1-202

1-202

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 2 JUILLET 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 2 JULI 1998

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 11 JANUARI 1993 TOT VOORKOMING VAN HET GEBRUIK VAN HET FINANCIËLE STELSEL VOOR HET WITWASSEN VAN GELD EN VAN DE WET VAN 6 APRIL 1995 INZAKE DE SECONDAIRE MARKTEN, HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN, DE BEMIDDELAARS EN BELEGGINGSADVISEURS (EVOCATIE)

WETSONTWERP TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 327BIS VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK EN DE WET VAN 11 JANUARI 1993 TOT VOORKOMING VAN HET GEBRUIK VAN HET FINANCIËLE STELSEL VOOR HET WITWASSEN VAN GELD

Algemene besprekking

Artikelsgewijze besprekking

(Artikelen 56 en 60 van het Reglement)

PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 11 JANVIER 1993 RELATIVE À LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LA LOI DU 6 AVRIL 1995 RELATIVE AUX MARCHÉS SECONDAIRES, AU STATUT DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET À LEUR CONTRÔLE, AUX INTERMÉDIAIRES ET CONSEILLERS EN PLACEMENTS (ÉVOCATION)

PROJET DE LOI MODIFIANT L'ARTICLE 327BIS DU CODE JUDICIAIRE ET LA LOI DU 11 JANVIER 1993 RELATIVE À LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Discussion générale

Discussion des articles

(Articles 56 et 60 du Règlement)

De voorzitter. ­ Ik stel de Senaat voor deze wetsontwerpen samen te bespreken.

Je propose au Sénat de joindre la discussion de ces projets de loi. (Assentiment.)

Volgens het Reglement gelden de door de commissie aangenomen teksten als basis voor de bespreking. (Zie documenten nrs. 1-895/5 en 896/3 van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1997-1998.)

Conformément à notre Règlement, les textes adoptés par la commission serviront de base à notre discussion. (Voir documents nºs 1-895/5 et 896/3 de la commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat. Session 1997-1998.)

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer Moens (SP), rapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, de beide ontwerpen strekken ertoe een richtlijn van de Europese Unie van 1991 uit te voeren. Het ontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld heeft geenszins tot doel het witwassen van geld te bestraffen, maar wel om witwasoperaties te voorkomen. Tussenpersonen die eventueel kennis krijgen van frauduleuze pogingen om geld dat op oneigenlijke wijze werd verworven in het normale circuit te brengen, worden verplicht dit te signaleren aan de Cel voor de Financiële Informatieverwerking, de CFI. Voortaan zullen ook notarissen, vastgoedmakelaars, beursvennootschappen, beleggingsinstellingen, externe accountants en bedrijfsrevisoren de CFI van dergelijke misdrijven op de hoogte moeten brengen.

Bovendien wordt de Koning gemachtigd het toepassingsgebied van de zogenaamde witwaswet van 11 januari 1993 te verruimen, alsook de sancties, met name het instellen van administratieve boetes, bij overtredingen te bepalen.

Voor de details van de bespreking verwijs ik naar het geschreven verslag. Ik zal mij nu beperken tot een vijftal topics die in de commissie een bijzondere aandacht genoten. Ten eerste worden in de nieuwe wet een aantal personen toegevoegd die door een beschermd beroepsgeheim gebonden zijn, zoals de revisoren, de accountants, de notarissen. Dit heeft tot gevolg dat zij informatie die zij verkrijgen tijdens het beschermd uitoefenen van hun ambt, moeten doorgeven aan de cel voor informatieverwerking.

Het advies van de Raad van State dienaangaande werd uitgebreid besproken in de Kamer van volksvertegenwoordigers, maar nog uitvoeriger in de Senaat, wat logisch is aangezien wij meer met zulke zaken te maken hebben dan de Kamer.

De Raad van State heeft hierover opmerkelijke bedenkingen geformuleerd. We hebben die grondig bestudeerd, maar hebben uiteindelijk gekozen voor de interpretatie van de vorige minister van Justitie, namelijk dat het gaat om een relatieve opheffing van het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim van de notaris werd bij wet ingesteld. We kunnen dat beroepsgeheim dan ook bij wet relativeren of verminderen. Uiteindelijk wordt het alleen opgeheven ten voordele van de Cel voor de Financiële Informatieverwerking. Het beroepsgeheim als dusdanig wordt dus gerespecteerd.

Een tweede verwarring waarover ik het daarstraks had, blijft de definitie van deze wet. Is dit nu een repressieve dan wel een preventieve wet ? Verschillende commissieleden waren ervan overtuigd dat dit een repressieve wet is aangezien ze gericht is tegen het witwassen. Dat is ze niet. Het gaat om een preventieve wet aangezien ze moet voorkomen dat er geld wordt witgewassen. Daarom ook heeft ze geen enkele impact op het Strafwetboek waarin de straf voor het witwassen wordt bepaald. De huidige wet heeft tot doel de tussenpersonen te verplichten de informatie waarover zij beschikken en die aanleiding zou kunnen geven tot verdenking, mee te delen. De straffen waaraan zij blootstaan wanneer zij dat niet doen, zijn ambtelijke straffen. Wij houden onze handen dus af van de repressie en van het Strafwetboek.

Een derde knelpunt betreft de vrij uitvoerige volmacht die aan de minister wordt toegekend. Hij kan inderdaad nieuwe categorieën toevoegen, maar zijn volmacht is toch beperkt. De juweliers, de antiquairs en de verzekeringsbemiddelaars ­ zoals de heer Hatry graag had gezien ­ zouden daar nog aan toegevoegd kunnen worden. Deze categorieën zijn in andere landen misschien al belangrijk, maar bij ons nog niet. Wanneer de situatie verandert, kunnen ze bij koninklijk besluit nog altijd worden toegevoegd. Met de categorieën die in het wetsontwerp zijn opgenomen, gaan wij toch al zeer ver. De casino's bijvoorbeeld worden er ook al bij betrokken. De minister kan echter geen categorie toevoegen die reeds een strafrechtelijk beschermd beroepsgeheim heeft. Dat kan alleen het Parlement. Als men bijvoorbeeld de advocaten aan de wet onderwerpt, kan dit niet bij koninklijk besluit gebeuren omdat zij een beschermd beroepsgeheim hebben.

Ten vierde was er ook enige discussie over de financiering van de cel voor de financiële informatieverwerking. Valt deze ten laste van de tussenpersonen die door de wet zijn bedoeld ? Gaat het om retributies of om belastingen ? Na verloop van tijd waren de meeste commissieleden ervan overtuigd ­ onder meer door het voorbeeld van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, dat het wel degelijk gaat om retributies, dat die gelden niet in de algemene middelen komen, maar dienen om de cel te laten functioneren.

Een laatste opmerking betreft de betekenis van de bepaling in de wet dat de tussenpersonen « de oorsprong kennen of moesten kennen » van de zaken die het voorwerp zijn van hun verrichtingen. Men vroeg zich af of dit geen vage manier is om die mensen een soort onachtzaamheid of misschien zelfs een vermoeden van foutieve onachtzaamheid toe te schuiven.

Zo een vermoeden invoeren zou volgens sommigen een gevaarlijk precedent zijn, omdat men op die manier de bewijslast omkeert, hetgeen in ons rechtsbestel niet de normale gang van zaken is. De minister heeft hierop klaar en duidelijk geantwoord dat zulks niet het geval is en dat « moesten kennen » betekent dat er feitelijke gegevens moeten zijn die erop wijzen dat er sprake is van fraudegeld. Alleen op basis van deze feitelijke gegevens kan het zogenoemde vermoeden ontstaan.

Ik sta nog even stil bij de amendementen die vooral door de heer Hatry c.s. werden ingediend. Ik heb reeds gewezen op het amendement in verband met de verzekeringsbemiddelaars.De minister zei hierover dat dit probleem op dit moment nog niet aan de orde was en dat er een studie werd gemaakt.

Er was ook nog een amendement in verband met de kansspelen. De indieners meenden dat in dit wetsontwerp beperkingen moesten worden ingeschreven. De minister opteerde ervoor om dergelijke beperkingen op het spel in te schijven in het wetsvoorstel van de heer Weyts.

Er was ook een discussie over het maximumbedrag van één miljoen dat in speciën aan de notaris kan worden betaald. De indieners van een amendement hierover vroegen zich af of het bedrag van een miljoen op de globale transactie sloeg, dan wel op elk van de partijen die bij de transactie betrokken zijn. De minister bleef bij zijn standpunt dat elke transactie die globaal meer dan een miljoen bedraagt per cheque of per overschrijving moet gebeuren.

Ten slotte was er nog een kleine discussie over het feit dat de sancties voor elk van de betrokken beroepen door de bevoegde tuchtoverheid worden uitgesproken. Er zijn natuurlijk beroepen waarvoor geen tuchtoverheid bestaat. In dat geval neemt de minister van Financiën de plaats van de tuchtoverheid in.

Bovendien wijs ik erop dat in de Nederlandse tekst van de voorlaatste alinea van pagina 29 van het verslag een foutje is geslopen. Er staat : « De minister gaat hiermee akkoord. » Eigenlijk moet er staan : « De minister gaat hiermee niet akkoord. » De Franse tekst is trouwens duidelijk. Het probleem was of een notaris, die door het beroepsgeheim is gebonden en die aan de Cel een vermoedelijk frauduleuze handeling signaleert, de relatie met zijn cliënt nog mag voortzetten. De minister antwoordde dat de notaris in kwestie deze relatie natuurlijk mag voortzetten. Hij is er alleen toe gehouden de feiten te signaleren. Uit de Nederlandse tekst zou kunnen blijken dat de notaris deze relatie niet mag voortzetten.

Er werd geen enkel amendement bij de twee ontwerpen aanvaard. De teksten werden ongewijzigd aangenomen met zeven stemmen bij twee onthoudingen. Het verslag werd eenparig goedgekeurd.

Tot slot wil ik nog een opmerking maken namens de SP-fractie. Wij hebben geen enkel probleem met deze wetsontwerpen en vinden ze een nuttige en nodige stap. Iedereen die bij de discussies van 1992 over de wet van 11 januari 1993 aanwezig was, weet dat de SP toen reeds opwierp dat de notarissen, de revisoren enzovoort bij dit ontwerp moesten worden betrokken.Toen vond men onze opmerkingen voorbarig. De SP-fractie is dan ook verheugd dat onze wensen van toen vandaag toch worden ingewilligd. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je pense qu'il convient, lorsque nous devons nous prononcer sur un tel projet, de dissocier dès le début l'objectif poursuivi du texte précis du projet de loi. Autant notre groupe est favorable à l'objectif recherché, autant trouve-t-il que le texte est regrettable, plein de maladresses et d'erreurs, en partie signalées par M. Moens au cours de son excellent rapport pour lequel je tiens à lui adresser mes félicitations.

Depuis le dépôt de ce rapport, qui a été communiqué à l'extérieur, j'ai personnellement enregistré une multitude de réactions négatives émanant d'une série de professions, en particulier celle d'avocat. M. le ministre y sera probablement quelque peu sensible... Ces réactions me semblent en l'occurrence parfaitement légitimes.

Il est incontestable que les avocats entrent dans le champ d'application légal ratione personae du délit de blanchiment prévu par l'article 505 du Code pénal. La loi vise donc les avocats, nonobstant le fait que, sur les plans légal et déontologique, ils ne peuvent participer à un acte de blanchiment. Cependant, il faut relever qu'ils prêtent le serment de jurer obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Par ailleurs, ils sont tenus à des devoirs spécifiques, sous le contrôle du bâtonnier et du Conseil de l'ordre, tels que les devoirs de probité, de loyauté et de dignité. Ainsi, est susceptible d'engager sa responsabilité l'avocat qui participerait activement à la mise en oeuvre d'un montage de société permettant le recyclage de fonds illicites, l'avocat qui utiliserait son compte en y faisant transiter des fonds blanchis destinés, par exemple, à des investissements ou l'avocat exécuteur testamentaire d'une succession contenant des actifs qui ont fait l'objet d'un blanchiment. L'exercice de la profession d'avocat suppose une intégrité professionnelle scrupuleuse. Les droits attachés à l'exercice de cette profession ne peuvent être le paravent d'une quelconque complicité de blanchiment.

Je crois qu'il était nécessaire de rappeler ces éléments de façon à situer nos critiques à l'égard du projet de loi.

Le projet du gouvernement d'étendre le champ d'application de la loi préventive aux avocats ne manque pas de surprendre et suscite plusieurs interrogations au sein de ce groupe professionnel.

Sur le plan philosophique ou idéologique, nous sommes en droit de nous interroger quand un État démocratique comme le nôtre multiplie ses règles de fonctionnement en s'appuyant sur l'espionnage, la délation et la collaboration du public à des missions de police. Des pays comme la Belgique ne sont-ils pas en train de connaître sur ce plan une dérive sérieuse : numéros de téléphone gratuits pour des dénonciations, recommandations faites aux facteurs par le ministre de l'Intérieur de dénoncer tout fait suspect, lancement d'émissions de télévision « grand public » d'appels à témoins ? La liste n'est pas exhaustive...

Certes, l'article 30 du Code d'instruction criminelle prévoit que toute personne qui serait témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, est tenue d'en donner avis au procureur du Roi. Toutefois, ce texte n'est assorti d'aucune sanction. Il a d'ailleurs été critiqué à maintes reprises par la doctrine. À cet égard, je citerai M. Franchimont, un auteur bien connu des enceintes parlementaires. Il écrit dans son manuel de procédure pénale : « Dans certains États totalitaires, la dénonciation est élevée au rang d'une institution avec les conséquences dégradantes qu'une telle pratique peut avoir sur les individus et la vie sociale ». Dans le cas qui nous préoccupe, est-il acceptable de confier aux avocats une tâche de police ? La vérité à tout prix n'est-elle pas toujours trop chèrement payée ?

En Belgique, sur le plan juridique, la profession d'avocat consiste-t-elle réellement en une activité particulièrement susceptible d'être utilisée à des fins de blanchiment de capitaux au sens de l'article 12 de la directive ? L'existence d'ordres organisés et d'une déontologie rigoureuse ne sont-elles pas suffisantes ?

Aucun cas de blanchiment de capitaux par l'intermédiaire d'avocats n'est signalé dans les différents rapports annuels publiés par la CTIF, ni dans ceux de l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée. Les avocats ne sont visés par aucun autre texte international, que ce soient ceux du Conseil de l'Europe, du Comité de Bâle, de l'Organisation internationale de commissions des valeurs mobilières. La liberté d'exercice d'une profession, la protection de la vie privée, le respect du secret professionnel et du droit à la défense ne représentent-ils pas quatre valeurs proportionnellement aussi importantes que la participation d'une profession à une activité de police judiciaire ? Or, en cas de conflit de valeurs, la solution doit être trouvée sur la base du critère de proportionnalité, ce qui ne fait pas pencher la balance en faveur du projet qui nous est soumis.

Est-il acceptable qu'un avocat doive dénoncer l'auteur d'une opération de blanchiment à l'autorité publique alors que, s'il apprend que son client a l'intention de commettre un délit contre les fondements de l'État, un attentat à la bombe ou un meurtre, il ne doit pas communiquer ces informations à la police ?

Est-il concevable qu'un avocat consulté par un « blanchisseur corrupteur » et recevant des honoraires modérés provenant, par exemple, de capitaux blanchis, doive dénoncer son client à l'autorité publique et que, par la suite, il puisse être amené à plaider que la prévention du blanchiment mise à charge de son client n'est pas établie par la partie poursuivante ?

Dans le système actuel, un avocat qui soupçonne un client de blanchiment doit s'abstenir de toute intervention. Il s'est d'ailleurs engagé à l'égard de son banquier à ne pas faire transiter de quelconques fonds blanchis sur son compte professionnel. Dans un système de dénonciation à l'autorité, l'information est généralement considérée comme une cause de justification pouvant amener l'avocat à participer, en toute impunité, à un acte de blanchiment. En dehors de ce système de dénonciation, l'avocat devrait s'abstenir de passer l'acte délictueux.

Le droit fondamental d'un accusé d'être jugé selon une procédure équitable implique celui d'être convenablement défendu. Il ne peut être garanti que si l'accusé a la possibilité de communiquer à son avocat toutes les informations nécessaires à sa défense. Le client le fera-t-il sans réserve dans la mesure où il sait que son avocat est contraint de divulguer à des autorités des informations qui pourraient lui porter préjudice ? Cela ne met-il pas en cause le principe d'un procès équitable ?

Enfin, est-il opportun que, demain, les autorités disciplinaires des avocats aient le droit de prononcer des amendes administratives au profit du Trésor dans le seul cadre de cette législation sur le blanchiment, alors que l'article 460 du Code judiciaire ne prévoit pas cette peine dans les mesures disciplinaires que peut prendre le Conseil de l'Ordre ?

Lors de la session plénière des 14 et 15 novembre 1997, le Conseil des Barreaux de la Communauté européenne a adopté une déclaration de principe sur le secret professionnel des avocats et la législation sur le blanchiment d'argent. Après avoir rappelé les principes applicables en matière de secret professionnel et les atteintes régulièrement portées par le législateur, ce conseil recommande aux barreaux d'inclure dans leur code de déontologie les obligations suivantes : premièrement, dans toute affaire confiée à des avocats, obligation de vérifier l'identité exacte du client ou de l'intermédiaire pour lequel ils agissent; deuxièmement, lorsque les avocats sont autorisés à pratiquer des maniements de fonds, interdiction de recevoir ou de manier des fonds qui ne correspondent pas strictement à un dossier nommément identifié; troisièmement, lorsqu'ils participent à une opération juridique, obligation de se retirer du dossier dès qu'ils suspectent sérieusement que ladite opération aurait pour résultat un blanchiment de capitaux et que le client n'entend pas renoncer à cette opération.

En conclusion, sur ce point, monsieur le ministre, la Confédération des Barreaux européens estime que la profession d'avocat ne devrait pas être soumise aux dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil datée du 10 juin 1991, en particulier de son article 12. Vous faites exactement le contraire de ce que souhaitent les barreaux européens.

Je m'étendrai beaucoup moins sur les autres points de mon intervention.

Le deuxième point concerne l'absence de retour d'informations en faveur de ceux qui interviendraient pour dénoncer une opération de blanchiment.

Nous constatons en effet qu'il n'existe aucune obligation d'information en retour envers celui qui prend l'initiative de dénoncer, auprès de la CTIF, une activité qu'il soupçonne être une opération de blanchiment.

J'en viens au secret professionnel établi par votre projet de loi et qui vise les agents de la CTIF. La CTIF a relevé plusieurs cas d'établissements de crédit qui lui avaient transmis un rapport et qui, peu de temps après, lui demandaient la suite qui avait été réservée au dossier. En fait, on ne répond pas aux établissements de crédit qui devraient pourtant connaître la suite réservée aux initiatives qu'ils ont prises.

Que se passe-t-il en effet si un client faisant l'objet d'un rapport à la CTIF se représente auprès du même établissement de crédit pour procéder à une autre opération ? Doit-on passer cette opération ? Faut-il rédiger un nouveau rapport concernant le même client ? À ce stade toutes ces questions sont sans réponse. Si l'opération n'est pas effectuée dans cet établissement de crédit, le client risque de se demander pourquoi.

La problématique du retour de l'information reste entière et votre projet de loi n'y apporte aucune solution. Quelques pays de l'Union européenne ont d'ailleurs prévu des retours d'information aux dénonciateurs, notamment la loi grecque du 24 août 1995 et le Criminal Justice Act irlandais du 30 juin 1994 qui prévoient des retours d'information trimestriels au profit des établissements de crédit.

Je vous suggère, monsieur le ministre, de mettre ce point à l'étude et d'essayer, dans la mesure du possible, de modifier la pratique actuelle en ce sens.

Troisièmement, en ce qui concerne le mode de financement de la cellule, une fois de plus, le gouvernement se décharge de ses obligations en faisant payer par d'autres le fonctionnement des services de l'État.

Je vous rappelle à ce sujet que le Conseil d'État considérait que la contribution aux frais de fonctionnement de la cellule devait s'analyser comme un impôt au profit de l'État fédéral permettant un meilleur fonctionnement de la justice plutôt que comme une redevance.

Selon le gouvernement, cette idée serait contraire à l'objectif de la loi du 11 janvier 1993 qui ne participe pas à la répression pénale mais bien à la prévention. La cellule CTIF permettrait une meilleure stabilité et solidité du système financier tout en renforçant la confiance du public. Dès lors, le gouvernement trouve normal que les bénéficiaires de ces avantages supportent les frais de fonctionnement, c'est-à-dire les organismes et les personnes visées par la loi.

L'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule CTIF, tel que modifié en février 1995, a déterminé la contribution annuelle. Celle-ci est fixe et s'élève à 23 000 francs pour les organismes financiers et les personnes visées par la loi. Les contributions de la Banque nationale et de La Poste s'élèvent respectivement à 115 000 et à 230 000 francs.

En 1996, le total des contributions s'élevait à près de 20 millions. Les organismes financiers visés par la loi sont en outre assujettis à une contribution variable qui, pour la même année, s'élevait à un peu plus de 20 millions.

Par conséquent, vis-à-vis du Conseil d'État, il conviendrait, monsieur le ministre, que la situation soit clarifiée. En effet, si des recours sont introduits, la section d'administration du Conseil d'État ne déjugera pas la section de législation et, par conséquent, vous créez une insécurité financière et juridique considérable que votre projet de loi ne lève pas.

Ma quatrième observation concerne le régime des sanctions que les ordres organisés dans le cadre des professions visées par la loi peuvent imposer. En effet, les autorités disciplinaires sont compétentes dans la mesure ou l'article 22 s'applique sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou règlements. Par contre, les sanctions prévues par la loi ne sont aucunement de la compétence des ordres qui doivent les appliquer. Une grave erreur administrative a été commise.

Il est tout à fait regrettable que le législateur étende, par la présente loi, la faculté de prononcer des peines d'amende au bénéfice du Trésor aux autorités disciplinaires. Ce n'est pas leur rôle et, dans la plupart des cas, elles ne le peuvent d'ailleurs pas.

On sait que les juridictions disciplinaires ne peuvent prononcer d'autres mesures que celles prévues par la loi. Aucun des textes qui instituent et réglementent les autorités disciplinaires des professions juridiques ne prévoit la possibilité pour elles d'ordonner des peines d'amende. C'est le cas du Conseil de la chambre d'arrondissement en ce qui concerne les huissiers de justice ­ article 531 du Code judiciaire ­ et du Conseil de l'Ordre des avocats ­ article 460 du Code judiciaire. En ce qui concerne les notaires, les chambres de discipline n'ont pas cette compétence non plus. Il s'agit là de la loi du 25 ventôse, an XI et de l'arrêté royal du 18 mars 1987.

Seuls les tribunaux peuvent prononcer les amendes disciplinaires dans le cas limité de l'article 34ter de la loi du 25 ventôse, an XI, d'ailleurs en voie de révision. Ordonner une telle peine d'amende constitue, dans l'état actuel de nos textes, un excès de pouvoir pouvant donner lieu à une dénonciation à la Cour de cassation sur la base de l'article 1088 du Code judiciaire.

Introduire un régime spécifique et dérogatoire au droit commun du disciplinaire uniquement pour sanctionner le non-respect des obligations des professionnels en matière de prévision du blanchiment est excessif et n'entre pas dans les traditions des autorités disciplinaires des professions juridiques. On voit donc mal l'intérêt pour une autorité disciplinaire d'infliger une amende et de participer, par la suite, au recouvrement au bénéfice du Trésor. C'est anormal, inhabituel et inacceptable.

Les sanctions disciplinaires normales sont bien mieux adaptées à la situation. Je pense à la suspension de l'autorisation d'exercer la profession qui est beaucoup plus grave que le fait de prélever une amende au bénéfice du Trésor et bien plus légitime en fonction du statut de ces ordres.

Je serai plus bref en ce qui concerne les cinq autres points car ils ont été développés de façon très circonstanciée dans le rapport de M. Moens.

Je ne comprends toujours pas pourquoi le ministre refuse que les courtiers d'assurance soient assujettis aux règles prévues par le projet sur la base de mon amendement numéro 9. Je regrette d'ailleurs cette tendance du gouvernement de ne plus laisser amender au Sénat des textes approuvés par la Chambre.

Les compagnies d'assurance, d'une part, et les courtiers d'assurance, d'autre part, avaient marqué leur accord. Le ministre a refusé l'amendement numéro 9 pour argumenter qu'il fallait consulter l'Office de contrôle des assurances. Cette consultation pouvait se faire en 24 heures! Le ministre sonhaitait-il vraiment régler ce problème pour lequel le secteur des assurances est demandeur ?

J'insiste, monsieur le ministre, pour que cette consultation à laquelle votre prédécesseur s'était engagé se fasse sans délai et pour que vous introduisiez soit à la Chambre, soit au Sénat un amendement à la législation afin que les courtiers d'assurance soient assujettis.

Un autre amendement, numéro 7, n'a pas été retenu. Il concerne le fait de se référer éventuellement aux casinos et aux opérateurs dans le secteur du jeu. J'ai considéré avoir reçu une invitation de la part du ministre, qui n'a pas voulu se référer expressément à la loi sur le jeu, pour insérer cet amendement dans le projet de loi sur le jeu, actuellement en discussion en commission des Finances. Cela a été fait et j'espère que vous y soutiendrez cet amendement.

Je constate également que l'OCDEFO et la CTIF deviennent des institutions importantes. On parle du recrutement de 60 personnes. Au vu de la structure de la fonction publique, nous constatons qu'au fédéral, les effectifs ne diminuent qu'à peine, tandis que dans les régions et les communautés, ils augmentent. Nous en sommes toujours à 900 000 agents des services publics alors que les Pays-Bas, avec 40% de population en plus, ont une fonction publique d'un tiers plus faible que la nôtre. Il convient de réaffecter les gens et d'éviter de gonfler à outrance les effectifs de la fonction publique. Vous êtes déjà à la tête d'un département ministériel de plus de 30 000 agents. Ainsi, vous représentez à vous seul 60% du personnel des ministères. Si l'on veut vraiment rendre service aux contribuables belges, il faut transférer des fonctionnaires plutôt que d'en recruter de nouveaux.

En ce qui concerne les amendes administratives, le Conseil d'État a été clair en la matière : il estime qu'elles ne sont pas légitimes. Vous risquez d'avoir les mêmes déconvenues lorsqu'un contribuable aura payé une amende administrative. S'il s'adresse à ce moment-là au Conseil d'État, la section d'administration ne pourra que donner raison à la section de législation. Ce sont des impôts et non des redevances ou des amendes administratives vu l'importance des montants en cause.

Je vous mets en garde, monsieur le ministre, à l'égard de ce que le Conseil d'État dira en cette matière.

Enfin, j'ai soulevé en commission, ainsi que le reflète le rapport, le caractère peu clair des dispositions pénales qui sanctionnent les opérations de blanchiment. Lors de son intervention orale concernant les fameux mots « ou devaient en connaître », de même que la « confiscation » qui peut être prononcée par les tribunaux, ­ en dehors de tout recel spécial ­ même dans des affaires qui ne portent pas sur un crime et encore moins sur un crime sanctionnable par cette loi mais qui sont de simples infractions, M. Moens a démontré à quel point ces peines sont excessives. La jurisprudence que le ministre a bien voulu faire figurer dans le rapport montre que, heureusement, les tribunaux n'ont pas abusé de ces deux dispositions. Mais il est bien clair que le texte même de la loi permet, pour des vétilles, de confisquer les actifs d'un citoyen parfaitement correct. Une infraction de roulage peut en effet donner lieu à des confiscations de biens hors du commun, si l'on s'en tient à la lettre de la législation.

J'ai retiré les amendements que j'avais introduits en la matière pour mieux définir et restreindre et le recel spécial et la portée des termes « devaient en connaître ». J'ai agi de la sorte afin d'éviter en commission un vote contre ces amendements et surtout parce que les explications du ministre relativisent clairement la façon dont les dispositions en question sont appliquées par la jurisprudence.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations de mon groupe, à propos du projet de loi. Nous approuvons totalement la finalité du projet mais nous émettons de nettes réserves à l'égard de la manière dont la directive est transposée en droit belge.

Par conséquent,vous ne serez pas étonné, monsieur le ministre, que nous n'approuvions pas votre projet au moment du vote.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, na de uitvoerige uiteenzetting van de rapporteur, die ik trouwens voor zijn verslag wil danken, en de uiteenzetting van de heer Hatry kan ik het relatief kort houden. Ik ben het grotendeels eens met de opmerkingen die de heer Hatry heeft gemaakt. Wij staan wel degelijk achter de doelstellingen die de regering bij de bestrijding van het witwassen van geld probeert na te streven, maar we vinden eveneens dat de methodes en procedures die in het wetsontwerp zijn opgenomen, helemaal niet zijn aangepast en tot problemen kunnen leiden. Ik verwijs hier gewoon naar het vrij uitvoerig advies van de Raad van State, dat bol staat van waarschuwingen aan het adres van de regering.

De Raad van State verklaart dat deze wetgeving niet kan werken en problemen zal opleveren. We stellen eens te meer vast dat de regering bij wijze van continu beleid de adviezen van de Raad van State naast zich neerlegt. We mogen niet vergeten dat de regering op vele andere domeinen, vooral dat van de sociale zekerheid, geconfronteerd wordt met klachten bij het Arbitragehof en de Raad van State, en zij bijna telkens verliest. Ook met dit ontwerp zal de regering vrij spoedig met klachten worden geconfronteerd.

Uiteindelijk zal blijken dat we een wet hebben die niet werkt, gewoon omdat bepaalde essentiële regels van de rechtsstaat in die wet met voeten worden getreden. De aanpak is veel te repressief, de feiten waarvoor men strafbaar kan worden gesteld, worden zeer onnauwkeurig gedefinieerd en daartegenover staan zeer nauwkeurig bepaalde en hoge straffen, die kunnen worden opgelegd voor een aansprakelijkheid die in het ontwerp bijzonder vaag is geformuleerd. Eigenlijk is het loutere vermoeden dat men bepaalde feiten had moeten weten, blijkbaar al voldoende om gestraft te worden. Dit is ongezond en ik raad de minister aan de hele zaak nogmaals te bekijken en na te gaan hoe de wet kan worden aangepast.

Omdat we van oordeel zijn dat het ontwerp de vooropgestelde doelstellingen volkomen voorbij schiet zullen wij het dan ook niet goedkeuren. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Viseur, ministre.

M. Viseur, ministre des Finances. ­ Monsieur le président, je voudrais d'abord remercier M. Moens pour la qualité de son rapport à l'exposé duquel j'ai été extrêmement attentif puisque je n'avais pas participé aux travaux en commission. Cela met en évidence la réelle importance du rapport dans le cadre des travaux préparatoires puisqu'il permet de mettre parfaitement au courant celui qui doit défendre le texte.

J'ai également apprécié les considérations émises par M. Moens et je me propose de répondre maintenant aux développements et aux diverses questions de MM. Hatry et Coene.

Le premier problème est lié au fait que les avocats sont concernés par cette loi. M. Hatry a souligné à juste titre le caractère extrêmement délicat de ce problème. Certes, dans notre État démocratique, le rôle de l'avocat consiste essentiellement à assurer la défense de son client, dans le cadre d'une relation de confiance avec ce dernier. Mais il faut aussi protéger l'avocat et tenir compte du rôle d'intérêt général qu'il doit jouer. Cela fait partie des objectifs du texte que nous examinons.

En qualité d'avocat et en tant que membre d'un conseil de l'Ordre des avocats, j'ai eu l'occasion de prendre connaissance des inquiétudes de certains confrères qui, au-delà du rapport de défense avec leur client, étaient confrontés à des situations ou des trafics visés par ce projet. Inutile de souligner que, dans ces circonstances, les avocats ne sont jamais rassurés parce qu'ils ignorent jusqu'à quel point les actes qu'ils poseront ne seront pas assimilés à des actes de complicité ou de corréité. Dans mon arrondissement, en matière de blanchiment d'argent, j'ai connu le cas d'un avocat qui a été poursuivi et placé sous mandat d'arrêt pour des actes considérés comme relevant de la corréité. Même si en fin de compte, il a été acquitté par le tribunal, qui a considéré que tel n'était pas le cas, sa vie en a été totalement brisée.

Le texte dont nous discutons devra être interprété par les autorités disciplinaires et par la CTIF, dans le respect des principes fondamentaux qui viennent d'être mis en évidence. C'est pourquoi il s'efforce de concilier le rôle essentiel de l'avocat, dans le respect des principes fondamentaux, et la protection de l'avocat dans l'hypothèse de situations transcendées par l'obligation d'information.

Certains médecins sont également confrontés, dans le cadre de leur profession, à des situations relevant de la criminalité. La Cour de cassation a considéré qu'il existait quasiment une hiérarchie morale de normes qu'il convient de traiter avec délicatesse et retenue, mais qui est un des éléments fondateurs de notre société. Je rappelle cette affaire célèbre dans laquelle un évadé s'était rendu chez un médecin pour s'y faire soigner. Ce médecin avait signalé la situation et la Cour de cassation avait dû se prononcer sur le conflit entre, d'une part, l'intérêt général et, d'autre part, les obligations professionnelles spécifiques. Avec les autorités disciplinaires et la CTIF, nous devons donc veiller à ce que l'on ne porte pas atteinte à l'essence même de professions indispensables dans notre société.

Par ailleurs, j'effectuerai une étude de faisabilité au sujet du retour d'information pour ceux qui sont amenés à la donner. Il faut éviter qu'un intermédiaire financier soit placé dans la situation où, ayant porté certains faits à la connaissance d'une personne, il revoie celle-ci ultérieurement sans savoir si l'usage de l'information donnée a été abusif. Des problèmes se posent à cet égard sur le plan du secret de l'instruction qui pourrait suivre.

Un droit de retour, même light , devrait certainement faciliter les rapports entre les intermédiaires et les autorités. Il s'agit d'une construction progressive et la remarque formulée devra faire l'objet d'un examen très clair dans la pratique.

L'avis du Conseil d'État au sujet du financement de la cellule par contribution est quelque peu différent du nôtre. Nous disposons d'instruments de contrôle de l'intérêt général qui sont en partie financés par les professions concernées, via des systèmes contributifs et nous assistons ici à une évolution de la redevance au sens classique du terme. Il y a en effet une différence fondamentale entre une redevance due pour un service qui est rendu et une redevance dont le lien avec l'intervention de l'instrument public est indirect.

Nous devons nous inspirer de deux éléments. En effet, l'ensemble des professions concernées trouve un intérêt majeur à ce que la Belgique ne soit pas considérée demain comme un pays perméable à un certain nombre de trafics et de blanchiments, dont l'existence pourrait profondément détériorer la réputation de l'ensemble de nos institutions.

Je puis vous dire que les banques participent de façon positive à la mise en pratique de la loi. Comme l'Union professionnelle des assurances l'a clairement exprimé, les banques ont le souci de conserver et de défendre une série de fonctions financières qui soient au-dessus de tout soupçon, ce qui renforcera profondément demain leur solidité et leur capacité à réaliser un certain nombre de transactions.

Ces professions ont tout intérêt à ce qu'il soit affirmé haut et clair que la Belgique n'est pas un pays de blanchiment, que leur secteur est tout à fait honorable et se trouve dans une situation où cette honorabilité est confortée par un système de protection et de prévention par un contrôle prudentiel important. C'est ce qui justifie ce système de contribution.

La section législation du Conseil d'État s'inscrit encore sur ce plan dans une logique stricte de différence entre redevance et impôt.

Dans le domaine qui nous occupe, le retour est essentiel pour l'ensemble de la profession et justifie le recours à ce type de financement.

Les problèmes des autorités disciplinaires, des sanctions par amendes administratives ainsi que du rôle des autorités disciplinaires en la matière ont également été posés.

L'ensemble du droit disciplinaire belge, tant public ­ qui vise les services de police et les services judiciaires ­ que professionnel devra évoluer. Je suis un ardent défenseur de l'idée selon laquelle ces professions sont chargées de leur discipline interne.

En assumant cette fonction disciplinaire, ces professions remplissent des missions d'intérêt général et d'intérêt public. Dès lors que l'on considère que les autorités disciplinaires sont investies d'un rôle non seulement privé, mais également, de par leur intervention, d'un rôle manifestement public et d'intérêt général, elles doivent, à mon sens, être dotées de moyens d'action complets apparentés à ceux dont disposent les autorités publiques confrontées à ces problèmes.

L'évolution du droit disciplinaire de professions telles que notaire ou avocat, de ces personnes chargées d'acter des transactions, doit, de façon moderne, prendre en compte non seulement les possibilités de suspension ou de radiation de l'ordre mais encore ­ ce qui permet une plus grande efficacité ­ la possibilité d'infliger des sanctions administratives et donc d'intégrer parfaitement cette dimension d'intérêt général et cette espèce de délégation du pouvoir public qui leur est ainsi conférée. Cela renforce l'autonomie, le pouvoir et le rôle essentiel des autorités disciplinaires.

Le cinquième point concernait les courtiers. La réaction de l'OCA était de demander une concertation approfondie au sein de la profession. Je rejoins votre suggestion en disant qu'il faut que cette concertation ait lieu rapidement et qu'elle soit complète puisque l'OCA fait état de positions divergentes.

Je crois qu'il s'agit vraiment d'un type de loi qui pourra être rapidement améliorée en fonction des résultats de la concertation et de l'adhésion, que l'on peut présumer, des courtiers.

En ce qui concerne l'amendement que vous avez retiré et que vous redéposez dans le cadre de la loi sur le jeu, je pense qu'il faut trouver une solution. Nous sommes en présence d'une situation qui n'est pas très morale puisqu'il y a des institutions dont l'existence n'est pas reconnue par la loi mais bien par la loi fiscale et qui, en cette matière, sont investies d'une mission. La situation doit être clarifiée.

Puisque vous connaissez bien le département dont je viens d'hériter, je suis attentif à vos remarques sur le problème de la fonction publique en général, de son extension et sur la comparaison avec les pays voisins. Je suis très attentif à cette situation à travers tout le département des Finances. Un peu comme, étant encore parlementaire il y a quelques semaines, je m'étonnais de ce que nous ayons plus de juges que les Hollandais. Je puis m'étonner que nous ayons plus de fonctionnaires que nos voisins du Nord mais il y a des explications. Nous avons nos problèmes linguistiques et nos difficultés d'application. Notre État est peut-être plus lourd qu'il n'est efficace. Nous devons donc avoir en permanence ces problèmes à l'esprit.

D'ailleurs, une des premières mesures que j'ai demandées à mon administration était de veiller, en fonction des demandes d'extension de cadres, à la constitution d'une cellule chargée de comparer, d'apprécier les performances. Cela étant, les matières concernées sont extrêmement délicates; elles nécessitent des formations particulières, des appréciations très nuancées et très claires. Je ne voudrais pas que, demain, à travers le CTIF, une multitude de procédures soient engagées par rapport à des transactions financières de type habituel dans le cadre de l'ouverture financière créée par la mondialisation, procédures qui résulteraient uniquement d'une méconnaissance des instruments financiers par les agents.

Un des maux de notre fonction publique est qu'elle doit s'adapter à certaines situations, en l'occurrence, des criminalités extrêmement neuves, inventives, lorsqu'il s'agit de contourner des textes légaux, ce qui appelle une réponse. Selon moi, il serait préférable de disposer d'un nombre plus réduit de fonctionnaires mais qui seraient mieux qualifiés, plus aptes à répondre aux problèmes. Cependant, dans cette optique, nous devons envisager l'ensemble de la fonction publique et ne pas sacrifier un certain nombre de niveaux.

À première vue, une réforme dans ce sens représente un coût considérable. Cependant, selon moi, les instruments de contrôle « prudentiel » nécessitent une qualification poussée. Or, il nous est actuellement déjà très difficile de recruter des agents ayant le niveau requis pour occuper de telles fonctions. De plus, l'évolution de la fonction publique dans les années à venir doit tendre vers une amélioration qualitative. Celle-ci doit être opérée par des formations et des promotions internes importantes mais également à travers une formation permanente intensifiée et, dans certains cas, par des recrutements de gens de qualité à des niveaux élevés. À mes yeux, une telle orientation est indispensable aussi bien pour l'OCDEFO que pour la CTIF.

J'ai déjà répondu sur la question des sanctions administratives et, sur ce point, je me suis montré un peu plus optimiste que vous, monsieur Hatry. Ayant fréquenté la section administration du Conseil d'État, j'ai déjà pu constater, sur la base de plusieurs arrêts, que cette section n'avait pas toujours la même opinion que la section législation. Dès lors, nous devrons nous adapter.

J'ai été très attentif à vos considérations relatives aux dispositions pénales. Nous entrons progressivement dans un droit pénal de type tout à fait nouveau. Cela se vérifie à l'échelon de l'ensemble de la Communauté européenne. Cette dernière est en train de créer une espèce de corpus juridique tendant à appréhender, par des méthodes juridiques ­ ce qui n'est pas aisé compte tenu de la diversité de nos droits et de nos traditions juridiques ­, les situations rencontrées par rapport à des criminalités où les aspects strictement classiques du droit pénal doivent trouver une certaine souplesse. Je pense à la description de l'acte, de l'auteur et du lien causal, éléments qui forment le dol, c'est-à-dire, l'infraction.

Les expériences de pays plus brutalement confrontés que nous à ce type d'infraction montrent que sur ce plan, le droit pénal doit tendre vers une augmentation des pouvoirs de la jurisprudence. Je partage une certaine inquiétude selon laquelle des textes relativement vagues dans leur description pourraient aboutir à transférer vers le juge un pouvoir qui paraîtrait démesuré. Cependant, pour cerner cette criminalité de l'ombre, de la pieuvre, caractérisée par une multiplicité des intermédiaires entre le cerveau et la main qui agit, nous devons progressivement adapter notre droit pénal, en respectant deux logiques.

Tout d'abord, les droits de la défense doivent rester un principe fondamental et être sauvegardés. La jurisprudence qui s'élabore doit en tenir compte. Ensuite, il faut être conscient que nos adversaires imaginent toujours détenir la capacité d'échapper aux mailles du filet, quelle qu'en soit l'étroitesse. Toutefois, la manière dont fonctionne la CTIF et la jurisprudence mentionnée par mon prédécesseur m'amènent à constater que les deux éléments sont réellement pris en considération. Le pouvoir judiciaire est extrêmement prudent et il a raison.

Par ailleurs, il existe une volonté évidente de faire en sorte que les mailles du filet se resserrent de plus en plus; elle est indispensable si nous voulons que ces textes ne restent pas lettre morte face à une criminalité qui constitue une menace grave pour l'ensemble de nos institutions démocratiques. Il convient de poursuivre dans cette voie en évitant que des « Rambos judiciaires » utilisent ces textes à travers tout. Sur ce plan, je pense sincèrement que nous pouvons être rassurés.

En outre, notre tradition juridique est extrêmement précise quant aux textes déterminant les violations de la loi. Toutefois, il est indispensable de prévoir des moyens suffisants car il est évidemment exclu d'affronter des gens qui disposent de moyens d'envergure considérable avec un arc à flèches! Je suis persuadé qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter à cet égard car, jusqu'à présent, la jurisprudence n'a jamais dérapé.

J'en viens aux considérations émises par M. Coene quant à nos réactions par rapport aux avis du Conseil d'État. J'ai le plus grand respect pour cette institution. Juriste de formation, j'attache une grande importance à l'élaboration et au respect du droit. Je dirai, dans le droit fil de ce que je viens d'indiquer à M. Hatry, que nous sommes en présence d'un droit moderne en construction. Tous les pays européens sont confrontés au même problème. Ils doivent sortir de leur tradition juridique pour élaborer un droit nouveau tout en maintenant en la matière la balance entre droits de la défense et droit actif. Le Conseil d'État joue parfaitement son rôle en formulant ces remarques. Nous devons en tenir compte, partiellement, mais aussi créer quelque chose de novateur. En d'autres termes, le Conseil d'État doit être conservateur et tirer certaines sonnettes d'alarme. Quant au gouvernement, il lui appartient aussi d'intégrer les objectifs qu'il s'est donnés.

Je suis vraiment persuadé qu'il s'impose de prévoir des peines importantes, car la criminalité qui nous occupe porte à la fois atteinte aux personnes, aux biens et aux principes fondamentaux. Les informations recueillies par la commission d'enquête de la Chambre relative aux « tueurs du Brabant » montrent qu'il s'agit d'une criminalité touchant aux fondements de notre société par le biais de moyens en apparence « classiques », « normaux ». Nous devons absolument réagir de manière proportionnelle à ces atteintes en prévoyant des peines sévères, éventuellement corrigées par la jurisprudence qui peut apprécier les cas particuliers et utiliser pleinement la faculté d'étaler les peines en fonction de possibles circonstances atténuantes. Nous avons en la matière des textes s'inscrivant dans une démarche européenne, s'ouvrant à d'autres pays, pour assurer à la fois la sécurité des transactions et la lutte efficace contre le blanchiment.

Avec ce texte, dont ce ne sera certainement pas la dernière mouture, nous nous inscrivons dans une démarche extrêmement constructive quant à la protection des intérêts essentiels de chacun, c'est-à-dire la démocratie.

Je me réjouis que nous soyons à la pointe de ce qui se fait en cette matière, en Europe. Il ne faudrait pas que nos partenaires européens, et même à l'échelon mondial, considèrent que notre pays manque de détermination dans cette lutte.

Comme je l'ai indiqué lors de la dernière session du GAFI ­ je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point ­, notre détermination doit être entière et sans la moindre réserve. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). Monsieur le président, je tiens à féliciter le ministre pour ses propos qui constituent son maiden speech et je lui souhaite beaucoup de succès dans notre assemblée.

Je le remercie de la réponse qu'il a bien voulu apporter à mon exposé mais je voudrais cependant mentionner un point qui le concerne plus particulièrement en sa qualité de ministre des Finances.

Lorsque j'ai eu l'honneur d'être nommé par le Roi à cette même fonction, j'ai pris la peine d'avoir un contact personnel et individuel avec chacun des directeurs généraux du ministère. Tous m'ont demandé une extension des cadres.

Soyez donc prudent, monsieur le ministre, dans les réponses que vous allez leur apporter. Inutile de vous dire que nous devons nous élever contre cette solution. En fait, notre fonction publique est déjà particulièrement lourde et nous devons plutôt rechercher la qualité que la quantité. Sur ce point, il me semble que nous partageons le même point de vue.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, in naam van de Volksuniefractie feliciteer ik de minister van Financiën met zijn aanstelling en heet ik hem hartelijk welkom in de Senaat. Ik verzeker hem dat hij zal kunnen rekenen op onze constructieve samenwerking. Zijn reputatie is gekend. Wij zijn ervan overtuigd dat hij een waardige opvolger zal zijn van de vorige minister van Financiën.

Wij zullen onze constructieve samenwerking bewijzen door de ontwerpen goed te keuren, zoals ook de Volksuniefractie in de Kamer heeft gedaan.

Het spijt ons wel te moeten vaststellen dat er opnieuw in onvoldoende mate rekening werd gehouden met de opmerkingen van de taaldienst. Ondanks alle inspanningen van de voorzitter van de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden slaagt men er niet in de adviezen van de taaldienst in de ontwerpen te integreren.

Ik wens de minister nogmaals hartelijk proficiat. De VU-fractie zal de ontwerpen goedkeuren.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Coene.

De heer Coene (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, ik dank de minister voor zijn uitvoerige uiteenzetting, die aantoont dat hij over een degelijke kennis van de sector beschikt.

Wij blijven twijfels hebben met betrekking tot de ontwerpen omdat wij de indruk hebben dat er een kanon wordt gebruikt om een vlieg dood te schieten. Op die manier slaagt men er uiteraard in de vlieg te doden, maar de schade zal enorm zijn. De minister zegt dat de jurisprudentie ervoor zal zorgen dat de nadelige gevolgen beperkt zullen blijven. Ik hoop dat hij gelijk zal krijgen. Als wetgever mogen wij hierop echter niet hopen. Wij moeten systemen uitwerken die het risico op misbruik uitsluiten.

Ik dank de minister nogmaals voor zijn uiteenzetting.

M. le président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le président, je ne peux que m'associer aux félicitations et aux voeux de mes collègues à l'occasion du maiden speech du ministre des Finances que je connais, pour ma part, déjà très bien. La conscience professionnelle que je lui sais et dont il a déjà pleinement fait preuve comme député m'inspire une grande confiance.

M. le président. ­ La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

Aucun amendement n'ayant été déposé au projet de loi soumis à la procédure d'évocation, nous voterons ultérieurement sur l'ensemble de ce projet.

Aangezien geen enkel amendement bij dit geëvoceerd ontwerp werd ingediend, stemmen we later over het geheel van het ontwerp.

Nous passons dès lors à la discussion des articles du projet de loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

We gaan nu over tot de bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

Artikel één luidt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Article premier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 2. In artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek worden de woorden « bij het ministerie van Justitie » vervangen door de woorden « bij het ministerie van Justitie en bij de Cel voor financiële informatieverwerking ».

Art. 2. Dans l'article 327bis du Code judiciaire, les mots « au ministère de la Justice » sont remplacés par les mots « au ministère de la Justice et à la Cellule de traitement des informations financières ».

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 3. In de artikelen 12, § 3, 16 en 17, § 2, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, gewijzigd bij de wet van 7 april 1995, worden de woorden « procureur des Konings te Brussel » vervangen door de woorden « procureur des Konings ».

Art. 3. Dans les articles 12, § 3, 16 et 17, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifiés par la loi du 7 avril 1995, les mots « procureur du Roi de Bruxelles » sont remplacés par les mots « procureur du Roi ».

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 4. Artikel 16 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 7 april 1995, wordt aangevuld met het volgende lid :

« Een afschrift van deze informatie wordt door de Cel toegezonden aan een van de nationale magistraten bedoeld in artikel 144bis van het Gerechtelijk Wetboek. »

Art. 4. L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 7 avril 1995, est complété comme suit :

« Une copie de ces informations est transmise par la Cellule à l'un des magistrats nationaux visés à l'article 144bis du Code judiciaire. »

­ Aangenomen.

Adopté.

M. le président. ­ Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble du projet de loi.

We stemmen later over het geheel van het wetsontwerp.