voorziet om de hond in beslag te nemen, blijkt nauwkeurigheid hier geboden.

Daarom beperkt dit amendement de mogelijkheid om het dier in beslag te nemen tot de gevallen waarin het een persoon gebeten heeft.

2º Er moet ook worden bepaald dat, om de politie op bevel van de burgemeester te kunnen machtigen de hond in beslag te nemen, de burgemeester een eensluidend advies van het deskundigencomité nodig heeft.

Net zoals in artikel 8 is het immers raadzaam de aard van dat advies nader te bepalen.

Dat komt de rechtszekerheid ten goede. Hierdoor kan tevens een geschil met de eigenaar worden voorkomen, aangezien de burgemeester zijn beslissing kan verantwoorden aan de hand van het feit dat het deskundigencomité de maatregel aangewezen acht.

3º Tot slot doet dit amendement de verwijzing naar de woonplaats van de eigenaar of de bewaarder vervallen.

Het is inderdaad terecht dat de mogelijkheid bestaat de hond in beslag te nemen wanneer dat nodig blijkt, maar die maatregel moet worden getroffen met inachtneming van een aantal fundamentele individuele vrijheden.

In artikel 15 van de Grondwet staat immers : « De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft ».

Het huidige artikel 7 stelt echter geen enkele voorwaarde voor dat beslag op het dier in de woonplaats van de eigenaar of de bewaarder.

In strafzaken gelden voorwaarden voor huiszoekingen.

Zo is het bij heterdaad in strafzaken de procureur des Konings die tot een huiszoeking in de woning van de verdachte moet overgaan (artikel 36 van het WSv).

Indien het niet om heterdaad gaat, is het de onderzoeksrechter die moet optreden (artikel 87 WSv).

Het feit dat artikel 7 van het wetsvoorstel de politie op bevel van de burgemeester de mogelijkheid biedt het dier in beslag te nemen in de woonplaats van de eigenaar of van de bewaarder zonder gelijklopende voorwaarden op te leggen zoals die in strafzaken gelden, opent de deur voor een gevaarlijk precedent.

Geldt de omzichtigheid die het Wetboek van strafvordering oplegt, ook voor deze wet ? Dat is nog niet zo zeker.

Daarom doet dit amendement elke verwijzing naar de woonplaats vervallen.

Nr. 68 VAN MEVROUW ANNANE EN DE HEER CHEFFERT

Art. 9bis

Aan het voorgestelde artikel 9bis, het volgende lid toevoegen :

« De Koning stelt de uitvoering van dit artikel uit voor een termijn die Hij bepaalt, teneinde in samenspraak met de verzekeringssector het invoeren van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering te organiseren. »

Verantwoording

Het invoeren van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering vereist een aantal aanpassingen, waarover met de verzekeringssector onderhandeld moet worden.

Het lijkt ons raadzaam de Koning te laten bepalen hoeveel tijd dit in beslag neemt.

Jihane ANNANE.
Jean-Marie CHEFFERT.