2-695/11

2-695/11

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

10 JUNI 2002


Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro


AMENDEMENTEN


Nr. 146 VAN DE HEER COLLA

Art. 3

Toevoegen aan de eerste zin :

« indien aan al de voorwaarden van deze wet voldaan wordt en meer bepaald indien : »

Nr. 147 VAN DE HEER COLLA

Art. 3

Het 1º van dit artikel vervangen als volgt :

« 1º het een therapeutisch doel heeft of bijdraagt tot een betere kennis inzake vruchtbaarheid, onvruchtbaarheid, transplantatie van organen of weefsels; of therapeutische oogmerken heeft met als doel het voorkomen of behandelen van ziekten. »

Nr. 148 VAN DE HEER COLLA

Art. 7

Paragraaf 1 van dit artikel vervangen als volgt :

« § 1. Het bevoegd ethisch comité, zoals voorzien in deze wet, moet een gunstig advies geven over het onderzoeksproject. »

Nr. 149 VAN DE HEER COLLA

Art. 7

Na het eerste lid van § 1 van dit artikel een lid invoegen, luidende als volgt :

« Een ethisch comité van een instelling is met betrekking tot eenzelfde onderzoeksproject niet gebonden door een negatief advies van een andere instelling. »

Nr. 150 VAN DE HEER COLLA

Art. 7

In het tweede lid van § 1 van dit artikel, tussen de woorden « ... universitaire instelling » en de woorden « dienen de adviesaanvraag gezamenlijk in », de woorden « of van de instelling die een overeenkomst gesloten heeft met een universitaire instelling » invoegen.

Nr. 151 VAN DE HEER COLLA

Art. 8

In het laatste lid van dit artikel, tussen de woorden « ... te allen tijde » en de woorden « kunnen intrekken », de woorden « tot de aanvang van het onderzoek » invoegen.

Nr. 152 VAN DE HEER COLLA

Art. 8

Dit artikel aanvullen met een nieuw lid, luidend als volgt :

« De toestemming is slechts geldig indien alle betrokken donoren akkoord gaan. De weigering achteraf is geldig op vraag van één van de donoren. »

Nr. 153 VAN DE HEER COLLA

Art. 8

Dit artikel aanvullen met een nieuw lid, luidend als volgt :

« Met betrekking tot de aanwezige stock aan embryo's op datum van inwerkingtreding van deze wet wordt de toestemming tot het gebruik van deze embryo's met het oog op wetenschappelijk onderzoek gevraagd aan de betrokken donoren.

Bij onmogelijkheid tot het opsporen van deze donoren of bij gebrek aan antwoord van de betrokken donoren in een periode van twee maanden mogen deze embryo's gebruikt worden voor onderzoek.

Het negatief antwoord van één van de donoren volstaat opdat de desbetreffende embryo's niet mogen aangewend worden voor onderzoek. »

Nr. 154 VAN DE HEER COLLA

Art. 8

In het eerste gedachtestreepje van het tweede lid van dit artikel tussen de woorden « ... het doel, de methodologie en de » en de woorden « duur van het onderzoek », het woord « vermoedelijk » invoegen.

Nr. 155 VAN DE HEER COLLA

Art. 9

Dit artikel vervangen als volgt :

« § 1. Er wordt een Federale Commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro ingesteld.

§ 2. Deze commissie is samengesteld uit effectieve leden gespecialiseerd in de medische-wetenschappelijke, sociale, ethische en juridische aspecten wat betreft onderzoek op embryo's, waaronder :

­ 6 dokters in de geneeskunde of wetenschappen verbonden aan een Belgische universiteit;

­ 2 leden verbonden aan een faculteit wijsbegeerte of menswetenschappen van een Belgische universiteit;

­ 2 juristen;

­ 1 psycholoog;

­ 1 socioloog.

Voor elk effectief lid wordt een plaatsvervangend lid met dezelfde kwalificatie aangesteld. »

Nr. 156 VAN DE HEER COLLA

Art. 9bis(nieuw)

Een nieuw artikel 9bis (nieuw) invoegen, luidend als volgt :

« Art. 9bis. ­ § 1. Bij koninklijk besluit in Ministerraad overlegd, wordt voorzien in de procedure van bekendmaking van de vacatures en van de selectieprocedure. De aanstelling van de leden en de plaatsvervangers gebeurt via koninklijk besluit in Ministerraad overlegd.

§ 2. Bij de samenstelling van de commissie is vereist :

1º taalpariteit tussen Nederlands- en Franstaligen.

2º een evenwicht tussen de verschillende ideologische en filosofische strekkingen.

§ 3. De leden en de plaatsvervangers worden aangesteld voor een periode van vier jaar. Dit mandaat is hernieuwbaar voor een periode van vier jaar. Bij tussentijdse vacatures van effectieve leden wordt de plaatsvervanger effectief lid en wordt voorzien in een supplementaire plaatsvervanger voor de resterende periode van vier jaar. Bij tussentijdse vacatures van een plaatsvervangend lid wordt in de vervanging voorzien.

§ 4. De commissie verkiest in eigen schoot een voorzitter voor een periode van twee jaar. Het voorzitterschap wordt beurtelings waargenomen door een Nederlandstalig en een Franstalig effectief lid.

§ 5. Bij koninklijk besluit in Ministerraad overlegd worden de administratieve, materiële en financiële middelen die aan de commissie worden toegekend, vastgelegd. »

Nr. 157 VAN DE HEER COLLA

Art. 10

Het eerste lid van paragraaf 2 vervangen als volgt:

« Aan de commissie worden alle voorgestelde onderzoeksprojecten overgemaakt, evenals het positief of negatief advies en de motivering ervan. »

Nr. 158 VAN DE HEER COLLA

Art. 10

In het laatste lid van paragraaf 2 tussen de woorden « ... kan zij de onderzoekers » en het woord « horen », de woorden « en het hoofd van het laboratorium » invoegen.

Nr. 159 VAN DE HEER COLLA

Art. 11

In het 1º van dit artikel tussen de woorden « methodologie en de » en het woord « duur », het woord « vermoedelijke » invoegen.

Nr. 160 VAN DE HEER COLLA

(Subamendement op amendement nr. 137 van de heer Monfils)

Art. 10

In het voorgestelde nieuw lid van § 2 van dit artikel, tussen de woorden « De commissie kan ... » en de woorden « een onderzoek doen stopzetten », de woorden « , bij gewone meerderheid, » invoegen.

Marcel COLLA.

Nr. 161 VAN DE HEER MONFILS

Art. 9

In § 2 van dit artikel, het woord « zestien » vervangen door het woord « veertien ».

Nr. 162 VAN DE HEER MONFILS

Art. 9

In § 3 van dit artikel, de woorden « aangewezen door de Senaat » vervangen door de woorden « benoemd door de Koning ».

Nr. 163 VAN DE HEER MONFILS

Art. 13bis (nieuw)

Een nieuw artikel 13bis (nieuw) invoegen, luidende :

« Onverminderd de bepalingen van artikel 13, kan elke veroordeling wegens feiten bedoeld in artikel 6, een verbod inhouden om gedurende vijf jaar enige medische of onderzoeksactiviteit uit te oefenen. »

Philippe MONFILS.

Nr. 164 VAN DE HEER COLLA

(Subamendement op amendement nr. 6 A)

Art. 7

Het voorgestelde eerste lid van § 1 van dit artikel vervangen als volgt :

« Elk onderzoek op menselijke embryo's in vitro wordt voorafgaandelijk voorgelegd aan het plaatselijk ethisch comité zoals voorzien in artikel 3. »

Marcel COLLA.

Nr. 165 VAN MEVROUW NYSSENS

(Subamendement op amendement nr. 163)

Art. 13bis (nieuw)

A. In dit artikel, de woorden « kan elke veroordeling wegens feiten bedoeld in artikel 6 een verbod inhouden » vervangen door de woorden « brengt elke veroordeling wegens feiten bedoeld in artikel 6 een verbod met zich mee ».

B. In dit artikel, de woorden « vijf jaar » vervangen door de woorden « twintig jaar ».

Verantwoording

Dit beroepsverbod is bedoeld als straf voor het reproductief klonen : de strafmaat moet dus verlengd worden van vijf tot twintig jaar, en verplicht gemaakt worden.

Clotilde NYSSENS.