3-200/1

3-200/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2003

2 SEPTEMBER 2003


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek

(Ingediend door mevrouw Mia De Schamphelaere)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 6 december 2001 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 2-975/1 ­ 2001/2002).

De wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek wijzigde onder meer artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek.

Overeenkomstig het nieuwe artikel 1391, § 1, mogen de volgende personen kennis nemen van de berichten bedoeld in de artikelen 1390 tot 1390quater van hetzelfde wetboek :

­ de advocaten, door toedoen van de Nationale Orde van advocaten of op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg;

­ de gerechtsdeurwaarders en de ontvangers van de administratie der Directe Belastingen en van de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen die belast zijn met een invorderingsprocedure ten gronde of bij wijze van beslag tegen een bepaalde persoon;

­ de notarissen, door toedoen van de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen;

­ de schuldbemiddelaars voor de vervulling van hun wettelijke opdrachten;

­ de beslagrechters en de griffiers, voor de vervulling van hun wettelijke opdrachten.

Artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek maakt geen melding van de provincie- en gemeenteontvangers in het kader van een invorderingsprocedure inzake gemeentebelastingen.

Luidens artikel 12 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen zijn de artikelen 126 tot 175 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 eveneens van toepassing op de gemeentebelastingen.

Onder voorbehoud van de interpretatie door de hoven en rechtbanken kan uit de samenlezing van artikel 1391, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 12 van de wet van 24 december 1996 en de artikelen 126 tot 175 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 evenwel niet worden afgeleid dat de provincie- en gemeenteontvangers kennis kunnen nemen van de berichten bedoeld in de artikelen 1390 tot 1390quater (zie het antwoord van de minister van Justitie op de schriftelijke vraag nr. 2-829 d.d. 3 oktober 2000 van senator De Schamphelaere, Bulletin van Vragen en Antwoorden van 5 december 2000, blz. 1240 en 1241).

Gelet op de overeenkomst tussen de wettelijke opdrachten van de provincie- en gemeenteontvangers en die van de ontvangers van de administratie der Directe Belastingen en van de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, is het, in het licht van de doelstellingen van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, opportuun om artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek aan te vullen

Dit is de doelstelling van huidig wetsvoorstel.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 1391, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 29 mei 2000, worden de woorden « en de provincie- en gemeenteontvangers » ingevoegd tussen de woorden « Registratie en Domeinen » en de woorden « die belast zijn ».

21 juli 2003.

Mia DE SCHAMPHELAERE.
Ludwig CALUWÉ.
Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.