1-195

1-195

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCES DU JEUDI 11 JUIN 1998

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 JUNI 1998

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP TOT UITVOERING EN AANVULLING VAN DE WET VAN 2 MEI 1995 BETREFFENDE DE VERPLICHTING OM EEN LIJST VAN MANDATEN, AMBTEN EN BEROEPEN, ALSMEDE EEN VERMOGENSAANGIFTE IN TE DIENEN

ONTWERP VAN BIJZONDERE WET TOT UITVOERING EN AANVULLING VAN DE BIJZONDERE WET VAN 2 MEI 1995 BETREFFENDE DE VERPLICHTING OM EEN LIJST VAN MANDATEN, AMBTEN EN BEROEPEN, ALSMEDE EEN VERMOGENSAANGIFTE IN TE DIENEN

Algemene bespreking

Artikelsgewijze bespreking

PROJET DE LOI EXÉCUTANT ET COMPLÉTANT LA LOI DU 2 MAI 1995 RELATIVE À L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE LISTE DE MANDATS, FONCTIONS ET PROFESSIONS ET UNE DÉCLARATION DE PATRIMOINE

PROJET DE LOI SPÉCIALE EXÉCUTANT ET COMPLÉTANT LA LOI SPÉCIALE DU 2 MAI 1995 RELATIVE À L'OBLIGATION DE DÉPOSER UNE LISTE DE MANDATS, FONCTIONS ET PROFESSIONS ET UNE DÉCLARATION DE PATRIMOINE

Discussion générale

Discussions des articles

De voorzitter. ­ Ik stel de Senaat voor deze wetsontwerpen samen te bespreken.

Je propose au Sénat de joindre la discussion de ces projets de loi. (Assentiment.)

Volgens het Reglement gelden de door de commissie aangenomen teksten als basis voor de bespreking. (Zie documenten nrs. 1-621/13 en 622/11 van de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat. Zitting 1997-1998.)

Conformément à notre Règlement, les textes adoptés par la commission serviront de base à notre discussion. (Voir documents nºs 1-621/13 en 622/11 de la commission des Affaires institutionnelles du Sénat. Session 1997-1998.)

De algemene bespreking is geopend.

La discussion générale est ouverte.

Het woord is aan corapporteur Moens.

De heer Moens (SP), corapporteur. ­ Mijnheer de voorzitter, mijn inleidende uiteenzetting handelt slechts over een gedeelte van het verslag en zal onmiddellijk aangevuld worden door mijn collega-rapporteur, de heer Hatry.

Ik wil in deze inleiding in het bijzonder stilstaan bij enkele eigenaardigheden van het verslag, die voor de aanvang van het debat zeker moeten worden vermeld. Het verslag geeft immers niet, zoals gewoonlijk, een louter chronologische weergave van de discussies in de commissie. Integendeel, met de uitstekende medewerking van de diensten van de Senaat zijn wij erin geslaagd een logisch opgebouwd geheel te maken. Het gaat hier om een wetgeving die door zeer veel mandatarissen en mensen die met openbare macht bekleed zijn, zal moeten worden toegepast. Aangezien de verklaringen die zij zullen moeten afleggen een publiek karakter hebben en hun imago heel sterk kunnen raken, zou dit een bijzonder delicate affaire worden, indien zij niet precies zouden weten aan welke regels zich te houden. Daarom hebben wij geprobeerd in het verslag een soort van handleiding op te nemen ten behoeve van al degenen die verplicht worden achteraf een vermogensaangifte en een verklaring over hun mandaten, ambten en beroepen in te dienen. Het verslag wordt daardoor een hulpmiddel voor degenen die aan deze wet zijn onderworpen.

Zoals de oorspronkelijke wetten van 2 mei 1995, gaat het ook hier om een gewone wet en om een bijzondere wet. De bijzondere wet regelt alles wat te maken heeft met de gewesten en de gemeenschappen, de gewone wet wat betrekking heeft op het federale en het lokale niveau, dat wil zeggen alles wat betrekking heeft op de ambtenaren die op deze niveaus zijn tewerkgesteld en de politici die op die niveaus een mandaat uitoefenen. Naar gelang van het niveau gaat het dus telkens om een ander type van wet.

Wij hebben in de commissie zeer langdurig en diepgaand gediscussieerd over amendementen en tekstwijzigingen, zowel bij de oorspronkelijke tekst zoals die door ons in overleg met het Rekenhof was ontworpen, als bij de wetten van 2 mei 1995, die op vele plaatsen grondig werden gewijzigd. Over al de discussies daaromtrent en over de amendementen die werden goedgekeurd wil ik het in dit verslag niet in detail hebben. Mij lijkt het veel belangrijker dat ik een algemeen overzicht geef. Wie meer wil weten over al deze discussies verwijs ik naar het geschreven verslag, dat door mijzelf en de heer Hatry, uitstekend bijgestaan door de diensten van de Senaat, werd opgemaakt.

De heer Hatry zal straks in detail ingaan op enerzijds alles wat betreft de vermogensaangifte, anderzijds alles wat betreft de aangifte van de mandaten, de leidende functies en de beroepen. Zelf zal ik de historiek van deze wetgeving schetsen en daarna de algemene beginselen, die zowel van toepassing zijn op de vermogensaangiften als de mandatenaangiften. Ik zal het ook hebben over de inwerkingtreding van de wet en over juridische problemen die tijdens de discussie zijn gerezen.

Zoals men weet, werden er op 2 mei 1995 een gewone en een bijzondere wet goedgekeurd die van toepassing zijn op een groot aantal opgesomde openbare mandatarissen. Het was de bedoeling die mandatarissen te verplichten jaarlijks, vóór einde maart, een lijst neer te leggen van al hun mandaten zowel openbare als in privaatrechtelijke verenigingen, zowel bezoldigde als onbezoldigde. Een gelijkaardige verplichting werd ingevoerd, mutatis mutandis, voor de aangifte van hun vermogens.

In dezelfde wetten staat ook geschreven dat de uitvoeringsmodaliteiten niet mogen worden geregeld per koninklijk besluit of door één of ander uitvoeringsbesluit, dat niet van wetgevende aard zou zijn, maar dat integendeel de wetgever moet optreden.

Op 4 februari 1996, dus bijna één jaar nadat de wetten waren goedgekeurd, heeft de Kamer in al haar wijsheid aan de Senaat voorgesteld een gemengde werkgroep op te richten. De Kamer geraakte immers niet goed uit de talrijke moeilijkheden. Het was ook de bedoeling de werkzaamheden niet te lang te laten aanslepen en de twee federale Kamers op dezelfde golflengte te houden. Die werkgroep is vier keer bijeengekomen. Hij heeft een modellijst opgesteld, een zeer belangrijk instrument want iedere mandataris die aan deze wet is onderworpen, zal een dergelijke lijst moeten invullen. Ook werden er in de werkgroep suggesties gedaan om de wetten van 2 mei 1995 alsnog te wijzigen. Die suggesties werden door de Kamer op 30 april 1997 haast ongewijzigd in een wet omgezet die evenwel nog door de Senaat kan worden gewijzigd.

In mei 1997 heeft de Kamer ons deze tekst overgezonden. Wij hebben hem verwezen naar de commissie voor de Institutionele Hervormingen die de tekst lang en grondig heeft bestudeerd. Er werd aan tal van instanties advies gevraagd. Een bijzonder delicate aangelegenheid was het huwelijksvermogenrecht. Daarvoor zijn wij te rade gegaan bij de professoren Verstraete en Van Oosterwijck.

Wij hebben een delegatie van het Rekenhof ontvangen en hebben samen de moeilijkheden die in de tekst waren vervat, besproken. Wij hebben adviezen gevraagd aan de Raad van State, onder meer wat betreft het gebruik van de talen. In de oorspronkelijke tekst was er immers sprake van een opsplitsing naar het Duits, het Nederlands en het Frans en wij wensten te weten of wij deze opsplitsing al dan niet konden aanvaarden. Wij hebben gevraagd of de bestuurders van de openbare bedrijven en van de publiekrechtelijke instellingen al dan niet onder de toepassing van de wet vallen en hoe de amendementen die in dat verband werden ingediend moesten worden behandeld. Ook de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer werd geraadpleegd onder meer over het delicate geval van de gemeenschap van goederen waarbij één partner onderworpen is aan de wet en zijn vermogen moet aangeven, maar waarbij dan natuurlijk ook het vermogen van de andere partner wordt blootgelegd.

De Commissie heeft zich gedurende elf vergaderingen met het ontwerp bezig gehouden en aan het einde van haar werkzaamheden een aantal beslissingen genomen die ik nu een voor een zal toelichten.

De ratio legis was ten eerste, dat wij de plaats in het sociale veld van alle openbare mandatarissen die aan de wet zijn onderworpen, zouden bepalen, dat wij een beeld zouden krijgen van hun activiteiten als parlementslid, burgemeester, schepen, enzovoort, evenals van hun activiteiten daarbuiten en een antwoord op de vraag of ze zich eventueel aan belangenverstrengeling schuldig maken.

Ten tweede werd er een vermogensaangifte ingesteld, in te vullen zowel bij het begin als op het einde van het mandaat, zodat kan worden nagegaan of er in de loop van het mandaat sprake kan zijn van niet-toegelaten verrijking.

Reeds in de Kamer werd het probleem opgelost of dit wetsontwerp zou vallen onder artikel 77 of artikel 78 van de Grondwet. Hierbij werd het advies van de Raad van State gevolgd. Het zou nogal vreemd zijn geweest dat het statuut van de senatoren door de Kamer van volksvertegenwoordigers zou worden geregeld terwijl het statuut aan de leden van de Gewestraden door de Senaat zou moeten worden geregeld.

Ook werden er vragen gesteld naar de juiste inhoud van de begrippen « mandaat », « bezoldiging », « leidend ambt » en « beroep ». Voor deze twee laatste was er geen probleem, maar het begrip « mandaat » gaf aanleiding tot enige verwarring. De commissie meende uiteindelijk dat het gewone lidmaatschap van een vereniging niet als een mandaat moet worden beschouwd. Alleen als iemand in een vereniging of een vennootschap, wat ook de aard ervan moge zijn, een deel van de macht uitoefent, als voorzitter, secretaris of lid van de raad van bestuur, is er volgens de commissie sprake van een mandaat.

Het begrip « bezoldiging » was gemakkelijk in te vullen. De commissie volgde de algemene regel dat datgene wat fiscaal als inkomen moet worden aangegeven als een bezoldiging moet worden beschouwd. De terugbetaling van werkelijk gemaakte onkosten in hoofde van een uitgeoefende functie wordt bijvoorbeeld niet als een bezoldiging beschouwd aangezien dit fiscaal niet belastbaar is. De fiscale wetgeving is dus onze gids.

Een bijkomend probleem dat in de Kamer opdook, was dat er in de oorspronkelijke tekst sprake was van « federale ministers ». Het woord « federaal » werd geschrapt omdat in de Grondwet geen sprake is van « federale ministers », wel van « de ministers ». Het was de eerste maal dat de Senaat een wijziging overwoog aan de tekst van de wet van 2 mei 1995. Onze commissie heeft toen beslist alle eventuele wijzigingen die om legistieke redenen werden aangebracht, in een artikel 12 op te nemen.

Vervolgens rees de vraag welke categorieën van personen een vermogensaangifte moeten indienen, namelijk of ook personen die een functie uitoefenen in economische overheidsbedrijven, in publiekrechtelijke vennootschappen en in handelsvennootschappen waarvan de Staat meerderheidsaandeelhouder is, aan de wet onderworpen zijn. In nummer 10 van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 wordt deze categorie opgesomd.

Over de kwestie werd in de commissie uitgebreid gedebatteerd. Er werd onder meer opgeworpen dat personen die tot deze categorie behoren, door een dergelijke maatregel worden afgeschrikt en zullen weigeren deze mandaten nog langer te vervullen. Sommige personen nemen op verzoek van de Staat een verantwoordelijke functie op in staatsbedrijven. Zelfs als zij deze functie succesvol vervullen, is het gevaar reëel dat sommigen van hen ontslag zullen nemen als bestuurder indien hen de verplichting met betrekking tot de vermogensaangifte en tot het publiek maken van andere al dan niet bezoldigde mandaten wordt opgelegd. Iedereen was zich bewust van dit gevaar. Er werden amendementen ingediend ten einde tegemoet te komen aan het door sommigen terecht geachte verzoek om deze bepaling te schrappen.

In de eerste plaats werd er een amendement ingediend door de heer Bock, die erop wees dat het vooral gaat om buitenlandse bestuurders van Belgische publiekrechtelijke instellingen. Aangezien die buitenlanders van eminent belang zijn voor de Belgische Staat en zij bovendien niet in alle omstandigheden onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving, het gaat immers om de doorzichtigheid van ons Belgisch politiek bestel, stelde de heer Bock voor de buitenlanders aan de toepassing van deze Belgische rechtsregel te onttrekken.

Mevrouw Milquet benaderde deze problematiek vanuit een andere invalshoek. Voor haar worden uitsluitend de bestuurders geviseerd die zijn aangewezen door een Belgisch openbaar orgaan, onder meer de Staat, een ministerie of een vereniging van gemeenten. De vertegenwoordigers in de raden van bestuur die niet door een openbaar orgaan zijn aangewezen, maar als vertegenwoordiger van de privé-sector in een overheidsbedrijf zijn terechtgekomen, zijn volgens haar niet onderworpen aan deze wet.

Het derde en meest voortvarende amendement werd ingediend door de regering. Het strekte ertoe nummer 10 van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 te schrappen. Hiervoor werden goede argumenten aangevoerd, met name de efficiëntie van het bestuur en de kwaliteit van de bestuurders. Voorts werd erop gewezen dat een dergelijke bepaling een discriminerend effect zou hebben. Bestuurders van openbare bedrijven worden hierdoor immers benadeeld. Een functie in een privé-bedrijf is dan veel aantrekkelijker.

De drie voorstellen werden aan de Raad van State voorgelegd. Het voorstel van de heer Bock werd verworpen omdat het een ontoelaatbare discriminatie als gevolg zou hebben. Het voorstel van mevrouw Milquet werd eerder positief beoordeeld. Uiteindelijk zagen de indieners echter in dat zij het probleem niet ten gronde konden oplossen. In de eerste plaats worden bestuurders niet aangewezen door de Staat. Hoewel zij worden beschouwd als vertegenwoordiger van een openbaar orgaan, worden zij uiteindelijk toch verkozen door de algemene vergadering. Er kon niet op een ondubbelzinnige manier worden gedefinieerd wie door een openbare macht is aangewezen, en wie niet. Om die reden heeft mevrouw Milquet haar amendement ingetrokken.

De discussie van de Raad van State over het amendement van de regering is op een andere manier beëindigd. Volgens de Raad van State zou de schrapping van artikel 1, nummer 10, van de wet van 2 mei 1995 hoe dan ook een discriminatie invoeren. De eerste minister heeft in de commissie echter beklemtoond dat opportuniteitsbeslissingen, of beslissingen over wie wel of niet aan de wet onderworpen moet zijn, niets te maken hebben met discriminatie. Volgens hem is dat een politieke beslissing en ik denk dat hij gelijk heeft.

Provincieraadsleden, gemeenteraadsleden en tal van andere mandatarissen die de openbare macht vertegenwoordigen, vallen ook niet onder de bepalingen van de wet. Dat zou dan eveneens discriminatie kunnen zijn. De commissie kan zich moeilijk aansluiten bij de gedachtengang van de Raad van State. Ze aanvaardt de verantwoording van de regering en het amendement om het nummer 10 van artikel 1 van de wet van 2 mei te schrappen.

Een ander probleem is het taalgebruik. Ook hierover hebben we het advies van de Raad van State gevraagd. In de ontworpen tekst en ook door het Rekenhof werd voorgesteld, zowel in de bijzondere wet als in de gewone wet in te schrijven dat de vermogensaangifte in het Nederlands, het Frans of het Duits wordt opgesteld. De Raad van State zegt in zijn advies dat de federale wetgever niet bevoegd is om het taalgebruik te regelen van alle categorieën van personen die onder de toepassing van deze wet vallen. Voor een aantal onder hen ligt die bevoegdheid bij de Gemeenschappen.

We hebben derhalve de vermelding over het de taalgebruik geschrapt. Dit maakt het voor het Rekenhof niet simpeler. Het Rekenhof zal heel voorzichtig tewerk moeten gaan. Als een persoon het verkeerde formulier toegestuurd krijgt, zou die dat eventueel kunnen inroepen om geen aangifte te moeten doen. Hij zou kunnen opwerpen dat hij verkeerd is benaderd of dat hij het formulier niet kan lezen. Wij hebben het Rekenhof de raad gegeven om de formulieren aan iedereen in de drie talen toe te sturen.

Een ander punt betreft de modelformulieren. De Kamer heeft de modelformulieren voor de aangifte en de lijst van mandaten als bijlage bij de uitvoeringswetten goedgekeurd om er één geheel mee te vormen. Deze formulieren zullen echter voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. Om ze te kunnen aanpassen zonder daarvoor ook de wet te moeten veranderen, stelt onze commissie voor de modelformulieren en de lijsten uit het corpus van de wet te lichten.

Onze raadgevers, de professoren Verstraete en Van Oosterwijck, hebben in de formulieren, een rits van fouten aangeduid die wij zeker moeten aanpassen.

Het Rekenhof heeft ons een andere reeks van problemen aangeduid. Het Rekenhof moet de controle van de juistheid en de volledigheid van de aangiften doen, maar wie moet het Rekenhof mededelen welke personen onderworpen zijn aan de wet ? In de loop van de maanden januari en februari moet het Rekenhof daarvan op de hoogte zijn. De mensen die die inlichtingen moeten doorgeven staan opgesomd in de wet. Het zijn de griffiers van de parlementen, de secretarissen van de gemeenten, de griffiers van de provincies, de secretaris van de Ministerraad enzovoort. Voor de mandaten is er geen probleem. Men kan doorgeven wie in het jaar dat het jaar van de aangifte voorafgaat een mandaat heeft uitgeoefend. Voor de vermogens is het moeilijker. Voor iedereen die verplicht is een vermogensaangifte te doen moeten we precies weten wanneer deze zijn ambt heeft aanvaard en beëindigd. Het is dus van essentieel belang dat de aangeduide personen niet alleen zeggen wie de mandatarissen zijn, maar ook wanneer die mandatarissen hun mandaat hebben aangevat en eventueel beëindigd.

Wat gebeurt er met de vermogensaangifte bij overlijden van een aangifteplichtige ? Aanvankelijk was het de bedoeling de aangifte te restitueren aan de erfgenamen. Deze bepaling is in de Kamer terecht geschrapt en er is beslist dat het Rekenhof de aangifte van een overledene binnen een maand na het overlijden moet vernietigen. Hoe weet het Rekenhof evenwel of iemand overleden is ? De commissie besliste dat het overlijden moet worden gemeld door dezelfde persoon die ook moest aangeven dat de betrokkene aangifteplichtig was. Dat kunnen dus bijvoorbeeld de secretaris van de Ministerraad of de griffiers van de parlementen zijn. Ze zullen die mededeling niet steeds binnen de maand kunnen doen. Daarom heeft de commissie de sanctie op het nalaten van het tijdig inlichten van het Rekenhof in dit geval weggelaten.

Een ander probleem was dat sommige personen volgens het ontwerp wel aangifteplichtig zijn, maar dat er in het ontwerp vergeten was aan te wijzen wie ervoor moet zorgen dat dit wordt bekendgemaakt aan het Rekenhof. We hebben beslist dat de bekendmaking van de mandaten van de gouverneur en de vice-gouverneur van Brussel-Hoofdstad door de secretaris van de Ministerraad moet gebeuren. Voor de Europese parlementsleden zal dat gebeuren door de griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers, die ook hun wedden betaalt.

We hadden een probleem met de leden van de algemene raad van de Nationale Bank. De wet op de hervorming van de Nationale Bank heeft de algemene raad afgeschaft. De twee organen waaruit de algemene raad is samengesteld, het College van Censoren en de Regentenraad blijven wel bestaan. Daarom besliste de commissie in het ontwerp niet te verwijzen naar de algemene raad, maar naar die twee organen. De gouverneur van de Nationale Bank zal aan het Rekenhof moeten meedelen wie precies van die organen deel uitmaakt.

Een moeilijk controleerbare, want zeer talrijke categorie zijn de bestuurders van de intercommunale verenigingen. Hoe kan het Rekenhof weten of de voorzitters van de raden van bestuur allen hebben geantwoord. Sommigen zullen antwoorden, maar er kunnen hiaten zijn. Nog vóór de voorzitters in februari hun mandatarissen aan het Rekenhof moeten meedelen, zal de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken in januari een lijst opmaken van alle intercommunale verenigingen die in het voorgaande jaar gedurende het hele jaar of een gedeelte ervan hebben bestaan. Elke bestuurder van een intercommunale vereniging, hoe miniem ook, valt immers onder de wet.

Het Rekenhof had het ook bijzonder moeilijk met de dwingende termijnen uit het ontwerp. De aangifteplichtige moet vóór eind maart aangifte doen. Het is dus voor het Rekenhof onmogelijk de voorlopige lijst van al degenen die in hun plicht tekortgeschoten zijn, reeds vóór 1 april bekend te maken. We kennen allen de Belgische gewoonte om te wachten tot de laatste dag. Eind maart zullen er nog pakken aangiften binnenkomen. We hebben daarom het ontwerp geamendeerd en de termijn verlengd tot eind april, zoals gevraagd door het Rekenhof. Alle andere termijnen worden tengevolge hiervan ook met één maand opgeschoven. Iedereen die wordt terechtgewezen, heeft nu tot 15 mei het recht om het Rekenhof uitleg te verschaffen. Het Rekenhof kan dit tot eind mei bekijken en beslissen om al dan niet aan te klagen. Indien de aanklacht blijft bestaan en de aangifteplichtige niet akkoord gaat, kan hij zich wenden tot een opvolgingscommissie die in elk parlement wordt opgericht voor de mandatarissen de met dat parlement te maken hebben.

Bij deze opvolgingscommissie kan tot 15 juni beroep worden ingediend en de commissie heeft tot eind juni de tijd om een beslissing te nemen. Dit is een definitieve beslissing die aan het Rekenhof wordt meegedeeld en waartegen geen beroep meer mogelijk is. Zo beschikt het Rekenhof op 15 juli over de totaliteit van de aangiften, kan het een definitieve lijst opstellen en deze doorsturen naar het Belgisch Staatsblad , zodat hij ten laatste op 15 augustus kan verschijnen.

Wat moet het Rekenhof doen indien er klachten zijn ? We vonden dat het Rekenhof naar het parket moest stappen, als het vaststelt dat sommige mensen verkeerde of helemaal geen inlichtingen geven. Het Rekenhof zelf was echter van oordeel dat van dit vergrijp geen extra mededeling moet worden gedaan. Aangezien er een publicatie in het Belgisch Staatsblad is, behoren de lijsten tot het publiek domein en kunnen dus door iedereen, ook door de procureur of degenen die strafrechterlijk moeten vervolgen gekend zijn. De commissie kon met deze redenering instemmen.

Wat gebeurt er als een derde klacht wil indienen ? Tot nu toe kon dit enkel via het parket. Het is inderdaad mogelijk dat iemand ook zonder naar de lijsten te kijken, vermoedt dat het Rekenhof bijvoorbeeld iets over het hoofd heeft gezien en vooralsnog klacht wil indienen. We waren van oordeel dat ook voor derden een kortere en gemakkelijkere procedure moet bestaan en we hebben dezelfde procedure genomen als voor een verbetering van een aangifte. Iedereen die aan de wet onderworpen is en zich vergist, kan een verbetering vragen. Dezelfde procedure kan door een derde worden gevolgd om het Rekenhof te signaleren dat er iets mis is. Het Rekenhof brengt dit natuurlijk over aan de betrokkene, die zich kan verdedigen binnen de termijnen die ik daarstraks heb aangegeven.

Ik kom nu tot de inwerkingtreding van de wet. Aanvankelijk moest de wet in het eerste kwartaal van 1998 van kracht worden. Er waren vele en soms goede redenen om niet zo hard van stapel te lopen en iets meer tijd te nemen. Het meest gehoorde argument was dat op die manier voor de parlementsleden en de ministers in de loop van hun mandaat de wet werd gewijzigd. Toen zij zich op de lijst verkiesbaar stelden, wisten ze immers niet dat dit soort wetgeving op hen van toepassing zou worden. Het is beter dat mensen voor ze zich verkiesbaar stellen weten aan welke wet ze zich zullen moeten onderwerpen. Het is een soort van fairplay tegenover de verkozenen.

Er werd dan ook als principe genomen dat de verkozenen pas in het jaar na de eerstvolgende verkiezingen voor hun niveau aan de wet onderworpen zijn. Voor parlementsleden, die allemaal half 1999 opnieuw verkozen moeten worden, zal dat dus in het eerste kwartaal van het jaar 2000 zijn. Voor de gemeentelijke mandatarissen en alle anderen zal dit in het eerste kwartaal van 2001 zijn, dit wil zeggen na de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

De commissie vond dat deze laatste groep, de niet-politiek verkozenen minder geviseerd is dan de echte politieke mandatarissen. Het gaat immers om politieke openheid, om een nieuwe politieke cultuur en niet om het nieuwsgierig nagaan wat iedereen waard is aan mandaten en bezoldiging. Het belang van de wet is dat de mogelijkheid wordt geschapen om bij de politici na te gaan waar eventueel een belangverstrengeling dreigt.

Tot slot wil ik nog een belangrijke opmerking maken. Zelfs indien het mandaat in de loop van 1999 wordt opgenomen en de wet pas van toepassing wordt in het eerste kwartaal van het jaar 2000, moet de vermogensaangifte van het eerste kwartaal van 2000 de toestand weergeven van het vermogen op de dag van de ambtsaanvaarding, dus van zes of zeven maanden eerder. Deze bepaling is essentieel, zo niet zou er een periode zijn waarin allerhande vermogenswijzigingen kunnen plaatsvinden zonder dat daarvan enige rekenschap moet worden gegeven.

In naam van mijn fractie wil ik met het goedvinden van de voorzitter nog enkele bemerkingen kwijt.

De SP-fractie zal de wet goedkeuren omdat ze een signaal van openheid vormt vanwege de politici en de gemandateerden ten aanzien van de publieke opinie.

Vooral de toepassing ratione personae hadden we liever iets anders gezien. Wij hebben wel enig begrip voor de argumenten die werden ingeroepen om de beheerders van overheidsbedrijven niet in de wet op te nemen. Toch hadden we het liever anders gezien, want personen met dergelijke bevoegdheden staan natuurlijk bloot aan grote externe druk en kunnen misbruik maken van hun functie. Indien hun opname in de wet in het hogere belang van de Staat wordt verdaagd, dan kunnen wij ons daar uiteraard bij neerleggen.

Ook hogere legerofficieren en magistraten moeten ons inziens onder het toepassingsgebied van de wet vallen. Wij hebben toch kennis kunnen nemen van bepaalde processen waarbij ook hoge magistraten betrokken waren bij prebenden. Al deze gezagsdragers ontsnappen nu aan de voornoemde verplichtingen. Wellicht zal de wet naar aanleiding van nieuwe accidenten nog eens moeten worden aangepast.

De eerste teksten dateren van 1995. Wij hebben er drie jaar over gedaan om het werk af te ronden. Het mag dan grondig werk zijn geweest, het had toch iets sneller mogen gebeuren. Nu de inwerkingtreding van de wet nog eens twee à drie jaar op zich zal laten wachten, moet de publieke opinie toch wel lang geduld oefenen vooraleer dit signaal van de nieuwe politieke cultuur ook effectief kan worden ontvangen.

M. le président. ­ La parole est à M. Hatry, corapporteur.

M. Hatry (PRL-FDF), corapporteur. ­ Monsieur le président, notre collègue, M. Moens, vient d'exposer l'historique des travaux et les principes généraux qui fondent les projets mis à l'examen.

J'aborderai en sept points les questions spécifiques relatives aux déclarations de mandats. J'examinerai le traitement des mandats en deux parties, les déclarations de patrimoine en cinq questions et le traitement de ces déclarations en deux points; j'évoquerai, enfin, les conditions et les dates de mise en oeuvre de l'ensemble des deux projets de loi.

Le principe de la déclaration de mandats dispose que les personnes assujetties aux deux lois déposent, chaque année avant le 1er avril, une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année précédente tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Premièrement, qui doit déposer une déclaration de mandat et quand ce dépôt doit-il être effectué ? L'article 2 qui établit la périodicité de la déclaration ne précise pas quand une personne doit avoir exercé une fonction ou un mandat pour être soumise à cet article.

La commission a estimé qu'il était indiqué de limiter dans le temps la notion de « personne visée à l'article premier » à laquelle fait référence l'article 2. Aussi, a-t-elle adopté un amendement conjoint « Moens-Hatry » établissant que toute personne qui exerce, à un moment quelconque au cours d'une année déterminée, une des fonctions ou un des mandats visés à l'article premier, doit déposer une déclaration de mandats auprès de la Cour des comptes avant le 1er avril de l'année suivante.

Deuxièmement, quel mandat défini temporellement la déclaration doit-elle mentionner ? La liste des mandats comprend l'ensemble des mandats, fonctions et professions, exercés à un moment quelconque de l'année précédente, étant entendu que les modifications postérieures au 31 décembre ne sont pas prises en compte.

Troisièmement, qu'est-ce qu'un mandat ? La loi du 2 mai 1995 ne donne aucune définition de la notion de mandat. Notre commission n'a pas estimé opportun d'introduire une telle définition pour éviter tout risque de nuire à la sécurité juridique.

La commission a cependant tracé un certain nombre de pistes à suivre. Ainsi, est-elle d'avis que l'on doit déclarer tous les mandats publics et les mandats dans des associations de droit privé. Les mandats d'administrateurs de société ou d'association doivent donc être déclarés. Par contre, les simples conventions de mandats établies sur la base de dispositions du Code civil ne doivent pas faire l'objet de déclaration. Il en va de même de la simple qualité de membre d'une association. Les titres et les fonctions honorifiques qui ne procurent aucun pouvoir à leur titulaire, les mandats pour lesquels l'intéressé paie une cotisation mais qui ne sont assortis d'aucun droit et la participation, par exemple, à un jury décernant un prix académique sont des fonctions qui ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration.

Quatrièmement, tous les mandats doivent-ils être déclarés ? L'article 2 des lois du 2 mai 1995 est rédigé en termes généraux, de sorte que la déclaration doit mentionner tous les mandats que l'assujetti a exercés au cours de l'année précédente. Cette conception très extensive de l'obligation de déclaration n'échappe pas à la critique, loin de là.

En commission, de très nombreuses remarques ont été formulées à ce sujet. Certains ont estimé que l'obligation, si largement définie, était contraire à la finalité même des déclarations de mandats. En imposant la déclaration de tous les mandats, le législateur irait au-delà de son objectif initial qui est de rendre compte du champ d'influence des mandataires publics au sein de la société. D'autres, au contraire, considèrent que l'ampleur de l'obligation serait source d'erreurs et d'omissions. Elle augmenterait le risque de voir des personnes assujetties déposer une liste incomplète.

Selon eux, il n'est pas rare que quelqu'un ignore qu'il possède tel ou tel mandat. Beaucoup d'associations ont des statuts conférant de plein droit un mandat à un bourgmestre. Certains pensent encore que la déclaration d'un mandat non rémunéré que l'on exerce à titre privé, en dehors du secteur public, est sans intérêt et constitue d'ailleurs une atteinte à la protection de la vie privée. La commission de la protection de la vie privée, que nous avions consultée, a souligné elle aussi qu'une interprétation extensive des notions de mandat, de fonction dirigeante et de profession, pouvait porter atteinte à la vie privée des déclarants.

Certains ont relevé que nombre d'associations, particulièrement des secteurs philantropique et culturel, attribuent d'office un mandat à certains responsables publics. Ces derniers leur versent annuellement une contribution parfois importante, en tant que membres d'honneur, par exemple. La plupart des mandats de ce type ne sont assortis d'aucun droit. Ils constituent essentiellement un moyen pour ces associations de récolter des fonds. Si l'assujetti craint que la liste de ses mandats ne soit trop longue, il risque de renoncer à ces titres de mandat honorifique. Les associations en question risqueraient de voir se tarir une source importante de revenus.

D'aucuns ont fait remarquer qu'une obligation qui s'étendrait à tous les mandats hypothéquerait la mission de contrôle de la Cour des comptes.

Deux solutions ont été avancées pour faire face à ces critiques.

La première consisterait à révéler seulement les mandats rémunérés. De la sorte, on pallierait l'ensemble des inconvénients dénoncés. On établirait un cadre plus proche des objectifs du législateur de 1995. On diminuerait le risque d'omission. On ne porterait pas atteinte au droit à la vie privée. On ne porterait pas préjudice aux associations philantropiques et culturelles et on simplifierait la mission de la Cour des comptes.

La deuxième solution envisagée réside dans l'établissement de deux déclarations distinctes. Une première liste énumérerait les mandats ayant une signification politique et économique; ce sont eux qui confèrent un pouvoir réel à l'assujetti. Une deuxième mentionnerait les autres mandats.

En dépit des nombreuses objections formulées ci-dessus, une majorité de la commission a confirmé l'obligation de déclarer l'ensemble des mandats, fondant sa décision sur les choix opérés par le législateur de 1995 et sur les objectifs de celui-ci. Cependant, le débat sur l'opportunité d'imposer ou non la déclaration de tous les mandats a amené la commission à amender le formulaire de déclaration. Dans les deux rubriques « dans le secteur public » et « pour le compte de toute personne physique et morale, de tout organisme ou association de fait », une subdivision a donc été introduite entre, d'une part, les mandats rémunérés et, d'autre part, les mandats non rémunérés. Les mandats s'inséreraient ainsi dans quatre rubriques : secteur public, d'une part, autre secteur, d'autre part, chacun étant divisé en deux groupes : les mandats rémunérés et ceux qui ne le sont pas.

J'en viens à une cinquième question : quand une fonction est-elle rémunérée ?

La déclaration doit préciser pour chaque mandat, fonction et profession s'il est rémunéré ou non. Mais la loi ne précise pas ce qu'est une rémunération.

Une majorité de la commission a estimé qu'il ne s'indiquait pas de donner un sens particulier à des notions définies de longue date dans d'autres branches du droit. Cela ne ferait que favoriser l'insécurité juridique. La commission a donc décidé de se référer aux normes en vigueur en droit fiscal. Si des revenus sont imposables, ils constituent une rémunération. Si, à l'inverse, ils ne sont pas imposables pour une raison quelconque, ils ne constituent pas une rémunération.

Sixième question : faut-il mentionner le montant de la rémunération ? La commission s'est penchée sur cette question qui fut déjà largement débattue auparavant, notamment au sein du groupe mixte Chambre-Sénat. On a proposé de mentionner soit la rémunération de tous les mandats, soit uniquement la rémunération des mandats publics. La commission a décidé de ne pas retenir ces suggestions et ce, pour deux raisons essentielles.

D'une part, les véritables finalités de la loi de mai 1995. En effet, cette loi est née d'un souci de rendre la démocratie plus transparente. L'objectif de la déclaration de mandats n'est cependant pas de permettre au grand public de connaître la structure du revenu individuel des personnes assujetties. Certes, le législateur a voulu exercer un contrôle sur les finances des intéressés, mais il a choisi de le faire par la déclaration de patrimoine et non par la déclaration de mandats.

D'autre part, la commission n'a pas retenu les suggestions susmentionnées considérant que la publication du montant de la rémunération des seuls mandats publics n'enlèverait sans doute pas à l'opinion publique l'idée que beaucoup de représentants de l'autorité s'enrichissent personnellement sur le compte de la collectivité. On pourra toujours en effet alléguer que les mandats privés sont très largement rémunérés. Poursuivant le même raisonnement, la commission a estimé qu'il n'était pas opportun de joindre en annexe à la publication au Moniteur belge une liste des mandats publics avec le montant de la rémunération.

J'en arrive à la septième et dernière question de ce chapitre : la déclaration doit-elle mentionner les dates d'entrée en fonction et de cessation de la fonction ?

Lors de l'étude qu'elle a consacrée aux deux projets, la Chambre a estimé que le déclarant ne devait pas mentionner la date de cessation du mandat. Il ne devait mentionner la date d'entrée en fonction que si elle se situait dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration. Sur le deuxième point, la commission des Affaires institutionnelles du Sénat a rejoint le point de vue de la Chambre. En revanche, sur le premier point, elle vous propose d'amender le texte étant d'avis qu'il y a lieu de mentionner également la date de fin de mandat si elle se situe dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration.

Cette mention a une double utilité. Elle permet tout d'abord d'éviter toute confusion et apparence trompeuse que pourrait receler une déclaration qui ne reprendrait pas cette information. Elle permet aussi de simplifier l'examen, par le lecteur éventuel du Moniteur belge , de ces différentes déclarations. En effet, sans mention de la date de cessation de fonction, le lecteur devrait comparer des déclarations annuelles successives pour voir quels mandats ont pris fin. Par l'amendement suggéré, on lui évite de fastidieuses recherches et de complexes comparaisons.

Le deuxième groupe de questions se rapporte au dépôt et au traitement des déclarations de mandats. Il s'agit, en premier lieu, du contrôle des listes de mandats, fonctions dirigeantes et professions, par la Cour des comptes. L'article 6, paragraphe 1er , alinéa 2, du projet transmis au Sénat disposait que « si au vu des informations qui lui sont communiquées, conformément à l'article 7 de la présente loi, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé »; ces dispositions permettaient simplement à la Cour des comptes de confronter les listes de mandats, fonctions et professions, aux listes de base transmises ­ comme l'a rappelé M. Moens ­ par les responsables administratifs des différents corps dont les membres doivent procéder à cette déclaration de mandats.

La commission s'est demandé s'il ne fallait pas modifier l'étendue de ce contrôle. Certains ont proposé de le restreindre et d'autres de l'étendre. J'évoquerai tout d'abord les propositions de restriction.

Un contrôle généralisé des listes étant irréalisable, certains estiment que le contrôle restera toujours incomplet. Partant de ce constat, ils ont émis l'avis que ce serait essentiellement le public qui effectuerait le contrôle des listes de mandats et se sont demandé à quoi sert un contrôle par la Cour des comptes.

J'en viens aux propositions d'extension. D'autres ont plaidé pour un contrôle élargi de la Cour, estimant qu'un simple contrôle de conformité aux informations communiquées en vertu de l'article 6 n'avait pas de sens. Ils ont estimé que les déclarants ne manqueraient pas de mentionner les mandats et fonctions repris sur les listes de l'article 7, et qu'un contrôle élargi serait profitable au déclarant lui-même. En effet, ils ont pensé que celui-ci pourrait oublier involontairement un ou plusieurs mandats. Si la Cour des comptes ne vérifie pas la liste de mandats, c'est une liste incomplète qui serait alors publiée et le déclarant encourrait alors le risque d'être publiquement montré du doigt.

C'est pourquoi deux propositions d'extension des missions de la Cour des comptes ont été faites. La première prônait le contrôle de conformité non seulement aux informations visées à l'article 7, mais aussi aux informations provenant de certaines banques de données qui sont largement disponibles. La seconde proposait d'aller plus loin encore, à savoir l'instauration d'un contrôle illimité de la Cour des comptes.

Beaucoup de membres ont déploré l'absence de moyens efficaces permettant à la Cour des comptes d'effectuer un contrôle étendu.

Par ailleurs, une majorité des commissaires a souhaité laisser à la Cour la marge de manoeuvre nécessaire pour qu'elle puisse soumettre les listes de mandats à un contrôle relativement étendu. C'est la raison pour laquelle la commission a adopté un amendement de notre collègue Hotyat permettant à la Cour des comptes de comparer la liste à toute information dont elle aurait connaissance et au contenu de toute banque de données.

La deuxième question relative au traitement des listes de mandats concerne le droit d'apporter des corrections.

Deux situations peuvent être envisagées. Soit il y a erreur de publication et non de déclaration. Le déclarant adresse alors un rectificatif à la Cour qui veille à sa publication. Soit la déclaration est elle-même erronée. Dans ce cas, le déclarant doit également envoyer un rectificatif à la Cour. Celle-ci en vérifie la validité. Si elle estime la rectification incorrecte, elle engage une procédure semblable à celle utilisée dans le contrôle général des déclarations. Par contre, si elle estime la correction opportune, elle en assure la publication.

J'aborde à présent le deuxième chapitre qui traite des déclarations de patrimoine. Dans ce contexte, cinq questions se posent.

Premièrement, quand les déclarations de patrimoine doivent-elles précisément être faites ?

La loi fixe le contenu de la déclaration de patrimoine ainsi que le moment où elle doit être déposée. La déclaration de patrimoine doit être déposée au moment de la première entrée en fonction ou de la première nomination et à l'expiration du mandat ou à l'expiration de chaque période quinquennale visée. La loi ne précise toutefois pas à quel moment la déclaration de patrimoine doit se rapporter.

Le déclarant doit-il décrire son patrimoine tel qu'il se compose respectivement au moment de l'entrée en fonction et à l'expiration du mandat ou au moment de la déclaration ou à un autre moment ? Pour répondre à ces questions, la commission a dégagé trois règles.

Primo, la déclaration de patrimoine à déposer au moment de l'entrée en fonction doit décrire le patrimoine dans la composition qui est la sienne au moment de l'entrée en fonction.

Secundo, la déclaration de patrimoine déposée lors de la cessation de fonction doit décrire le patrimoine dans la composition qui est la sienne au moment de la cessation de fonction.

Tertio, la déclaration qui doit être déposée cinq ans après leur nomination par les personnes nommées pour une période indéterminée ou excédant six ans doit décrire le patrimoine dans la composition qui est la sienne, à l'expiration de ladite période de cinq ans.

Deuxième question : quand les déclarations doivent-elles être déposées ?

La loi de 1995 prévoit que les déclarations de patrimoine doivent être déposées à la Cour des comptes dans le mois qui suit la première entrée en fonction ou la première nomination et, au plus tard, un mois après chaque démission ou un mois après l'expiration de chaque mandat ou fonction et dans le mois qui suit l'expiration de la période de cinq ans.

Il a été proposé de modifier la loi sur ce point pour permettre le dépôt des déclarations au 15 janvier suivant les faits donnant lieu à la déclaration. L'objectif de cet amendement était de faciliter la tâche des déclarants en leur permettant d'attendre, pour faire leur déclaration, la réception des relevés de titres que les banques produisent annuellement à leurs clients. C'était une façon d'harmoniser le calendrier des déclarations de patrimoine et le calendrier économique.

La commission a cependant rejeté cette proposition, l'estimant inconciliable avec le principe essentiel voulant que la déclaration soit une description du patrimoine tel qu'il se compose au moment même de l'entrée en fonction ou de la sortie de fonction.

Troisième question : comment concilier déclaration de patrimoine et respect de la vie privée ?

La commission s'est penchée sur la question de savoir si la déclaration par une personne mariée sous régime de communauté de son patrimoine, et donc de la part qui est la sienne dans la communauté, ne portait pas atteinte au droit à la vie privée de son conjoint.

La commission a estimé que le fait que la déclaration de patrimoine soit conservée sous pli fermé à la Cour des comptes et le fait que seul un juge d'instruction puisse la consulter, dans des conditions bien précises, constituaient des éléments suffisants pour garantir la protection de la vie privée du conjoint. La commission a cependant jugé opportun de consulter à ce sujet la commission de la protection de la vie privée pour obtenir toute assurance nécessaire.

La commission, dans son avis du 27 novembre 1997, a estimé que l'atteinte portée au respect de la vie privée du conjoint était légitime parce que servant un objectif d'intérêt général : dévoiler les abus éventuels qu'auraient commis certains mandataires ou administrateurs.

Quatrième question : faut-il contraindre le conjoint du déclarant à collaborer à l'établissement de la déclaration ?

Pour déclarer sa partie du patrimoine commun, le déclarant marié sous régime de communauté a besoin de la collaboration de son conjoint, par exemple, pour évaluer les dettes communes.

Que faire si le conjoint refuse cette collaboration indispensable au déclarant ? Il n'existe aucune norme juridique permettant au déclarant de contraindre son conjoint à lui apporter aide.

La commission a estimé qu'il n'était pas opportun de modifier la législation sur ce point. En effet, si la loi institue des obligations pour un certain nombre de mandataires publics éminents, le but n'est pas d'imposer des devoirs à des tiers. De plus, en étendant effectivement l'obligation de déclaration au conjoint, on porterait atteinte aux déclarations de celui-ci.

Cinquième question : comment garantir efficacement la confidentialité des déclarations de patrimoine ?

La commission a estimé nécessaire que les conservateurs de déclarations de patrimoine à la Cour des comptes soient soumis à l'article 458 du Code pénal, qui concerne le secret professionnel.

Vu l'incertitude qui planait sur l'application automatique de cet article au personnel de la Cour des comptes, la commission a estimé judicieux de prévoir expressis verbis dans la loi sa soumission à cet article du Code pénal.

En ce qui concerne le traitement des déclarations de patrimoine, deux questions particulières ont encore été abordées.

En premier lieu, la déclaration doit-elle être déposée sous pli scellé ou un simple pli fermé peut-il suffire ? La loi de 1995 prévoyait le pli scellé. Les professeurs Verstraete et Van Oosterwijck ont attiré l'attention de la commission sur le fait que l'apposition d'un sceau était une opération relativement archaïque et compliquée. En effet, les sceaux sont des bandes de lin ou de papier que le magistrat compétent appose au moyen de cire à cacheter et sur lesquelles il imprime un cachet officiel ou sceau. C'est pourquoi, dans un esprit pratique, les deux professeurs ont proposé de remplacer l'exigence d'un sceau par la simple fermeture du pli. La commission a adhéré à cette idée et M. Moens et moi-même l'avons concrétisée par un amendement.

En deuxième lieu, une procédure de contrôle spécifique de la régularité des déclarations de patrimoine ne doit-elle pas être instaurée ?

La commission a constaté que la procédure de contrôle des déclarations était essentiellement adaptée aux déclarations de mandat qui doivent être annuellement répétées.

Les déclarations de patrimoine, par contre, sont susceptibles d'être déposées n'importe quand. Les délais prévus pour le contrôle des déclarations de mandats sont-ils alors adéquats pour le contrôle des déclarations de patrimoine ?

Prenons un exemple concret : X est élu sénateur le 15 mai 1998. Il doit introduire une déclaration de patrimoine avant le 1er juillet 1998. Supposons qu'il ne le fasse pas. En février 1999, le greffier du Sénat communique à la Cour des comptes la liste des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995. Le 1er avril 1999, la Cour dresse la liste provisoire des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995, dont elle n'a pas encore reçu les déclarations de patrimoine. Ce n'est qu'à ce moment-là que la Cour des comptes constate que X n'a pas encore déposé de déclaration de patrimoine et que la procédure définie à l'article 6 doit être engagée. X a alors jusqu'au 15 juin 1999 pour introduire sa déclaration. À cette date, la Cour des comptes arrête la liste définitive des personnes qui n'ont pas déposé de déclaration de patrimoine. Quelle valeur peut encore avoir une déclaration de patrimoine qui est déposée plus d'un an après l'entrée en fonction ?

Dans l'exemple cité, le Parlement pourrait déjà avoir été dissous, si bien que X pourrait même déposer au même moment sa déclaration de patrimoine d'entrée en fonction et celle de cessation de fonction.

Après réflexion, la commission a cependant jugé qu'il valait mieux ne pas dédoubler les procédures et cela pour plusieurs raisons : il ne faut pas complexifier la loi, laquelle ne s'applique pas seulement aux membres des assemblées législatives, mais à 6 500 personnes; le membre qui ne remplira pas une déclaration complète dans les délais légaux se complique lui-même la tâche car, à terme, il devra reconstituer l'état de son patrimoine à l'époque où la déclaration aurait dû être faite en vertu de la loi. De plus, il s'expose à des sanctions pénales.

J'en viens au dernier chapitre de mon rapport : l'entrée en vigueur de la loi.

La disposition transitoire du projet prévoyait, à l'origine, l'entrée en vigueur des deux textes nouveaux durant le premier trimestre 1998. La commission a cependant amendé cet article pour plusieurs raisons.

Premièrement, d'importantes difficultés matérielles empêchent l'entrée en vigueur immédiate des lois d'exécution. Le vade-mecum contenant les directives concrètes à l'attention des 6 500 déclarants n'a pas encore été rédigé.

Deuxièmement, la mission de contrôle représentera une charge de travail importante pour la Cour des comptes.

D'ailleurs, le régime initialement prévu aurait d'emblée soumis la Cour des comptes à un rythme infernal. Elle aurait dû, en quelques semaines, recevoir et traiter plus de 6 500 déclarations de patrimoine et listes de mandats. C'est la raison pour laquelle la commission a opté pour une entrée en vigueur par étapes successives. La commission a estimé qu'il était opportun que, dans un premier temps, seuls les membres des parlements et des gouvernements déposent une déclaration de patrimoine et une liste de mandats. Cela concerne déjà environ 575 personnes. La Cour des comptes pourra ainsi acquérir, en toute quiétude, une certaine expérience. Il faudra alors éventuellement apporter des corrections administratives, voire législatives.

Il est par ailleurs tout à fait normal que les divers législateurs montrent l'exemple sur la voie de la transparence.

Dans un deuxième temps, la loi s'appliquera aussi aux autres catégories. D'ici là, la Cour des comptes sera supposée être en mesure de traiter la masse de déclarations sans trop de difficultés.

Un amendement de M. Moens et moi-même a concrétisé ces conclusions : les membres des parlements, des gouvernements et du Parlement européen devront déposer leurs déclarations de patrimoine et leurs listes de mandats pour la première fois dans le courant du premier trimestre de l'année 2000. Cela signifie que, pour ce groupe, la loi entrera en vigueur l'année suivant les prochaines élections parlementaires probables. Toutes les autres catégories ne devront déposer leur première déclaration que dans le courant du premier trimestre de 2001. Cela signifie que pour ce groupe la loi entrera en vigueur l'année suivant les élections des conseils communaux et provinciaux. Ceux-ci représentent d'ailleurs l'essentiel des mandataires soumis à la déclaration de patrimoine et de mandats.

Je termine ici le rapport établi au nom de la commission et je souhaiterais à présent exposer pendant quelques instants les problèmes que le groupe PRL-FDF a soulevés lors des travaux et son attitude à l'égard du projet de loi dans son ensemble.

Les deux lois de 1995 et les deux projets qui vous sont soumis s'inscrivent dans une volonté de rendre plus transparents le fonctionnement de l'État et la démocratie en général. Le groupe PRL-FDF souscrit, bien sûr, pleinement à cet objectif et souhaite que les textes discutés aujourd'hui soient rapidement votés et deviennent des instruments utiles d'un renouveau de la confiance des citoyens dans le monde politique.

Cependant, je ne puis que constater que les textes que nous nous apprêtons à voter aujourd'hui sont, comme les lois de 1995, d'abord et avant tout des législations de circonstance. Une rapide étude de la situation des pays européens en cette matière vous convaincra que la transparence est une préoccupation partagée sans exception par tous nos voisins. La plupart d'entre eux ne sont cependant pas allés aussi loin que la Belgique dans les obligations imposées aux mandataires publics, en particulier en matière de déclaration de mandats, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles sont particulièrement lourdes.

Dans le contexte actuel des affaires qui éclaboussent le monde politique, la confiance du citoyen dans nos institutions est particulièrement ébranlée. Pour la restaurer, on a voulu adopter des mesures aussi fortes qu'est grand le désarroi du citoyen à l'heure actuelle.

On a peut-être sacrifié la qualité et l'efficacité des mesures adoptées, en leur donnant une ampleur et un poids si importants qu'elles risquent de susciter de nombreuses difficultés, par exemple en matière de contrôle et de publication, en raison du grand nombre de personnes visées en Belgique par ces mesures. Dans aucun pays, l'obligation de déclaration n'est appliquée jusqu'au niveau qui est le nôtre. J'avais d'ailleurs, au sein du groupe mixte Sénat-Chambre, déposé plusieurs amendements à cet égard.

À ce titre, je voudrais relever quelques points avancés dans ce débat et qui, pour certains, n'ont pas été retenus par ce groupe.

En premier lieu, le PRL-FDF avait fait preuve de sagesse en proposant à la Chambre en 1995 la limitation de l'obligation de déclaration de mandats aux seuls mandats pour lesquels il est perçu une indemnité, terme que j'emploie intentionnellement, pour ne pas utiliser celui de rémunération.

Ainsi étaient exclus de la déclaration, tous les mandats insignifiants qui n'apportent aucun avantage pécuniaire à leur titulaire ou qui sont purement honorifiques. En même temps, on ne limitait pas la déclaration aux seuls mandats offrant une rémunération au sens fiscal du terme. On peut d'ailleurs s'interroger sur le point de savoir comment le citoyen appréhendera une liste de mandataires si ces derniers apparaissent, en vertu de la loi, comme étant titulaires de 90 ou 100 mandats... Cette disposition provoquera peut-être un effet boomerang indésirable. Quoi qu'il en soit, la loi étant ce qu'elle est, elle vous est soumise avec cette disposition.

Cet amendement, qui a été rejeté, avait le mérite de ne pas allonger inutilement les déclarations et de donner au public une vision plus correcte de la situation réelle des mandataires.

J'ai à nouveau déposé ce texte en commission en me fondant sur la fidélité aux objectifs fondamentaux de la loi de 1995. Par ailleurs, c'était aussi une façon de limiter les risques d'erreurs ou d'omissions auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure étant donné le caractère exhaustif des déclarations.

Les contours trop larges des obligations de déclaration auront certainement des conséquences contraires à celles espérées en donnant l'impression au citoyen que certains mandataires cumulent un nombre incalculable de mandats dont ils retirent des avantages incommensurables. Le sentiment se répandra dans l'opinion qu'une partie du monde politique détient à elle seule tous les pouvoirs alors que nous aurions pu mettre l'accent sur la transparence ainsi organisée.

Deuxième observation : le législateur a refusé quelques dispositions permettant de simplifier la tâche des 6 500 déclarants en adaptant mieux le timing des déclarations au fonctionnement pratique de la vie économique et sociale. J'avais, par exemple, suggéré que les déclarations de patrimoine ne soient établies qu'au 1er janvier afin de permettre aux déclarants de s'appuyer sur les relevés établis à cette époque par les organismes bancaires pour répertorier leurs avoirs. Je n'ai pas été suivi sur ce point.

J'en viens à une troisième observation. L'entrée en vigueur par phases successives finalement retenue par la commission me paraît plus opportune que le système initialement prévu, lequel soumettait en une fois tous les mandataires aux obligations de déclaration. Ce phasage permettra de tester les nouvelles lois sur un nombre heureusement plus restreint de personnes. Nous pourrons donc tirer rapidement des leçons de cette expérience touchant une première tranche de 575 personnes avant d'étendre l'application des lois aux 6 500 personnes concernées.

En ce qui me concerne, j'avais proposé une entrée en vigueur en trois phases distinctes. Les titulaires de mandats exécutifs importants ­ les membres du gouvernement, en l'occurrence ­ auraient été les premiers à être soumis à la règle, ensuite, serait venu le tour des membres du parlement et, enfin, en troisième lieu, les autres. Cependant, à ce stade, le compromis intervenu en commission me satisfait.

Quatrième observation : les lois que nous allons voter concrétisent sans aucun doute un pas dans la bonne direction. Elles augmentent la transparence et tentent de restaurer la confiance entre le monde politique et le citoyen. Toutefois, elles vont loin, très loin, peut-être même trop loin, en imposant des obligations trop lourdes à un nombre trop important de personnes. Nous nous en rendrons probablement mieux compte le jour où toutes les déclarations de mandats imposées à ces 6 500 personnes paraîtront au Moniteur belge . Je pense que la nécessité de modifier en cours d'exécution la législation que nous avons élaborée nous apparaîtra alors clairement.

Enfin, monsieur le président, s'imagine-t-on que grâce à une telle législation, à laquelle viendra par la suite s'ajouter le produit des « Assises de la démocratie », davantage de gens de talent seront attirés par la politique ? Cette question est pour moi sujet à inquiétude. En effet, il s'agit de rendre la politique plus animée, plus vivante, grâce à la présence de gens compétents motivés et intéressés par leur travail quant au fond. Cependant, je crains que les nombreuses contraintes pesant sur le monde politique ne constituent un terrible repoussoir pour ceux qui devraient davantage être attirés par la politique. Poser la question, c'est à mon sens y répondre. Cependant, l'essai mérite d'être tenté. Je déplore que l'on n'ait pu faire preuve d'un perfectionnisme moins poussé en la matière : restreindre à la fois les déclarations et les personnes visées. Tel est mon regret au moment où je vous présente ce rapport.

Quoi qu'il en soit, monsieur le président, le groupe PRL-FDF est un groupe politique extrêmement discipliné. Par conséquent, il se prononcera en faveur des deux projets. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Goris.

De heer Goris (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, in de eerste plaats feliciteer ik de beide rapporteurs voor hun uitstekend verslag. De materie is verre van eenvoudig en toch zijn zij erin geslaagd die op een zeer overzichtelijke en toegankelijke wijze in het rapport te ordenen, zodat ook senatoren die geen deel uitmaken van de commissie en mensen die met het ontwerp niet zo vertrouwd zijn, er toch hun weg in vinden.

In 1954 omschreef de Franse politicoloog en constitutionalist, Maurice Duverger, de evolutie van de rol en de betekenis van de politieke partijen in een democratisch bestel als volgt : « De eerste partijen waren organisaties met zuiver electorale bedoelingen, met als voornaamste functie het waarborgen van het succes van hun kandidaten. De verkiezing was het doel, de partij was het middel. Daarna heeft de ontwikkeling van de eigen functies van de partij als organisatie die rechtstreeks in het politieke leven kon ingrijpen, ertoe geleid dat de verkiezing werd gebruikt als propagandamiddel voor de partij. Met andere woorden, de beginsituatie werd omgekeerd. In plaats van de politieke partijen te gebruiken om het succes bij verkiezingen te verzekeren, werden de verkiezingen gebruikt om de groei van de partij te waarborgen. Als zodanig is de partij dan ook doel geworden en de verkiezing middel. Daartegenover kan er onloochenbaar worden vastgesteld dat er in deze tijd ook geen politieke democratie meer zou kunnen bestaan zonder politieke partijen die de ideologische, filosofische, sociale en economische stromingen in het land vertalen in programma's, spijts het vaak gehoorde verwijt aan het adres van de politieke klasse dat te weinig wordt gedaan om reeds te vaak aangeklaagde tekortkomingen te verhelpen, de transparantie te verzekeren en misbruiken te voorkomen. »

De publieke opinie heeft inderdaad nog een lange reeks zeer belangrijke vragen over de werking en over haar transparantie van onze democratie. Het uitbreken van een aantal corruptieschandalen heeft de politiek ontegensprekelijk geen goed gedaan. Het vertrouwen in de verkozenen heeft ondertussen een historisch dieptepunt bereikt, wat trouwens ook de aanleiding was voor de wet van 2 mei 1995.

Het imago van de politiek is nochtans bepalend voor de legitimatie van haar positie en voor de kracht van de democratie. Een verbetering van het beeld dat de bevolking over haar publieke mandatarissen heeft, kan onder meer worden bewerkstelligd door deze laatsten aan te sporen tot een grotere openheid en transparantie. Een eerste aanzet hiertoe werd gedaan door de wetten van 2 mei 1995 die een aantal openbare mandatarissen ertoe verplichtten jaarlijkse kenbaar te maken welke mandaten, ambten en beroepen zij uitoefenen. Bovendien moeten zij onder gesloten omslag een vermogensaangifte indienen bij het Rekenhof. Inhoudelijk hebben beide regelgevende teksten dezelfde strekking. Alleen het toepassingsgebied, de ratione personae , is verschillend. De gewone wet is van toepassing op personen die verbonden zijn met het federale en het lokale bestuursniveau, terwijl de bijzondere wet slaat op personen die op het regionale of communautaire niveau actief zijn.

De wetten van 2 mei 1995 beperken zich tot het louter vastleggen van de algemene beginselen van de nieuwe regeling. Voor de uitvoering werd verwezen naar een nog uit te werken meer gedetailleerde regelgeving. Daarbij gaat het onder meer over het vastleggen van de lijst van de mandaten en van de vermogensaangiften, van de manier waarop het Rekenhof de lijst van mandaten bekendmaakt en van de manier waarop de vermogensaangiften worden gerestitueerd. De bezorgdheid van de bijzondere en de gewone wetgever om de uitvoering van deze wetten niet aan de regering toe te vertrouwen, was vooral ingegeven door de verwevenheid met de bescherming van de private levenssfeer, een aangelegenheid waarvoor alleen de wetgever bevoegd is om een regeling uit te werken.

Met de ontwerpen die ons vandaag ter stemming worden voorgelegd, wil de wetgever voornoemde opdracht vervullen. Zonder schroom mag worden gezegd dat deze assemblée hierbij een belangrijke rol heeft gespeeld, vooral wat betreft de juridische en wetgevingstechnische aspecten.

Talrijke hiaten werden weggewerkt, terwijl de verplichtingen die later op alle verkozenen zullen rusten, op de juiste manier werden vastgelegd.

Dit betekent geenszins dat de voorliggende teksten onze volledige goedkeuring wegdragen. De meest prangende vraag waarover, zoals de rapporteurs hebben toegelicht, uitvoerig werd gedebatteerd, was of het toepassingsgebied van de wetten zich eveneens dient uit te strekken tot de bestuurders van de overheidsbedrijven, conform artikel 1, nummer 1, van de wet van 2 mei 1995. Deze discussie vinden we terug op de pagina's 17 tot 27 van het verslag. Er werden fundamentele amendementen ingediend waarmee wij ten dele akkoord gaan. Er was eerst het voorstel van de heer Bock om de buitenlandse bestuurders aan deze aangifteplicht te onttrekken en vervolgens was er het voorstel van mevrouw Milquet om ook de vertegenwoordigers van de privé-aandeelhouders vrij te stellen.

Wij hadden op deze voorstellen kunnen ingaan, vooral omdat het amendement nummer 7 van mevrouw Milquet ook de goedkeuring wegdroeg van de Raad van State, wat niet het geval was voor het amendement van de heer Bock. De eerste minister stelde dan een alternatieve oplossing voor, namelijk de schrapping van artikel 1, nummer 10, van de wet van 2 mei 1995. Wanneer men voor een bepaald probleem geen oplossing vindt, is er niets eenvoudiger dan het thema gewoon te schrappen. Dit lijkt mij echter geen goede techniek. De wet van mei 1995 werd in de Kamer immers unaniem goedgekeurd. Door de voorgestelde schrapping vervalt er een belangrijk element uit de aangifteplicht. Ik betreur dit des te meer omdat de invloed en de macht van de overheidsbedrijven in onze maatschappij voortdurend toeneemt. De regering ­ en helaas ook het parlement ­ schuift meer en meer bevoegdheden door naar overheidsbedrijven die worden opgericht of die nog zullen worden opgericht. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat de meeste bestuurders van deze overheidsbedrijven gewezen parlementsleden of kabinetsmedewerkers zijn. Als zij niet aan de aangifteplicht worden onderworpen kunnen wij niet achterhalen waar er machtsverstrengeling is.

Wij hebben in de commissie geprobeerd om andere oplossingen naar voren te schuiven. De beste poging kwam van mevrouw Milquet, maar uiteindelijk werd alles verworpen en kwamen we terug bij het uitgangspunt. Wij zullen allen zoals het hoort onze aangifteplicht vervullen, maar de centra waar vandaag de werkelijke macht wordt uitgeoefend, ontsnappen aan deze verplichting.

Het Rekenhof krijgt een belangrijke rol toebedeeld. De vraag rijst of het Hof wel bij machte zal zijn om deze niet te onderschatten bijkomende opvolging op het vlak van administratie behoorlijk te realiseren. Aangezien het belangrijkste doel van de aangifteplicht erin bestaat opnieuw het vertrouwen van de burger te krijgen, was het volgens mij beter geweest in een eerste fase het toepassingsgebied te beperken tot de leden van de federale kamers en de federale regering en tot de leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen en van de respectieve parlementen. Men wenste echter een ruime en volwaardige regeling uit te werken. Ik vraag mij daarbij wel af waarom deze niet van toepassing is op hogere kaderleden van werknemers- en werkgeversorganisaties en ziekenfondsen en op de leden van de hoogste rechtscolleges die allen toch deelnemen aan de uitoefening van de openbare macht. Waarom moet de transparantie alleen gelden voor de politieke besluitvorming en niet voor de economische en sociale wereld ?

De voorliggende wetsontwerpen zijn een doekje voor het bloeden waarmee we aan de publieke opinie willen tonen dat we het goed voor hebben. We durven echter niet tot de kern doordringen. Ik verwijs in dit verband naar de affaire-Poupehan : van de vier personen die daar aanwezig waren, is er volgens deze wet slechts één onderworpen aan de aangifteplicht. Nochtans zijn de drie andere personen ook in staat om het land in een bepaalde richting te sturen. We moeten de aangifteplicht dus hoe dan ook uitbreiden tot de top van het economisch en sociaal leven.

Politici zijn geen mensen die buiten alle categorieën vallen. De publieke opinie is niet altijd voldoende op de hoogte van het werk, de moeilijkheden, de inzet en de frustraties die gepaard gaan met het correct uitvoeren van een parlementair mandaat dat toch tot doel heeft het algemeen belang te dienen. Allen die, in welk segment van de maatschappij dan ook, verantwoordelijkheid moeten dragen, beseffen dat bepaalde normen niet kunnen worden overtreden zonder de democratie in gevaar te brengen. De geconcipieerde wetgeving op het vlak van de mandaten en de vermogensaangiften getuigt misschien wel van een creatieve democratische ingesteldheid en van een aanpassingsvermogen van onze parlementaire democratie, maar ze moet ook efficiënt en in de praktijk werkbaar zijn. De mate waarin we de wetten die we zelf maken naar de letter en de geest naleven, zal in de toekomst bepalend zijn voor het gezag dat wijzelf en ons beleid uitstralen.

De VLD kan zich in algemene zin achter beide wetsontwerpen scharen. Het amendement nummer 36 van de regering waardoor het toepassingsveld tot de overheidsbedrijven wordt verengd, heeft ons echter dermate verontrust dat we ons bij de stemming zullen onthouden.

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Vandenberghe.

De heer Vandenberghe (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, het is niet alleen in deze tijd dat de politiek en de politici blootstaan aan publieke controverse omwille van de vergoedingen die voor de uitoefening van een publieke functie worden geïnd of omwille van de maatschappelijke rol die wordt vervuld. Daarom moeten we dit debat ook in historisch perspectief bekijken en relativeren. De juiste status van een vertegenwoordiger van het volk is immers altijd voer voor discussie geweest. De tijd dat de vertegenwoordigers van het volk in feite vertegenwoordigers van gewesten of van standen waren, die niet werden betaald door het parlement waar ze zitting hadden, maar door degenen die hen hadden verkozen, ligt ver achter ons. De volksvertegenwoordigers werden toen in hun afhankelijkheid beperkt omdat ze werden betaald door de standen, de abten en de feodale heren. Men kon toen bijna spreken van een imperatief mandaat omdat ze financieel konden worden gesanctioneerd indien hun stemgedrag strijdig zou zijn met de belangen van de stand of van het gewest dat ze vertegenwoordigden.

Om deze reden werd bepaald dat de volksvertegenwoordigers door de natie moesten worden betaald. Dit hield ook in dat de volksvertegenwoordigers zelf moesten beslissen over het niveau, de structuur, de financiële modaliteiten en hun statuut en dat de vertegenwoordigden daarin geen rechtstreekse inbreng meer hebben. Ik herinner aan deze historische betekenis om duidelijk te maken dat de regeling dat het statuut van de parlementsleden door het parlement zelf wordt bepaald, geen vorm van corporatisme is, maar de onafhankelijkheid van de vertegenwoordigers van het volk moet verzekeren. Nochtans wordt het vandaag al te gemakkelijk beschouwd als een middel dat de vertegenwoordigers toelaat zich schuldig te maken aan zelfzuchtig gedrag.

De publieke opinie is bovendien gevoeliger geworden voor het belangenconflict, ook wanneer het de werking van privé-ondernemingen betreft. Dit is overigens een positieve ontwikkeling in de richting van de herwaardering van het algemeen welzijn. Een parlementslid moet steeds kunnen aantonen dat zijn publieke stellingname niet wordt beïnvloed door individuele belangen die voortspruiten uit eventuele privaatrechtelijke functies of opdrachten.

De aangifte van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte was verworven door de gewone en de bijzondere wet van 2 mei 1995. Sommige openbare mandatarissen dienen de ambten en beroepen die zij uitoefenen, jaarlijks kenbaar te maken. Bovendien moeten zij onder gesloten omslag een vermogensaangifte indienen bij het Rekenhof.

Inhoudelijk stemmen de wetten van 2 mei 1995 overeen. De bijzondere wet is van toepassing op de personen verbonden met het regionale of het communautaire niveau. Ze vergden echter een meer gedetailleerde regeling. Sedert mei 1997 maakten zij het voorwerp uit van een grondige en uitvoerige bespreking in de senaatscommissie voor de Institutionele Aangelegenheden.

In de eerste plaats richt ik een woord van dank aan de rapporteurs, de heren Hatry en Moens, voor het overzichtelijk verslag, dat niet enkel een correcte weergave is van de besprekingen in de commissie, maar dat tevens, samen met het nog te redigeren vademecum, dienst zal kunnen doen als praktische handleiding.

Aangezien de beide rapporteurs deze belangrijke wetgeving reeds uitgebreid hebben toegelicht, ben ik niet van plan er nog lang bij stil te staan. Ik wil echter wel uitweiden over enkele concrete vragen die in de commissie tot een uitvoerige discussie hebben geleid.

Ten eerste is het merkwaardig dat de wet van 2 mei 1995 de inhoud van het begrip « mandaat » niet duidelijk omschrijft. In de voorbereidende besprekingen was hierop evenmin ingegaan. De Raad van State zegt hierover dat het moet gaan om de personen die ingevolge hun functie ooit in de verleiding zouden kunnen komen het algemeen belang te verwarren met het eigen belang. Dit is een indrukwekkende omschrijving. Men heeft het immers niet enkel over een mandaat, maar over iedere functie. In dit geval zou de omschrijving nog ruimer moeten zijn, namelijk elke omstandigheid met een verleidend karakter. Al wat verleidend werkt, moeten we ontlopen omdat het aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van een belangenconflict.

Waarop slaat het begrip « mandaat » nu juist in de ontwerpen ? Worden er in hoofdzaak bestuursmandaten beoogd of wordt het begrip « mandaat » in de privaatrechtelijke betekenis gebruikt ?

In dit laatste geval zou dat inhouden dat iedereen die een specifieke opdracht krijgt in de privaatrechtelijke sfeer, dit moet aangeven. In een extreem geval zou iemand die, bijvoorbeeld, het mandaat van testamentuitvoerder krijgt, ook een aangifte moeten doen. Het zitting hebben in een adviesraad of een tuchtraad, kan toch niet worden beschouwd als het uitoefenen van een mandaat zoals dat door de wet wordt beoogd.

Volgens de commissie is het niet aangewezen om louter voor de toepassing van de wetgeving inzake de aangifte van een lijst van mandaten een nieuwe definitie van het begrip mandaat te construeren. Ik ben het daarmee eens. Dit zou immers alleen de rechtsonzekerheid in de hand werken. We houden ons best aan de vuistregels. De praktijk zal de interpretatie aanvullen.

De wetten van 2 mei van 1995 verplichten tot de aangifte van alle publieke mandaten. De mandaten in privaatrechtelijke verenigingen moeten worden aangegeven, indien ze overeenkomstig het privaatrecht als mandaten worden beschouwd. Lastgevingsovereenkomsten, gesloten op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, hoeven evenwel niet te worden aangegeven. Dat zou er immers toe leiden dat alle advocaten al hun zaken zouden moeten aangeven, omdat dat lastgevingsovereenkomsten zijn. De mandaten van bestuurder in een vennootschap of vereniging moeten wel worden aangegeven. Het eenvoudige lidmaatschap moet niet worden aangegeven, ongeacht of het gaat om een publieke dan wel een privaatrechtelijke vereniging.

Wat de vraag betreft wanneer een mandaat bezoldigd is, sluit ik mij ook aan bij het oordeel van de commissie. Ik pleit voor een pragmatische aanpak die zich richt naar de gemeenrechtelijke begrippen en de geldende normen in het fiscale recht.

Het tweede punt waarover enige discussie bestond, is de weerslag van het huwelijksgoederenrecht op de vermogensaangifte. Dit is een probleem voor een aanzienlijk aantal leden, waarschijnlijk die leden die een stelsel hebben gekozen dat geheel of gedeeltelijk een gemeenschappelijk vermogen tussen de echtgenoten met zich meebrengt. In dat geval vermeldt de vermogensaangifte het gemeenschappelijk vermogen en het aandeel van de aangifteplichtige daarin. Bijgevolg wordt ook het aandeel van de partner onthuld. Vormt dit geen aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de huwelijkspartner van de aangifteplichtige ? Houdt dit geen schending in van artikel 22 van de Grondwet ? Beperkingen kunnen maar bij wet worden vastgesteld.

De commissie oordeelde terecht dat het aangewezen was deze vraag voor te leggen aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Volgens deze commissie kan vermogensaangifte in geval van mede-eigendom of van een gezamenlijke rekening wel degelijk worden beschouwd als een inbreuk op de privacy. Volgens het advies kunnen we echter niet spreken van een verwerking in de zin van de wet van 8 december 1992. Bovendien, zo gaat het advies verder, is de inbreuk gewettigd voor zover ze een doelstelling van algemeen belang dient, zoals het onthullen van eventuele misbruiken begaan door bepaalde publieke mandatarissen. Ook de heer verslaggever Hatry wees er in zijn verslag op dat we in de commissie het statuut van de echtgenoot of echtgenote die de volledige aangifte van het vermogen niet op vrijwillige basis doet, onder ogen hebben genomen.

In het huwelijksrecht hebben we een hybride vermogenssysteem. Het gemeenschappelijk vermogen kan immers worden bestuurd door de ene of de andere echtgenoot. Verantwoording over het gevoerde bestuur moet pas bij de vereffening worden afgelegd. Iedere echtgenoot ontvangt zijn inkomsten trouwens alleen en besteedt ze bij voorrang aan zijn of haar bijdrage in de lasten van het huwelijk. Het overschot kan worden besteed voor de aanschaffing van goederen voor de uitoefening van het beroep. Die goederen staan uitsluitend onder zijn of haar bestuur. Indien de aangifteplichtige zijn aandeel in het gemeenschappelijke vermogen moet aangeven, zou een tegensprekelijke beschrijving of schatting moeten worden gemaakt van al de goederen waar de andere partner het bestuur over heeft en waarvoor enkel verantwoording moet worden afgelegd bij de vereffening. Men heeft geoordeeld dat dit wettelijk niet kan worden opgelegd zodat een aangifte dient te gebeuren op vrijwillige basis op grond van de gegevens waarover de aangever beschikt.

Een derde punt betreft de toepassing van de regeling inzake taalgebruik op de aangifte van mandaten, leidende ambten en beroepen. De ontworpen artikelen 2 en 4 bepalen dat de mandaten en de vermogensaangiften in het Nederlands, het Frans of het Duits worden opgesteld. Het wetsontwerp laat de aangifteplichtige de vrije keuze tussen deze drie talen. Voor een aantal leden, waaronder ikzelf, rezen er in de commissie twee vragen die naderhand ter advies aan de Raad van State werden voorgelegd, teneinde procedurele beslommeringen en bevoegdheidsconflicten te vermijden.

Allereerst was er betwisting over de vraag of de federale overheid wel bevoegd is om het taalgebruik voor de aangiften te regelen. Volgens de Raad van State is de federale wetgever niet bevoegd voor de regeling van het taalgebruik van de aangiften van bepaalde categorieën van aangifteplichtigen. De commissie nam twee amendementen aan waardoor de bepalingen inzake het taalgebruik werden geschrapt. Hierdoor wordt het risico dat de federale wetgever zijn bevoegdheid overschrijdt, ongedaan gemaakt. Mijns inziens is hierdoor wel een juridische leemte gecreëerd daar volgens het advies van de Raad van State de federale wetgever bevoegd is het taalgebruik te regelen voor een welbepaald aantal categorieën van aangifteplichtigen.

Ten tweede heb ik de vraag gesteld of de ontwerpen van uitvoeringswetten niet uitdrukkelijk moeten bepalen dat de publieke mandatarissen hun aangiften moeten indienen in de taal van het taalgebied waarin zij hun mandaat uitoefenen. Volgens het advies van de Raad van State kan de federale wetgever, op grond van artikel 30 van de Grondwet, vrij het gebruik van de talen regelen « voor handelingen van het openbaar gezag », onder meer die van de parlementaire overheid.

De wetgever kan dus aan de parlementsleden een vrije taalkeuze toekennen. Door de goedkeuring van die twee amendementen wordt de facto een vrije taalkeuze aanvaard. Ik ben evenwel van oordeel dat een openbare mandataris die voor de uitoefening van zijn functie een bepaalde taalkeuze heeft gemaakt, zijn aangiften in die taal moet opstellen. Er zullen hieromtrent met het Rekenhof nog duidelijke afspraken moeten worden gemaakt.

Een laatste punt dat ik nog wil behandelen betreft de vertrouwelijkheid van de vermogensaangiften. Het feit dat men aangifte dient te doen onder gesloten omslag, verhindert niet dat lekken ontstaan of dat er beslag wordt gelegd. Zoals iedereen weet is de beste waarborg voor publiciteit immers het lanceren van een gerechtelijk onderzoek. Om de geheimhoudingsplicht te garanderen heb ik een amendement ingediend dat de schending van de geheimhoudingsplicht straft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Dat amendement, dat is aanvaard, luidt als volgt : « De personeelsleden, en elke bewaarder of houder van de vermogensaangifte zijn gehouden tot het beroepsgeheim, zoals bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek. » Het beroepsgeheim gaat veel verder dan het louter functionele geheim en aan de schending ervan zijn specifieke sancties verbonden.

In het algemeen kan ik mij aansluiten bij de standpunten die door beide rapporteurs werden naar voren gebracht. De CVPsenaatsfractie is de mening toegedaan dat met deze twee ontwerpen van uitvoeringswetten een grote stap in de juiste richting van transparantie en vertrouwen wordt gezet. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Hotyat.

M. Hotyat (PS). ­ Monsieur le président, les orateurs qui m'ont précédé à la tribune ont déjà évoqué les éléments du projet de loi et du projet de loi spéciale. Je pense en particulier aux rapporteurs qui ont accompli un travail considérable.

Pour ma part, je souhaite souligner certaines contributions de la commission des Affaires institutionnelles à ces projets transmis par la Chambre, contributions auxquelles le groupe socialiste attache une importance particulière. Il y a pris part, notamment par le dépôt d'amendements.

La commission s'est livrée à un travail minutieux auquel nous avons pleinement souscrit car l'obligation pour un grand nombre de mandataires publics et de détenteurs de fonctions publiques de déposer une liste de leurs mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, constitue une innovation fondamentale. Celle-ci doit être encadrée le mieux possible du point de vue juridique et bien conçue sur le plan pratique.

Aussi, la commission a-t-elle voulu disposer d'avis pertinents sur divers aspects de la problématique traitée.

C'était important de recevoir des représentants de l'institution qui sera amenée à gérer l'ensemble des déclarations à remettre par un grand nombre de personnes, plus de 6 500, estime-t-on. De ce dialogue avec la Cour des comptes a résulté une meilleure compréhension des aspects pratiques de l'opération; cela a d'ailleurs suscité des amendements.

En ce qui concerne la déclaration de patrimoine, son objectif est d'établir, le cas échéant, si le déclarant s'est ou non irrégulièrement enrichi durant l'exercice de sa fonction ou de son mandat, étant entendu que seul un juge d'instruction est habilité à consulter cette déclaration dans le cadre d'une instruction pénale ouverte à l'encontre du déclarant du chef de son mandat ou de sa fonction.

Il est apparu essentiel de demander à la Commission de la protection de la vie privée, un avis concernant la question de savoir si le fait d'obliger une personne mariée sous un régime de communauté à faire une déclaration de patrimoine constituait une violation de la vie privée de son conjoint.

Cette commission a reconnu que la déclaration de patrimoine prévue par le projet de loi pouvait constituer une atteinte à la protection des données de personnes liées à ces mandataires. Elle a cependant estimé que cette atteinte était légitime dans la mesure où « elle répond effectivement à des objectifs d'intérêt général et qu'elle ne constitue pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit protégé ». Cet avis nous a conforté dans notre volonté d'application de cette loi.

La confidentialité doit, aux termes de la loi de 1995, recouvrir la déclaration de patrimoine. On l'a vu, des informations impliquant des tiers peuvent être contenues dans ces déclarations, ce qui rendrait d'autant plus grave leur publication. Or, la loi de 1995 pas plus que le projet venant de la Chambre n'ont prévu de sanctions pour les cas de transgression du devoir de confidentialité dont est garante la Cour des comptes. Aussi est-il apparu essentiel à la commission, sur proposition de M. Vandenberghe, de prévoir une disposition pénale réprimant cette violation de la confidentialité des déclarations de patrimoine, et ce par le biais du principe du secret professionnel auquel sont tenus les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine.

Par souci de clarté, nous avons aussi voulu préciser que la déclaration de patrimoine est relative à l'état du patrimoine au jour de l'entrée en fonction ou à celui de l'expiration du mandat ou de la démission. C'est, en effet, logique par rapport à l'objectif de contrôle d'un enrichissement irrégulier lié à l'exercice du mandat ou de la fonction.

À propos de l'obligation de déclarer tous les mandats prévus dans les lois du 2 mai 1995, une discussion a eu lieu en commission et un amendement a d'ailleurs été déposé. Une majorité, dont notre groupe fait partie, s'est dégagée pour estimer qu'il ne convenait pas de modifier les décisions que le législateur a prises en 1995.

L'objectif de ces lois est de disposer d'une image aussi fidèle que possible du pouvoir et de l'influence de l'intéressé. Cela passe incontestablement par l'obligation de déclarer l'ensemble des mandats.

La commission a toutefois précisé, à juste titre, qu'il est inutile de mentionner les mandats qui ne confèrent pas le moindre pouvoir ni la moindre influence à l'intéressé. Il en va ainsi des présidences d'honneur, de l'honorariat, etc.

La commission s'est aussi posé la question de savoir quand on pouvait considérer qu'un mandat était rémunéré. Nous nous rallions à la position de la commission qui a décidé de se ranger aux normes en vigueur en droit fiscal. Cela étant, il a été précisé qu'il n'appartient pas à la Cour des comptes de contrôler si la personne assujettie qualifie à bon escient ses mandats de rémunérés ou de non rémunérés. En effet, on ne pourrait imaginer que la Cour des comptes s'institue en nouvelle administration fiscale chargée d'élaborer une nouvelle doctrine. Il est un fait que la déclaration pourra être lue par le public et donc également par les services de l'inspection fiscale, ce qui devrait inciter l'assujetti à contrôler lui-même si sa déclaration correspond bien aux critères définis par le droit fiscal.

Nous nous sommes aussi penchés sur le contrôle que pouvait exercer la Cour des comptes quant aux listes déposées auprès d'elle. Beaucoup de membres de la commission ont déploré l'absence de moyens efficaces qui permettraient à la Cour des comptes d'effectuer un véritable contrôle étendu. Un amendement adopté en commission laisse toutefois à la Cour des comptes la marge de manoeuvre nécessaire pour qu'elle puisse soumettre les listes de mandat à un contrôle réellement effectif. La Cour doit pouvoir comparer les listes à toute information et au contenu de toute banque de données. Cette disposition renforce donc clairement les moyens d'investigation dont disposera la Cour des comptes pour effectuer son travail de vérification.

Dans un but de bonne collaboration entre l'organisation de contrôle et les personnes contrôlées, nous avons voulu insister sur le droit des mandataires d'apporter des corrections à leur déclaration. Il est, en effet, pour le moins surprenant que le projet prévoie toute une procédure permettant de corriger une liste inexacte ou incomplète à l'initiative de la Cour des comptes, mais pas à l'initiative du déclarant lui-même ou d'un tiers. La personne qui aurait omis involontairement de déclarer un mandat se retrouverait donc dans la situation d'attendre que la Cour des comptes vérifie cet oubli pour que sa déclaration corresponde à la réalité.

Les déclarants seront donc autorisés à effectuer des corrections dans le cadre d'une procédure inspirée de celle définie à l'article 6 afin d'éviter tout abus. Dans le même ordre d'idées, il semblait important de permettre aux personnes assujetties à ces déclarations de mandat de pouvoir exercer un droit de rectification dans le cas où elles constataient que la liste qu'elles avaient remise à la Cour des comptes et celle qui était publiée au Moniteur belge ne correspondait pas.

Le but de l'amendement était de permettre non seulement la correction vis-à-vis de la publication d'une liste qui ne correspondait pas à ce que l'assujetti avait déposé mais également de prévoir une procédure pour le traitement des observations faites par des tiers sur la liste parue au Moniteur belge .

Des raisons pratiques et fonctionnelles ont amené la commission à instaurer une entrée en vigueur progressive de la loi. Il a semblé raisonnable de n'astreindre, dans un premier temps, à la déclaration que les membres des parlements et des gouvernements. Ceux-ci devront donc remettre la liste de leurs mandats dès l'année suivant les prochaines élections. La Cour des comptes pourra ainsi s'adapter à cette nouvelle charge et l'on peut espérer qu'elle sera rodée pour recevoir plus tard les déclarations des autres mandataires visés par cette déclaration c'est-à-dire principalement les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS élus à l'automne 2000.

Le groupe socialiste se rallie à cette attitude réaliste qui privilégie l'efficacité à la précipitation.

En conclusion, notre groupe votera en faveur des deux projets de loi. Toutefois, notre satisfaction d'atteindre à la conclusion positive de l'important travail accompli est teintée d'une ombre. Si nous avons accepté l'amendement du gouvernement visant à retirer de la liste des personnes visées par la loi de 1995, les administrateurs d'entreprises publiques économiques, les administrateurs désignés dans des sociétés anonymes de droit public, etc., c'est uniquement en raison des considérations pragmatiques d'efficacité qu'a développées le premier ministre. Comme le SP, nous n'en sommes pas heureux. Le premier ministre l'a lui-même dit, l'objectif initial n'avait rien que de légitime et de très honorable. La transparence doit encore gagner le secteur privé. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, il m'est agréable de vous dire que le groupe PRL-FDF est heureux de l'avancée que constituent les textes qui nous sont soumis aujourd'hui. Les libéraux ont toujours promu et soutenu les initiatives visant à plus de transparence dans le monde politique. Dois-je rappeler que nous avons été parmi les initiateurs des assises de la démocratie ? Quoi de plus normal dans ses conséquences que nous soyons soucieux d'être pleinement associés aux initiatives et procédures parlementaires qui s'efforcent de concrétiser ce nouvel état d'esprit politique ?

C'est dans cette perspective que notre assemblée est occupée à connaître ou connaîtra prochainement des propositions relatives aux dépenses électorales ou à la limitation du cumul des mandats. Les présents textes s'inscrivent dans cette même perspective. Ici aussi, dès 1995, les premières initiatives furent libérales. Je me réjouis, dès lors, que mon groupe ait pu participer pleinement et activement à l'élaboration des nouveaux textes chargés d'approfondir les premiers principes dégagés en 1995.

Notre optique en la matière ­ je crois qu'il est important de le souligner ­ fut de contribuer à trouver un équilibre entre la nécessaire ouverture du monde public et les contingences pratiques de mise en oeuvre du système.

Même si en commission, M. le premier ministre évoquant les textes dont nous traitons aujourd'hui n'a pas hésité à parler de masochisme politique et si, voici quelques instants, notre collègue Hatry, avec beaucoup de courage et de lucidité, a montré les risques et les dérives qu'ils peuvent induire pour la qualité et la quantité du recrutement politique, je salue les textes adoptés aujourd'hui qui sont le fruit d'une longue et intense réflexion au sein de la commission des Affaires institutionnelles. En effet, lorsque cette dernière fut confrontée à des difficultés importantes, elle n'a pas hésité à demander l'avis d'instances compétentes pour éclairer ses débats. Les avis rendus par la Commission pour la protection de la vie privée et par le Conseil d'État ont certainement permis d'enrichir le travail de la commission.

Parmi les amendements adoptés par la commission des Affaires institutionnelles, je soulignerai les quatre points suivants qui me paraissent constituer autant d'améliorations au texte initial.

Premièrement, les obligations de déclarations ne concerneront pas les administrateurs de société dont le capital est partiellement public. Ainsi, on évite ce qui aurait pu être un effet pervers de la loi : décourager les investisseurs privés d'intervenir dans le capital de sociétés publiques et dissuader des personnes de la société civile de participer à la gestion de ces entreprises. Les amendements adoptés éviteront ces écueils.

Deuxièmement, les mandats non rémunérés seront mentionnés dans une colonne spécifique du formulaire-type de déclaration. Ainsi, les lecteurs du Moniteur belge pourront aisément distinguer les mandats réellement porteurs d'avantages financiers des simples mandats honorifiques. Ils pourront mieux appréhender la situation des mandataires publics et l'on évitera de la sorte toute dérive éventuelle de poujadisme dont la vraie démocratie ne peut s'accommoder.

Troisièmement, un droit de rectification a été accordé aux mandataires pour leur permettre de corriger spontanément des erreurs involontaires qui se seraient glissées dans leur déclaration, et ce sans devoir recourir à la procédure de contrôle de la Cour des comptes. Sur ce point, notre commission a effectué un travail très positif.

Enfin, quatrièmement, le fait d'avoir prévu l'entrée en vigueur de la loi par phases successives est, incontestablement, une sage décision qui permettra de tester, dans un premier temps, le système sur quelques catégories de mandataires publics, dont nous serons, avant de l'appliquer à l'ensemble des 6 500 personnes finalement concernées par le projet. J'estime que cette mise en oeuvre progressive est vraiment une bonne chose.

Au-delà des modifications substantielles, la commission des Affaires institutionnelles a également apporté de nombreuses améliorations purement techniques aux deux textes. L'un des rapporteurs, M. Hatry, rappelait tout à l'heure combien il aurait été anachronique et difficile de mettre en oeuvre la procédure du sceau et combien était évidemment plus logique de considérer qu'un simple envoi sous pli fermé pouvait suffire.

En apportant toutes ces modifications, le Sénat a eu la volonté de préparer des textes législatifs reposant sur des principes importants, tout en étant praticables et applicables, ce qui doit être l'esprit de toute loi. Je me réjouis qu'ensemble, nous ayons eu le courage d'entreprendre ce travail difficile voire ingrat mais nécessaire pour que la loi atteigne ses véritables objectifs.

Comme l'a dit M. Hatry tout à l'heure, le PRL-FDF soutient les deux textes soumis au vote aujourd'hui. En effet, ceux-ci s'inscrivent dans son objectif premier, celui qui devrait tous nous mobiliser, plus que tout autre, à savoir restaurer la confiance en changeant la politique pour la rendre plus proche et plus transparente c'est-à-dire mieux contrôlée par le citoyen. Même si la vie des parlementaires ainsi que de nombreuses autres personnes sera quelque peu modifiée, voire bouleversée par ces textes, la nécessité d'une politique plus transparente et plus citoyenne imposait que nous agissions de la sorte. Nous sommes heureux de participer à cette oeuvre commune. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, in de Kamer heeft de VU-fractie deze ontwerpen goedgekeurd, maar toen reeds werd erop gewezen dat zulks niet met een blij gemoed gebeurde. Samen met de kamerfractie kunnen wij slechts constateren dat politici volgens de publieke opinie niet langer zijn wat zij in de eerste plaats moeten zijn, namelijk dienaren van het algemeen belang en niet van het eigen of partijbelang. Daardoor zijn we inderdaad tot een situatie gekomen waarbij politici naakt op het marktplein moeten gaan staan. Iedereen zal het met mij eens zijn dat dit een weinig verheffende gedachte is. Dat belangenvermenging op die manier moet worden tegengegaan, is integendeel een fundamenteel pessimistische gedachte.

In de Kamer bestond er over deze ontwerpen een algemene consensus, die waarschijnlijk in de hand was gewerkt door het gezamenlijke werk dat voor dit parlementair initiatief was geleverd. Er was amper één onthouding bij de Agalev-fractie die vond dat de wet van mei 1995 niet snel genoeg werd uitgevoerd. Met deze ontwerpen zal het zeker niet sneller gaan. Dat is een van de redenen ­ maar er zijn er nog andere ­ waarom de VU-senaatsfractie zich niet kan aansluiten bij de consensus in de Kamer. We zullen ons straks bij de stemming over de ontwerpen dan ook onthouden.

We zijn van mening dat de ontwerpen tegelijkertijd te weinig en te veel regelen. Enerzijds regelen ze te weinig. Wanneer het overheidsoptreden als onvoldoende doorzichtig en niet geloofwaardig wordt ervaren, dan geven deze ontwerpen daarop in elk geval geen antwoord. Bovendien vinden we dat de specifieke regeling voor de aangifte van vermogens en mandaten ook zou moeten gelden voor andere belangrijke sectoren. Ik weet dat daarover kan worden gediscussieerd, maar ik denk daarbij in de eerste plaats aan de overheidsbedrijven, die nu zonder nuancering uit de regeling werden verwijderd door een laat initiatief van de regering. Ik denk echter ook aan andere beleidsbeslissende sectoren, zoals vakbonden en ziekenfondsen, die een groot deel van het publieke geld beheren. Ook zij komen volgens ons voor deze publieke controle in aanmerking.

Anderzijds wordt er dan weer te veel geregeld. Omdat de zojuist aangehaalde sectoren niet onder deze wet vallen, wordt het contrast met wat we zouden kunnen noemen de kleine politieke mandaten, nog veel schrijnender. In het bijzonder wil ik hier verwijzen naar het even ongenuanceerd benaderen van het gemeentelijk niveau met de intercommunales. We hebben deze bedenking al gemaakt tijdens de bespreking van wat uiteindelijk de wet van mei 1995 is geworden. De VU-fractie heeft zich toen als enige fractie bij de stemming onthouden. Ik herinner mij de zeer sterke en op dat ogenblik ook controversiële uiteenzetting van eresenator Hugo Schiltz. Het was zijn afscheidsspeech en hij was nogal bitter over de invulling van het politieke mandaat en wat men daarvan dreigde te maken. Ook toen werd er reeds op gewezen dat de nieuwe wet moeilijkheden zou meebrengen voor een aantal kleine gemeentelijke intercommunales die trachten mensen van buiten de politiek aan te trekken en waarin bijvoorbeeld ook bescheiden gemeenteraadsleden betrokken zijn, die alleen het ongeluk hebben tot de meerderheid te behoren. Zo heeft een kleine intercommunale, met een budget van amper twee miljoen, die ernaar streeft het toerisme aan de Westkust te bevorderen, de meeste moeite valabele mensen van buiten de politieke sfeer aan te trekken, bijvoorbeeld uit de horeca- of de vastgoedsector. Als de nieuwe wetgeving ook van toepassing is op dit soort vrijwillige medewerkers, dan zullen er in de toekomst helemaal geen kandidaten meer zijn.

Het toepassingsgebied van de nieuwe wetgeving is, zoals ik al zei, tegelijkertijd te breed en te eng. De fundamentele vraag is echter of ze de geloofwaardigheid van de politiek herstelt. De heer Foret had het zopas over rendre confiance . Wij geloven helemaal niet dat de geloofwaardigheid met deze regeling wordt hersteld. Om al deze redenen zal de Volksuniefractie zich bij de stemming onthouden. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Daras.

M. Daras (Écolo). ­ Monsieur le président, je ne pourrai aujourd'hui partager ni l'optimisme ni les propos positifs et quelque peu lénifiants des collègues qui m'ont précédé à cette tribune.

Contrairement à ce qu'a dit mon excellent et estimé collègue M. Foret, nous considérons que les législations qui nous sont proposées constituent une régression plutôt qu'une avancée, par rapport aux lois votées précédemment.

Il faut sans doute rappeler qu'il s'agit d'une histoire ancienne et que les textes qui nous sont aujourd'hui soumis trouvent leur origine dans ce que l'on a appelé à l'époque les accords de Gesves. Ceux-ci avaient réuni tous les partis et avaient fait l'objet d'une résolution adoptée à la Chambre le 1er juillet 1994, soit au cours de la législature précédente. Il semblait donc logique que les intentions annoncées dans lesdits accords fassent l'objet d'une application au cours de la présente législature.

Par la suite, le groupe Langendries a été créé. Au sein de celui-ci une cellule de travail a été chargée d'étudier les problèmes d'incompatibilité, de statut, de cumul des mandats, etc. Ces travaux ont globalement abouti à l'obligation pour les parlementaires, mais également pour d'autres mandataires publics, de publier annuellement la liste de leurs mandats et de dresser, en début et en fin de mandat, l'inventaire de leur patrimoine. La question de la limitation des cumuls a également été évoquée, mais le sujet est toujours en chantier à l'heure actuelle.

Nous nous limitons aujourd'hui au premier point, à savoir la publication des mandats et la déclaration de patrimoine.

La résolution adoptée en 1994, dont je viens de parler, a donné lieu, en mai 1995, à deux lois qui ont été soutenues de façon unanime à l'époque. Celles-ci désignaient les personnes soumises à ces déclarations et prévoyaient la rédaction d'une loi d'application réglant les modalités de la présentation, du dépôt et du contrôle des déclarations.

Il n'était toutefois pas prévu que ces lois d'application limiteraient la portée de la volonté du législateur de 1995. De ce point de vue, les projets de loi qui nous sont aujourd'hui proposés contiennent deux éléments tout à fait inacceptables à nos yeux.

Le premier, qui a déjà fait l'objet, à cette tribune, de nombreux commentaires positifs de la part de certains, gênés de la part du groupe socialiste, critiques de la part du VLD, concerne le fait que les responsables des entreprises publiques et des sociétés, dans lesquelles les pouvoirs publics sont majoritaires, aient été retirés de la liste des mandataires soumis à l'obligation de déclaration.

Cela nous paraît inacceptable. À partir du moment où les pouvoirs publics délèguent une parcelle de l'exercice de la puissance publique à des sociétés et font appel, pour gérer celles-ci, à des personnes issues du secteur privé, nous ne pensons pas que l'obligation d'exercer dans la transparence cette parcelle de la puissance publique puisse être de nature à effrayer ceux qui sont prêts à le faire honnêtement en rendant des comptes à l'autorité qui les en a chargés.

Bien sûr, nous avons entendu les problèmes qui ont été soulevés en commission. Peut-être aurait-on pu effectivement trouver une autre formule. Mais biffer carrément cette catégorie de responsables de la liste des personnes soumises à déclaration nous semble inacceptable et contraire aux accords de Gesves qui étaient pourtant équilibrés. Mais cela est symptomatique du devenir des accords politiques dont on a fait pourtant grand cas, à un moment donné ­ voyons l'importance accordée aujourd'hui à l'accord concernant la police et la justice. Je regrette donc en particulier l'attitude des groupes socialistes.

Faute de mieux, comme ce texte devra de toute façon être renvoyé à la Chambre puisqu'il a été amendé ­ dans un certain nombre de cas de façon positive, lors des travaux en commission au Sénat ­ et pour marquer symboliquement notre désaccord, nous avons réintroduit, sous forme d'amendements, ce qui avait été prévu dans le texte adopté voici un an déjà à la Chambre.

Le deuxième point porte évidemment sur la date d'entrée en vigueur. Je rappelle les accords de Gesves de 1994. Il était, à l'époque, entendu que la législation s'appliquerait pendant la législature 1995-1999. Nous pensons effectivement que s'il faut faire un geste de transparence, montrer que l'on n'a rien à cacher, ce geste doit être posé par les mandataires actuels avant qu'ils ne viennent se représenter devant les électeurs. Ils doivent le poser maintenant et ne pas postposer l'application des dispositions après les prochaines élections. Certes, cela ne concernera pas tous les mandataires actuels puisque certains ne se représenteront sans doute pas et n'auront donc jamais à rendre les comptes prévus par cette législation.

Pour éviter l'embouteillage de la Cour des comptes, j'ai néanmoins prévu, dans l'amendement déposé avec mon collègue Boutmans, une possibilité de « séquencer » l'application de la loi mais de manière telle que les déclarations soient déposées par les mandataires avant les prochaines élections, qu'elles soient législatives ou communales, et que cette obligation s'impose donc effectivement aux mandataires actuels.

La volonté de la Chambre quant à cette législation était d'ailleurs claire. Nous considérons donc que le Sénat poserait un geste profondément négatif en adoptant l'amendement reportant l'entrée en vigueur de la loi après les prochaines élections.

Je ne me fais guère d'illusions à propos des amendements que j'ai déposés avec M. Boutmans. Ils seront probablement rejetés par l'assemblée. Nous serons dès lors placés dans l'impossibilité d'approuver ces textes. Il ne nous restera plus qu'à espérer un sursaut de nos collègues de la Chambre en vue de corriger les effets du manque flagrant de dignité des membres du Sénat. (Applaudissements.)

M. le président. ­ La parole est à M. Nothomb.

M. Nothomb (PSC). ­ Monsieur le président, les projets de loi soumis à notre examen et dont on a rappelé la genèse concernent l'exécution de la loi du 2 mai 1995. Ils s'inspirent d'une résolution adoptée par la Chambre le 1er juillet 1994. Cette dernière portait sur l'organisation de la future Chambre et le statut des futurs parlementaires, sans omettre, dans ce cadre, la déclaration de patrimoine et la liste des mandats. Par ailleurs, cette résolution reprenait le consensus qui s'était dégagé à propos du règlement des problèmes posés par l'immunité parlementaire qui, entre-temps, a fait l'objet d'une nouvelle législation. Enfin, elle évoquait la nécessité de légiférer sur les incompatibilités, ce qui, sous cette législature, a fait l'objet de discussions au sein des assises de la démocratie, lesquelles ont débouché sur des propositions de loi.

Certains ont parlé de législations de circonstances. Certes, ces différentes propositions, comme le financement des partis politiques, la limitation des dépenses électorales ou la suppression du privilège fiscal des parlementaires, reflètent certainement un souci de transparence et de clarté dans les relations entre les mandataires politiques et l'opinion publique. Il est certain que ces législations constituent une réponse à une perte de confiance ou de crédibilité due à des circonstances particulières. Il était bon que le monde politique s'impose de nouvelles règles car certains de ses membres se sont rendus coupables d'abus. Toutefois, il serait tout à fait erroné de prétendre qu'elles étaient devenues nécessaires parce que la classe politique ­ j'ai horreur de cette expression ­ aurait, d'une manière générale, collectionné les mandats, accumulé les enrichissements personnels ou profité de quelconques privilèges.

La femme de César ne pouvant être soupçonnée, il est néanmoins heureux que nous adoptions à présent une législation précise, dans la continuité des mesures que nous avions adoptées sous la législature précédente.

La publication de la liste des mandats doit permettre à l'opinion publique de se rendre compte de la sphère d'influence détenue par les mandataires publics au sein de notre société, de déterminer l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts entre leurs différents mandats et de connaître leurs fonctions et professions.

Quant à la déclaration de patrimoine, elle vise, le cas échéant, à établir que le mandataire n'a tiré aucun avantage illicite de l'exercice de son mandat. Le mandataire qui serait accusé sera donc en mesure de prouver son innocence en démontrant qu'il ne s'est pas enrichi de façon irrégulière ou qu'il n'a pas abusé de son influence politique.

Les projets de loi qui nous sont soumis ne portent pas simplement sur l'application des deux lois du 2 mai 1995, mais contiennent également certaines modifications. En effet, ces deux lois ont été votées dans une certaine précipitation, à savoir à la veille de la dissolution des Chambres, et ce pour répondre rapidement au climat de suspicion que je viens d'évoquer. C'est pourquoi il est tout à fait légitime que notre assemblée examine les textes dans le détail et qu'elle y apporte des modifications et précisions.

C'est ainsi que, comme l'ont dit les rapporteurs dans leurs excellents rapports, nous nous sommes interrogés sur la nécessité d'appliquer la loi du 2 mai 1995 aux administrateurs des entreprises publiques, des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public, des établissements publics de crédit et des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire.

Nous connaissons le processus : les parlementaires s'imposent des règles. Cependant, ils connaissent leur fonction, leur rôle dans la société, ainsi que le rapport entre les indemnités accordées dans le cadre de leur fonction politique et celles concernant d'autres fonctions publiques moins connues mais parfois beaucoup plus influentes. C'est ainsi qu'ils ont décidé d'élargir la législation à d'autres fonctions, non seulement aux administrateurs publics, à l'échelle nationale, mais aussi à ceux traitant d'affaires régionales et aux mandataires locaux.

À cet égard, on a souvent cité l'exemple d'un grand port dont je tairai le nom, où siège un échevin beaucoup plus puissant qu'un parlementaire. Celui-ci doit donc être soumis aux mêmes règles que les parlementaires si l'on compare les différents statuts ou les statuts d' influence. C'est ainsi que progressivement, cette législation a été étendue à tous les mandataires locaux. Une telle mesure peut être considérée comme assurant la transparence aux divers échelons, y compris le plus petit mandat, mais elle peut également être ressentie, par ceux qui, par exemple, perçoivent une rémunération limitée pour un travail bénévole exigeant beaucoup de temps, comme engendrant des formalités sans commune mesure avec la réalité de leur pouvoir.

Nous nous sommes donc d'abord interrogés sur les administrateurs publics. Dans un premier temps, des amendements ont été déposés par le PSC en vue de limiter l'application de la loi aux seuls administrateurs publics d'organismes dont l'État est actionnaire majoritaire. Mais ensuite, un amendement plus radical a été proposé par le gouvernement, visant à supprimer l'application de la loi à tous les administrateurs des entreprises publiques. En effet, les entreprises publiques doivent être gérées suivant des techniques du secteur privé. Il était donc d'utilité publique que des administrateurs issus du secteur privé puissent assurer des fonctions d'administrateur dans le secteur public. Dès lors, il ne fallait pas décourager les plus expérimentés d'exercer de telles fonctions en leur imposant des formalités, des déclarations qui ne sont pas demandées aux administrateurs des entreprises privées. Nous nous sommes donc ralliés à cet amendement du gouvernement, car nous prônons une gestion dynamique et efficace des entreprises publiques.

Par ailleurs selon nous, une telle législation doit être appliquée d'abord aux mandataires politiques nationaux. Comme je l'ai dit, le deuxième élargissement en ce qui concerne les règles que les parlementaires s'imposent visait les parlementaires locaux. Comme M. Hatry l'a souligné à juste titre dans son rapport, les mandataires nationaux et régionaux représentent quelque 500 personnes. Cependant, notre législation englobe non seulement les administrateurs occupant des fonctions importantes au niveau du secteur public national, mais également un grand nombre de mandataires locaux. J'avais personnellement déposé un amendement proposant de reporter l'application de cette loi aux mandataires locaux. J'estimais qu'il convenait d'expérimenter d'abord la législation sur un nombre restreint, à savoir 500 parlementaires, éventuellement quelques autres fonctions à l'échelle nationale avant de l'étendre à 6 500 personnes. En effet, un tel élargissement nécessitera une administration considérable alors qu'il porte sur des fonctions qui ne sont pas toujours très influentes.

Comme, dans la proposition de loi introduite, la mise en oeuvre de cette mesure était prévue en 1998, j'avais proposé de la reporter de trois ans, c'est-à-dire jusqu'après 2001, pour les mandataires locaux des plus petites communes. À mes yeux, on ne pouvait exiger des mandataires locaux de faire en 1998, c'est-à-dire avant l'expiration de leur mandat, des déclarations que ne prévoyait pas l'arsenal législatif en 1994, au moment de leur élection et de leur choix courageux d'assumer cette fonction.

Finalement, nous nous sommes ralliés à un amendement plus radical qui reporte l'application de la loi à 2001 pour l'ensemble des mandataires locaux. J'ai ainsi obtenu satisfaction sur un point; en revanche, je n'ai pas obtenu de discrimination positive en faveur des mandataires des petites communes, ce qui était l'objet de mon amendement. Mais comme mon objectif était de différer à 2001, nous nous sommes ralliés à cet amendement.

Comme M. Hatry, je pense qu'en l'an 2000, quand la législation relative aux mandataires nationaux aura été appliquée, la façon de voir les choses aura peut-être évolué et une nouvelle intervention législative pourra éventuellement « modaliser » ou différer l'application de la loi aux 6 000 autres personnes concernées.

Le PSC votera avec conviction en faveur de la législation qui nous est proposée. Ces deux obligations de déposer une liste de mandats et une déclaration de patrimoine sont nécessaires et répondent à un besoin de transparence. Mais elles ne suffisent pas pour réaliser l'objectif que tous les partis politiques avaient souhaité atteindre via la résolution de la Chambre de 1994. Il faut encore concrétiser l'intention qui était de réglementer le cumul des mandats. À cet égard, une nouvelle concertation, limitée cette fois à cinq partis politiques, c'est-à-dire les quatre partis de la majorité et le PRL, a eu lieu au sein des assises de la démocratie présidées par M. Langendries. Des propositions de loi ont été déposées au nom de cette majorité élargie. Je souhaite que l'on puisse les voter sans délai. En effet, celui qui cumule des mandats peut être soupçonné de vouloir s'enrichir ou accumuler les pouvoirs; cette attitude peut aussi aller à l'encontre de la disponibilité des mandataires et être à l'origine de soupçons de confusion d'intérêts.

Les mandataires publics doivent être correctement indemnisés mais pas au-delà d'une certaine norme. Le PSC s'engage donc également à voter favorablement la législation sur le cumul des mandats. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, het zal niemand verbazen dat de groenen voorstander zijn van een zo groot mogelijke transparantie in de politiek en van het tegengaan van elke vorm van belangenvermenging. We zijn daar zelfs vrij radicaal in, in de echte betekenis van het woord, namelijk dat we naar de wortel, naar de basis van het probleem willen gaan. Alle mogelijke indrukken van onfrisse praktijken en van pogingen om een en ander te verdoezelen moeten uit de wereld worden geholpen. Het verbaast mij dat de heer Nothomb aan het woord radicaal, dat voor zover ik weet in het Frans dezelfde betekenis heeft als in het Nederlands, een totaal andere betekenis geeft, namelijk afwijken van de oorspronkelijke bedoeling.

De Agalev-fractie heeft twee fundamentele kritieken op wat de senaatscommissie met de door de Kamer goedgekeurde tekst heeft gedaan.

Ten eerste verschuift men de inwerkingtreding ervan met de openlijke bedoeling dat de wet niet meer van toepassing zou zijn vóór de volgende verkiezingen. Eigenlijk zegt men dan : we zijn er wel voor, maar niet voor onszelf. Dat lijkt mij een totaal verkeerde visie. Destijds hechtten alle fracties het grootste belang aan de realisatie van die transparantie en vonden zij dat het vermogen van de politici en van al wie het openbaar belang beheert, moet kunnen worden nagespeurd ingeval van mogelijke corruptie of belangenvermenging. Die juiste principes zijn natuurlijk onmiddellijk belangrijk en niet pas na de volgende verkiezingen.

Overigens is mij bij de lectuur van het verslag opgevallen hoe sterk men benadrukt dat alles grondig werd bestudeerd en dat men zeer vele adviezen heeft ingewonnen. Dat is natuurlijk waar, maar ik denk dat er vooral op tijdwinst is gespeeld. Dat blijkt minstens uit het feit dat men een van de adviezen gewoon naast zich heeft gelegd.

Onze tweede fundamentele kritiek is het verwijderen uit het toepassingsgebied van de overheidsbedrijven en semi-overheidsbedrijven, dus die waarin de Staat de referentieaandeelhouder is. Dat is voor ons volstrekt onaanvaardbaar. Ook de Raad van State noemt dat een discriminatie. Hij verwijst naar bedoeling van de wet van 2 mei 1995 waaruit blijkt dat het niet alleen gaat om personen die een bij verkiezingen toegekend mandaat bekleden, maar ook om hen die ingevolge hun functie ooit in de verleiding zouden kunnen komen het algemeen belang met het eigen belang te verwarren. Dat was in 1995 de uitdrukkelijke wil van alle partijen.

In het licht van die bepalingen, zo zegt de Raad van State, is het een evidente schending van het gelijkheidsbeginsel overheidsbedrijven of overheidsgebonden bedrijven aan de toepassing van de wet te onttrekken.

Het antwoord van de regering dat het hier om een politieke keuze gaat en dat zij daarin de volledige vrijheid moet hebben, betekent natuurlijk het hele gelijkheidsbeginsel afschaffen. We maken immers alle dagen politieke keuzes, de regering nog meer dan het parlement, maar precies in die politieke keuzes zijn we allen gebonden aan het grondwettelijke en verdragsrechtelijke gelijkheidsbeginsel.

De Raad van State wijst met nadruk op de bedoeling van deze wet en van de wet die hiervan aan de basis ligt en concludeert dat de zogenaamde politieke keuze om de overheidsbedrijven uit te sluiten, onvoldoende is gemotiveerd. In de overheidsbedrijven wordt zeer veel geld omgezet en is publieke controle zeker nodig.

Als de tekst van de commissie gehandhaafd blijft in plenaire vergadering en de amendementen die we hebben ingediend niet worden aanvaard, dan zal de Agalev-fractie deze twee ontwerpen niet goedkeuren. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Aangezien niemand meer het woord vraagt, is de algemene bespreking gesloten.

We gaan eerst over tot de artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.

Plus personne ne demandant la parole, la discussion générale est close.

Nous passons tout d'abord à l'examen des articles du projet de loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Article permier. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 2. Benevens de vermeldingen voorgeschreven door artikel 2, § 1, van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen alsmede een vermogensaangifte in te dienen, bevat de aangifte bedoeld in dat artikel de volgende vermeldingen : de naam, voornamen, woonplaats, plaats en datum van geboorte van de indiener, de mandaten, leidende ambten of beroepen bedoeld door die bepaling, de begindatum en de einddatum van de uitoefening van die mandaten, ambten en beroepen,voor zover die data vallen in het jaar waarop de aangifte betrekking heeft.

De aangifte wordt gedagtekend en door de indiener ondertekend.

Art. 2. La déclaration visée à l'article 2, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration.

Elle est datée et signée par le déclarant.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 3. Benevens de vermeldingen voorgeschreven door artikel 3, § 1, van de wet van 2 mei 1995, bevatten de aangiften bedoeld in artikel 3, §§ 1 en 2, van die wet de volgende vermeldingen : de naam, voornamen, woonplaats, plaats en datum van geboorte van de indiener, alsmede de ambten die de indiener onder de toepassing van die wet doen vallen.

De aangiften worden gedagtekend en door de indiener ondertekend.

Art. 3. Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi.

Elles sont datées et signées par le déclarant.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 4. § 1. De aangiften bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de wet van 2 mei 1995 worden van hand tot hand of bij aangetekende brief met ontvangstmelding ingediend.

§ 2. Het Rekenhof wijst onder zijn personeel de ambtenaren aan die gemachtigd zijn de ontvangst van de overhandigde en van de aangetekend toegezonden aangiften te bevestigen.

§ 3. De afgifte van hand tot hand geschiedt door de indiener in persoon of door een houder van een volmacht. De daartoe aangewezen ambtenaar van het Rekenhof geeft onmiddellijk een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs af dat, in voorkomend geval, de identiteit van de houder van de volmacht vermeldt.

De vermogensaangifte moet aan de buitenzijde de naam, voornamen en woonplaats van de indiener en het feit dat het een vermogensaangifte betreft vermelden.

De ambtenaar van het Rekenhof aan wie een vermogensaangifte onder niet-gesloten omslag wordt ter hand gesteld, verzoekt de deposant de omslag te sluiten.

§ 4. Wanneer een vermogensaangifte aangetekend wordt toegezonden, moet de aangetekende brief een gesloten omslag met die aangifte bevatten, waarop aan de buitenzijde de naam, voornamen en woonplaats van de indiener worden vermeld, alsmede het feit dat het een vermogensaangifte betreft.

Indien de daartoe aangewezen ambtenaar van het Rekenhof vaststelt dat een omslag die een vermogensaangifte bevat, niet is gesloten, gaat hij onmiddellijk tot sluiting over en maakt daarvan melding op de keerzijde van de omslag.

Art. 4. § 1er . Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

§ 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les agents habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois recommandés.

§ 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. L'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration.

La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

L'agent de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le déposant à fermer le pli.

§ 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé, il le ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli.

­ Aangenomen.

Adopté.

De voorzitter. ­ Artikel 5 luidt :

Art. 5. In de loop van de maand januari van ieder jaar zendt de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken de lijst van de intercommunale verenigingen aan het Rekenhof. Voor het opstellen van deze lijst wordt rekening gehouden met de toestand van het voorgaande jaar.

Indien de secretaris-generaal deze verplichting niet of laattijdig vervult, is hij strafbaar met een geldboete van 100 frank tot 1 000 frank.

Art. 5. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des intercommunales est adressée à la Cour des comptes par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

S'il ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, le secrétaire général est passible d'une amende de cent francs à mille francs.

MM. Daras et Boutmans proposent l'amendement que voici :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des intercommunales est adressée à la Cour des comptes par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, et la liste des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire est adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Chancellerie au sein des services du premier ministre.

Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent francs à mille francs. »

« Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 5. In de loop van de maand januari van ieder jaar zenden de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de leidende ambtenaar van de administratie van de Kanselarij binnen de diensten van de eerste minister aan het Rekenhof respectievelijk de lijst van de intercommunale verenigingen en de lijst van de handelsvennootschappen waarvan de Staat meerderheidsaandeelhouder is.

Voor het opstellen van deze lijst wordt rekening gehouden met de toestand van het voorgaande jaar.

De ambtenaar die ertoe is gehouden de in het vorige lid bedoelde inlichtingen aan het Rekenhof mede te delen en die deze verplichting niet of laattijdig vervult, is strafbaar met een geldboete van 100 frank tot 1 000 frank. »

Het woord is aan de heer Boutmans.

De heer Boutmans (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, ik heb onze amendementen voldoende toegelicht tijdens mijn uiteenzetting.

De voorzitter. ­ Artikel 6 luidt :

Art. 6. In de loop van de maand februari van ieder jaar worden de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, woonplaats en het ambt van de aan de wet van 2 mei 1995 onderworpen personen, alsmede de datum van de ambtsaanvaarding, van de ambtsbeëindiging en van het verstrijken van de periode bedoeld in artikel 3, § 2, tweede lid, van die wet, aan het Rekenhof meegedeeld door de hierna aangewezen personen :

1º de secretaris van de Ministerraad, voor de ministers en staatssecretarissen, alsmede voor de kabinetschefs en de adjunct-kabinetschefs van de ministeriële kabinetten van de federale regering en voor de commissarissen van de federale regering die de titel van gouverneur en vice-gouverneur voeren, aangesteld in het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad;

2º de griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers, voor de leden van die vergadering en voor de Belgische leden van het Europees Parlement;

3º de griffier van de Senaat, voor de leden van die vergadering;

4º de secretaris van de regering van de Duitstalige Gemeenschap, voor de leden van die regering alsmede voor de kabinetschefs en de adjunct-kabinetschefs van de ministeriële kabinetten van die regering;

5º de griffier van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, voor de leden van die Raad;

6º de griffier van de provincie, voor de gouverneur en de leden van de bestendige deputatie;

7º de gemeentesecretaris, voor de burgemeester, schepenen en voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

8º de voorzitter van de raad van bestuur van iedere intercommunale vereniging, voor de leden van de raad van bestuur en van het directiecomité;

9º de secretaris-generaal van ieder federaal ministerie, voor de ambtenaren-generaal, alsmede de leidende ambtenaar van de administratie van de Kanselarij, voor de ambtenaren-generaal van de diensten van de eerste minister;

10º de administrateur-generaal van de instelling, voor de instellingen van openbaar nut waarop de wet van 16 maart 1954 van toepassing is;

11º de gouverneur van de Nationale Bank van België, voor de leden van de regentenraad en van het college van censoren van die instelling;

12º de voorzitter van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, voor de leden van dat comité;

13º de voorzitter van het algemeen comité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, voor de leden van dat comité.

De persoon die ertoe is gehouden de in het voorgaande lid bedoelde inlichtingen aan het Rekenhof mee te delen en die deze verplichting niet of laattijdig vervult, is strafbaar met een geldboete van 100 frank tot 1 000 frank.

De personen bedoeld in dit artikel melden aan het Rekenhof het overlijden van de aan de wet van 2 mei 1995 onderworpen personen van wie ze de identiteit overeenkomstig het eerste lid aan het Hof hebben meegedeeld.

Art. 6. Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de ladite loi sont communiqués à la Cour des comptes par les personnes suivantes :

1º le secrétaire du Conseil des ministres, pour les ministres et secrétaires d'État ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels du gouvernement fédéral et pour les commissaires du gouvernement fédéral portant les titres de gouverneur et vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

2º le greffier de la Chambre des représentants, pour les membres de cette assemblée et pour les membres belges du Parlement européen;

3º le greffier du Sénat, pour les membres de cette assemblée;

4º le secrétaire du gouvernement de la Communauté germanophone, pour les membres de ce gouvernement ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels de ce gouvernement;

5º le greffier du Conseil de la Communauté germanophone, pour les membres de ce Conseil;

6º le greffier provincial, pour le gouverneur et les membres de la députation permanente;

7º le secrétaire communal, pour les bourgmestre, échevins et président du centre public d'aide sociale;

8º le président du conseil d'administration de chaque intercommunale, pour les membres du conseil d'administration et du comité de direction;

9º le secrétaire général de chaque ministère fédéral, pour les fonctionnaires généraux, ainsi que le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Chancellerie, pour les fonctionnaires généraux des services du premier ministre;

10º l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954;

11º le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, pour les membres du conseil de régence et du collège de censeurs de cette institution;

12º le président du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, pour les membres de ce comité;

13º le président du comité général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour les membres de ce comité.

La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent francs à mille francs.

Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès de personnes assujetties à la loi du 2 mai 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa premier.

MM. Daras et Boutmans proposent l'amendement que voici :

« Compléter l'alinéa 1er de cet article par un 14º, libellé comme suit :

« 14º le président du conseil d'administration des entreprises publiques économiques visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires de droit public et des établissements publics de crédit, tels que définis à l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 concernant les institutions publiques de crédit, ainsi que des sociétés dont l'État est actionnaire majoritaire, pour les personnes visées à l'article 1er , 10, de la loi du 2 mai 1995. »

« Het eerste lid van dit artikel aanvullen met een 14º, luidende :

« 14º de voorzitter van de raad van bestuur van de economische overheidsbedrijven bedoeld in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de publiekrechtelijke naamloze vennootschappen, publiekrechtelijke bankholdings en openbare kredietinstellingen zoals bepaald in artikel 191 van de wet van 17 juni 1991 op de openbare kredietinstellingen, alsmede van de handelsvennootschappen waarvan de Staat meerderheidsaandeelhouder is, voor de personen bedoeld in artikel 1, 10, van de wet van 2 mei 1995. »

Art. 7. § 1. Op 30 april van ieder jaar stelt het Rekenhof de voorlopige lijst op van de personen die aan de wet van 2 mei 1995 zijn onderworpen en van wie het de lijst, bedoeld in artikel 2 van die wet, of de aangifte, bedoeld in artikel 3 van dezelfde wet, niet heeft ontvangen. Het Rekenhof richt onmiddellijk een aangetekende herinneringsbrief aan al die personen. De persoon die van oordeel is dat hij niet aan de wet van 2 mei 1995 is onderworpen, brengt hiervan het Rekenhof ten laatste op 15 mei bij aangetekende brief op de hoogte. Het Rekenhof onderzoekt de ingeroepen motieven en deelt zijn definitief standpunt over de onderworpenheid van die persoon aan de wet van 2 mei 1995 bij aangetekende brief en ten laatste op 31 mei aan de belanghebbende mee.

Indien het Rekenhof, op grond van de inlichtingen die hem overeenkomstig artikel 6 zijn meegedeeld of op grond van enige andere inlichting die het zou ontvangen, vaststelt dat de door een persoon toegezonden lijst van mandaten, ambten en beroepen onvolledig of onjuist is, doet het hiervan bij aangetekende brief mededeling aan de belanghebbende. De persoon die van oordeel is dat de door hem toegezonden lijst geen onvolledigheid of onjuistheid bevat, brengt het Rekenhof ten laatste op 15 mei bij aangetekende brief hiervan op de hoogte. Het Rekenhof deelt zijn definitief standpunt nopens de volledigheid en de juistheid van de lijst bij aangetekende brief en ten laatste op 31 mei aan de belanghebbende mee.

§ 2. Indien het Rekenhof tot het besluit komt dat een persoon onderworpen is aan de wet van 2 mei 1995 of dat hij een onvolledige of onjuiste aangifte heeft ingediend, kan die persoon zich ten laatste op 15 juni bij aangetekende brief wenden, naar gelang van het geval, tot de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat of de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, om te horen zeggen hetzij dat hij niet is onderworpen aan de wet van 2 mei 1995, hetzij dat zijn aangifte volledig en juist is.

Is de zaak aanhangig gemaakt door een senator, met uitzondering van de gemeenschapssenatoren bedoeld in artikel 67, § 1, 3º tot 5º, van de Grondwet, dan wordt ze onderzocht door een opvolgingscommissie samengesteld uit leden van de Senaat. Is de zaak aanhangig gemaakt door een lid van de regering of de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, dan wordt ze onderzocht door een opvolgingscommissie samengesteld uit leden van laatstgenoemde Raad. In alle andere gevallen wordt de zaak onderzocht door een opvolgingscommissie samengesteld uit leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, onverminderd het bepaalde in artikel 7, § 2, tweede lid, eerste zin, van de bijzondere wet van ... tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen alsmede een vermogensaangifte in te dienen. De commissie doet uitspraak zonder dat tegen haar beslissing enig rechtsmiddel kan worden ingesteld. Een afschrift van de beslissing wordt door de diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat of van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten laatste op 30 juni aan het Rekenhof en aan de belanghebbende meegedeeld.

§ 3. De definitieve lijst van mandaten, ambten en beroepen en de definitieve lijst van de personen die de lijst, bedoeld in artikel 2 van de wet van 2 mei 1995, of de aangifte, bedoeld in artikel 3 van dezelfde wet, niet hebben ingediend, worden door het Rekenhof ten laatste op 15 juli vastgesteld en onmiddellijk aan de diensten van het Belgisch Staatsblad meegedeeld. De twee lijsten worden ten laatste op 15 augustus bekendgemaakt.

Art. 7. § 1er . Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la loi du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi du 2 mai 1995 en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi du 2 mai 1995.

Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste.

§ 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, suivant le cas, à la Chambre des représentants, au Sénat ou au Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 15 juin, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte.

Si l'affaire est soumise par un sénateur qui n'est pas un sénateur de communauté visé à l'article 67, § 1er , 3º à 5º, de la Constitution, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres du Sénat. Si l'affaire est soumise par un membre du gouvernement ou du Conseil de la Communauté germanophone, elle est examinée par une commission de suivi composée de membres de ce Conseil. Dans tous les autres cas, l'affaire est examinée par une commission de suivi composée de membres de la Chambre des représentants, sans préjudice de l'article 7, § 2, deuxième alinéa, première phrase, de la loi spéciale du ... exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. La commission statue sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard le 30 juin.

§ 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juillet au plus tard et communiquées immédiatement aux services du Moniteur belge . Les deux listes sont publiées au plus tard le 15 août.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 8. § 1. Indien een persoon die onderworpen is aan de wet van 2 mei 1995, na de bekendmaking van de lijsten van mandaten, ambten en beroepen in het Belgisch Staatsblad , tussen de gepubliceerde lijst en de lijst die hij aan het Rekenhof heeft meegedeeld, een verschil vaststelt dat niet het gevolg is van de toepassing van artikel 7, § 1, tweede lid, richt hij een schriftelijke verbetering aan het Rekenhof, dat ervoor zorgt dat de verbetering in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

§ 2. Indien een persoon die onderworpen is aan de wet van 2 mei 1995, na de bekendmaking van de lijsten van mandaten, ambten en beroepen in het Belgisch Staatsblad vaststelt dat de lijst die hij aan het Rekenhof heeft meegedeeld onvolledig of onjuist is, richt hij een schriftelijke verbetering aan het Rekenhof.

Indien het Hof, op basis van de inlichtingen die hem overeenkomstig artikel 6 zijn meegedeeld of op basis van enige andere informatie die het zou ontvangen, de voorgestelde verbetering betwist, deelt het dat bij aangetekende brief mee aan de belanghebbende. Indien deze van mening is dat zijn verbetering juist is, kan hij binnen vijftien dagen na de verzending van de aangetekende brief van het Rekenhof het in artikel 7, § 2, bepaalde orgaan bij aangetekende brief verzoeken zich uit te spreken over de juistheid van de verbetering. Een afschrift van de beslissing van dat orgaan wordt, uiterlijk een maand na ontvangst van de aangetekende brief van de auteur van de correctie, aan het Rekenhof en aan de belanghebbende meegedeeld door de diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat of van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap. Deze termijnen worden tijdens het parlementair reces geschorst.

Op het einde van de procedure zorgt het Hof, in voorkomend geval, voor de bekendmaking van de verbetering in het Belgisch Staatsblad .

§ 3. Indien het Rekenhof, na de bekendmaking van de lijsten van mandaten, ambten en beroepen in het Belgisch Staatsblad , informatie ontvangt waarin erop wordt gewezen dat een aangifte onvolledig of onjuist is of dat een persoon die onderworpen is aan de wet van 2 mei 1995, niet voorkomt op de lijsten die in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, onderzoekt het Hof of die informatie juist is. Acht het Hof de informatie gegrond, dan deelt het aan de belanghebbende bij aangetekende brief mee dat een verbetering op de lijsten bekendgemaakt zal worden.

Indien de belanghebbende meent dat de bekendgemaakte lijst volledig en juist is of indien hij meent niet onderworpen te zijn aan de wet van 2 mei 1995, kan hij binnen vijftien dagen na de verzending van de aangetekende brief van het Rekenhof het in artikel 7, § 2, bepaalde orgaan bij aangetekende brief verzoeken te verklaren hetzij dat hij niet onderworpen is aan de wet van 2 mei 1995, hetzij dat zijn aangifte volledig en juist is. Een afschrift van de beslissing van dat orgaan wordt, uiterlijk een maand na ontvangst van de aangetekende brief van de belanghebbende, aan het Rekenhof en aan de belanghebbende meegedeeld door de diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat of van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap. Deze termijnen worden tijdens het parlementair reces geschorst.

Op het einde van de procedure zorgt het Hof, in voorkomend geval, voor de bekendmaking van de verbetering in het Belgisch Staatsblad .

Art. 8. § 1er . Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , une différence entre la liste publiée et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas de l'application de l'article 7, §1er , alinéa 2, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes qui s'assure de la publication de la correction au Moniteur belge .

§ 2. Si une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , que la liste qu'il a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes.

Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à l'intéressé par lettre recommandée. Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.

§ 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , une information parvient à la Cour des comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration ou le fait qu'une personne assujettie à la loi du 2 mai 1995 ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge , la Cour examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa volonté de publier une correction aux listes.

Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi du 2 mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services de la Chambre des représentants, du Sénat ou du Conseil de la Communauté germanophone, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de la personne intéressée. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 9. Bij het verstrijken van de in artikel 3, § 5, van de wet van 2 mei 1995 bedoelde termijn van vijf jaar, zendt het Rekenhof de in artikel 3, §§ 1 en 2, van die wet bedoelde vermogensaangiften bij aangetekende brief met ontvangstmelding terug aan de personen bedoeld in artikel 1 van die wet.

In het geval waarin de restitutie binnen een jaar te rekenen van de datum waarop de bovengenoemde termijn van vijf jaar verstrijkt, onmogelijk blijkt, vernietigt het Rekenhof, met inachtneming van de bepalingen van artikel 3, § 3, van de wet van 2 mei 1995, de betrokken vermogensaangiften.

Art. 9. À l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux personnes visées à l'article 1er de cette loi, par lettre recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi.

Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, dans le respect des dispositions de l'article 3, § 3, de la loi du 2 mai 1995.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 10. De in artikel 3, §§ 1 en 2, van de wet van 2 mei 1995 bedoelde aangiften mogen alleen worden gebruikt in het kader van het strafrechtelijk onderzoek bedoeld in artikel 3, § 4, van diezelfde wet.

Art. 10. Les déclarations prévues à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 11. De in artikel 2, § 1, van de wet van 2 mei 1995 bedoelde aangiften worden door het Rekenhof bewaard gedurende een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de door § 2 van voornoemd artikel voorgeschreven bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

Na het verstrijken van die termijn worden de aangiften door het Rekenhof vernietigd.

Art. 11. Les déclarations visées à l'article 2, § 1er , de la loi du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge prescrite par le § 2 dudit article.

À l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la Cour des comptes.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 12. In artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in het nr. 1 wordt het woord « federale » geschrapt;

2º tussen het nr. 4 en het nr. 5 wordt een nr. 4bis ingevoegd, luidend als volgt : « 4bis . de Belgische leden van het Europees Parlement; »;

3º het nr. 5 wordt aangevuld als volgt : « daarin begrepen de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de commissarissen van de federale regering die de titel van gouverneur en vice-gouverneur voeren, aangesteld in het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad »;

4º het nr. 9 wordt aangevuld als volgt : « Voor de toepassing van deze wet wordt onder ambtenaren-generaal verstaan de ambtenaren bekleed met een van de graden van de rangen 16 en 17; in de instellingen van openbaar nut waarop de wet van 16 maart 1954 van toepasing is en waarin geen enkele persoon de titel van administrateur-generaal voert, is de wet van toepassing op de leidende ambtenaar. »;

5º het nr. 10 wordt geschrapt;

6º in het nr. 11 worden de woorden « de leden van de Algemene Raad » vervangen door de woorden « de leden van de regentenraad en van het college van censoren »;

7º de nrs. 1, 2, 3, 4, 4bis , 5, 6, 7, 8, 9, 11 en 12 worden vernummerd tot respectievelijk de nrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12.

Art. 12. À l'article 1er de la loi du 2 mai 1995 les modifications suivantes sont apportées :

1º au nº 1, le mot « fédéraux » est supprimé;

2º entre le nº 4 et le nº 5, il est inséré un nº 4bis , libellé comme suit : « 4bis . les membres belges du Parlement européen; »;

3º le nº 5 est complété comme suit : « y compris le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et les commissaires du gouvernement fédéral, portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale »;

4º le nº 9 est complété comme suit : « Pour l'application de la présente loi, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17; dans les organismes d'intérêt public auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 et dans lesquels personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant. »;

5º le nº 10 est supprimé;

6º au nº 11 remplacer les mots « membres du conseil général » par les mots « membres du conseil de régence et du collège de censeurs »;

7º les nºs 1, 2, 3, 4, 4bis , 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 deviennent respectivement les nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 13. Artikel 2, § 1, eerste lid, van de wet van 2 mei 1995 wordt vervangen als volgt :

« § 1. De personen die in de loop van een jaar een in artikel 1 bedoeld ambt of mandaat uitoefenen, dienen vóór 1 april van het daaropvolgende jaar een schriftelijke aangifte in waarin ze melding maken van alle mandaten, leidende ambten of beroepen, van welke aard ook, die ze tijdens het eerstbedoelde jaar hebben uitgeoefend, zowel in de overheidssector als voor rekening van enige andere natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke instelling of vereniging die in België of in het buitenland gevestigd is. »

Art. 13. L'article 2, § 1er , 1er alinéa, de la loi du 2 mai 1995 est remplacé par ce qui suit :

« § 1er . Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.»

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 14. In artikel 3 van de wet van 2 mei 1995 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º In § 1, eerste lid, wordt het woord « verzegelde » vervangen door het woord « gesloten »;

2º In § 1, eerste lid, worden tussen de woorden « een vermogensaangifte » en het woord « in » ingevoegd de woorden « betreffende de staat van hun vermogen op de dag van hun ambtsaanvaarding »;

3º Paragraaf 2, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende volzin :

« Deze aangifte heeft betrekking op de staat van hun vermogen op de dag van het verstrijken van het mandaat of op de dag van het ontslag. »

4º Paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende volzin :

« Deze aangifte heeft betrekking op de staat van hun vermogen op de dag waarop de in de voorgaande zin bedoelde periode is verstreken. »

5º In § 3 wordt het woord « verzegelde » vervangen door het woord « gesloten »;

6º Paragraaf 3 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :

« De personeelsleden van het Rekenhof en elke bewaarder of houder van de vermogensaangifte zijn gehouden tot het beroepsgeheim, zoals bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek. »

7º In § 5 worden de woorden « Na het overlijden of » geschrapt;

8º Een § 6 wordt toegevoegd, luidend als volgt :

« § 6. De in de §§ 1 en 2 bedoelde vermogensaangiften van overleden personen worden vernietigd na verloop van een periode van een maand te rekenen van de dag van het overlijden. »

Art. 14. À l'article 3 de la loi du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes :

1º Au § 1er , alinéa 1er , le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé »;

2º Au § 1er , premier alinéa, les mots « relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction » sont insérés entre les mots « une déclaration de patrimoine » et les mots « certifiée sur l'honneur exacte et sincère »;

3º Le § 2, premier alinéa, est complété par la phrase suivante :

« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission. »

4º Le § 2, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante :

« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente. »

5º Au § 3, le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé »;

6º Le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

7º Au § 5, les mots « Après le décès ou » sont supprimés;

8º Il est ajouté un § 6, libellé comme suit :

« § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. »

­ Aangenomen.

Adopté.

De voorzitter. ­ Artikel 15 luidt :

Art. 15. Voor de eerste toepassing van deze wet worden de aangiften bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de wet van 2 mei 1995, bij wijze van overgangsregeling, ingediend :

1º in de loop van het eerste kwartaal van 2000 voor de personen bedoeld in artikel 1, nrs. 1 tot 5, van de wet van 2 mei 1995.

2º in de loop van het eerste kwartaal van 2001 voor de personen bedoeld in artikel 1, nrs. 6 en volgende van de wet van 2 mei 1995.

Art. 15. Pour la première application de la présente loi, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :

1º dans le courant du premier trimestre de 2000 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 1 à 5, de la loi du 2 mai 1995.

2º dans le courant du premier trimestre de 2001 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 6 et suivants de la loi du 2 mai 1995.

MM. Daras et Boutmans proposent l'amendement que voici :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 15. Pour la première application de la présente loi, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :

1º dans le courant du dernier trimestre de 1998 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 1 à 5, de la loi du 2 mai 1995,

2º dans le courant du troisième trimestre de 1999 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 6 et suivants, de la loi du 2 mai 1995. »

« Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 15. Voor de eerste toepassing van deze wet worden de aangiften bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de wet van 2 mei 1995, bij wijze van overgangsregeling, ingediend :

1º in de loop van het laatste kwartaal van 1998 voor de personen bedoeld in artikel 1, nrs. 1 tot 5, van de wet van 2 mei 1995.

2º in de loop van het derde kwartaal van 1999 voor de personen bedoeld in artikel 1, nrs. 6 en volgende van de wet van 2 mei 1995. »

De aangehouden stemmingen en de stemming over het geheel van het wetsontwerp hebben later plaats.

Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.

We gaan nu over tot de bespreking van de artikelen van het ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.

Nous passons maintenant à l'examen des articles du projet de loi spéciale exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine.

Artikel één luidt :

Artikel 1. Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

Article premier. La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 2. Benevens de vermeldingen voorgeschreven door artikel 2, § 1, van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen alsmede een vermogensaangifte in te dienen, bevat de aangifte bedoeld in dat artikel de volgende vermeldingen : de naam, voornamen, woonplaats, plaats en datum van geboorte van de indiener, de mandaten, leidende ambten of beroepen bedoeld door die bepaling, de begindatum en de einddatum van de uitoefening van die mandaten, ambten en beroepen, voor zover die data vallen in het jaar waarop de aangifte betrekking heeft.

De aangifte wordt gedagtekend en door de indiener ondertekend.

Art. 2. La déclaration visée à l'article 2, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine comporte, outre les mentions prescrites par la disposition précitée : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, les mandats, fonctions dirigeantes ou professions visés par ladite disposition, la date de début et la date de cessation de l'exercice de ces mandats, fonctions ou professions, dans la mesure où ces dates se situent dans l'année à laquelle se rapporte la déclaration.

Elle est datée et signée par le déclarant.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 3. Benevens de vermeldingen voorgeschreven door artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 2 mei 1995, bevatten de aangiften bedoeld in artikel 3, §§ 1 en 2, van die bijzondere wet de volgende vermeldingen : de naam, voornamen, woonplaats, plaats en datum van geboorte van de indiener, alsmede de ambten die de indiener onder de toepassing van die bijzondere wet doen vallen.

De aangiften worden gedagtekend en door de indiener ondertekend.

Art. 3. Les déclarations visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995 comportent, outre les mentions prescrites par le § 1er de l'article précité : les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance du déclarant, ainsi que les fonctions entraînant l'assujettissement du déclarant à ladite loi spéciale.

Elles sont datées et signées par le déclarant.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 4. § 1. De aangiften bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 worden van hand tot hand of bij aangetekende brief met ontvangstmelding ingediend.

§ 2. Het Rekenhof wijst onder zijn personeel de ambtenaren aan die gemachtigd zijn de ontvangst van de overhandigde en van de aangetekend toegezonden aangiften te bevestigen.

§ 3. De afgifte van hand tot hand geschiedt door de indiener in persoon of door een houder van een volmacht. De daartoe aangewezen ambtenaar van het Rekenhof geeft onmiddellijk een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs af dat, in voorkomend geval, de identiteit van de houder van de volmacht vermeldt.

De vermogensaangifte moet aan de buitenzijde de naam, voornamen en woonplaats van de indiener en het feit dat het een vermogensaangifte betreft vermelden.

De ambtenaar van het Rekenhof aan wie een vermogensaangifte onder niet-gesloten omslag wordt ter hand gesteld, verzoekt de deposant de omslag te sluiten.

§ 4. Wanneer een vermogensaangifte aangetekend wordt toegezonden, moet de aangetekende brief een gesloten omslag met die aangifte bevatten, waarop aan de buitenzijde de naam, voornamen en woonplaats van de indiener worden vermeld, alsmede het feit dat het een vermogensaangifte betreft.

Indien de daartoe aangewezen ambtenaar van het Rekenhof vaststelt dat een omslag die een vermogensaangifte bevat, niet is gesloten, gaat hij onmiddellijk tot sluiting over en maakt daarvan melding op de keerzijde van de omslag.

Art. 4. § 1er . Les déclarations visées aux articles 2 et 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont soit remises de la main à la main, soit envoyées par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

§ 2. La Cour des comptes désigne, parmi son personnel, les agents habilités à accuser réception des déclarations remises de la main à la main et des envois recommandés.

§ 3. La remise de la main à la main peut être faite par le déclarant en personne ou par un porteur de procuration. L'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin en délivre sur-le-champ un accusé de réception daté et signé, mentionnant, le cas échéant, l'identité du porteur de procuration.

La déclaration de patrimoine doit mentionner à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

L'agent de la Cour des comptes à qui une déclaration de patrimoine est remise de la main à la main sans être fermée invite le déposant à fermer le pli.

§ 4. Lorsqu'une déclaration de patrimoine est envoyée par pli recommandé, ce pli doit contenir un pli fermé contenant cette déclaration et mentionnant à l'extérieur les nom, prénoms et domicile du déclarant et le fait qu'il s'agit d'une déclaration de patrimoine.

Si l'agent de la Cour des comptes désigné à cette fin constate qu'un pli contenant une déclaration de patrimoine n'est pas fermé, il le ferme immédiatement et fait mention de l'incident au dos du pli.

­ Aangenomen.

Adopté.

De voorzitter. ­ Artikel 5 luidt :

Art. 5. In de loop van de maand januari van ieder jaar wordt de lijst van de instellingen van openbaar nut waarover een gemeenschap of een gewest het toezicht uitoefent, aan het Rekenhof toegezonden door de ambtenaar die daartoe door de voorzitter van de betrokken gemeenschaps- of gewestregering wordt aangewezen. De voorzitter brengt het Rekenhof van die aanwijzing op de hoogte. Voor het opstellen van deze lijst wordt rekening gehouden met de toestand van het voorgaande jaar.

De ambtenaar die ertoe is gehouden de in het vorige lid bedoelde inlichtingen aan het Rekenhof mede te delen en die deze verplichting niet of laattijdig vervult, is strafbaar met een geldboete van 100 frank tot 1 000 frank.

Art. 5. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des organismes d'intérêt public sur lesquels une communauté ou une région exerce la tutelle est adressée à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région. Le président avise la Cour des comptes de cette désignation. Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent francs à mille francs.

MM. Daras et Boutmans proposent l'amendement que voici :

« Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, la liste des organismes d'intérêt public sur lesquels une communauté ou une région exerce la tutelle et la liste des sociétés commerciales dont une communauté ou une région est l'actionnaire majoritaire sont adressées à la Cour des comptes par le fonctionnaire désigné à cette fin par le président du gouvernement de la communauté ou de la région. Le président avise la Cour des comptes de cette désignation.

Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la situation de l'année précédente.

Le fonctionnaire qui, tenu de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent francs à mille francs. »

« Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 5. In de loop van de maand januari van ieder jaar worden de lijst van de instellingen van openbaar nut waarover een gemeenschap of een gewest het toezicht uitoefent en de lijst van de handelsvennootschappen waarvan een gemeenschap of een gewest meerderheidsaandeelhouder is, aan het Rekenhof toegezonden door de ambtenaar die daartoe door de voorzitter van de betrokken gemeenschaps- of gewestregering wordt aangewezen. De voorzitter brengt het Rekenhof van die aanwijzing op de hoogte.

Voor het opstellen van die lijst wordt rekening gehouden met de toestand van het voorgaande jaar.

De ambtenaar die ertoe is gehouden de in het vorige lid bedoelde inlichtingen aan het Rekenhof mede te delen en die deze verplichting niet of laattijdig vervult, is strafbaar met een geldboete van 100 frank tot 1 000 frank. »

Artikel 6 luidt :

Art. 6. In de loop van de maand februari van ieder jaar worden de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte, woonplaats en het ambt van de aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 onderworpen personen, alsmede de datum van de ambtsaanvaarding, van de ambtsbeëindiging en van het verstrijken van de periode bedoeld in artikel 3, § 2, tweede lid van die bijzondere wet, aan het Rekenhof medegedeeld door de hierna aangewezen personen :

1º de secretaris van elke regering bedoeld in artikel 1, nr. 1, van de bijzondere wet van 2 mei 1995, voor de leden van die regeringen en staatssecretarissen van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, alsmede voor de kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs van de ministeriële kabinetten van die regeringen;

2º de griffier van elke raad bedoeld in artikel 1, nr. 2, van de bijzondere wet van 2 mei 1995, voor de leden van die raad;

3º naar gelang van het geval en ieder voor zijn departement, de secretaris-generaal of de secretarissen-generaal van de gemeenschaps- en gewestministeries, voor de ambtenaren-generaal van die ministeries;

4º de administrateur-generaal van de instelling, voor de instellingen van openbaar nut waarover de gemeenschappen of de gewesten het toezicht uitoefenen.

De persoon die ertoe is gehouden de in het voorgaande lid bedoelde inlichtingen aan het Rekenhof mee te delen en die deze verplichting niet of laattijdig vervult, is strafbaar met een geldboete van 100 frank tot 1 000 frank.

De personen bedoeld in dit artikel melden aan het Rekenhof het overlijden van de aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 onderworpen personen van wie ze de identiteit overeenkomstig het eerste lid aan het Hof hebben meegedeeld.

Art. 6. Dans le courant du mois de février de chaque année, les nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et fonction des personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 ainsi que la date de l'entrée en fonction, de la cessation de la fonction et de l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de ladite loi spéciale sont communiqués à la Cour des comptes par les personnes suivantes :

1º le secrétaire de chacun des gouvernements visés à l'article 1er , nº 1, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces gouvernements et les secrétaires d'État de la Région du gouvernement de Bruxelles-capitale ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels de ces gouvernements;

2º le greffier de chacun des conseils visés à l'article 1er , nº 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres de ces conseils;

3º selon le cas, le secrétaire général ou les secrétaires généraux, des ministères de communauté et de région, chacun pour son département, pour les fonctionnaires généraux de ces ministères;

4º l'administrateur général de l'organisme, pour les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle.

La personne qui, tenue de communiquer à la Cour des comptes les renseignements visés à l'alinéa précédent, ne s'acquitte pas de cette obligation ou s'en acquitte avec retard, est passible d'une amende de cent francs à mille francs.

Les personnes visées au présent article signalent à la Cour des comptes le décès de personnes assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995 dont elles ont communiqué l'identité à la Cour en vertu de l'alinéa premier.

MM. Daras et Boutmans proposent l'amendement que voici :

« Compléter l'alinéa 1er de cet article par un 5º, libellé comme suit :

« 5º le président du conseil d'administration, pour les sociétés commerciales dont les communautés ou les régions sont l'actionnaire majoritaire. »

« Het eerste lid van dit artikel aanvullen met een 5º, luidende :

« 5º de voorzitter van de raad van bestuur, voor de handelsvennootschappen waarvan de gemeenschappen of de gewesten meerderheidsaandeelhouder zijn. »

Art. 7. § 1. Op 30 april van ieder jaar stelt het Rekenhof de voorlopige lijst op van de personen die aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 zijn onderworpen en van wie het de lijst, bedoeld in artikel 2 van die wet, of de aangifte, bedoeld in artikel 3 van dezelfde wet, niet heeft ontvangen. Het Rekenhof richt onmiddellijk een aangetekende herinneringsbrief aan al die personen. De persoon die van oordeel is dat hij niet aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 is onderworpen, brengt hiervan het Rekenhof ten laatste op 15 mei bij aangetekende brief op de hoogte. Het Rekenhof onderzoekt de ingeroepen motieven en deelt zijn definitief standpunt over de onderworpenheid van die persoon aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 bij aangetekende brief en ten laatste op 31 mei aan de belanghebbende mede.

Indien het Rekenhof, op basis van de inlichtingen die hem overeenkomstig artikel 6 zijn meegedeeld of op grond van enige andere inlichting die het zou ontvangen, vaststelt dat de door een persoon toegezonden lijst van mandaten, ambten en beroepen onvolledig of onjuist is, doet het hiervan bij aangetekende brief mededeling aan de belanghebbende. De persoon die van oordeel is dat de door hem toegezonden lijst geen onvolledigheid of onjuistheid bevat, brengt het Rekenhof ten laatste op 15 mei bij aangetekende brief hiervan op de hoogte. Het Rekenhof deelt zijn definitief standpunt nopens de volledigheid en de juistheid van de lijst bij aangetekende brief en ten laatste op 31 mei aan de belanghebbende mede.

§ 2. Indien het Rekenhof tot het besluit komt dat een persoon onderworpen is aan de bijzondere wet van 2 mei 1995 of dat hij een onvolledige of onjuiste aangifte heeft ingediend, kan die persoon zich ten laatste op 15 juni bij aangetekende brief tot de betrokken gemeenschaps- of gewestraad wenden om te horen zeggen hetzij dat hij niet is onderworpen aan de bijzondere wet van 2 mei 1995, hetzij dat zijn aangifte volledig en juist is.

De zaak wordt onderzocht door een opvolgingscommissie, die uit leden van de betrokken raad wordt samengesteld. De commissie doet uitspraak zonder dat tegen haar beslissing enig rechtsmiddel kan worden ingesteld. Een afschrift van de beslissing wordt door de diensten van de betrokken raad ten laatste op 30 juni aan het Rekenhof en aan de belanghebbende meegedeeld.

Is een persoon lid van meer dan één wetgevende assemblee, dan wordt de zaak onderzocht door de opvolgingscommissie van de assemblee waarvoor hij rechtstreeks is gekozen.

§ 3. De definitieve lijst van mandaten, ambten en beroepen en de definitieve lijst van de personen die de lijst, bedoeld in artikel 2 van de bijzondere wet van 2 mei 1995, of de aangifte, bedoeld in artikel 3 van dezelfde bijzondere wet, niet hebben ingediend, worden door het Rekenhof ten laatste op 15 juli vastgesteld en onmiddellijk aan de diensten van het Belgisch Staatsblad medegedeeld. De twee lijsten worden ten laatste op 15 augustus bekendgemaakt.

Art. 7. § 1er . Le 30 avril de chaque année, la Cour des comptes établit la liste provisoire des personnes qui, étant assujetties à la loi spéciale du 2 mai 1995, ne lui ont pas fait parvenir la liste prévue à l'article 2 de cette loi ou la déclaration prévue à l'article 3 de la même loi. Elle adresse un rappel écrit, par lettre recommandée, à chacune de ces personnes. La personne qui considère qu'elle n'est pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La Cour des comptes examine les motifs invoqués et fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive quant à l'assujettissement de cette personne à la loi spéciale du 2 mai 1995.

Si, au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, la Cour des comptes constate que la liste des mandats, fonctions et professions envoyée par une personne est incomplète ou inexacte, elle en fait part à l'intéressé, par lettre recommandée. La personne qui considère que la liste qu'elle a envoyée ne comporte ni lacune ni inexactitude, en avise la Cour des comptes par lettre recommandée, au plus tard le 15 mai. La Cour des comptes fait part à l'intéressé, par lettre recommandée, au plus tard le 31 mai, de sa position définitive quant au caractère complet et exact de la liste.

§ 2. Si la Cour des comptes conclut qu'une personne est assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ou lui a fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, cette personne peut s'adresser, par lettre recommandée, au Conseil de la communauté ou de la région concernée, au plus tard le 15 juin, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte.

L'affaire est examinée par une commission de suivi désignée en son sein par le Conseil concerné. La commission statue sans recours. Copie de sa décision est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard le 30 juin.

Si une personne est membre de plus d'une assemblée législative, l'affaire est examinée par la commission de suivi de l'assemblée dont elle fait partie en qualité d'élu direct.

§ 3. La liste définitive des mandats, fonctions et professions et la liste définitive des personnes n'ayant pas fait parvenir la liste visée à l'article 2 de la loi spéciale du 2 mai 1995 ou la déclaration visée à l'article 3 de la même loi spéciale sont arrêtées par la Cour des comptes le 15 juillet au plus tard et communiquées immédiatement aux services du Moniteur belge . Les deux listes sont publiées au plus tard le 15 août.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 8. § 1. Indien een persoon die onderworpen is aan de bijzondere wet van 2 mei 1995, na de bekendmaking van de lijsten van mandaten, ambten en beroepen in het Belgisch Staatsblad , tussen de gepubliceerde lijst en de lijst die hij aan het Rekenhof heeft meegedeeld, een verschil vaststelt dat niet het gevolg is van de toepassing van artikel 7, § 1, tweede lid, richt hij een schriftelijke verbetering aan het Rekenhof, dat ervoor zorgt dat de verbetering in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

§ 2. Indien een persoon die onderworpen is aan de bijzondere wet van 2 mei 1995, na de bekendmaking van de lijsten van mandaten, ambten en beroepen in het Belgisch Staatsblad vaststelt dat de lijst die hij aan het Rekenhof heeft meegedeeld onvolledig of onjuist is, richt hij een schriftelijke verbetering aan het Rekenhof.

Indien het Hof, op basis van de inlichtingen die hem overeenkomstig artikel 6 zijn meegedeeld of op basis van enige andere informatie die het zou ontvangen, de voorgestelde verbetering betwist, deelt het dat bij aangetekende brief mee aan de belanghebbende. Indien deze van mening is dat zijn verbetering juist is, kan hij binnen vijftien dagen na de verzending van de aangetekende brief van het Rekenhof het in artikel 7, § 2, bepaalde orgaan bij aangetekende brief vragen zich uit te spreken over de juistheid van de verbetering. Een afschrift van de beslissing van dat orgaan wordt, uiterlijk een maand na ontvangst van de aangetekende brief van de auteur van de correctie, aan het Rekenhof en aan de belanghebbende meegedeeld door de diensten van de betrokken raad. Deze termijnen worden tijdens het parlementair reces geschorst.

Op het einde van de procedure zorgt het Hof, in voorkomend geval, voor de bekendmaking van de verbetering in het Belgisch Staatsblad .

§ 3. Indien het Rekenhof, na de bekendmaking van de lijsten van mandaten, ambten en beroepen in het Belgisch Staatsblad , informatie ontvangt waarin erop wordt gewezen dat een aangifte onvolledig of onjuist is of dat een persoon die onderworpen is aan de bijzondere wet van 2 mei 1995, niet voorkomt op de lijsten die in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, onderzoekt het Hof of die informatie juist is. Acht het Hof de informatie gegrond, dan deelt het aan de belanghebbende bij aangetekende brief mee dat een verbetering op de lijsten bekendgemaakt zal worden.

Indien de belanghebbende meent dat de bekendgemaakte lijst volledig en juist is of indien hij meent niet onderworpen te zijn aan de bijzondere wet van 2 mei 1995, kan hij binnen vijftien dagen na de verzending van de aangetekende brief van het Rekenhof het in artikel 7, § 2, bepaalde orgaan bij aangetekende brief verzoeken te verklaren hetzij dat hij niet onderworpen is aan de bijzondere wet van 2 mei 1995, hetzij dat zijn aangifte volledig en juist is. Een afschrift van de beslissing van dat orgaan wordt, uiterlijk een maand na ontvangst van de aangetekende brief van de belanghebbende aan het Rekenhof en aan de belanghebbende meegedeeld door de diensten van de betrokken raad. Deze termijnen worden tijdens het parlementair reces geschorst.

Op het einde van de procedure zorgt het Hof, in voorkomend geval, voor de bekendmaking van de verbetering in het Belgisch Staatsblad .

Art. 8. § 1er . Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , une différence entre la liste publiée et la liste qu'il a adressée à la Cour des comptes, qui ne résulte pas de l'application de l'article 7, § 1er , alinéa 2, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes qui s'assure de la publication de la correction au Moniteur belge .

§ 2. Si une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 constate, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , que la liste qu'il a communiquée à la Cour des comptes est incomplète ou inexacte, il adresse une correction écrite à la Cour des comptes.

Si la Cour est amenée à contester la correction suggérée au vu des informations qui lui sont communiquées conformément à l'article 6 ou de toute autre information qui lui parviendrait, elle en fait part à l'intéressé par lettre recommandée. Si celui-ci estime que sa correction est exacte, il peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour que cet organe se prononce sur la validité de la correction. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur de la correction. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.

§ 3. Si, après publication des listes des mandats, fonctions et professions au Moniteur belge , une information parvient à la Cour des comptes, signalant le caractère incomplet ou inexact d'une déclaration ou le fait qu'une personne assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995 ne figure pas dans les listes publiées au Moniteur belge , la Cour examine la validité de l'information. Si elle estime celle-ci fondée, elle fait part à la personne intéressée, par lettre recommandée, de sa volonté de publier une correction aux listes.

Si la personne intéressée estime que la liste publiée est complète et exacte ou si elle estime n'être pas assujettie à la loi spéciale du 2 mai 1995, elle peut s'adresser par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'envoi de la lettre recommandée de la Cour des comptes, à l'organe prévu à l'article 7, § 2, pour entendre dire soit qu'elle n'est pas soumise à la loi spéciale du 2 mai 1995 soit que sa déclaration est complète et exacte. Copie de la décision de cet organe est communiquée à la Cour des comptes et à la personne intéressée par les services du Conseil concerné, au plus tard un mois après la réception de la lettre recommandée de la personne intéressé. Ces délais sont suspendus pendant les vacances parlementaires.

À l'issue de la procédure, la Cour s'assure, s'il y a lieu, de la publication de la correction au Moniteur belge.

­ Aangenomen.

Adopté

Art. 9. Bij het verstrijken van de in artikel 3, § 5, van de bijzondere wet van 2 mei 1995 bedoelde termijn van vijf jaar, zendt het Rekenhof de in artikel 3, §§ 1 en 2, van die bijzondere wet bedoelde vermogensaangiften bij aangetekende brief met ontvangstmelding terug aan de personen bedoeld in artikel 1 van die bijzondere wet.

In het geval waarin de restitutie binnen een jaar te rekenen van de datum waarop de bovengenoemde termijn van vijf jaar verstrijkt, onmogelijk blijkt, vernietigt het Rekenhof, met inachtneming van de bepalingen van artikel 3, § 3, van de bijzondere wet van 2 mei 1995, de betrokken vermogensaangiften.

Art. 9. À l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi spéciale du 2 mai 1995, la Cour des comptes renvoie aux personnes visées à l'article 1er de cette loi spéciale, par lettre recommandée avec accusé de réception, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, §§ 1er et 2, de ladite loi spéciale.

Dans le cas où il se révèle impossible de procéder à la restitution dans l'année à dater de l'expiration du délai précité de cinq ans, la Cour des comptes détruit les déclarations de patrimoine concernées, dans le respect des dispositions de l'article 3, § 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 10. De in artikel 3, §§ 1 en 2, van de bijzondere wet van 2 mei 1995 bedoelde aangiften mogen alleen worden gebruikt in het kader van het strafrechtelijk onderzoek bedoeld in artikel 3, § 4, van diezelfde bijzondere wet.

Art. 10. Les déclarations prévues à l'article 3, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995 ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'instruction pénale visée à l'article 3, § 4, de la même loi spéciale.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 11. De in artikel 2, § 1, van de bijzondere wet van 2 mei 1995 bedoelde aangiften worden door het Rekenhof bewaard gedurende een termijn van drie jaar te rekenen van de datum van de door § 2 van voornoemd artikel voorgeschreven bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

Na het verstrijken van die termijn worden de aangiften door het Rekenhof vernietigd.

Art. 11. Les déclarations visées à l'article 2, § 1er , de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont conservées par la Cour des comptes pendant une durée de trois ans à dater de la publication au Moniteur belge prescrite par le § 2 dudit article.

À l'expiration de ce délai, les déclarations sont détruites par la Cour des comptes.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 12. In artikel 1 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º Het nr. 3 wordt aangevuld als volgt : « Voor de toepassing van deze bijzondere wet wordt onder ambtenaren-generaal verstaan de ambtenaren bekleed met een van de graden van de rangen 16 en 17 of een daarmee gelijkwaardige rang; in de instellingen waarover de gemeenschappen of de gewesten het toezicht uitoefenen en waarin geen enkele persoon de titel van administrateur-generaal voert, is de wet van toepassing op de leidende ambtenaar »;

2º Het nr. 4 wordt geschrapt;

3º Het nr. 5 wordt vernummerd tot nr. 4.

Art. 12. À l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995, les modifications suivantes sont apportées :

1º Le nº 3 est complété comme suit : « Pour l'application de la présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang équivalent; dans les organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés ou les régions exercent la tutelle et dans lesquelles personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant »;

2º Le nº 4 est supprimé.

3º Le nº 5 devient le nº 4.

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 13. Artikel 2, § 1, eerste lid, van de bijzondere wet van 2 mei 1995 wordt vervangen als volgt :

« § 1. De personen die in de loop van een jaar een in artikel 1 bedoeld ambt of mandaat uitoefenen, dienen vóór 1 april van het daaropvolgende jaar een schriftelijke aangifte in waarin ze melding maken van alle mandaten, leidende ambten of beroepen, van welke aard ook, die ze tijdens het eerstbedoelde jaar hebben uitgeoefend, zowel in de overheidssector als voor rekening van enige andere natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke instelling of vereniging die in België of in het buitenland gevestigd is. »

Art. 13. L'article 2, § 1er , premier alinéa, de la loi spéciale du 2 mai 1995 est remplacé par ce qui suit :

« § 1er . Les personnes qui exercent au cours d'une année une des fonctions ou un des mandats visés à l'article 1er déposent avant le 1er avril de l'année suivante une déclaration écrite dans laquelle elles mentionnent tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'elles ont exercés au cours de l'année citée en premier lieu, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger. »

­ Aangenomen.

Adopté.

Art. 14. In artikel 3 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º In § 1, eerste lid, wordt het woord « verzegelde » vervangen door het woord « gesloten »;

2º In § 1, eerste lid, worden tussen de woorden « een vermogensaangifte » en het woord « in » ingevoegd de woorden « betreffende de staat van hun vermogen op de dag van hun ambtsaanvaarding »;

3º Paragraaf 2, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende volzin :

« Deze aangifte heeft betrekking op de staat van hun vermogen op de dag van het verstrijken van het mandaat of op de dag van het ontslag. »

4º Paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende volzin :

« Deze aangifte heeft betrekking op de staat van hun vermogen op de dag waarop de in de voorgaande zin bedoelde periode is verstreken. »

5º In § 3 wordt het woord « verzegelde » vervangen door het woord « gesloten »;

6º Paragraaf 3 wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :

«De personeelsleden van het Rekenhof en elke bewaarder of houder van de vermogensaangifte zijn gehouden tot het beroepsgeheim, zoals bepaald in artikel 458 van het Strafwetboek. »

7º In § 5 worden de woorden « Na het overlijden of » geschrapt;

8º Een § 6 wordt toegevoegd, luidend als volgt :

« § 6. De in de §§ 1 en 2 bedoelde vermogensaangiften van overleden personen worden vernietigd na verloop van een periode van een maand te rekenen van de dag van het overlijden. »

Art. 14. À l'article 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes :

1º Au § 1er , alinéa premier, le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé »;

2º Au § 1er , premier alinéa, les mots « relative à l'état de leur patrimoine au jour de leur entrée en fonction » sont insérés entre les mots « une déclaration de patrimoine » et les mots « certifiée sur l'honneur exacte et sincère »;

3º Le § 2, premier alinéa, est complété par la phrase suivante :

« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration du mandat ou de la démission. »

4º Le § 2, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante :

« Cette déclaration est relative à l'état de leur patrimoine au jour de l'expiration de la période de cinq ans visée à la phrase précédente. »

5º Au § 3, le mot « scellé » est remplacé par le mot « fermé ».

6º Le § 3 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Les membres du personnel de la Cour des comptes et tout dépositaire ou détenteur de la déclaration de patrimoine sont tenus au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »

7º Au § 5, les mots « Après le décès ou » sont supprimés;

8º Il est ajouté un § 6, libellé comme suit :

« § 6. Les déclarations de patrimoine visées aux §§ 1er et 2 de personnes décédées sont détruites à l'expiration d'un délai d'un mois à dater du décès. »

­ Aangenomen.

Adopté.

De voorzitter. ­ Artikel 15 luidt :

Art. 15. Voor de eerste toepassing van deze bijzondere wet worden de aangiften bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de bijzondere wet van 2 mei 1995, bij wijze van overgangsregeling ingediend :

1º in de loop van het eerste kwartaal van 2000 voor de personen bedoeld in artikel 1, nrs. 1 en 2, van de bijzondere wet van 2 mei 1995,

2º in de loop van het eerste kwartaal van 2001 voor de personen bedoeld in artikel 1, nrs. 3 en 4, van de bijzondere wet van 2 mei 1995.

Art. 15. Pour la première application de la présente loi spéciale, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :

1º dans le courant du premier trimestre de 2000 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 1 et 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995,

2º dans le courant du premier trimestre de 2001 pour les personnes visées à l'article 1er , nºs 3 et 4, de la loi spéciale du 2 mai 1995.

MM. Daras et Boutmans proposent l'amendement que voici :

« Remplacer le dispositif sous les 1º et le 2º de cet article par les mots « dans le courant du dernier trimestre de 1998. »

« Het bepaalde in het 1º en het 2º van dit artikel vervangen door de woorden « in de loop van het laatste kwartaal van 1998. »

De aangehouden stemmingen en de stemming over het geheel van het wetsontwerp hebben later plaats.

Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.