2-832/6

2-832/6

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

18 JULI 2001


Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 25 VAN DE HEER THISSEN

Art. 17bis (nieuw)

Een artikel 17bis invoegen, luidende :

« Art. 17bis. ­ In artikel 113, § 1, 1º, van hetzelfde Wetboek, wordt het woord « drie » vervangen door het woord « twaalf. »

Verantwoording

In de memorie van toelichting bij de wet van 23 maart 2001 gaf de regering aan dat een betere fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor kinderoppas deel uitmaakte van haar maatregelenpakket om de werkgelegenheidsgraad bij de bevolking op te trekken en de strijd tegen de werkloosheidsvallen aan te binden.

Een eerste maatregel werd aangenomen bij de wet van 24 december 1999 die het aanvullend bedrag van het belastingvrij gedeelte met ingang van het aanslagjaar 2000 van 10 000 op 13 000 frank bracht.

De wet van 23 maart 2001 heeft de begrenzing afgeschaft ten belope van 80 % van de uitgaven gedaan voor de opvang van kinderen jonger dan drie jaar.

De regering had laten weten dat de leeftijdgrens vervolgens op 12 jaar zou worden gebracht.

Met dit amendement stellen wij bijgevolg voor de leeftijdgrens voor het verkrijgen van de aftrekbaarheid op 12 jaar te brengen.

Nr. 26 VAN DE HEER THISSEN

Art. 17ter (nieuw)

Een artikel 17ter invoegen, luidende :

« Art. 17ter. ­ Artikel 114 van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :

« Op de personenbelasting, berekend overeenkomstig artikel 130, wordt een belastingkrediet afgetrokken ten belope van 50 % van de kosten voor kinderoppas als bedoeld in artikel 104, 7º, geplafonneerd overeenkomstig artikel 113, § 2. »

Verantwoording

Zoals de regering heeft gewenst, past het wetsontwerp in het geheel van maatregelen die tot doel hebben de belastingdruk te verminderen en de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen, inzonderheid voor vrouwen.

Wij streven meer na : de belastinghervorming moet de gelegenheid bieden de lasten en kosten voor alle kinderen en voor alle belastingplichtigen in aanmerking te nemen en met name voor gezinnen die geen belastingen hoeven te betalen, eenoudergezinnen en gezinnen met een bescheiden inkomen.

Mede daardoor kan het huidige stelsel opnieuw in evenwicht worden gebracht ten voordele van de jonge generatie en de armere gezinnen en kan een reëel belastingrecht voor het kind worden verankerd.

Daarom stellen wij voor dat, naast de 100%-aftrekbaarheid van de kosten voor kinderoppas, zoals ze door de regering wordt voorgesteld, de leeftijdgrens voor het verkrijgen van de aftrekbaarheid op 12 jaar wordt gebracht en dat een belastingkrediet ten belope van 50 % van de werkelijk door de gezinnen gedane uitgaven wordt toegekend met als maximum het hoogste bedrag van de uitgaven die in aanmerking worden genomen voor de 100 %-aftrekbaarheid, overeenkomstig artikel 113, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Dankzij die laatste maatregel zullen de gezinnen die geen belastingen hoeven te betalen het verschil kunnen recupereren.

René THISSEN.

Nr. 27 VAN DE HEER CALUWÉ

Art. 17bis (nieuw)

Een artikel 17bis invoegen, luidende :

« Art. 17bis. ­ In artikel 115, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden tussen het woord « België » en het woord « zijn » de woorden « of in het buitenland » ingevoegd. »

Nr. 28 VAN DE HEER CALUWÉ

Art. 17ter (nieuw)

Een artikel 17ter invoegen, luidende :

« Art. 17ter. ­ Artikel 116 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt :

« Art. 116. ­ De interest die overblijft na toepassing van de in artikel 14 vermelde aftrek, is volledig aftrekbaar. »

Verantwoording

Sinds 1 januari 2001 is het Nederlandse systeem van volledige fiscale hypotheekrenteaftrek uitgebreid tot goederen die in het buitenland gelegen zijn. Hierdoor is er opnieuw een sterke inwijkingsgolf van Nederlanders naar België ontstaan, waardoor er in de grensstreek druk bestaat op de woningmarkt en de ruimtelijke ordening.

De regering heeft het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Nederland getekend. Dit zou vanaf 2003 in werking moeten treden. Vermits de Nederlandse grensarbeiders op dat ogenblik aan de Belgische Staat belastingen zullen moeten betalen, zullen zij niet langer kunnen genieten van de volledige hypotheekrenteaftrek. Hierdoor zullen minder Nederlanders geneigd zijn om in de Antwerpse haven te komen werken wat de schaarste in een aantal beroepen op de arbeidsmarkt alleen maar zal doen toenemen.

Om deze twee fenomenen te kunnen opvangen, moeten wij in ons Belgisch fiscaal systeem het Nederlandse hypotheekrenteaftrekstelsel overnemen. Hierdoor zullen de Belgische inwoners zich met gelijke middelen op de woningmarkt kunnen begeven, zullen Belgische inwoners minder makkelijk naar Nederland gaan werken en zullen Nederlandse grensarbeiders blijvend naar België komen arbeiden.

Ludwig CALUWÉ.