2-507/6

2-507/6

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

30 NOVEMBER 2000


Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen


AMENDEMENTEN (ingediend na terugzending naar de commissie)


Nr. 11 VAN MEVROUW LIZIN C.S.

In punt 5 van het dispositief, de woorden « Palestijnse Autoriteit en de andere » doen vervallen.

Anne-Marie LIZIN.
Mohamed DAIF.
Michiel MAERTENS.

Nr. 12 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

(Subamendement op amendement nr. 9)

In punt 1 van het dispositief, de woorden « en de spoedige opstelling van een internationale troepenmacht te vragen » doen vervallen.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 13 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

Na punt 1 van het dispositief, een nieuw punt 1bis invoegen, luidende :

« 1bis. Aan de VN de spoedige opstelling van een vredesmacht te vragen om de voorwaarden te creëren voor onderhandelingen ten gronde met het oog op een duurzame vrede; »

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 14 VAN MEVROUW LALOY

Punt 2 van het dispositief vervangen als volgt :

« 2. van de Israëlische regering te eisen dat ze haar leger het verbod oplegt overdreven geweld te gebruiken, met name van oorlogswapens, om de Palestijnse opstand te bedwingen. Deze houding is duidelijk in strijd met het Vierde Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd;

2bis. opnieuw duidelijk de terreurdaden te veroordelen en van de Palestijnse Autoriteit te eisen dat ze alles in het werk stelt om de extremistische organisaties uit te schakelen;

2ter. indien deze toestand blijft aanslepen, het opstellen van een internationale troepenmacht tussen de strijdende partijen te ondersteunen. »

Marie-Josée LALOY.

Nr. 15 VAN DE HEER DALLEMAGNE

(Subamendement op amendement nr. 9)

Na punt 1 van het dispositief een nieuw punt 1bis invoegen, luidende :

« 1bis. de hatelijke aanslag op een Israëlische schoolbus aan de kaak te stellen; »

Georges DALLEMAGNE.

Nr. 16 VAN DE HEER COLLA

A. Punt 2 van het dispositief vervangen als volgt :

« 2. de gewelddaden aan te klagen die in de bezette gebieden gepleegd zijn door een overdreven machtsontplooiing die geleid heeft tot talrijke doden en gewonden, voornamelijk aan Palestijnse zijde, en bijgevolg van de Israëlische regering te eisen dat zij haar leger overdreven machtsontplooiing verbiedt, inzonderheid door het gebruik van oorlogswapens, om de Palestijnse opstand te onderdrukken. Die houding is duidelijk in strijd met het 4e Verdrag van Genève betreffende de bescherming van de burgerbevolking in oorlogstijd; »

B. Na punt 2 van het dispositief een nieuw punt 2bis invoegen, luidende :

« 2bis. acties op onschuldige burgers zoals de aanslag op een autobus met Israëlische kinderen te veroordelen en de Palestijnse autoriteiten op te roepen alles in het werk te stellen om extremistische groepen te neutraliseren; »

C. Na punt 4 van het dispositief een nieuw punt 4bis invoegen, luidende :

« 4bis. bij de VN aan te dringen op de spoedige opstelling van een « vredesmacht » tussen de oorlogvoerende partijen; »

D. Punt 5 vervangen als volgt :

« 5. bij alle partijen erop aan te dringen een houding aan te nemen die tot een definitieve regeling van het conflict kan leiden, wat inzonderheid behelst : het recht op zelfbeschikking en op een onafhankelijke Staat aan de Palestijnen, enerzijds, en op waarborgen van de veiligheid voor de Staat Israël, anderzijds; »

Marcel COLLA.

Nr. 17 VAN MEVROUW LIZIN EN DE HEER VANKRUNKELSVEN

A. Vóór punt 1 van het dispositief de volgende punten invoegen :

« 1. de houding van Israël te veroordelen wegens overdreven machtsontplooiing bij het bestrijden van de Intifada Al Aksa, wat in strijd is met de verbintenissen die zijn neergelegd in het Verdrag van Genève;

1bis. de spoedige opstelling te eisen van een internationale troepenmacht tussen de strijdende partijen, op initiatief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties;

1ter. de partijen op te roepen om af te zien van terreurdaden zoals opzettelijke moordaanslagen of acties tegen schoolbussen; »

B. Het huidige punt 1 invoegen tussen de punten 3 en 4.

Anne-Marie LIZIN.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nr. 18 VAN MEVROUW DE BETHUNE

Na punt 1 een nieuw punt 1bis invoegen, luidende :

« 1bis. er bij de VN op aan te dringen om zo spoedig mogelijk een internationale controlecommissie onder haar mandaat naar het gebied te sturen met als doel een periodieke rapportering. »

Verantwoording

Het is van groot belang dat er door middel van een internationale controlecommissie druk wordt uitgeoefend om beide partijen tot een staakt-het-vuren en tot een stopzetting van alle gewelddadigheden te dwingen. Objectieve waarnemers verhogen zo het gewicht op beide partijen met de mogelijkheid tot sanctionering (bv. tijdelijke opschorting van samenwerkingsakkoorden). In een tweede fase zouden deze waarnemers de naleving en de uitvoering van een nieuw vredesakkoord kunnen controleren. Deze vorm van conflictbeheersing kan een verdere escalatie voorkomen.

Sabine DE BETHUNE.

Nr. 19 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN C.S.

(Subamendement op amendement nr. 16.A)

In punt 2 de woorden « aan te klagen » vervangen door de woorden « te veroordelen ».

Patrik VANKRUNKELSVEN.
Mohamed DAIF.
Marie-José LALOY.
José DUBIÉ.

Nr. 20 VAN DE HEER GEENS

(Subamendement op amendement nr. 16.B)

Na punt 2 van het dispositief een nieuw punt 2bis invoegen, luidende :

« 2bis. alle terreurdaden van beide partijen tegen onschuldige burgers, en in het bijzonder tegen kinderen, te veroordelen en op te roepen alles in het werk te stellen om extremistische groepen te neutraliseren; »

André GEENS.

Nr. 21 VAN DE HEER MAERTENS

(Subamendement op amendement nr. 16.C)

Na punt 4 van het dispositief een nieuw punt 4bis invoegen, luidende :

« 4bis. er bij de Verenigde Naties op aan te dringen onmiddellijk een observatiecommissie te sturen die kan uitmaken hoe het eventueel mogelijk is via een VN-vredesmacht de gevechten te laten beëindigen; »

Michiel MAERTENS.

Nr. 22 VAN DE HEER COLLA

(Subamendement op amendement nr. 16.C)

Na punt 4 van het dispositief een nieuw punt 4bis invoegen, luidende :

« 4bis. bij de Verenigde Naties alles in het werk te stellen opdat ze onmiddellijk alle maatregelen treffen om een einde te maken aan het geweld en de basis te leggen voor vrede, inbegrepen de mogelijkheden tot het sturen van een internationale macht; »

Marcel COLLA.