1-255

1-255

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 18 MARS 1999

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 MAART 1999

(Vervolg-Suite)

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE ET DE RENSEIGNEMENTS (DE MME MILQUET ET CONSORTS)

PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE POLICE ET DE RENSEIGNEMENTS (DE MME MILQUET)

Discussion générale

Discussion des articles

De voorzitter. ­ Ik stel de Senaat voor deze wetsvoorstellen samen te bespreken.

Je propose au Sénat de joindre la discussion de ces propositions de loi. (Assentiment.)

Volgens het Reglement geldt de door de commissie aangenomen tekst als basis voor de bespreking. (Zie gedrukt stuk nr. 1-1268/4 van de commissie voor de Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1998/1999.)

Conformément à notre Règlement, le texte adopté par la commission servira de base à notre discussion. (Voir document nº 1-1268/4 de la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat. Session 1998/1999.)

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

Het woord is aan de rapporteur.

Mevrouw Leduc (VLD), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 houdende de regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten van mevrouw Milquet. is een vervolg op een vorig initiatief.

Een lid heeft een overzicht gegeven van de genese en van de voornaamste doelstellingen van het voorstel. Het eerste voorstel, gedrukt stuk 1-390, was ingediend om de disfuncties te bestrijden die zich in de loop van de voorbije jaren zowel in het Vast Comité P als in het Vast Comité I hebben gemanifesteerd. Het werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State en aan de begeleidingscommissies van Kamer en Senaat. Ingevolge de hervorming van de politiediensten, die voortaan gestructureerd zijn op twee niveaus, was een aanpassing van het oorspronkelijk voorstel nodig. Het tweede voorstel, gedrukt stuk 1-1268/1, houdt rekening met de adviezen van de Raad van State en van de begeleidingscommissies en met de nieuwe situatie die door de politiehervorming is ontstaan.

De voornaamste wijzigingen die worden voorgesteld, zijn de volgende : de taak van de griffiers van de beide comités wordt verduidelijkt; het gezag van de voorzitter wordt versterkt; het jaarverslag en het begrotingsontwerp moet voortaan jaarlijks in de begeleidingscommissies worden besproken; er wordt een regelmatig contact tussen de comités en de begeleidingscommissies ingebouwd; er komt een taakverdeling voor de opdrachten die uitgaan van de comités, enerzijds, en van de gerechtelijke overheden, anderzijds, omdat deze laatste een te groot aantal enquêtes aanvragen; er komt eveneens een taakverdeling in het Parlement, waardoor de Kamer van volksvertegenwoordigers zich meer specifiek zal bezighouden met de begeleiding van het Comité P en de Senaat met de begeleiding van het Comité I; tenslotte wordt het Comité I hervormd.

Deze laatste hervorming is de belangrijkste, aangezien het parallellisme tussen beide comités wordt opgeheven. Het Comité I bestaat voortaan uit drie leden, waarvan één permanente voorzitter en twee niet-permanente « assessoren ». Wat de taakverdeling in het Parlement betreft, wordt de begeleiding van elk comité aan één bepaalde assemblee toegewezen. Dat betekent echter niet dat de beide begeleidingscommissies niet meer samen kunnen vergaderen.

Volgens het lid komt in de voorgestelde tekst een belangrijk aspect niet voldoende aan bod. Het moet zeker in het verslag worden verduidelijkt. Het gaat om de rol van externe controleur die het Comité P in het nieuwe politielandschap zal spelen. Door het wegvallen van de verschillende polities zal het moeilijk worden om een neutraal korps te vinden dat een gerechtelijk onderzoek kan uitvoeren naar de leden van een ander korps. Daarom zouden de gerechtelijke overheden ertoe verleid kunnen worden meer een beroep te doen op de enquêtedienst van het Comité P, wat helemaal niet de bedoeling is. De ware rol van het Comité P is niet los te denken van het principe van de scheiding der machten. Het Comité P moet ten dienste staan van de wetgevende macht, als extern toezichtsorgaan, en de wetgevende macht helpen haar grondwettelijke taak van controle op de uitvoerende macht te vervullen. Controle op de concrete problemen in de werking van de politiediensten is dus geen zaak van het Comité P, maar wel van de interne inspectiediensten. Gelet op de scheiding der machten vervult het Comité P een extern en indirect toezicht waarbij het toezichtsorgaan niet rechtstreeks optreedt tegen politieambtenaren, politiediensten of de bevoegde overheid. Het externe toezicht van het Comité P moet leiden tot algemene besluiten over de problemen die worden vastgesteld. Vanzelfsprekend vallen ook de inspectiediensten van de politie onder dit externe toezicht.

Deze uitgangspunten hebben implicaties voor de werking van de toezichtsorganen. De onderzoeken hebben betrekking op een bepaalde problematiek die verband houdt met de werking van de politie- of inlichtingendiensten. De dienst Enquêtes moet dan ook toegang hebben tot alle documenten en stukken, ook gerechtelijke, die nodig zijn voor de uitvoering van een onderzoek. Het algemeen toezicht op de manier waarop politiediensten disciplinaire dossiers en gerechtelijke dossiers tegen politieambtenaren behandelen, impliceert dat het Comité P van alle klachten op de hoogte moet worden gebracht. Dit betekent dat het niet alleen een kopie van de klacht ontvangt, maar ook op de hoogte wordt gebracht van het gevolg dat aan de klacht wordt gegeven en van alle onderzoeksdaden en het resultaat ervan. Het verzamelen van deze informatie heeft niet tot doel de taak van de interne inspectie over te nemen maar wel om een marginale toetsing van de wijze waarop de klachten worden behandeld, mogelijk te maken en om over volledige en correcte cijfers en gegevens te beschikken die algemene conclusies mogelijk maken. Zonder deze informatie kan het Comité P niet borg staan voor de wetenschappelijke juistheid van zijn jaarverslag en evenmin het belang van bepaalde feiten afwegen tegenover het geheel van de klachten. Ik verwijs hier naar de problemen met het jaarverslag 1997.

De comités zijn geen klachtenbureaus waar individuele burgers terecht kunnen met hun klacht tegen een bepaalde politie- of inlichtingendienst. De comités kunnen de dienst Enquêtes eventueel met een onderzoek belasten, als de geëigende instanties, namelijk parket en interne inspectie, geen gevolg geven aan een blijkbaar ernstige klacht of wanneer de klacht een mogelijk ruimere disfunctie laat vermoeden. Algemeen is het duidelijk dat het onderzoek tussen intern en extern toezicht behouden moet blijven en dat het Comité P niet in de plaats mag komen van de interne inspectie. Het Comité P mag zich dan ook niet bezig houden met de klachten, tenzij het gaat om een marginale toetsing van de wijze waarop de klachten worden behandeld of wanneer blijkt dat de interne inspectie aan een klacht geen passend gevolg geeft. Niet de klacht zelf, maar de wijze waarop ze wordt behandeld moet worden onderzocht.

Het Comité I wordt geleid door een voorzitter die wordt bijgestaan door twee niet-voltijdse leden. Er is dus een asymmetrie tussen beide comités, maar het toezicht van het Comité I is beperkt tot hoogstens 1 000 mensen, terwijl het Comité P controle uitoefent op 37 000 politieambtenaren.

Er werden verschillende amendementen ingediend; enkele werden aangenomen, omdat het om een verduidelijking, een technische verbetering of een noodzakelijke aanvulling ging.

Artikel 13bis (nieuw) werd uitvoerig behandeld. Het werd als amendement ingediend door de heer Boutmans en strekt ertoe de gerechtelijke overheden te verplichten over iedere strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure ten laste van een politieambtenaar een informatief verslag te geven aan de voorzitter van het Comité P. Dit amendement werd aangenomen. Het wetsvoorstel in zijn geheel werd aangenomen met 8 stemmen bij 2 onthoudingen.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Caluwé.

De heer Caluwé (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, vandaag bespreken we de lang gevraagde wijziging van de wet van 18 juli 1991 over de regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten.

Ingevolge de besluiten van de zogenoemde eerste Bendecommissie bleek dat een extern controleorgaan voor alle ambtenaren met politiebevoegdheid absoluut noodzakelijk was. In uitvoering van het Pinksterplan van 5 juni 1990 is een dergelijke externe controle uitgewerkt in de wet van 8 juli 1991. De Comités P en I, twee onafhankelijke controleorganen verbonden met en benoemd door het Parlement, werden opgericht. Ze hadden als taak « de waarborging van de bescherming van de rechten die de Grondwet en de wet aan de personen verlenen » en « de zorg voor de coördinatie en de doelmatigheid van de politie- en inlichtingendiensten ».

Na een paar jaar werken bleek de wet, ondanks alle goede bedoelingen, niet te beantwoorden aan de verwachtingen. Er waren structurele problemen. De gerechtelijke overheden maakten bijvoorbeeld ruimschoots gebruik van de diensten van het Comité P, waardoor het ander werk van het comité in het gedrang kwam. Daarnaast waren er een aantal persoonlijke problemen; de leden konden immers niet goed met elkaar samenwerken.

De begeleidingscommissies van Kamer en Senaat hebben de toestand grondig onderzocht en ook aanbevelingen geformuleerd, onder andere een herziening van de wet van 18 juli 1991. Omwille van de politiehervorming is met de wetswijziging gewacht tot de wettelijk basis was gelegd voor de herstructurering van de politiediensten.

Het huidige voorstel bevat verschillende belangrijke verbeteringen ten opzichte van de bestaande toestand.

Zo krijgt de voorzitter meer bevoegdheid om het interne functioneren van de comités op een afdoende wijze te organiseren. Voor het inhoudelijke werk blijft de collegialiteit tussen de leden van de comités bestaan, maar wat de organisatie van het werk betreft, kan de voorzitter zijn functie volwaardig uitoefenen.

Indien de comités of de leden die er deel van uitmaken toch niet naar behoren functioneren, kan het Parlement ingrijpen. Het kan het intern reglement wijzigen en eventueel een lid uit het comité verwijderen.

Er wordt ook vastgelegd in welke mate leden van de dienst enquêtes door de gerechtelijke overheden kunnen worden ingeschakeld. Dit wordt erg ruim opgevat, maar toch begrensd. Er wordt gegarandeerd dat er voldoende manschappen overblijven om de andere opdrachten uit te voeren, namelijk het inhoudelijk ondersteunen en begeleiden van het Parlement in zijn controleopdrachten op de politiediensten en op de uitvoerende macht inzake de organisatie van het politiewerk.

Het belang van deze wetswijzigingen en het belang van de Comités P en I zelf en van de diensten die daaronder ressorteren, voor de politiehervorming, kan niet voldoende worden onderstreept. Aan de ene kant krijgt het Parlement een zeer belangrijke taak van controle over de nieuwe geïntegreerde politiedienst. Het moet erop toezien dat deze politiedienst het door de wetgever uitgetekende kader respecteert. Om deze taak goed te kunnen vervullen, moet het Parlement beschikken over een goed uitgebouwde dienst. Het Comité P moet dat worden. Aan de andere kant moet deze wetswijziging het strafrechtelijke probleem oplossen dat met de geïntegreerde politie zou kunnen ontstaan. Voor een gerechtelijk onderzoek bij de rijkswacht kon een magistraat tot nu toe de gerechtelijke politie inschakelen en omgekeerd. Voor een probleem bij de gerechtelijke politie kon men de rijkswacht vragen een onderzoek te verrichten. Met de geïntegreerde politie is dat niet meer mogelijk. Daarom is het goed dat er daarbuiten nog een politiedienst, het Comité P, bestaat, die door magistraten kan worden ingeschakeld voor eventuele gerechtelijke onderzoeken binnen de geïntegreerde politie.

De CVP-fractie acht het zeer belangrijk dat deze wetswijziging snel wordt gerealiseerd en dat het Comité P en de diensten die daarbij zijn ondergebracht op een goede manier functioneren vanaf de eerste dag dat de geïntegreerde politie in werking treedt. We zullen dit voorstel dan ook met volle overtuiging ondersteunen.

M. le président. ­ La parole est à Mme Cornet d'Elzius.

Mme Cornet d'Elzius (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, notre État de droit suppose un fonctionnement démocratique des différents corps de l'État. Les services de police ainsi que les services de renseignements représentent une importante garantie pour la sécurité de notre pays et surtout de nos concitoyens. Mais comme dans tout État démocratique, un contrôle réel des services de police et de renseignements s'impose dans la mesure où ces services sont toujours par essence ambivalents, à la fois nécessaires pour assurer une protection de la société et du citoyen et dangereux si les missions ne sont pas exécutées dans les conditions et les formes légales et déontologiques requises.

Le risque potentiel auquel toute démocratie s'expose réside dans le fait que les forces de l'ordre imposent leur point de vue et leur pouvoir à la société. C'est pourquoi, un contrôle réel de ces services est essentiel pour que l'État de droit soit garanti.

Dès 1991, le législateur a compris l'impérieuse nécessité de doter l'État d'une possibilité de contrôle externe de ces services de police et de renseignements. Le législateur a donc créé deux organes de contrôle attachés au Parlement que l'on appelle communément « Comité P » et « Comité R ».

Mais, rapidement, le Parlement s'est rendu compte que ces comités ne fonctionnaient pas avec l'efficacité escomptée. De nombreux dysfonctionnements apparus dans la gestion des organes de contrôle externe des services de police et de renseignements en paralysaient souvent le travail et surtout la qualité de celui-ci.

Une réforme s'imposait !

Le Sénat avait, dès 1996, émis une douzaine de recommandations en vue d'améliorer la qualité du service rendu par ces organes de contrôle externe et de mieux préciser leurs missions principales.

La récente réforme des services de police insistait également sur la nécessité de se doter de mécanismes efficaces de contrôle interne et externe.

La proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui constitue, pour le groupe PRL-FDF une réforme fondamentale sur plusieurs points.

Le rôle des comités a été précisé. La commission de suivi avait souligné que les comités ne devaient pas « assurer la coordination et l'efficacité des services » mais qu'il s'agissait plutôt pour les comités de « contrôler cette coordination ou de formuler des propositions afin de l'améliorer ».

Le texte proposé est plus précis sur ce point, principalement en ce qui concerne le Comité P, le contrôle du Comité P n'est pas d'agir directement à l'égard de certains fonctionnaires de police, de certains services ou de certaines autorités compétentes. Son rôle est essentiellement celui d'audit général du fonctionnement des services de police et d'information du Parlement.

C'est en effet à la future « inspection générale de la police intégrée à deux niveaux » que doit revenir le rôle d'examiner le fonctionnement des services de police et plus particulièrement de veiller au respect des ordres, instructions et directives donnés par les chefs de corps et par les autorités administratives et judiciaires compétentes.

Pour conclure sur ce point, le groupe PRL-FDF se réjouit que les relations entre le Comité P et l'inspection générale aient été précisées : le Comité P pourra enquêter sur les activités et les méthodes de l'Inspection générale et celle-ci devra adresser d'office au Comité P copie des plaintes et dénonciations reçues et l'informer des contrôles effectués.

Les critères de sélection des membres effectifs de ces comités sont améliorés. En effet, les membres effectifs de ces comités devront désormais faire état d'une expérience certaine des matières juridiques et criminologiques ou des techniques de gestion. De plus, le président de chaque organe de contrôle externe devra être magistrat, ce qui permettra certainement d'assurer une meilleure qualité des travaux entrepris.

L'existence des commissions de suivi parlementaires est enfin consacrée dans la loi et les deux assemblées fédérales voient leur tâches respectives précisées. Contrairement à la situation actuelle, chaque assemblée se voit attribuer le suivi d'un comité déterminé : une commission de la Chambre pour le suivi du Comité P et une commission du Sénat pour le suivi du Comité R. Mais cela ne les empêchera pas d'encore siéger parfois ensemble pour notamment examiner les rapports annuels, les projets de budgets des deux comités et pour superviser leur fonctionnement.

Le parallélisme qui existait entre le Comité P et le Comité R est d'autant plus altéré que le Comité R ne comptera désormais plus que trois membres effectifs dont le seul président sera permanent, ce qui, reconnaissons-le, est plus cohérent compte tenu de la très grande différence de charge de travail qui pèse sur ces deux comités.

Pour conclure, je voudrais toutefois souligner que les dispositions concernant le service d'enquêtes P ne nous satisfont pas totalement.

Premièrement, l'absence de dispositions claires relatives aux critères de sélection des membres de ce service d'enquêtes nous semble être très dommageable. En effet, cette réforme aurait pu être l'occasion de préciser ces choix qui sont très importants pour le sérieux et la qualité des enquêtes souvent très pointues et délicates qui sont menées.

Deuxièmement, la rédaction de l'article 16 de la proposition laisse supposer que le service d'enquêtes P se trouve sous la mainmise des parquets. Or, il ne faut pas oublier que le service d'enquêtes P est en premier lieu au service des missions que lui confie le Comité P. Le groupe PRL-FDF forme le voeu que cette mauvaise formulation ne conduira pas à de nouveaux excès de la part des parquets et que le Comité P disposera d'un service d'enquêtes performant et disponible.

Comme je viens de l'exposer de manière assez brève, le groupe PRL-FDF est assez satisfait de cette proposition de loi. C'est pourquoi, en souhaitant vivement que cette modification de la loi organique de 1991 permette à la Belgique d'être dotée d'un contrôle externe des services de police et de renseignements plus efficace et plus performant, le groupe PRL-FDF approuvera cette proposition.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coveliers.

De heer Coveliers (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, de tekst waarover we vandaag stemmen en waar wel wat haast bij is om er een wet van te maken, is een van de resultaten van een parlementaire onderzoekscommissie waarover soms wel eens laatdunkend wordt gesproken. Hij vloeit namelijk voort uit het rapport van wat men later de eerste Bendecommissie is gaan noemen. De voorzitter van deze commissie is later tot hogere posten geroepen, iets wat ook in onze parlementaire geschiedenis ingang heeft gevonden.

In die commissie is gesteld dat er een externe controle moest komen op het politieapparaat en op de inlichtingendiensten. Ik blijf erbij dat die wet, zoals ze destijds was opgevat, eigenlijk een vrij behoorlijke wet was. Het systeem als dusdanig is een goed systeem. Alleen ontstaan er problemen wanneer een groep mensen de opdracht krijgt een externe controle uit te oefenen, waarbij niet duidelijk is omschreven wat die externe controle precies moet inhouden en er nauwelijks een interne controle is, of wanneer deze laatste totaal onafhankelijk van het apparaat ageert.

Vandaar dat deze vaste comités een moeilijke start hebben gekend. Hierbij komt nog dat er bij het invullen van de mandaten in deze comités maar weinig criteria zijn gehanteerd. De problemen en disfuncties van het systeem die we de voorbije jaren hebben gekend zijn hiervan het gevolg. We hopen dat de gewijzigde tekst een betere controle mogelijk zal maken. We mogen daar echter ook niet alle heil van verwachten. Allereerst blijft het probleem bestaan dat er een duidelijke relatie moet zijn tussen de interne en de externe controle. De interne controle moet ten dienst staan van degene die een politiedienst moet leiden en de externe controle moet de gemeenschap de garantie bieden dat die politiedienst zijn democratische taak in ons systeem vervult. Die dienst mag niet tot een autoritair iets vervloeien. Hoe gevaarlijk het kan zijn dat politiediensten niet beseffen dat ze een deel van de gemeenschap uitmaken, wordt vandaag bewezen.

Ik zeg niet dat alle kritiek die door sommige politiediensten naar voren wordt gebracht, onterecht is. Ik stel echter wel vast dat ze zeer snel grijpen naar de mogelijkheid om een gemeenschap te gijzelen, precies dankzij het legale monopolie op het geweld dat ze krijgen. Hier wordt te licht mee omgesprongen. Vandaar ook het zeer grote belang van die externe controle op de politiediensten.

Er is destijds ­ en ook dit komt uit de eerste Bendecommissie ­ zware kritiek geuit op de inlichtingendiensten. Ook hierin mag niet worden overdreven. Zoveel personeel werkt er nu ook weer niet voor die inlichtingendiensten. Binnen de militaire inlichtingendiensten schommelt het aantal een beetje, afhankelijk van het belang dat er door de militairen aan gegeven wordt of van de manier waarop ze hun manschappen indelen bij het Belgisch leger, dan wel bij de NAVO. De transparantie van de diensten van de NAVO is trouwens nog beperkter. De Veiligheid van de Staat heeft hoe dan ook een taak. Dat kan niet worden ontkend. Er is voor hen een taak weggelegd bij de bestrijding van bepaalde misdaadverschijnselen die zich in ons land en in Europa voordoen. Het is bijgevolg evident dat hierop een zekere controle wordt uitgeoefend.

We hebben er ons bij neergelegd, maar we betreuren het enigszins dat het Comité I nogal beperkt is geworden. Zal dit volstaan ? Dat moet in de toekomst geëvalueerd worden. We zouden trouwens veel vaker moeten evalueren. We moeten er niet van uitgaan dat een aangenomen wettekst tientallen jaren ongewijzigd kan meegaan.

Het Napoleontisch tijdperk is voorbij. Toen was de maatschappij zo eenvoudig dat er systemen konden worden ontworpen die ook nu nog mogelijk zijn. Dit geldt voor een groot deel van het Burgerlijk Wetboek. Als we nu een systeem kunnen ontwikkelen dat, mits de nodige wijzigingen, tien jaar kan standhouden, kunnen we spreken van een groot succes. Onze opvolgers moeten op hun beurt dan maar een nieuw systeem ontwikkelen.

Ik heb nog een waarschuwing aan het adres van de vice-eerste minister. Ik heb vernomen dat leden van een bepaald kabinet, weliswaar niet het kabinet van de vice-eerste minister, nu reeds weten dat ze deel zullen uitmaken van het Vast Comité P op voorstel van de partij van de vice-eerste minister. Als die bewuste magistraat, die deel uitmaakt van het kabinet van Binnenlandse Zaken in het comité zou worden benoemd en er zelfs voorzitter zou worden, dan zou dit de grootst mogelijke blijk van wantrouwen tegenover de parlementaire democratie zijn. Opnieuw zou het systeem worden ondergraven. Ik zal ervoor ijveren dat deze wet vóór de verkiezingen wordt goedgekeurd. Ik hoop dat dan ook de mandaten zullen worden ingevuld en dat er daarbij eindelijk eens rekening zal worden gehouden met drie belangrijke principes : ten eerste het normbewustzijn van de kandidaten; ten tweede de basiskennis van het politieapparaat, en ten derde de onafhankelijkheid. De kandidaten mogen niet tot een bepaalde politieke partij behoren. Ik hoop dan ook dat de informatie die ik heb gekregen, verkeerd is en dat de vice-eerste minister mij zal bevestigen dat alleen objectieve criteria zullen worden gehanteerd in het licht van de zo geprezen nieuwe politieke cultuur.

De VLD-fractie zal dit wetsvoorstel goedkeuren, maar zal zeer nauwgezet toezien op de uitvoering en de invulling ervan.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Pinoie.

De heer Pinoie (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, in de eerste plaats feliciteer ik mevrouw Leduc voor haar puik verslag. Het is niet mijn bedoeling het debat van 25 maart 1996 vandaag nog eens over te doen. Wel wil ik de link leggen tussen het toenmalige debat en het voorliggende wetsvoorstel om het standpunt van de SP te verduidelijken.

Van oktober 1995 tot februari 1996 evalueerden de bijzondere commissies belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten de werking van die vaste comités. De werkzaamheden werden over 17 vergaderingen gespreid en mondden uit in een verslag dat 13 aanbevelingen bevat. Dit verslag diende als basis voor het debat in plenaire vergadering van 25 maart 1996. Naar aanleiding van dit debat dienden de heer Delathouwer en mevrouw Milquet respectievelijk in Kamer en Senaat, in juli 1996 een eerste wetsvoorstel in. Over deze wetsvoorstellen brachten de Raad van State en de bijzondere commissies een advies uit.

Het huidig wetsvoorstel komt tegemoet aan de aanbevelingen die op 25 maart 1996 door de Senaat werden aangenomen. Het houdt eveneens rekening met de adviezen van de Raad van State en van de bijzondere commissies en met de nieuwe situatie die na de politiehervorming is ontstaan.

De SP gaat bijgevolg akkoord met de voorgestelde wijzigingen. Ik zal daar niet over uitweiden, maar ik verwijs hiervoor naar de tweede pagina van het verslag dat een duidelijk overzicht geeft van de belangrijkste wijzigingen.

We hopen dat de interne twisten in de comités tot het verleden zullen behoren. In het debat van 26 maart 1996 heb ik deze comités de « comités van ambras », genoemd. Hopelijk zullen ze door deze wetswijziging voortaan efficiënt kunnen werken.

Om een nieuwe start te kunnen nemen, worden de mandaten van de huidige leden beëindigd. Zij worden wel sociaal begeleid en vallen niet van de ene dag op de andere zonder inkomen.

Ik ben het met de heer Coveliers eens dat de samenstelling en de keuze van de leden van de comités, zeer belangrijk zijn voor hun werking. Ik reken erop dat er een objectieve keuze zal worden gemaakt, op basis van bekwaamheid.

De SP zal dit wetsvoorstel goedkeuren.

M. le président. ­ La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). ­ Monsieur le président, la réforme des polices est une entreprise de longue haleine. Elle a suscité une réflexion profonde et sollicité tous les partenaires de l'accord qui a donné lieu aux lois déjà adoptées. Disons immédiatement que tout n'est pas terminé, même si le volet légal est maintenant bien défini.

Il ne peut être question d'entreprendre des réformes qui négligeraient les personnes qu'elles concernent au premier chef. Les différents mouvements de revendication qui se profilent aujourd'hui dans les corps de police montrent à quel point une réforme de cette ampleur atteint vraiment la structure de la hiérarchie.

On ne peut toutefois moderniser le bras armé de l'exécutif sans établir un pouvoir de contrôle efficace qui puisse, en toute indépendance, exercer sa mission dans un contexte démocratique. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté d'inclure, dans l'accord Octopus, la réforme du Comité P.

Les modes de contrôle des polices sont des systèmes complexes. Il y a d'abord l'inspection interne, à propos de laquelle un certains nombre de précautions ont été prises afin qu'elle puisse être exercée dans les meilleures conditions possible. Mais un contrôle interne ne suffit pas ­ le Parlement en est convaincu depuis longtemps ­ puisqu'il se limiterait à rendre des comptes in fine au seul ministre de l'Intérieur, qui est lui-même le chef des corps de police. C'est pourquoi le Parlement a choisi un contrôle externe, placé entre les mains du pouvoir législatif. Son utilité est claire depuis longtemps et l'accord Octopus du mois de mai dernier prévoit d'ailleurs la réforme du Comité P, laquelle entraîne également celle du Comité R.

Sur la base des missions accomplies par le Comité P depuis quelques années, il convenait de mener une réflexion sur la réalisation d'un contrôle externe efficace. Cette notion est précisée dans ce qui deviendra le nouvel article premier de la loi de 1991. On y explique en effet que « le contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité, d'une part, des services de police, d'autre part, des services de renseignement et de sécurité ».

Il s'agit là d'une définition fort utile. Mais je crois que nous nous devons également de réaffirmer quelques principes fondamentaux qui déterminent l'esprit dans lequel le pouvoir législatif entend exercer ce contrôle. Je crois que nous ne devrons pas perdre de vue que ce contrôle doit s'exercer dans l'intérêt des citoyens et pas uniquement des forces de police.

D'abord, le contrôle externe des services de police et de renseignements doit se situer dans le cadre du contrôle général que le pouvoir législatif exerce sur le pouvoir exécutif.

Ensuite, il faut affirmer que ce contrôle externe est totalement indépendant du pouvoir exécutif; il est exercé par un organe qui relève du pouvoir législatif.

En troisième lieu, et par respect du principe de la séparation des pouvoirs, le contrôle externe est un contrôle indirect, dans le cadre duquel l'organe de contrôle n'agit pas directement à l'égard de certains fonctionnaires de police, de certains services ou de certaines autorités compétentes.

En quatrième lieu, le contrôle externe tire des conclusions globales et générales à propos de problèmes qu'il constate dans l'exercice de sa mission.

Son objectif premier n'est donc pas de traiter des questions individuelles mais, au contraire, de dégager d'une somme de problèmes particuliers une ligne d'action et de réforme pouvant être proposée au ministre ou au pouvoir législatif.

Je citerai quelques exemples : comment traite-t-on la violence au sein des commissariats, comment se passent les contrôles dans des matières comme la violence conjugale, comment se pratique l'application de tel type de loi au sein du commissariat avant que n'intervienne l'action du parquet ?

Tout cela doit aboutir à des améliorations générales et à la définition de lignes de force en vue de la modification soit de comportements et de pratiques, soit de lois, d'arrêtés et de circulaires.

Il est incontestable que l'inspection interne est également soumise à ce contrôle externe. Il ne s'agit pas d'une matière mineure dans la mesure où l'accord Octopus renforce énormément le travail de l'inspection dans la gendarmerie. Cette inspection deviendra globale et concernera l'ensemble des corps de police. Son rôle en sera donc dédoublé et nécessitera, d'autant plus, un contrôle externe.

Ces principes nous permettront d'établir, sur des bases saines, des orientations pour le fonctionnement des comités, et donc des organes de contrôle. Le ministre de l'Intérieur peut d'ailleurs se satisfaire de la volonté qui été affirmée de ne pas se cantonner dans un cautionnement de bon aloi à l'égard des politiques de sécurité qui pourraient être menées. Il est de notoriété publique que l'action d'un policier ou d'un gendarme témoigne rarement d'une initiative prise sans directive préalable. Pour tout comportement, on peut trouver un responsable.

Il est évident que les comités visent à fonctionner au bénéfice de tout le monde : les citoyens, la démocratie mais aussi les membres des forces de l'ordre, parfois eux-mêmes victimes de pratiques anormales, et même les ministres responsables. Un gouvernement contrôlé effectivement et sereinement par une instance parlementaire gagne en efficacité.

De fait, les enquêtes de contrôle concerneront une certaine problématique liée au fonctionnement même des services concernés. Le service d'enquêtes devra avoir accès à l'ensemble des documents ou pièces, même judiciaires, qui sont nécessaires à la réalisation d'une enquête.

Dans le cadre du contrôle global de la manière dont les services de police examinent les dossiers disciplinaires et les dossiers judiciaires à charge de fonctionnaires de police, le Comité P doit être informé de l'ensemble des plaintes et ainsi pouvoir exercer un contrôle marginal sur la façon dont celles-ci sont examinées. Il doit aussi disposer de chiffres complets et corrects qui permettent de tirer les conclusions globales qui entrent dans le cadre de sa mission.

On est, par contre, en droit de douter du bon sens d'un contrôle qui veut aller jusqu'à obliger les membres du parquet à communiquer au président du Comité P les informations relatives à l'ouverture d'une information ou d'une instruction pour crime ou délit à charge d'un membre d'un service de police. Imaginerait-on un mécanisme semblable entre les banquiers ­ y compris pour des accidents de la route ­ et la Commission bancaire ?

J'ai dénoncé, en commission, le risque de dossiers « montés » de toutes pièces dans le seul but de nuire à la carrière d'un concurrent fonctionnaire de police pour une promotion. Les risques liés à la publication de toutes données pendant la période de l'instruction judiciaire dépassent largement les avantages statistiques estimés par l'auteur de l'amendement, M. Boutmans.

M. Boutmans a estimé que cet amendement n'entraînait pas de conséquences plus graves que ce qui existe actuellement. Je retiens pour ma part que cet amendement a été adopté avant que les membres de la commission ne puissent disposer d'une copie. Tout ce qui s'est passé à ce moment-là s'est révélé fort cavalier ­ ce ne sont pas les habitudes du Sénat.

Je me suis abstenue et je reste persuadée que l'information systématique du Comité P sur toute procédure entamée au titre de l'information à l'égard d'un membre d'un corps de police peut nuire gravement à l'honneur et à la réputation d'un individu ou du corps tout entier de façon gratuite puisque nul ne saura si cette information ou cette instruction débouchera ou non sur un classement sans suite.

Ce point reste abusif et je tenais, au nom de mon groupe à le souligner.

Cette disposition crée une discrimination envers certains agents des services publics en organisant la transmission systématique d'informations qui les concernent.

La diffusion d'informations sur une personne faisant l'objet d'une procédure, avant toute condamnation, peut donner lieu à des abus dont les conséquences seraient très dommageables pour leurs victimes.

Je me suis abstenue sur ce point que la commission a pourtant souhaité maintenir sous la forme d'un amendement au texte. Mon groupe et moi-même le regrettons. Néanmoins, la structure de l'ensemble du texte visant à la réforme des Comités P et R nous permet quand même d'approuver le texte tout en soulignant ce danger. Dès lors, nul ne pourra nous accuser en cas d'abus, d'avoir négligé le respect des droits de l'homme, y compris en ce qui concerne les agents appartenant aux corps de police.

Nous resterons donc très vigilants afin d'éviter toute dérive en la matière. Il est hors de question que des manipulateurs puissent miner la confiance dont doivent bénéficier les agents de l'ordre public et les instruments de contrôle que nous allons instituer aujourd'hui.

Je tiens donc à répéter que nous voterons en faveur de ce texte en dépit du volet excessif concernant la communication des informations et instructions judiciaires ouvertes à charge des agents des corps de police. Nous espérons que cette proposition permettra, malgré ce petit point faible, de rendre plus performants ces deux comités, dont les pratiques seront modifiées. En effet, le texte tient compte des révélations concernant les frictions entre les membres de ces deux comités particuliers qui sont les premières instances de contrôle mises sur pied par le Parlement. J'espère que leur crise d'adolescence est désormais révolue et que nous pourrons disposer dorénavant de Comités P et R plus efficaces.

M. le président. ­ La parole est à Mme Milquet.

Mme Milquet (PSC). ­ Monsieur le président, je suis, moi aussi, très heureuse de pouvoir saluer la fin d'un long cheminement puisque cette proposition de loi s'inspire d'un travail parlementaire antérieur au terme duquel M. le député Delathouwer et moi avions déposé conjointement deux propositions de loi similaires s'appuyant sur les multiples recommandations émises par la Chambre et le Sénat dans le but de renforcer l'efficacité des Comités P et R. Il s'agissait, notamment, de donner une meilleure définition des missions du greffier, de renforcer la fonction présidentielle, de rendre obligatoire l'examen du rapport annuel et du projet de budget par les commissions de suivi, sans oublier une série de modalités concrètes, destinées à améliorer la concertation avec les milieux judiciaires. Nous avions ensuite enregistré les bouleversements résultant des accords Octopus et de la nouvelle loi instaurant un service de police intégré à deux niveaux.

En ce qui me concerne, je me réjouis que cette proposition, amendée pour coïncider avec le paysage policier remodelé, consacre des principes essentiels. En commission de l'Intérieur du Sénat, lorsque nous avions proposé notre façon de concevoir la réforme des polices, nous avions été unanimes à estimer devoir renforcer les missions du Comité P en vertu du principe de l'accountability , c'est-à-dire l'obligation pour les services de police de rendre des comptes en toute transparence dans le cadre d'une politique policière démocratique. Je crois que la proposition que nous examinons va dans ce sens. En effet, elle nous permettra de renforcer le contrôle externe en lui accordant les moyens de sa politique pour éviter désormais qu'il ne sombre dans les querelles de personnes. Nous avons surtout clarifié les rôles du service de contrôle externe, indispensable outil du Parlement, et des services de contrôle interne, sensiblement améliorés dans le cadre de la nouvelle loi sur la police intégrée, grâce à la mise sur pied d'un service d'inspection unique, indépendant, placé en situation de remplir intelligemment sa mission à l'égard des polices communales comme de la future police nationale.

Selon moi, les nouvelles définitions, les commentaires et la description de la répartition des rôles permettront à la fois d'améliorer la synergie entre les deux types de contrôles et d'éviter les doubles emplois et l'opacité qui entoure les différents rôles.

Un des points essentiels de cette proposition est que celle-ci renforce l'information dont disposera, par exemple, le Comité P. En effet, par le passé, ce comité n'a pas toujours obtenu l'information lui permettant d'accomplir correctement sa mission, notamment vis-à-vis de la gendarmerie. Des dispositions sont à présent prévues afin de mettre en place un canal d'informations constant en provenance des autorités judiciaires, des autorités disciplinaires et du service d'inspection des polices nationale et communale.

À cet égard, je ne partage pas l'avis de Mme Lizin. Il me paraît en effet essentiel que le Comité P puisse disposer des informations contenues dans les dossiers d'instruction judiciaire. De cette façon, ce comité, qui n'effectuera pas lui-même l'enquête, pourra se rendre compte de la récurrence d'un dysfonctionnement éventuel, lequel peut également être le fait d'une personne qui porte constamment plainte, de manière abusive, contre un tiers. Ce comité doit absolument avoir, en toute transparence, une vision de contrôle de la situation. À mes yeux, il était donc très important d'aboutir à ces différentes dispositions et d'accepter l'amendement déposé par M. Boutmans en commission.

J'en viens au principe de l'élargissement du rôle du Parlement. Je voudrais ici souligner l'innovation introduite par la présente proposition de loi et qui avait déjà été envisagée dans la proposition antérieure. Il s'agit de consacrer, dans une loi, le rôle de commission parlementaire, avec une répartition des rôles beaucoup plus prononcée, la Chambre étant davantage compétente au niveau du Comité P et le Sénat, au niveau du Comité R. Cependant, à la demande du PSC, des possibilités constantes de réunions conjointes ont été prévues afin de permettre au contrôle parlementaire de s'exercer dans les deux Chambres vis-à-vis des deux comités. L'établissement d'une commission spéciale Police à la Chambre et d'une commission spéciale Renseignements, de contrôle du fonctionnement des comités constitue une garantie essentielle de démocratie. De telles dispositions remettent le Parlement en selle par rapport à ces différentes problématiques.

Le point concernant le rapport avec les autorités judiciaires représente une avancée intéressante et indispensable. Jusqu'à présent, le Comité P a été noyé dans les demandes des autorités judiciaires, demandes parfois tout à fait légitimes. Il peut être intéressant de disposer d'un service d'enquête indépendant qui puisse enquêter sur les infractions, contraventions et autres commises par des membres de la police. En effet, les surcharges judiciaires avaient pris une telle ampleur que le Comité P ne pouvait plus accomplir sa mission première, à savoir exercer un contrôle externe au service du Parlement.

Il me paraît essentiel, comme le prévoit la proposition, que, désormais, un tiers du fonctionnement des services d'enquêtes et autres soit réservé à l'exercice du contrôle externe et que, dans le cadre de l'article 143 du Code judiciaire, une directive organise la répartition des rôles et détermine dans quels cas le Comité P pourra agir. Dans le nouveau paysage de la police intégrée, il s'impose, à mon sens, de maintenir un service qui puisse mener des enquêtes judiciaires en toute indépendance vis-à-vis des polices communales et nationale, sans que ces enquêtes absorbent toutes les missions du comité. Sur ce point, la proposition contient des avancées intéressantes.

J'en viens à la restructuration. Il me paraissait intéressant de « dégraisser » quelque peu le Comité R tout en renforçant ses missions et la qualité de ses membres. Un magistrat sera désigné comme président à temps plein et deux assesseurs seront mis en place. À mes yeux, il ne convenait pas de conserver une similitude entre le Comité P qui a un contrôle beaucoup plus important à mener, et le Comité R, qui fait face à des demandes plus réduites en termes de personnel à contrôler.

Le renforcement des conditions de nomination et l'exigence de magistrats pour exercer les présidences de ces deux comités étaient des garanties indispensables.

Nous disposons à présent d'un outil optimal pour mener une politique de contrôle externe tant en ce qui concerne la police que les services de renseignements. J'ose espérer que le choix des personnes à mettre en place sera judicieux et non politisé. Il s'agit de mettre les bons éléments aux bons endroits. Il conviendra que ces gens accomplissent leur mission de manière rigoureuse et en toute collégialité. Le fonctionnement efficace de ces deux comités y va de leur responsabilité. Les épisodes désastreux de conflits personnels que nous avons connus ne doivent plus se reproduire.

De voorzitter. ­ Daar niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten en vatten we de artikelsgewijze bespreking aan.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close et nous passons à l'examen des articles.

L'article premier est ainsi libellé :

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 2. À l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« Il est créé, d'une part, un Comité permanent de contrôle des services de police et, d'autre part, un Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité. Le contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité, d'une part, des services de police, d'autre part, des services de renseignements et de sécurité. »

Art. 2. In artikel 1 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten wordt het eerste lid vervangen als volgt :

« Er wordt, enerzijds, een Vast Comité van Toezicht op de politiediensten en, anderzijds, een Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ingesteld. Het toezicht heeft in het bijzonder betrekking op de bescherming van de rechten die de Grondwet en de wet aan de personen waarborgen, alsook op de coördinatie en de doelmatigheid, enerzijds, van de politiediensten en, anderzijds, van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 3. À l'article 2 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contrôle visé par la présente loi est organisé sans préjudice des contrôles et inspections organisés par ou en vertu d'autres lois. En cas de contrôle ou d'inspection organisé par ou en vertu d'autres lois, le contrôle visé par la présente loi, portant sur les activités, méthodes, documents et directives des services de police et des services de renseignements et de sécurité, se fait uniquement pour assurer l'exécution des missions prévues par la présente loi. »

Art. 3. Artikel 2, tweede lid, van dezelfde wet wordt vervangen door de hierna volgende bepalingen :

« Het bij deze wet bedoelde toezicht wordt geregeld onverminderd het toezicht of de inspectie geregeld bij of krachtens andere wetten. Als bij of krachtens andere wetten toezicht wordt uitgeoefend of inspectie wordt gehouden, gebeurt het bij deze wet bedoelde toezicht met betrekking tot de activiteiten, methodes, documenten en richtlijnen van de politiediensten en van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, enkel met het oog op de uitvoering van de bij deze wet bepaalde opdrachten. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 4. L'article 3, alinéa 1er , 2º, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« 2º « services de renseignements et de sécurité », la Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées. »

Art. 4. Artikel 3, eerste lid, 2º, van dezelfde wet wordt vervangen door de hierna volgende bepaling :

« 2º « inlichtingen- en veiligheidsdiensten », de Veiligheid van de Staat en de Algemene Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 5. À l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Le Comité permanent de contrôle des services de police, ci-après dénommé « le Comité permanent P », se compose de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux. Tous sont nommés par la Chambre des représentants, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves. »;

2º l'alinéa 3, 5º, est remplacé par la disposition suivante :

« 5º faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé. »;

3º l'alinéa 3 est complété par un 6º rédigé comme suit :

« 6º posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relatif à la classification et aux habilitations de sécurité. »;

4º l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

« Le président doit être un magistrat. »

Art. 5. In artikel 4 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt vervangen door de hierna volgende bepaling :

« Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, hierna « het Vast Comité P » genoemd, is samengesteld uit vijf werkende leden onder wie een voorzitter en een ondervoorzitter. Voor elk van hen wordt een plaatsvervanger benoemd. Zij worden allen benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, die hen ook kan afzetten indien zij functies of activiteiten uitoefenen of betrekkingen of mandaten bekleden welke zijn bedoeld in het vierde lid, of wegens ernstige redenen. »;

2º het derde lid, 5º, wordt vervangen door de hierna volgende bepaling :

« 5º kunnen aantonen over een relevante ervaring te beschikken van ten minste zeven jaar in het domein van het strafrecht of de criminologie, het publiek recht, of technieken inzake management, verworven in functies die bij de werking, activiteiten en organisatie van de politiediensten, inlichtingen- en veiligheidsdiensten aanleunen, alsook functies met een hoge graad van verantwoordelijkheid te hebben uitgeoefend. »;

3º het derde lid wordt aangevuld met een 6º, luidende :

« 6º beschikken over de nodige kwaliteiten van loyaliteit, discretie en integriteit voor de verwerking van gevoelige gegevens of houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer geheim », krachtens de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen. »;

4º het vijfde lid wordt vervangen door de hierna volgende bepaling :

« De voorzitter moet een magistraat zijn. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 6. À l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º les deux premières phrases sont remplacées par la disposition suivante :

« Le greffier est nommé par la Chambre des représentants, qui peut le révoquer ou mettre fin à ses fonctions dans les cas visés à l'article 4. »

2º l'article est complété par un 8º rédigé comme suit :

« 8º posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relatif à la classification et aux habilitations de sécurité. »

3º l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Avant d'entrer en fonction, le greffier prête, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831. »

Art. 6. In artikel 5 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º de eerste twee zinnen worden vervangen door de hierna volgende bepaling :

« De griffier wordt benoemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers, die hem kan afzetten of een einde kan maken aan zijn ambt in de in artikel 4 bedoelde gevallen. »

2º het artikel wordt aangevuld met een 8º, luidende :

« 8º beschikken over de nodige kwaliteiten van loyaliteit, discretie en integriteit voor de verwerking van gevoelige gegevens of houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer geheim », krachtens de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen. »

3º het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :

« Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt de griffier, in handen van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de bij artikel 2 van het decreet van 30 juli 1831 voorgeschreven eed af. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 7. À l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º au 1er alinéa, les mots « n'est renouvelable qu'une seule fois » sont remplacés par les mots « n'est renouvelable que deux fois »;

2º l'alinéa 2 est supprimé;

3º dans l'alinéa 3, les mots « ou le Sénat, suivant le cas » sont supprimés;

4º l'article est complété par les alinéas suivants :

« Pour la nomination d'un suppléant, les conditions prescrites à l'article 4, alinéa 4, sont vérifiées par la Chambre des représentants lors de son entrée en fonction.

Avant d'entrer en fonction, les membres du Comité permanent P prêtent, entre les mains du président de la Chambre des représentants, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831. »

Art. 7. In artikel 6 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « slechts éénmaal vernieuwbaar » vervangen door de woorden « slechts tweemaal vernieuwbaar »;

2º het tweede lid wordt geschrapt;

3º in het derde lid worden de woorden « of de Senaat, naargelang van het geval » geschrapt;

4º het artikel wordt aangevuld met de hierna volgende leden :

« Voor de benoeming van een plaatsvervanger worden de in artikel 4, vierde lid, gestelde voorwaarden door de Kamer van volksvertegenwoordigers gecontroleerd op het ogenblik dat hij in functie treedt.

Alvorens hun ambt te aanvaarden leggen de leden van de vast Comité P, in handen van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de bij artikel 2 van het decreet van 30 juli 1831 voorgeschreven eed af. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 8. L'article 8 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque le Comité permanent P agit d'initiative, il en informe aussitôt la Chambre des représentants. »

Art. 8. Artikel 8 van dezelfde wet wordt aangevuld met het hierna volgende lid :

« Wanneer het Vast Comité P uit eigen beweging optreedt, brengt het de Kamer van volksvertegenwoordigers daarvan dadelijk op de hoogte. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 9. À l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º à l'alinéa 3, les mots « et au Sénat » sont supprimés deux fois;

2º l'article est complété par les alinéas suivants :

« Le Comité permanent P ne peut rendre un avis sur un projet de loi, d'arrêté royal, de circulaire, ou sur des documents de toutes natures exprimant les orientations politiques des ministres compétents, qu'à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, ou du ministre compétent.

Lorsque le Comité permanent P agit à la demande du ministre compétent, le rapport n'est remis à la Chambre qu'à l'issue du terme fixé conformément à l'article 11, 3º. Le président de la commission de suivi concernée visée à l'article 66bis est cependant informé de la demande du ministre au Comité permanent P et du contenu du rapport avant le terme du délai visé à l'article 11, 3º. »

Art. 9. In artikel 9 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het derde lid worden de woorden « en aan de Senaat » tweemaal geschrapt;

2º het artikel wordt aangevuld met de hierna volgende leden :

« Het Vast Comité P mag enkel op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat of van de bevoegde minister advies uitbrengen over een ontwerp van wet, van koninklijk besluit, van circulaire of over enig ander document waarin de beleidslijnen van de bevoegde ministers worden geformuleerd.

Wanneer het Vast Comité P optreedt op verzoek van de bevoegde minister, wordt het verslag pas na afloop van de conform artikel 11, 3º, bepaalde termijn aan de Kamer van volksvertegenwoordigers overgelegd. De voorzitter van de in artikel 66bis bedoelde betrokken begeleidingscommissie wordt evenwel, vóór het verstrijken van de in artikel 11, 3º, bedoelde termijn, op de hoogte gebracht van het verzoek van de minister aan het Vast Comité P en van de inhoud van het verslag. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 10. L'article 10 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Si une plainte ou une dénonciation est traitée simultanément par l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et par le service d'enquête du Comité permanent P, et que la personne qui a déposé la plainte ou fait la dénonciation n'a pas sollicité expressément l'intervention du Comité, le Comité peut décider de ne pas donner suite à cette plainte ou à cette dénonciation. »

Art. 10. Artikel 10 van dezelfde wet wordt aangevuld met het hierna volgende lid :

« Indien een klacht of een aangifte tegelijkertijd door de algemene inspectie van de federale en van de lokale politie en door de Dienst Enquêtes van het Vast Comité P wordt behandeld, en de persoon die de klacht heeft ingediend of de aangifte heeft gedaan, niet uitdrukkelijk om het optreden van het Comité heeft verzocht, kan het Comité besluiten niet op die klacht of op die aangifte in te gaan. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 11. L'article 11, 3º, de la même loi est complété par les mots suivants :

« Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours. »

Art. 11. Artikel 11, 3º, van dezelfde wet wordt aangevuld met de hierna volgende woorden :

« Die termijn mag niet minder dan zestig dagen bedragen. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 12. L'article 12 de la même loi est complété par la phrase suivante :

« Si l'enquête fait suite à la demande d'un ministre compétent, son accord est requis avant la communication du dossier d'enquête, sauf si le délai prévu à l'article 11, 3º, est expiré. »

Art. 12. Artikel 12 van dezelfde wet wordt aangevuld met de hierna volgende volzin :

« Indien het onderzoek het gevolg is van een verzoek van een bevoegde minister, is zijn instemming vereist vóór de overzending van het onderzoeksdossier, behalve indien de in artikel 11, 3º, bedoelde termijn is verstreken. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 13. L'article 13 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Les rapports et conclusions rendus publics comprennent cet avis des ministres compétents et des autorités compétentes. »

Art. 13. Artikel 13 van dezelfde wet wordt aangevuld met het volgende lid :

« De openbaar gemaakte verslagen en besluiten bevatten dit advies van de bevoegde ministers en van de bevoegde overheden. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 14. À l'article 14 de la même loi, insérer l'alinéa suivant après l'alinéa 1er :

« Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, informe le président du Comité P chaque fois qu'une information ou qu'une instruction pour un crime ou un délit est ouverte à charge d'un membre d'un service de police. »

Art. 14. In artikel 14 van dezelfde wet wordt na het eerste lid het volgende lid ingevoegd :

« De procureur des Konings, de arbeidsauditeur, de federale procureur of de procureur-generaal bij het hof van beroep, al naar het geval, brengt de voorzitter van het Comité P op de hoogte telkens als tegen een lid van de politiedienst een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek wegens misdaad of wanbedrijf wordt ingesteld. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 15. Un article 14bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 14bis . Le Comité permanent P enquête également sur les activités et les méthodes de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale. Sans préjudice de cette mission, il se concerte avec l'inspection générale en vue d'assurer ses missions légales de contrôle des services de police. L'inspection générale de la police fédérale et de la police locale adresse d'office au Comité une copie des plaintes et des dénonciations qu'elle a reçues concernant les services de police et l'informe des contrôles effectués. Si un contrôle est demandé par un ministre compétent, son accord est requis avant toute communication.

Les autorités disciplinaires compétentes informent mensuellement de manière complète le Comité des mesures disciplinaires et des mesures d'ordre prononcées à l'encontre d'un membre d'un service de police. »

Art. 15. In dezelfde wet wordt een artikel 14bis ingevoegd, luidende :

« Art. 14bis . Het Vast Comité P stelt ook onderzoeken in naar de activiteiten en de werkwijzen van de algemene inspectie van de federale en van de lokale politie. Onverminderd deze opdracht pleegt het overleg met de algemene inspectie, teneinde zijn wettelijke opdrachten van toezicht op de politiediensten te vervullen. De algemene inspectie van de federale en van de lokale politie stuurt ambtshalve een kopie van de klachten en aangiften die zij betreffende de politiediensten heeft ontvangen, naar het Vast Comité P. Indien het verzoek om toezicht uitgaat van een bevoegde minister, is zijn instemming vereist vóór elke mededeling.

De bevoegde tuchtrechtelijke overheden brengen het Comité maandelijks omstandig op de hoogte van enige tuchtmaatregel of ordemaatregel die is uitgesproken tegen een lid van een politiedienst. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 16. À l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º dans l'alinéa 1er , les mots « sur le chef de ce service » sont insérés entre les mots « services de police » et les mots « lui confie »;

2º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« Cependant, lorsqu'ils remplissent une mission de police judiciaire, le chef et les membres du service d'enquêtes sont soumis à la surveillance, selon la distinction établie par la loi, du procureur général près la cour d'appel, du procureur fédéral ou de l'auditeur général près la Cour militaire. »

Art. 16. In artikel 15 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het eerste lid worden de woorden « en over het hoofd van deze dienst, en » ingevoegd tussen de woorden « voor de politiediensten » en de woorden « vertrouwt hem »;

2º de tweede lid wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Wanneer zij evenwel een opdracht van gerechtelijke politie vervullen, staan het hoofd en de leden van de Dienst Enquêtes onder toezicht van, al naar gelang van het door de wet gemaakte onderscheid, de procureur-generaal bij het hof van beroep, de federale procureur of de auditeur-generaal bij het Militair Gerechtshof. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 17. Dans l'article 16 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 :

« L'exécution des enquêtes judiciaires ne peut mettre en péril l'exécution des autres missions du service d'enquêtes. À cette fin, le ministre de la Justice arrête, conformément à l'article 143ter du Code judiciaire et sur proposition du Comité permanent P, les enquêtes sur les délits et crimes mis à charge des membres de services de police qui sont confiées prioritairement, d'une part, au service d'enquêtes P, d'autre part, à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ou aux services de police. »

Art. 17. Tussen het derde en het vierde lid van artikel 16 van dezelfde wet wordt het hierna volgende lid ingevoegd :

« De uitvoering van het gerechtelijk onderzoek mag de uitvoering van de andere opdrachten van de Dienst Enquêtes niet in het gedrang brengen. Daartoe bepaalt de minister van Justitie, conform artikel 143ter van het Gerechtelijk Wetboek en op voorstel van het Vast Comité P, of, enerzijds, de Dienst Enquêtes P, dan wel, anderzijds, de algemene inspectie van de federale en van de lokale politie of de politiediensten prioritair worden belast met het onderzoek naar de wanbedrijven en misdaden welke leden van de politiediensten ten laste worden gelegd. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 18. L'article 20 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Pour pouvoir être nommés, ils doivent posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles ou détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relatif à la classification et aux habilitations de sécurité. »

Art. 18. Artikel 20 van dezelfde wet wordt aangevuld met het volgende lid :

« Om benoemd te kunnen worden, moeten zij beschikken over de nodige kwaliteiten van loyaliteit, discretie en integriteit voor de verwerking van gevoelige gegevens of houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer geheim », krachtens de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 19. Un article 20bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 20bis . Le Comité permanent P désigne parmi les membres du Service d'enquêtes P et sur proposition du chef du Service d'enquêtes P, les enquêteurs qui seront spécialement chargés d'exécuter les enquêtes judiciaires visées à l'article 16, alinéas 3 et 4.

Ce nombre d'enquêteurs ne peut être inférieur à la moitié des effectifs du service d'enquêtes ni supérieur aux deux tiers de ces effectifs. Le chef du service d'enquêtes P ne peut confier l'exécution des réquisitions qu'il reçoit des autorités judiciaires aux autres membres du Service d'enquêtes, sauf accord du président du Comité P. »

Art. 19. In dezelfde wet wordt een artikel 20bis ingevoegd, luidende :

« Art. 20bis . Het Vast Comité P wijst, onder de leden van de Dienst Enquêtes P en op voordracht van het hoofd van de Dienst Enquêtes P, de onderzoekers aan die speciaal zullen worden belast met het uitvoeren van de gerechtelijke onderzoeken, bedoeld in artikel 16, derde en vierde lid.

Het aantal onderzoekers mag niet minder bedragen dan de helft van het personeelsbestand van de Dienst Enquêtes en niet meer dan twee derde ervan. Het hoofd van de Dienst Enquêtes P mag de uitvoering van de vorderingen die hij van de gerechtelijke overheden in ontvangst neemt niet aan de andere leden van de Dienst Enquêtes opdragen, behalve met de toestemming van de voorzitter van het Vast Comité P. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 20. À l'article 28 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, ci-après dénommé « le Comité permanent R », se compose d'un membre effectif permanent, qui en est le président, et de deux membres effectifs non permanents. Le membre effectif permanent exerce sa fonction à temps plein. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux. Tous sont nommés par le Sénat, qui peut les révoquer s'ils exercent une des fonctions ou activités ou un des emplois ou mandats visés à l'alinéa 4, ou pour motifs graves. »;

2º l'alinéa 3, 5º, est remplacé par la disposition suivante :

« 5º être titulaire d'un diplôme de licencié en droit et faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé. »;

3º le troisième alinéa est complété par un 6º, rédigé comme suit :

« 6º détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relatif à la classification et aux habilitations de sécurité. »;

4º l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le président doit être un magistrat. »;

5º l'article est complété par l'alinéa suivant :

« Les décisions que la présente loi ou d'autres lois attribuent au Comité permanent R sont prises en réunion plénière. »

Art. 20. In artikel 28 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt vervangen door de hierna volgende bepaling :

« Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, hierna het Vast Comité I genoemd, is samengesteld uit een permanent werkend lid, dat tevens voorzitter is, en twee niet-permanente wekende leden. Het permanent werkend lid oefent zijn functie voltijds uit. Voor elk van hen wordt een plaatsvervanger benoemd. Zij worden allen benoemd door de Senaat, die hen ook kan afzetten indien zij functies of activiteiten uitoefenen of betrekkingen of mandaten bekleden welke zijn bedoeld in het vierde lid, of wegens ernstige redenen. »;

2º het derde lid, 5º, wordt vervangen door de hierna volgende bepaling :

« 5º houder zijn van een diploma van licentiaat in de rechten en kunnen aantonen over een relevante ervaring te beschikken van ten minste zeven jaar in het domein van het strafrecht of de criminologie, het publiek recht, of technieken inzake management, verworven in functies die bij de werking, activiteiten en organisatie van de politiediensten of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aanleunen, alsook functies met een hoge graad van verantwoordelijkheid te hebben uitgeoefend. »;

3º het derde lid wordt aangevuld met een 6º, luidende :

« 6º houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer geheim », krachtens de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen. »;

4º het vijfde lid wordt vervangen als volgt :

« De voorzitter moet een magistraat zijn. »;

5º het artikel wordt aangevuld met het hierna volgende lid :

« De beslissingen die deze wet of andere wetten aan het Vast Comité I opdragen, worden in plenaire vergadering genomen. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 21. À l'article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º les deux premières phrases sont remplacées par la disposition suivante :

« Le greffier est nommé par le Sénat, qui peut le révoquer ou mettre fin à ses fonctions dans les cas visés à l'article 28, alinéa 4. »;

2º l'article est complété par un 8º, rédigé comme suit :

« 8º détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relatif à la classification et aux habilitations de sécurité. »;

3º l'article est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Avant d'entrer en fonction, le greffier prête, entre les mains du président du Sénat, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831. »

Art. 21. In artikel 29 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º de eerste twee zinnen worden vervangen door de hierna volgende bepaling :

« De griffier wordt benoemd door de Senaat, die hem kan afzetten of een einde kan maken aan zijn ambt in de gevallen bedoeld in artikel 28, vierde lid. »;

2º het artikel wordt aangevuld met een 8º, luidende :

« 8º houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer geheim », krachtens de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen. »;

3º het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :

« Alvorens zijn ambt te aanvaarden legt de griffier in handen van de voorzitter van de Senaat de bij artikel 2 van het decreet van 30 juli 1831 voorgeschreven eed af. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 22. À l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º les mots « n'est renouvelable qu'une seule fois » sont remplacés par les mots « n'est renouvelable que deux fois »;

2º l'alinéa 2 est supprimé;

3º l'article est complété par les alinéas suivants :

« Pour la nomination d'un suppléant, les conditions prescrites par l'article 28, alinéa 4, sont vérifiées par le Sénat lors de son entrée en fonction.

Avant d'entrer en fonction, les membres du Comité permanent R prêtent, entre les mains du président du Sénat, le serment prescrit par l'article 2 du décret du 30 juillet 1831. »

Art. 22. In artikel 30 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º de woorden « slechts éénmaal vernieuwbaar » worden vervangen door de woorden « slechts tweemaal vernieuwbaar »;

2º het tweede lid wordt geschrapt;

3º het artikel wordt aangevuld met de hierna volgende leden :

« Voor de benoeming van een plaatsvervanger worden de in artikel 28, vierde lid gestelde voorwaarden door de Senaat gecontroleerd op het ogenblik dat hij in functie treedt.

Alvorens hun ambt te aanvaarden leggen de leden van de Vast Comité I, in handen van de voorzitter van de Senaat, de bij artikel 2 van het decreet van 30 juli 1831 voorgeschreven eed af. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 23. À l'article 31, 2º, de la même loi, les mots « l'administration de » sont supprimés.

Art. 23. In artikel 31, 2º, van dezelfde wet worden de woorden « het Bestuur van » geschrapt.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 24. L'article 32 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Lorsque le Comité permanent R agit d'initiative, il en informe aussitôt le Sénat. »

Art. 24. Artikel 32 van dezelfde wet wordt aangevuld met het hierna volgende lid :

« Wanneer het Vast Comité I uit eigen beweging optreedt, brengt het de Senaat daarvan dadelijk op de hoogte. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 25. À l'article 33 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º à la deuxième phrase de l'alinéa 2, les mots « , ou son président au nom dudit Comité, » sont insérés entre les mots « Le Comité permanent R » et les mots « et le Service d'enquêtes »;

2º dans l'alinéa 3, les mots « à la Chambre des représentants et » sont supprimés deux fois.

3º l'article est complété par les alinéas suivants :

« Le Comité permanent R ne peut rendre un avis sur un projet de loi, d'arrêté royal, de circulaire, ou sur des documents de toute nature exprimant les orientations politiques des ministres compétents, qu'à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, ou du ministre compétent.

Lorsque le Comité permanent R agit à la demande du ministre compétent, le rapport n'est remis au Sénat qu'à l'issue du terme fixé conformément à l'article 35, 3º. Le président de la Commission de suivi concernée visée à l'article 66bis est informé de la demande du ministre au Comité permanent R et du contenu du rapport avant le terme du délai visé à l'article 35, 3º. »

Art. 25. In artikel 33 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in de tweede zin van het tweede lid worden de woorden « of de voorzitter ervan namens dit Comité » ingevoegd tussen de woorden « Het Vast Comité I » en de woorden « en de Dienst Enquêtes »;

2º in het derde lid worden de woorden « aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en » tweemaal geschrapt.

3º het artikel wordt aangevuld met de hierna volgende leden :

« Het Vast Comité I mag enkel op verzoek van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat of van de bevoegde minister advies uitbrengen over een ontwerp van wet, van koninklijk besluit, van circulaire of over enig ander document waarin de beleidslijnen van de bevoegde ministers worden geformuleerd.

Wanneer het Vast Comité I optreedt op verzoek van de bevoegde minister, wordt het verslag pas na afloop van de conform artikel 35, 3º, bepaalde termijn aan de Senaat overgelegd. De voorzitter van de in artikel 66bis bedoelde betrokken begeleidingscommissie wordt, vóór het verstrijken van de in artikel 35, 3º, bedoelde termijn, op de hoogte gebracht van het verzoek van de minister aan het Vast Comité I en van de inhoud van het verslag. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 26. L'article 35, 3º de la même loi est complété par les mots suivants :

« Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours. »

Art. 26. Artikel 35, 3º, van dezelfde wet wordt aangevuld met de hierna volgende woorden :

« Die termijn mag niet minder dan zestig dagen bedragen. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 27. L'article 36 de la même loi est complété par la phrase suivante :

« Si l'enquête fait suite à une demande d'un ministre compétent, son accord est requis avant la communication du dossier d'enquête, sauf si le délai prévu à l'article 35, 3º, est expiré. »

Art. 27. Artikel 36 van dezelfde wet wordt aangevuld met de hierna volgende volzin :

« Indien het onderzoek het gevolg is van een verzoek van een bevoegde minister, is zijn instemming vereist vóór de overzending van het onderzoeksdossier, behalve indien de in artikel 35, 3º, bedoelde termijn is verstreken. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 28. L'article 37 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Les rapports et conclusions rendus publics comprennent l'avis des ministres compétents et des autorités compétentes. »

Art. 28. Artikel 37 van dezelfde wet wordt aangevuld met het hierna volgende lid :

« De openbaar gemaakte verslagen en besluiten bevatten het advies van de bevoegde ministers en van de bevoegde overheden. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 29. À l'article 39 de la même loi, les mots « Le Comité permanent R » sont remplacés par les mots « Le président du Comité permanent R ».

Art. 29. In artikel 39 van dezelfde wet worden de woorden « Het Vast Comité I » vervangen door de woorden « De voorzitter van het Vast Comité I ».

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 30. Au deuxième alinéa de l'article 42 de la même loi, les mots « avec le Comité permanent R » sont remplacés par les mots « avec le président du Comité permanent R ».

Art. 30. In het tweede lid van artikel 42 van dezelfde wet worden de woorden « het Vast Comité I » vervangen door de woorden « de voorzitter van het Vast Comité I ».

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 31. L'article 45 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Pour pouvoir être nommés, ils doivent détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relatif à la classification et aux habilitations de sécurité. »

Art. 31. Artikel 45 van dezelfde wet wordt aangevuld met het hierna volgende lid :

« Om benoemd te kunnen worden, moeten zij houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer geheim », krachtens de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 32. À l'article 48, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou du vice-président » sont supprimés.

Art. 32. In artikel 48, § 4, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden « of de ondervoorzitter » geschrapt.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 33. À l'article 58 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Chaque Comité permanent nomme et révoque, d'initiative ou sur proposition du greffier, les membres de son personnel administratif. »;

2º au deuxième alinéa, les mots « sur le greffier et » et les mots « à l'égard des membres de son personnel » sont supprimés.

Art. 33. In artikel 58 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt vervangen door de hierna volgende bepaling :

« Uit eigen beweging of op voorstel van de griffier benoemt elk Vast Comité de leden van zijn administratief personeel en zet ze af. »;

2º in het tweede lid worden de woorden « over de griffier en » en de woorden « ten aanzien van de leden van zijn personeel » geschrapt.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 34. À l'article 60 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« Le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent P est approuvé par la Chambre des représentants. Le règlement d'ordre intérieur du Comité permanent R est approuvé par le Sénat. »;

2º l'article est complété par les alinéas suivants :

« Le règlement d'ordre intérieur pour les réunions communes est approuvé par la Chambre des représentants et par le Sénat.

Conformément aux alinéas 2 et 3, la Chambre des représentants et le Sénat peuvent modifier les règlements d'ordre intérieur après avoir pris l'avis du Comité permanent concerné. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans les soixante jours de la demande. »

Art. 34. In artikel 60 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het tweede lid wordt vervangen door de hierna volgende bepaling :

« Het huishoudelijk reglement van het Vast Comité P wordt goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het huishoudelijk reglement van het Vast Comité I wordt goedgekeurd door de Senaat. »;

2º het artikel wordt aangevuld met de hierna volgende leden :

« Het huishoudelijk reglement voor de gezamenlijke vergaderingen wordt goedgekeurd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en door de Senaat.

Conform het tweede en het derde lid kunnen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat de huishoudelijke reglementen wijzigen, na het advies te hebben ingewonnen van het betrokken Vast Comité. Het advies wordt geacht gunstig te zijn, indien het niet is uitgebracht binnen 60 dagen na het verzoek. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 35. À l'article 61 de la même loi, remplacé par la loi du 15 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1º au § 1er , alinéa 1er , première phrase, les mots « les membres des Comités permanents » sont remplacés par les mots « les membres du Comité permanent P et le président du Comité permanent R »;

2º au § 1er , alinéa 1er , seconde phrase, les mots « sont applicables aux membres des Comités permanents » sont remplacés par les mots « leur sont applicables »;

3º au § 1er , alinéa 2, les mots « Les membres des Comités permanents » sont remplacés par le mot « Ils »;

4º au § 1er , alinéa 3, les mots « un dix-huitième » sont remplacés par les mots « un vingtième »;

5º un § 2 (nouveau), rédigé comme suit, est inséré après le § 1er :

« § 2. Sauf s'il est révoqué, lorsqu'il est mis fin aux fonctions d'un membre d'un Comité permanent ou lorsque son mandat n'est pas renouvelé, il bénéficie d'une allocation forfaitaire de départ équivalente aux derniers dix-huit mois de salaire mensuel brut.

Cette allocation est réduite à due concurrence lorsqu'elle est octroyée avant l'expiration du premier mandat de cinq ans.

Sont exclus du bénéfice de cette allocation :

1º les membres auxquels s'applique l'article 65;

2º les membres qui étaient membres d'un service de police ou d'un service de renseignements et de sécurité avant leur nomination au Comité permanent et qui réintègrent ce service. »

6º un § 3 (nouveau), rédigé comme suit, est inséré après le § 2 (nouveau) :

« § 3. Les membres effectifs non permanents du Comité permanent R ont droit à des jetons de présence équivalents au trentième du salaire mensuel brut du président de ce Comité. »

7º le § 2 devient le § 4.

Art. 35. In artikel 61 van dezelfde wet , vervangen bij de wet van 15 december 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in § 1, eerste lid, eerste zin, worden de woorden : « de leden van de Vaste Comités » vervangen door de woorden « de leden van het Vast Comité P en de voorzitter van het Vast Comité I »;

2º in § 1, eerste lid, tweede zin, worden de woorden « is van toepassing op de leden van de Vaste Comités » vervangen door de woorden « is op hen van toepassing »;

3º in § 1, tweede lid, worden de woorden « De leden van de Vaste Comités » vervangen door het woord « Zij »;

4º in § 1, derde lid, worden de woorden « een achttiende » vervangen door de woorden « een twintigste »;

5º na § 1 wordt een nieuwe § 2 ingevoegd, luidende :

« § 2. Tenzij hij uit zijn ambt is ontzet, ontvangt het lid van een Vast Comité wanneer aan zijn ambt een eind wordt gemaakt of wanneer zijn mandaat niet wordt vernieuwd, een forfaitaire toelage wegens ontslag die gelijk is aan de bruto-maandwedde van de laatste achttien maanden.

Wanneer die toelage wordt toegekend vóór de eerste ambtstermijn van vijf jaar verstreken is, wordt zij verhoudingsgewijs verminderd.

Van de toekenning van die toelage worden uitgesloten :

1º de leden op wie artikel 65 van toepassing is;

2º de leden die, vóór hun benoeming bij een Vast Comité, lid waren van een politiedienst of van een inlichtingen- en veiligheidsdienst en naar die dienst terugkeren. »

6º na de nieuwe § 2 wordt een nieuwe § 3 ingevoegd, luidende :

« § 3. De niet-permanente werkende leden van het Vast Comité I hebben recht op presentiegeld gelijk aan een dertigste van de bruto-maandwedde van de voorzitter van dat Comité. »

7º § 2 wordt vernummerd tot § 4.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 36. Un article 61bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

« Art. 61bis . Le président de chaque Comité permanent assure, dans le respect de la collégialité, la direction des réunions du Comité et la gestion journalière de ses activités. Il veille à l'application du règlement d'ordre intérieur, au bon fonctionnement du Comité et à la bonne exécution de ses missions. Il veille aussi à ce que l'exécution des missions de police judiciaire n'entrave pas l'exécution des enquêtes de contrôle. À cette fin, il organise les concertations nécessaires avec les autorités judiciaires compétentes. »

Art. 36. In dezelfde wet wordt een artikel 61bis ingevoegd, luidende :

« Art. 61bis . De voorzitter van elk Vast Comité leidt, met inachtneming van de collegialiteit, de vergaderingen van dat Comité en zorgt voor het dagelijks bestuur van de werkzaamheden. Hij ziet toe op de toepassing van het huishoudelijk reglement, op de goede werking van het Comité, alsook op de goede uitvoering van de opdrachten van dat Comité. De voorzitter zorgt er tevens voor dat de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie de uitvoering van de toezichtsonderzoeken niet hindert. Daartoe voert hij met de bevoegde gerechtelijke overheden het nodige overleg. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 37. L'article 62 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 62. Sous la surveillance du Comité permanent concerné, le greffier de chaque Comité assure le secrétariat des réunions du Comité, en dresse les procès-verbaux et veille à l'expédition des pièces, à la conservation et la protection du secret de la documentation et des archives. Il assure la gestion du personnel administratif pour autant que l'autorité sur celui-ci lui ait été déléguée conformément à l'article 58, alinéa 2, de l'infrastructure et du matériel du Comité, prépare son budget et en est le comptable. »

Art. 37. Artikel 62 van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling :

« Art. 62. Onder toezicht van het betrokken Vast Comité staat de griffier van elk Comité in voor het secretariaat van de vergaderingen van het Comité, stelt de notulen ervan op, zorgt voor de verzending van de stukken, de bewaring en de bescherming van het geheim van de documentatie en van het archief. Hij is belast met de leiding over het administratief personeel, voor zover hem het gezag daarover is overgedragen overeenkomstig artikel 58, tweede lid, en met het beheer van de infrastructuur en van het materieel van het Comité, hij stelt de begroting van het Comité op en houdt de boeken van het Comité bij. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 38. L'article 64 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 64. Les membres des Comités permanents, les greffiers, les membres des services d'enquêtes et le personnel administratif sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leur mission. Le secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions.

Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, ils sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement s'ils révèlent ces secrets dans d'autres circonstances que celles qui sont prévues par la loi ou par le règlement d'ordre intérieur. »

Art. 38. Artikel 64 van dezelfde wet wordt vervangen door de hierna volgende bepaling :

« Art. 64. De leden van de Vaste Comités, de griffiers, de leden van de Diensten Enquêtes en het administratief personeel zijn verplicht de geheimen te bewaren waarvan zij kennis krijgen tijdens het vervullen van hun opdracht. Het geheim blijft bestaan, zelfs wanneer zij hun functie hebben beëindigd.

Onverminderd artikel 458 van het Strafwetboek worden zij gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van honderd frank tot vierduizend frank of met een van die straffen alleen, indien zij die geheimen onthullen in andere omstandigheden dan die bepaald bij de wet of bij het huishoudelijk reglement. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 39. À l'article 65, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 15 décembre 1993 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1º l'alinéa 1er est complété comme suit :

« et chef d'un Service d'enquêtes d'un de ces Comités permanents »;

2º les alinéas trois et quatre sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre d'un Comité permanent ou de chef d'un Service d'enquêtes conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission il cesse de percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'ordre judiciaire.

Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre.

L'article 323bis , alinéa 3, du Code judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public concerné est chef de corps. »

Art. 39. In artikel 65, § 2, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 15 december 1993 en 21 december 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt aangevuld als volgt :

« en tot hoofd van een Dienst enquêtes van een van deze Vaste Comités »;

2º het derde en het vierde lid vervangen door de volgende leden :

« De magistraat van het openbaar ministerie die wordt benoemd tot lid van een Vast Comité of tot hoofd van een Dienst enquêtes behoudt zijn plaats op de ranglijst en wordt geacht zijn ambt of functie te hebben uitgeoefend. Gedurende de opdracht ontvangt hij de wedde verbonden aan zijn ambt in de rechterlijke orde niet meer.

Voor zover het een voltijdse opdracht betreft, kan in de vervanging van een magistraat bij het hof van beroep of bij het arbeidshof worden voorzien door een benoeming en, in voorkomend geval, een aanwijzing in overtal.

Is de betrokken magistraat van het openbaar ministerie een korpschef dan is artikel 323bis , derde lid van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 40. Un article 66bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

« Art. 66bis . § 1er . La Chambre des représentants et le Sénat créent chacun une commission permanente chargée du suivi, respectivement du Comité permanent P et du Comité permanent R.

La Chambre des représentants et le Sénat prévoient dans leurs règlements respectifs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de chaque commission.

§ 2. Chaque commission supervise le fonctionnement du Comité permanent concerné, veille au respect des dispositions de la présente loi et des règlements d'ordre intérieur.

La commission de la Chambre des représentants exerce en outre les missions dévolues à la Chambre des représentants par les articles 8, 9, 11, 2º et 3º, 12, 32, alinéa 1er , 33, alinéa 7, 35, 2º et 3º, 36 et 60.

La commission permanente du Sénat exerce en outre les missions dévolues au Sénat par les articles 8, alinéa 1er , 9, alinéa 7, 11, 2º et 3º, 12, 32, 33, 35, 2º et 3º, 36 et 60.

§ 3. Les commissions permanentes siègent ensemble pour :

1º examiner les rapports annuels des Comités permanents avant leur publication, en présence de leurs membres. Les conclusions de la commission sont jointes aux rapports;

2º examiner le projet de budget des Comités permanents;

3º superviser le fonctionnement des Comités permanents dans les cas visés aux articles 52 à 55.

Elles peuvent en outre siéger ensemble pour analyser les résultats d'une enquête demandée par la Chambre des représentants au Comité permanent R ou par le Sénat au Comité permanent P.

§ 4. Chaque commission se réunit au moins une fois par trimestre avec le président ou les membres du Comité permanent concerné. En outre, elle peut se réunir soit à la demande de la majorité des membres de la commission, soit à la demande du président du Comité permanent, soit à la demande de la majorité des membres du Comité permanent.

La commission peut être saisie de toute dénonciation faite par un membre du Comité permanent concerné portant sur le dysfonctionnement de celui-ci ou sur le non-respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur.

La commission peut adresser au Comité permanent concerné ou à chaque membre de celui-ci des recommandations relatives au fonctionnement du Comité permanent, au respect de la présente loi ou du règlement d'ordre intérieur.

§ 5. Les membres des commissions prennent les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions et sont soumis à une obligation de confidentialité. Ils sont dépositaires des secrets qui leurs sont confiés dans l'exercice de leur mandat et même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions.

Toute violation de cette obligation de confidentialité et de ce secret sera sanctionnée conformément aux règlement de la Chambre à laquelle ils appartiennent. »

Art. 40. In dezelfde wet wordt een artikel 66bis ingevoegd, luidende :

« Art. 66bis . § 1. De Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat stellen ieder een vaste commissie in, belast met de begeleiding van, respectievelijk, het Vast Comité P en het Vast Comité I.

De Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat bepalen de regels inzake de samenstelling en de werkwijze van elke commissie in hun respectieve reglementen.

§ 2. Elke commissie oefent de uiteindelijke controle uit op de werking van het betrokken Vast Comité, ziet toe op de inachtneming van de bepalingen van deze wet en van de huishoudelijke reglementen.

De commissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers oefent bovendien de opdrachten uit waarmee de Kamer van volksvertegenwoordigers is belast bij de artikelen 8, 9, 11, 2º en 3º, 12, 32, eerste lid, 33, zevende lid, 35, 2º en 3º, 36 en 60 van deze wet.

De vaste commissie van de Senaat oefent bovendien de opdrachten uit waarmee de Senaat is belast bij de artikelen 8, eerste lid, 9, zevende lid, 11, 2º en 3º, 12, 32, 33, 35, 2º en 3º, 36 en 60 van deze wet.

§ 3. De vaste commissies vergaderen samen om :

1º de jaarverslagen van de Vaste Comités, vóór de publicatie ervan, te onderzoeken in aanwezigheid van de leden van elk Comité. De besluiten van de commissie worden bij de verslagen gevoegd;

2º het ontwerp van begroting van de Vaste Comités te onderzoeken;

3º de uiteindelijke controle op de werking van de Vaste Comités uit te oefenen in de gevallen bedoeld in de artikelen 52 tot 55.

Bovendien kunnen zij samen vergaderen om de resultaten van een door de Kamer van volksvertegenwoordigers aan het Vast Comité I of door de Senaat aan het Vast Comité P gevraagd onderzoek te onderzoeken.

§ 4. Elke commissie vergadert minstens eemaal per kwartaal met de voorzitter of de leden van het betrokken Vast Comité. Bovendien kunnen ze vergaderen, ofwel op verzoek van de meerderheid van de leden van de commissie, ofwel op verzoek van de voorzitter van het Vast Comité, ofwel op verzoek van de meerderheid van de leden van het Vast Comité.

Elke aangifte die door een lid van het betrokken Vast Comité wordt gedaan over het gebrekkig functioneren van dat Vast Comité of over de niet-naleving van deze wet of van het huishoudelijk reglement, kan bij de commissie aanhangig worden gemaakt.

De commissie kan aan het betrokken Vast Comité of aan elk lid ervan aanbevelingen doen betreffende de werking van het Vast Comité, de naleving van deze wet of van het huishoudelijk reglement.

§ 5. De leden van commissies nemen de noodzakelijke maatregelen om de vertrouwelijke aard te waarborgen van de feiten, handelingen of inlichtingen waarvan zij wegens hun functie kennis krijgen en zijn verplicht het vertrouwelijke karakter ervan te bewaren. Zij moeten de geheimen waarvan zij kennis krijgen tijdens de uitoefening van hun mandaat, bewaren, zelfs wanneer zij hun functie hebben beëindigd.

Elke schending van die verplichting tot vertrouwelijkheid en van die geheimhouding wordt gestraft met de sanctie bepaald in het reglement van de Kamer waartoe zij behoren. »

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 41. Par dérogation à l'article 6 de même loi et de l'article 7 de la présente loi, la nomination des membres du Comité permanent P qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prend fin à la nomination des nouveaux membres.

Par dérogation à l'article 30 de même loi et de l'article 22 de la présente loi, la nomination des membres du Comité permanent R qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi prend fin à la nomination des nouveaux membres.

Les membres visés aux alinéas 1er et 2 bénéficient pendant la période où ils auraient exercé leurs fonctions en application des articles 6 ou 30 de la même loi d'une rémunération équivalente à la différence entre leur traitement comme membre du Comité permanent et le traitement qu'ils perçoivent après la fin de leurs fonctions.

Cette rémunération est réduite à due concurrence lorsqu'elle est octroyée avant que le membre concerné n'ait remplit ses fonctions pendant cinq ans.

Art. 41. In afwijking van artikel 6 van dezelfde wet en van artikel 7 van deze wet eindigt de benoeming van de leden van het Vast Comité P die in dienst zijn op de datum van inwerkingtreding van deze wet, bij de aanstelling van de nieuwe leden.

In afwijking van artikel 30 van dezelfde wet en van artikel 22 van deze wet eindigt de benoeming van de leden van het Vast Comité I die in dienst zijn op de datum van inwerkingtreding van deze wet, bij de aanstelling van de nieuwe leden.

De in het eerste en het tweede lid bedoelde leden genieten, tijdens de periode waarin zij hun functie uitgeoefend hebben met toepassing van de artikelen 6 en 30 van dezelfde wet, een bezoldiging die gelijk is aan het verschil tussen hun wedde als lid van het Vast Comité en de wedde die zij na de einde van hun ambt ontvangen.

Die bezoldiging wordt verhoudingsgewijs verminderd, wanneer zij wordt toegekend vóór het betrokken lid zijn ambt vijf jaar heeft bekleed.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 42. Avant l'entrée en vigueur des articles 143 à 149 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les dispositions de l'article 15 de la présente loi sont d'application à l'inspection générale de la gendarmerie, à l'inspection générale de la police judiciaire près les parquets et aux services de contrôle interne de la police communale.

Art. 42. Vóór de inwerkingtreding van de artikelen 143 tot 149 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zijn de bepalingen van artikel 15 van deze wet van toepassing op de algemene inspectie van de rijkswacht, de algemene inspectie van de gerechtelijke politie bij de parketten en de diensten intern toezicht van de gemeentepolitie.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 43. Par dérogation aux articles 20 et 44 de la même loi, le détachement des membres du Service d'enquêtes P et du Service d'enquêtes R qui arrive à son terme entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 1999 prend fin au 31 décembre 1999.

Art. 43. In afwijking van de artikelen 20 en 44 van dezelfde wet loopt de detachering van de leden van de Dienst Enquêtes P en van de Dienst Enquêtes I, die verstrijkt tussen de datum van inwerkingtreding van deze wet en 31 december 1999, ten einde op 31 december 1999.

­ Adopté.

Aangenomen.

Art. 44. La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, sauf les articles 29, 30 et 35, qui entrent en vigueur à la date de nomination des nouveaux membres du Comité permanent R et l'article 39 qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur l'article 61 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats.

Art. 44. Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, behalve de artikelen 29, 30 en 35, die in werking treden op de datum van aanstelling van de nieuwe leden van het Vast Comité I en artikel 39 dat in werking treedt op het ogenblik dat artikel 61 van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem, in werking treedt.

­ Adopté.

Aangenomen.

M. le président. ­ Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble de la proposition de loi.

We stemmen later over het geheel van het wetsvoorstel.

Dames en heren, onze agenda voor vanmorgen is afgewerkt.

Notre ordre du jour de ce matin est ainsi épuisé.

De Senaat vergadert opnieuw deze namiddag om 15 uur.

Le Sénat se réunira cet après-midi à 15 heures.

De vergadering is gesloten.

La séance est levée.

(De vergadering wordt gesloten om 12.05 uur.)

(La séance est levée à 12 h 05.)