2-554/5

2-554/5

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

30 APRIL 2002


Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord


AMENDEMENTEN


Nr. 50 VAN MEVROUW de BETHUNE

Art. 2

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. ­ Artikel 931 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 30 juni 1994, wordt vervangen als volgt :

§ 1. Een minderjarige beneden de volle leeftijd van vijftien jaar mag niet onder ede worden gehoord. Zijn verklaringen kunnen enkel als inlichtingen gelden.

§ 2. Bloedverwanten in nederdalende lijn mogen niet worden gehoord in zaken waarin hun bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben.

§ 3. In elke procedure die de minderjarige betreft, onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende zijn vrijwillige tussenkomst en zijn toestemming :

1º moet de rechtbank de minderjarige die minstens de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, oproepen teneinde gehoord te worden;

2º kan elke minderjarige die in staat is zijn of haar eigen mening te vormen, op zijn verzoek of bij beslissing van de rechter, worden gehoord. Wanneer de minderjarige het verzoek aan de rechter bij wie de zaak aanhangig is of aan de procureur des Konings heeft gericht, kan het onderhoud niet worden geweigerd.

§ 4. De minderjarige wordt opgeroepen bij oproepingsbericht zoals bedoeld in artikel 931ter; hij kan weigeren aan deze oproeping gevolg te geven. Deze weigering moet worden medegedeeld door de minderjarige door terugzending van het door hem ondertekende oproepingsbericht aan de griffie van de rechtbank.

Indien de minderjarige over een advocaat beschikt, wordt tevens een afschrift van het oproepingsbericht aan de advocaat verzonden. Indien de minderjarige weigert aan de oproeping van de rechter gevolg te geven, ziet deze advocaat na of deze weigering vrijwillig is gedaan en deelt hij het resultaat mee aan de griffie van de rechtbank.

§ 5. De minderjarige wordt gehoord door de rechter of door de persoon die deze aanwijst. Het onderhoud vindt plaats buiten de aanwezigheid van wie ook, de griffier en de advocaat van de minderjarige uitgezonderd. Indien de minderjarige zich niet wenst te laten bijstaan door een advocaat, kan hij zich laten vergezellen door een vertrouwenspersoon die onafhankelijk is van de partijen in het geding.

Het horen van de minderjarige heeft niet tot gevolg dat hij partij in het geding wordt. Aan de mening van de minderjarige wordt passend belang gehecht in overeenstemming met zijn leeftijd en maturiteit.

Het horen geschiedt op een plaats die door de rechter geschikt wordt geacht. Van het onderhoud wordt een proces-verbaal opgemaakt dat bij het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd, zonder dat evenwel een afschrift ervan aan de partijen wordt bezorgd. Het proces-verbaal wordt aan de minderjarige voorgelezen en door hem ondertekend voor akkoord. »

Sabine de BETHUNE.
Nathalie de T' SERCLAES.
Josy DUBIÉ.
Martine TAELMAN.
Jean-François ISTASSE.
Meryem KAÇAR.
Clotilde NYSSENS.
Myriam VANLERBERGHE.

Nr. 51 VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.

(Subamendement op amendement nr. 50)

Art. 2

De voorgestelde § 5 aanvullen met een nieuw lid, luidend als volgt :

« De kosten verbonden aan het onderhoud worden in voorkomend geval over de partijen verdeeld. »

Sabine de BETHUNE.
Meryem KAÇAR.
Martine TAELMAN.
Jean-François ISTASSE.
Myriam VANLERBERGHE.
Clotilde NYSSENS.
Josy DUBIÉ.
Nathalie de T' SERCLAES.

Nr. 52 VAN MEVROUW de T' SERCLAES C.S.

(Subamendement op amendement nr. 50 van mevrouw de Bethune c.s.)

Art. 2

De aanhef van het 2º van § 3 van het voorgestelde artikel 931 doen luiden als volgt : « kan elke minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar niet heeft bereikt en die in staat is ... »

Verantwoording

Verduidelijking van de tekst.

Clotilde NYSSENS.
Sabine de BETHUNE.
Nathalie de T' SERCLAES.
Josy DUBIÉ.
Martine TAELMAN.
Jean-François ISTASSE.
Meryem KAÇAR.
Myriam VANLERBERGHE.

Nr. 53 VAN MEVROUW NYSSENS

(Subamendement op amendement nr. 50 van mevrouw de Bethune c.s.)

Art. 2

In § 4 van het voorgestelde artikel 931, de woorden « bij oproepingsbericht zoals bedoeld in artikel 931ter » vervangen door de woorden « bij oproepingsbericht overeenkomstig artikel 931ter ».

Verantwoording

Tekstverbetering.

Clotilde NYSSENS.