3-589/1

3-589/1

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

29 MAART 2004


Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 23ter in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de reclamecampagnes die aan bepaalde jaarlijkse feesten voorafgaan te reglementeren

(Ingediend door de heer René Thissen c.s.)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een wetsvoorstel dat tijdens de vorige zittingsperiode reeds in de Kamer van volksvertegenwoordigers werd ingediend (DOC 50 1108/001).

Gelet op de hand over hand toenemende gekte die erin bestaat reclamecampagnes verbonden aan sommige feesten overdreven in de tijd uit te smeren, blijkt het noodzakelijk te zijn die campagnes strenger te beregelen. Een betere afbakening van de periodes tijdens welke dergelijke campagnes mogen worden gevoerd zou overigens beantwoorden aan de wens van tal van organisaties die opkomen voor de bescherming van het kind en van de consument in de ruime zin.

Daarom stelt de indiener voor dat die campagnes niet eerder kunnen van start gaan dan op de eenentwintigste dag die aan de gebeurtenis voorafgaat. Die gebeurtenissen zijn het halloweenfeest, het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het paasfeest.

René THISSEN.
Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wordt een artikel 23ter ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 23ter. ­ Alle reclame die direct of indirect tot doel heeft de verkoop te promoten van producten of diensten met het oog op het halloweenfeest, het sinterklaasfeest, het kerstfeest of het paasfeest is verboden vóór de eenentwintigste dag die aan de gebeurtenis voorafgaat. »

5 maart 2004.

René THISSEN.
Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE.