3-102/1

3-102/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2003

22 JULI 2003


Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de jurisprudentie van het Arbitragehof te organiseren

(Ingediend door mevrouw Clotilde Nyssens c.s.)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 13 maart 2000 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 2-367/1 ­ 1999/2000).

Door de invoeging van een nieuw punt in artikel 22 van het reglement van de Senaat kan wat tot op heden niet meer was dan een « regard croisé » tussen het Federale Parlement en het Arbitragehof, geformaliseerd worden.

In een artikel dat gewijd is aan « La Cour d'arbitrage et les chambres législatives » (1) wijzen Henri Simonart en David Renders erop dat de leden van de Federale Kamers vaak niet op de hoogte zijn van de arresten van het Arbitragehof. Diezelfde auteurs besluiten dat het in een tijd waarin met zich overigens terecht bezighoudt met de evaluatie en de follow-up van de wetgeving, ongetwijfeld goed zou zijn zich af te vragen of het niet noodzakelijk is periodiek verslag uit te brengen over de wetsbepalingen die volgens het Arbitragehof ongrondwettig zijn en over het gevolg dat daaraan gegeven is of gegeven moet worden.

Bij de jongste staatshervorming is de Senaat aangewezen als bezinningskamer. De Senaat zou die rol ten volle kunnen spelen door de parlementsleden ertoe aan te zetten de vernietigingsarresten en de arresten over prejudiciële vragen die door het Arbitragehof gewezen worden, geregeld te onderzoeken. Op die manier zouden zij de noodzakelijke wijzigingen kunnen aanbrengen in de wetten die door het Arbitragehof getoetst zijn.

Om al die redenen wil dit voorstel de commissie voor de Justitie ertoe verplichten de arresten van het Arbitragehof geregeld te onderzoeken door ze op haar agenda te plaatsen.

Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE
Luc PAQUE.
René THISSEN.

VOORSTEL


Art. 22

Artikel 22 van het reglement van de Senaat wordt aangevuld met het volgende punt :

« 6. De commissie die bevoegd is voor de Justitie, plaatst de vernietigingsarresten en de arresten over prejudiciële vragen die door het Arbitragehof gewezen zijn, eenmaal per maand op haar agenda. In voorkomend geval verwijst zij die arresten, met het oog op onderzoek en rapportering, naar de betrokken commissies. »

23 juni 2003.

Clotilde NYSSENS.
Christian BROTCORNE
Luc PAQUE.
René THISSEN.

(1) « Regards croisés sur la Cour d'arbitrage ­ dix ans de jurisprudence constitutionnelle », Brussel, Bruylant, 1995.