2-1100/2

2-1100/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

23 APRIL 2002


Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER MONFILS EN MEVROUW LALOY

De voorgestelde tekst vervangen als volgt :

De Senaat,

A. gezien de dynamische rol die de Belgische regering speelt binnen de Europese Unie om een einde te maken aan de tragische ontwikkelingen in het Midden-Oosten;

B. gelet op resolutie 1403 van 4 april 2002 van de Verenigde Naties, die unaniem werd goedgekeurd, en op resolutie 1397 van 12 maart 2002 en resolutie 1402 van 30 maart 2002;

C. gezien de besluiten van de top van Madrid van 10 april 2002, waarop de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en Rusland aanwezig waren;

D. de resolutie steunend die aangenomen werd tijdens de top van de Arabische Liga te Beiroet op 27 en 28 maart 2002 en die een normalisatie voorstaat van de betrekkingen tussen de Arabische wereld en IsraŽl in ruil voor een volledige terugtrekking uit de Arabische gebieden tot binnen de grenzen van 1967;

E. gezien de resoluties van het Europees Parlement,

Verzoekt de regering

1. alle initiatieven te nemen die nodig blijken om onmiddellijk tot een volledig staakt-het-vuren te komen, wat een stopzetting betekent van de zelfmoordaanslagen en een beŽindiging van de krijgsverrichtingen in de gebieden onder Palestijns gezag;

2. op internationaal niveau alles in het werk te stellen opdat een vredesmacht naar het gebied wordt gestuurd, zich daarbij aansluitend bij de inspanningen van de Belgische ministers Louis Michel en Andrť Flahaut alsook van de secretaris-generaal van de UNO, Kofi Annan;

3. zijn steun te verlenen aan de diplomatieke initiatieven die ernaar streven alle partijen onder auspiciŽn van de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland samen te brengen op een internationale conferentie, die moet leiden tot het sluiten van een vredesverdrag voor het gebied;

4. bij de Europese partners aan te dringen om de Associatieraad EU-IsraŽl spoedig bijeen te roepen;

5. te eisen dat de Conventies van GenŤve tot bescherming van slachtoffers van gewapende conflicten worden nageleefd;

6. gunstig te reageren op verzoeken vanwege partijen die humanitaire hulp willen bieden in de vorm van genees- en voedingsmiddelen;

7. iedere uitlating en daad te bestrijden en te bestraffen waarbij getracht wordt het conflict naar ons land over te brengen of spanning te creŽren tussen de verschillende gemeenschappen in BelgiŽ;

8. de diplomatieke inspanningen te steunen van het Spaanse voorzitterschap van de Europese Unie, om een ambitieus gemeenschappelijk Europees politiek standpunt in te nemen.

Philippe MONFILS.
Marie-JosČ LALOY.