2-521/2

2-521/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

13 JULI 2001


Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de toelichting na § 4 een nieuw lid invoegen :

« Hoewel de laatste jaren steeds meer landen de doodstraf afschaffen of een moratorium instellen (cf. de verklaringen van president Poetin op 10 juli 2001 om de doodstraf in de Russische Federatie af te schaffen), neemt het aantal terechtstellingen in die landen waar de doodstraf gehandhaafd blijft, volgens mensenrechtenorganisaties toch schrikbarend toe. In de VS werden sinds 1 januari 2001 tot 11 juli 2001 reeds 41 mensen terechtgesteld. Ook de Volksrepubliek China, die weliswaar geen officiële cijfers bekendmaakt, kent de laatste maanden een toenemend aantal executies. In het kader van de « Strike Hard »- campagne, die gericht is op de strijd tegen de misdaad, werden de laatste drie maanden volgens mensenrechtenorganisaties 2 960 mensen tot de doodstraf veroordeeld waarvan reeds 1 781 effectief werden terechtgesteld. Dit impliceert dat op deze korte periode in China meer mensen werden geëxecuteerd dan de voorbije drie jaar samen in de rest van de wereld. »

Verantwoording

Met deze aanvulling in de memorie van toelichting wenst men niet alleen het voorstel te actualiseren maar ook de ernst van de situatie toe te lichten.

Sabine de BETHUNE.

Nr. 2 VAN DE HEER DUBIÉ EN MEVROUW de BETHUNE

Tussen considerans C en D een (nieuwe) considerans Cbis toevoegen :

« Cbis. Verontrust door het op grote schaal gebruik maken van de doodstraf in bepaalde landen; »

Verantwoording

Zowel Amnesty International als Human Rights Watch klagen het toenemend gebruik van de doodstraf in bepaalde landen aan. In de VS grijpen sinds 1976 steeds meer staten naar het gebruik van de doodstraf. Sinds die datum zijn in totaal 723 mensen terechtgesteld. Vooral sinds 1996 stijgt het aantal terechtstellingen. Ook China kent de laatste jaren in de strijd tegen de misdaad een stijgend aantal effectief uitgevoerde doodstraffen.

Josy DUBIÉ.
Sabine de BETHUNE.

Nr. 3 VAN DE HEER DEVOLDER EN MEVROUW de BETHUNE

In considerans I tussen de woorden « straf, » en « waardoor » de volgende woorden invoegen « ... en rekening houdende met onder meer de toegegeven gerechtelijke dwalingen ... »

Verantwoording

De laatste jaren komen steeds meer onterechte doodvonnissen aan het licht ten gevolge van juridische dwalingen. Volgens het jaarrapport 2000 van Amnesty International werden sinds 1976 reeds 84 ter dood veroordeelden in de VSA vrijgelaten nadat gebleken was dat zij ten onrechte veroordeeld waren. De laatste jaren bleek eens temeer dat talloze Amerikaanse terechtgestelden en ter dood veroordeelden geen degelijk proces hadden gekregen of zelfs onschuldig waren. Om die reden kondigde de gouverneur van Illinois een moratorium af toen het bij een onderzoek met nieuwe DNA-technieken duidelijk werd dat al te veel veroordeelden onschuldig bleken.

Jacques DEVOLDER.
Sabine de BETHUNE.

Nr. 4 VAN MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER COLLA

Punten 1 tot 3 van het dispositief vervangen als volgt :

« 1. Engageert zich om de problematiek van de doodstraf aan de orde te stellen in al zijn buitenlandse contacten en in het bijzonder :

­ de Staten die in hun rechtsstelsel de doodstraf nog handhaven, te verzoeken om in feite of in rechte een moratorium in te stellen met het oog op de volledige afschaffing van de doodstraf;

­ de staatshoofden van de landen die in hun rechtsstelsel de doodstraf nog handhaven, te vragen om genade te verlenen aan de ter dood veroordeelden;

­ de parlementsleden van de landen die in hun rechtsstelsel de doodstraf nog handhaven, te vragen zich persoonlijk in te zetten voor de volledige afschaffing van de doodstraf, op het vlak van de wetgeving maar ook op het vlak van de voorlichting en de bewustmaking van de publieke opinie; »

Verantwoording

Met deze omschrijving engageert de Senaat als instelling zich om in zijn buitenlandse contacten de problematiek van de doodstraf aan te kaarten. Het woord « gratie » werd vervangen door het woord « genade ». Het behoort immers tot de prerogatieven van een staatshoofd om een ter dood veroordeelde genade te verlenen. Hoewel dit principe verschillend is van rechtsstelsel tot rechtsstelsel, impliceert dit toch veelal geen vrijlating maar automatische omzetting in een levenslange gevangenisstraf.

Sabine de BETHUNE.
Marcel COLLA.

Nr. 5 VAN MEVROUW de BETHUNE

Punt 4 van het dispositief doen vervallen.

Verantwoording

Dit punt is niet relevant.

Nr. 6 VAN MEVROUW de BETHUNE

Punt 5 van het dispositief vervangen als volgt :

« 5. Vraagt de Belgische regering tijdens haar voorzitterschap van de Europese Unie alle initiatieven inzake een universeel moratorium op de doodstraf nieuw leven in te blazen en in samenspraak met de andere lidstaten van de Europese Unie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opnieuw een resolutie terzake in te dienen; »

Verantwoording

Dit amendement beoogt enerzijds een actualisering. Anderzijds komt het ook tegemoet aan de opmerkingen van de regering inzake de juiste procedure om een resolutie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in te dienen.

Sabine de BETHUNE.

Nr. 7 VAN DE HEER ROELANTS du VIVIER EN MEVROUW de BETHUNE

Een nieuw punt in het dispositief toevoegen :

« Verzoekt haar voorzitter om deze resolutie over te maken aan de internationale instellingen en aan de Belgische diplomatieke posten. »

Verantwoording

Aangezien de Senaat zichzelf een soort « code » oplegt om de problematiek van de doodstraf en het instellen van een universeel moratorium op de doodstraf aan te kaarten bij zijn buitenlandse contacten, is het niet meer dan logisch dat het standpunt van de Senaat kenbaar wordt gemaakt op internationaal niveau.

François ROELANTS du VIVIER.
Sabine de BETHUNE.

Nr. 8 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de toelichting een nieuw lid toevoegen :

« Tot slot dient gepreciseerd dat onder « gratie » de niet-uitvoering van de doodstraf wordt verstaan. »

Sabine de BETHUNE.