3-604/2

3-604/2

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

27 APRIL 2004


Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 2

In het voorgestelde nieuwe lid van artikel 91 van het Kieswetboek de laatste zin doen vervallen.

Verantwoording

Het verdient aanbeveling de betreffende zin te schrappen en in gewijzigde vorm op te nemen in artikel 107 van het Kieswetboek omdat de gegevens over de oproeringsbrief om deze manier beter gegroepeerd worden.

Nr. 2 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 2bis (nieuw)

Een artikel 2bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Art. 2bis. ­ In artikel 107, achtste lid, van hetzelfde Wetboek na de woorden « de uren van opening en sluiting van het stembureau » toevoegen, de woorden « , de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en een korte omschrijving van de opdracht van de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 91, derde lid ».

Verantwoording

Het nieuwe artikel 2bis zorgt ervoor dat de informatie over de gemeenteambtenaar die als coördinator en informatieambtenaar optreedt met betrekking tot de maatregelen die de uitoefening van het kiesrecht van personen met beperkte mobiliteit moeten verzekeren en die in de oproepingsbrief dient te worden opgenomen, in artikel 107 van het Kieswetboek gegroepeerd wordt met de andere informatie die op de oproepingsbrief moet worden opgenomen.

Nr. 3 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 3

In de tweede zin van het voorgestelde nieuwe lid van artikel 138 van hetzelfde wetboek het woord « voorwaarden » vervangen door de woorden « nadere regelen ».

Verantwoording

Vermits de voorwaarden reeds in de eerste zin van het voorgestelde nieuwe lid zijn opgenomen, is het aan de Koning om bij besluit verdere preciseringen of aanvullingen uit te werken. Daarom is het juridisch juister te spreken van « nadere regelen ».

Nr. 4 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 5 (nieuw)

Een artikel 5 (nieuw) toevoegen luidende :

« Art. 5. ­ In artikel 5, derde lid, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur worden de woorden « derde lid » vervangen door de woorden « vierde lid ».

Verantwoording

Door de wijziging die door artikel 2 van het wetsontwerp wordt aangebracht aan artikel 91 van het Kieswetboek klopt de verwijzing naar artikel 91 van het Kieswetboek in artikel 5, derde lid van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur niet meer. Dit amendement verhelpt daaraan.

Nr. 5 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 6 (nieuw)

Een artikel 6 (nieuw) toevoegen luidende :

« Art. 6. ­ Artikel 10, derde lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« De oproepingsbrieven vermelde de dag waarop en het lokaal waar de kiezer moet stemmen, het aantal te begeven zetels, de uren van opening en sluiting van de stemming, evenals de naam , het telefoonnummer, het e-mailadres en een korte omschrijving van de opdracht van de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 91, derde lid van het Kieswetboek. ».

Verantwoording

Dit amendement is, wat de verkiezing van de Vlaamse Raad en de Waalse Gewestraad betreft, het gevolg van een vorig amendement dat de laatste zin van het nieuw voorgestelde lid van artikel 91 van het Kieswetboek schrapt. De schrapping in het nieuw voorgestelde lid van artikel 91 en de ermee gepaard gaande aanvulling van artikel 107 van het Kieswetboek heeft immers tot gevolg dat de bepaling in de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur dient te worden opgenomen, vermits deze wet geen verwijzing naar artikel 107 van het Kieswetboek bevat.

Nr. 6 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 7 (nieuw)

Een artikel 7 (nieuw) toevoegen luidende :

« Art. 7. ­ Artikel 18, § 1, van dezelfde wet wordt aangevuld met het volgende lid :

« In ieder gebouw waarin één of meer stembureaus zijn ondergebracht moet minimaal één stemhokje per aangevangen schijf van 5 stembureaus zo worden ingericht dat een probleemloze toegang voor een gebruik door mensen met een beperkte mobiliteit is gewaarborgd. De Koning bepaalt de nadere regelen waaraan dat stemhokje moet voldoen. »

Verantwoording

Het volstaat niet artikel 138 van het Kieswetboek te wijzigen om de wijzigingsbepaling ook toepasselijk te maken op de verkiezing van de Vlaamse raad en de Waalse gewestraad. Met de voorgestelde aanvulling van artikel 18, § 1, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wordt daaraan verholpen.

Nr. 7 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 8 (nieuw)

Een artikel 8 (nieuw) toevoegen luidende :

« Art. 8. ­ In artikel 19, § 3, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) het zesde lid wordt vervangen als volgt :

« Een kiezer die ten gevolge van fysieke, mentale of zintuiglijke kenmerken beperkt is in zijn autonomie en daardoor niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn stem uit te brengen, mag zich op vertoon van een bewijsstuk van medische of administratieve aard waaruit blijkt dat de betrokkene een handicap of een verminderde zelfredzaamheid heeft, laten geleiden of bijstaan door een persoon naar keuze. De naam van deze persoon wordt samen met de naam van de kiezer in het proces-verbaal vermeld. »

B) het zevende lid wordt vervangen als volgt :

« Een kiezer die het in het vorige lid bedoelde bewijsstuk niet kan voorleggen, mag zich met toestemming van de voorzitter door iemand laten geleiden of bijstaan door een persoon naar keuze. De naam van deze persoon wordt samen met de naam van de kiezer in het proces-verbaal vermeld. Betwist een bijzitter of een getuige de echtheid of de ernst van de aangevoerde beperking, dan beslist het stembureau en zijn met redenen omklede beslissing wordt in het proces-verbaal opgenomen. »

Verantwoording

Het volstaat niet artikel 143 van het Kieswetboek te wijzigen om de wijzigingsbepaling ook toepasselijk te maken op de verkiezing van de Vlaamse raad en de Waalse gewestraad. Met de voorgestelde wijzigingen van artikel 19, § 3, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wordt daaraan verholpen.

Nr. 8 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 9 (nieuw)

Een artikel 9 (nieuw) toevoegen luidende :

« Art. 9. ­ In artikel 4, tweede lid van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen worden de woorden « derde lid » vervangen door de woorden « vierde lid ».

Verantwoording

Door de wijziging die door artikel 2 van het wetsontwerp wordt aangebracht aan artikel 91 van het Kieswetboek klopt de verwijzing naar artikel 91 van het Kieswetboek in artikel 4, tweede lid van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen niet meer. Dit amendement verhelpt daaraan.

Nr. 9 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 10 (nieuw)

Een artikel 10 (nieuw) toevoegen luidende :

« Art. 10. ­ Artikel 8, derde lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« De oproepingsbrieven vermelden de dag waarop en het lokaal waar de kiezer moet stemmen, het aantal te kiezen raadsleden, de uren van opening en sluiting der stemming, evenals de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en een korte omschrijving van de opdracht van de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 91, derde lid van het Kieswetboek ».

Verantwoording

Dit amendement is, wat de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad betreft, het gevolg van een vorig amendement dat de laatste zin van het nieuw voorgestelde lid van artikel 91 van het Kieswetboek schrapt. De schrapping in het nieuw voorgestelde lid van artikel 91 en de ermee gepaard gaande aanvulling van artikel 107 van het Kieswetboek heeft immers tot gevolg dat de bepaling in de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen, dient te worden opgenomen, vermits deze wet geen verwijzing naar artikel 107 van het Kieswetboek bevat.

Nr. 10 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 11 (nieuw)

Een artikel 11 (nieuw) toevoegen luidende :

« Art. 11. ­ Artikel 15, § 1, van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen wordt aangevuld met het volgende lid :

« In ieder gebouw waarin één of meer stembureaus zijn ondergebracht moet minimaal één stemhokje per aangevangen schijf van 5 stembureaus zo worden ingericht dat een probleemloze toegang voor en gebruik door mensen met een beperkte mobiliteit is gewaarborgd. De Koning bepaalt de nadere regelen waaraan dat stemhokje moet voldoen. »

Verantwoording

Het volstaat niet artikel 138 van het Kieswetboek te wijzigen om de wijzigingsbepaling ook toepasselijk te maken op de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Met de voorgestelde aanvulling van artikel 15, § 1, van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen, wordt daaraan verholpen.

Nr. 11 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 12 (nieuw)

Een artikel 12 (nieuw) toevoegen luidende :

« Art. 12. ­ In artikel 16, § 3, van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A) het zesde lid wordt vervangen als volgt :

« Een kiezer die ten gevolge van fysieke, mentale of zintuiglijke kenmerken beperkt is in zijn autonomie en daardoor niet in staat is om zich alleen naar het stemhokje te begeven of om zelf zijn stem uit te brengen, mag zich op vertoon van een bewijsstuk van medische of administratieve aard waaruit blijkt dat de betrokkene een handicap of een verminderde zelfredzaamheid heeft, laten geleiden of bijstaan door een persoon naar keuze. De naam van deze persoon wordt samen met de naam van de kiezer in het proces-verbaal vermeld. »

B) het zevende lid wordt vervangen als volgt :

« Een kiezer die het in het vorige lid bedoelde bewijsstuk niet kan voorleggen, mag zich met toestemming van de voorzitter door iemand laten geleiden of bijstaan door een persoon naar keuze. De naam van deze persoon wordt samen met de naam van de kiezer in het proces-verbaal vermeld. Betwist een bijzitter of een getuige de echtheid of de ernst van de aangevoerde beperking, dan beslist het stembureau en zijn met redenen omklede beslissing wordt in het proces-verbaal opgenomen. »

Verantwoording

Het volstaat niet artikel 143 van het Kieswetboek te wijzigen om de wijzigingsbepaling ook toepasselijk te maken op de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Met de voorgestelde wijzigingen van artikel 16, § 3, van wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad worden verkozen, wordt daaraan verholpen.

Nr. 12 VAN DE HEER VANDENHOVE C.S.

Art. 1

Dit artikel vervangen als volgt :

« Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. »

Ludwig VANDENHOVE.
Christel GEERTS.
Myriam VANLERBERGHE.