1-101

1-101

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 27 MARS 1997

VERGADERING VAN DONDERDAG 27 MAART 1997

(Vervolg-Suite)

SITUATION AU ZAÏRE

Communications des ministres des Affaires étrangères

et de la Défense nationale

Discussion

TOESTAND IN ZAÏRE

Mededeling van de minister van Buitenlandse Zaken

en van de minister van Landsverdediging

Bespreking

De voorzitter . ­ Aan de orde zijn de mededelingen van de minister van Buitenlandse Zaken en van de minister van Landsverdediging over de toestand in Zaïre.

L'ordre du jour appelle les communications des ministres des Affaires étrangères et de la Défense nationale sur la situation au Zaïre.

Het woord is aan minister Derycke.

De heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken. ­ Mijnheer de voorzitter, na het korte debat samen met de eerste minister in de Kamer over de situatie in Zaïre, is het onze plicht de Senaat in te lichten over de beweegredenen en de motivatie van de stand-by van de Belgische para's in Congo.

De minister van Landsverdediging zal straks uitleg geven over het militaire aspect van de zaak. Ikzelf zal een aantal elementen aanreiken met betrekking tot de politieke aspecten van de problematiek.

Bij de voorbereiding van de interventie stond de veiligheid van de Belgische kolonie in Zaïre centraal. Op het ogenblik dat de beslissing werd genomen, zag de veiligheidssituatie er als volgt uit : op het terrein kon een steeds verder oprukkende rebellie worden vastgesteld en er was de moeilijke politieke situatie in Kinshasa, die nu toch een weinig evolueert.

Comme vous le savez, une motion de défiance a été déposée par le H.C.R.P.T., à l'égard du Premier ministre Kengo, le 18 mars. La validité de cette motion a été contestée par certains car le quorum de présences n'était pas atteint.

Le ministre Kengo a participé à la réunion de Naïrobi, le 19 mars. Dès son retour à Kinshasa, il a déclaré qu'il restait en place, « jusqu'à preuve du contraire. » Selon lui, la décision du parlement de transition visant à le démettre de ses fonctions avait été prise « en violation de la Constitution ». Ce débat n'est pas nouveau.

Le 24 mars, le ministre Kengo a présenté sa démission auprès du président Mobutu qui a pris acte de la motion du H.C.R.P.T. Au-delà de toute interprétation possible de la Constitution de la transition, la démission du gouvernement confirmait la crise politique ouverte au Zaïre.

De situatie op het terrein was op dat ogenblik vrij duidelijk. Er was een steeds verder oprukkende alliantie, voorafgegaan door Zaïrese strijdkrachten, die sedert weken een spoor van plundering, vernieling, verkrachting en moordpartijen achter zich lieten.

De Belgische regering was van oordeel dat de impasse waarin de politieke microkosmos zich bevond ­ men kan het vergelijken met een visbokaal waarin vissen doelloos rondzwemmen ­ de onveiligheid op het terrein in de hand werkte, wat kon leiden tot een klimaat van veralgemeende anarchie en ongeregeldheden.

Ik geef een voorbeeld van die onveiligheid. Op 22 maart, de dag van de regeringsbeslissing, heeft onze ambassade te Kinshasa via burgervluchten moeten ingrijpen in Mbandaka in de Evenaarsprovincie om te verhinderen dat de vluchtende FAZ, de geregelde ­ of noem het liever de ongeregelde ­ Zaïrese troepen, tot daden overgingen die wij liever niet hadden zien gebeuren. Vijftig tot zestig missionarissen trokken weg uit Mbandaka en omgeving naar Kinshasa om Zaïre daarna zo vlug mogelijk te verlaten.

Wij krijgen duidelijke berichten. Opvallend is dat het ditmaal vooral geestelijken zijn die Zaïre in groten getale verlaten, wat wijst op de ernst van de situatie en op ongeregeldheden, vooral in het binnenland van Zaïre, terwijl in Kinshasa een super gevoel van veiligheid heerst bij de Belgen. Het verleden heeft ons geleerd eerder geloof te hechten aan de woorden van geestelijken die zich in het binnenland bevinden dan aan deze van personen die zich super veilig voelen in Kinshasa.

Gezien de snelheid waarmee de anarchie zich verspreidde en de tijd die nodig is om Belgische troepen samen te brengen, te organiseren en over te brengen naar Zaïre voor een evacuatie-operatie, heeft de regering het nodig geacht evacuatietroepen zo nabij mogelijk te stationeren.

Ik wijs de Senaat erop dat ook de regeringen in Washington en Parijs ­ hoewel er veel minder Amerikaanse en Franse onderdanen zijn in Zaïre ­ gelijktijdig dezelfde beslissing hebben genomen. Frankrijk had zich er nochtans kunnen toe beperken om, ingeval van crisis, een beroep te doen op zijn troepen die elders in Afrika gestationeerd zijn. Er bevinden zich op ten minste twee plaatsen belangrijke Franse contingenten : op slechts geringe vluchtafstand van het « theater ».

De beslissing die werd genomen louter met het oog op het garanderen van de veiligheid van de Belgen, werd voorafgegaan door de verspreiding op 14 maart van het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken om zich niet meer naar Zaïre te begeven of om terug te keren en om de paasvakantie bij voorkeur in België door te brengen. Dit advies werd verspreid tussen 16 en 19 maart en tussen 17 en 23 maart verlieten 130 Belgen Zaïre.

De « evacuatie » wordt voortgezet, weliswaar tegen een vrij laag tempo. Er zijn nog een kleine duizend Belgen in Lubumbashi en enkele honderden verspreid in het binnenland.

J'avais aussi donné l'instruction à notre ambassade à Kinshasa de demander à la Sabena de prévoir des vols supplémentaires pour répondre à une demande de départ rapide, ensuite de communiquer la situation des vols au départ de Lubumbashi et, finalement, d'insister fermement auprès de l'École belge néerlandophone de Kinshasa afin que, comme l'École francophone, elle avance le début des vacances de Pâques, ce qui fut fait.

De minister van Landsverdediging zal handelen over de para's. Ik kan mededelen dat wij vandaag de visa en dus de toelating hebben gekregen om de veertien medewerkers van de DAS, een speciaal opgeleide militaire eenheid, over te brengen naar onze ambassade, met het doel deze te beveiligen.

Wij hebben er ook prijs op gesteld onze politieke beslissing mede te delen aan Kabila. Volgens de persagentschappen verklaarde deze immers : « Le déploiement des troupes occidentales à Brazzaville est une menace pour la paix et une intimidation de type néocolonial. Le débarquement de troupes étrangères à la frontière de notre territoire est une menace à la paix et à l'intégrité territoriale. Certains ont des ambitions que nous ne connaissons pas, mais on peut les imaginer : l'occupation de Kinshasa pour faire un chantage à l'ancienne manière... Ce sont des intimidations que nous devons écraser. Nous devons continuer à avancer pour libérer notre peuple, quelle que soit la nature des pressions que nous aurons à subir de la part de ceux qui croient avoir la mission de régenter le monde. »

Dat waren de omstandigheden waarin wij een gesprek met Kabila dienden aan te knopen. Dinsdag werd een diplomaat naar Kabila gezonden met twee boodschappen.

Dans un premier volet, le message de notre envoyé était que l'action de pré-positionnement qui permettrait, le cas échéant, une opération d'évacuation de nos ressortissants au Zaïre, était uniquement motivée par la sécurité des Belges; que si une opération d'évacuation était nécessaire, elle serait brève et ponctuelle, qu'il n'y avait, en aucune manière, une volonté d'influencer le rapport de force politico-militaire au Zaïre, ni aucun agenda caché.

Dans un deuxième volet, il réitérait notre souhait de voir s'instaurer le plus rapidement possible une négociation qui permette de définir un cadre de transition débouchant sur des élections libres et démocratiques, clef de départ pour le nouveau Zaïre, et précisait qu'il était essentiel que toutes les parties zaïroises participent au processus de démocratisation.

De militaire operatie ontheft ons niet van de plicht om onze diplomatieke inspanningen verder te zetten met het oog op het vinden van een politieke oplossing. Integendeel, wij moeten deze inspanningen opdrijven.

Alle betrokken politieke verantwoordelijken bevinden zich op het ogenblik in Lomé, de heer Sahnoun, de heer Kofi Annan, en ook onze speciale gezant voor de Grote Meren ambassadeur Haesendonck, die het verloop van de besprekingen eventueel kan begeleiden.

Op 20 maart jongstleden heb ik er in de Senaat nog op gewezen dat er een enorme hypotheek op de onderhandelingen weegt. Ik meen echter dat deze hypotheek langzaam aan verdwijnt, naarmate de politieke verantwoordelijken in Kinshasa over een precies mandaat beschikken om onderhandelingen met Kabila aan te knopen. Vlak vóór de conferentie van Lomé heeft mevrouw Albright een gelijkluidende boodschap aan president Mobutu laten bezorgen, waarin de noodzaak van gemandateerde onderhandelaars werd onderstreept.

Volgens de laatste berichten uit Lomé zouden de delegaties voor het eerst met elkaar hebben gepraat, zodat wij ons niet aan overdreven optimisme bezondigen wanneer we hopen dat de betrokken partijen in de mogelijkheid vertoeven om een onderhandelingsproces op gang te brengen. Deze zienswijze komt mij vrij realistisch voor.

Pour cela, il est important que Kabila confirme sa volonté d'une transition démocratique et d'élections sérieuses, base d'un nouveau Zaïre; sa crédibilité est en jeu à cet égard. Par ailleurs, la classe politique de Kinshasa doit se ressaisir et se rendre compte que, faute d'un projet politique commun et une attitude cohérente au-dessus de la melée et de la politique politicienne, il n'y aura aucun avenir pour elle.

Vooraleer het woord te laten aan collega Poncelet, wil ik toch nog even beklemtonen dat er zich een window of opportunity aandient. De onderhandelingen zullen wel niet onmiddellijk resultaten opleveren en wij moeten ons voorbereiden op een processie van Echternach, waarbij na elke stap voorwaarts er twee achterwaarts worden gedaan. Toch vind ik het belangrijk dat het politieke milieu in Kinshasa begint te beseffen dat, met het oog op de overgangsperiode en rekening houdende met de positieve krachten die zich in Zaïre ontwikkelen, beter onmiddellijk wordt afgezien van het schema waarin de ene dictator door een andere wordt vervangen. Dat is de grootste uitdaging en dat is de betekenis van het mandaat dat de heer Sahnoun heeft gekregen.

Zoals men merkt, bestaat bij de Afrikanen een duidelijke wil om de zaken zelf op te lossen. Presidenten als Museveni, Zeles, Nkapa en Mandela hebben na 35 jaar van westerse politiek in Afrika de touwtjes in handen genomen en willen eigen Afrikaanse initiatieven nemen. Ook voor ons kan dit positief zijn. Wij moeten beseffen dat de periode van neokolonialisme, dat er in ons land inderdaad nog een beetje is, definitief voorbij is. Hopelijk kunnen we een nieuwe start maken en op een objectieve manier met Centraal-Afrika omgaan. In de Belgische politiek is er op vele vlakken een « zuivering » in die richting bezig en het is de enige oplossing voor de toekomst. Ik zou het als volgt kunnen samenvatten : laten we het nodige respect opbrengen voor wat de Afrikanen zelf willen. (Applaus.)

M. le président . ­ La parole est à M. Poncelet, ministre.

M. Poncelet , ministre de la Défense nationale. ­ Monsieur le président, à la suite et dans la logique de la communication du ministre des Affaires étrangères, qui a porté principalement sur le « quoi » et le « pourquoi » du déploiement d'un dispositif militaire, il me revient, au titre de ministre de la Défense nationale, de vous informer sur le « comment » de l'opération « Green Stream ».

Les éléments essentiels de la décision du gouvernement du samedi 22 mars étaient au nombre de trois. Il fallait que l'opération garde un caractère national et qu'elle soit coordonnée avec celles des États-Unis et de la France entreprises quelques heures auparavant. Enfin, elle devait permettre l'évacuation de nos compatriotes du Zaïre.

En d'autres mots, même si la concentration de nos ressortissants est plus importante à Kinshasa, nous ne pouvons nous permettre d'oublier le reste du pays où se trouvent encore près de 2 000 compatriotes.

L'analyse que nous avons menée avec mon collègue des Affaires étrangères dès le samedi 22 mars au matin, basée sur ces éléments essentiels, a principalement abouti à cinq conclusions.

Premièrement, puisqu'il s'agissait d'une opération d'évacuation à caractère national, il fallait que le dispositif soit autonome tant sur le plan opérationnel que sur le plan logistique. Par ailleurs ­ c'était une donnée du problème ­, le volume des effectifs américains et français devait évidemment être pris en compte pour évaluer notre dispositif.

Deuxièmement, l'opération devant couvrir, le cas échéant, le territoire du Zaïre, il fallait que la force soit taillée à la mesure de cet impératif.

Troisièmement, n'ayant pas initialement défini ce que nous avons coutume d'appeler une « exit strategy », c'est-à-dire une stratégie de sortie, il fallait que l'on envisage d'emblée une opération qui puisse s'inscrire dans une certaine durée.

Quatrièmement, il fallait que nous puissions très rapidement assurer les liaisons nécessaires tant au niveau politico-militaire qu'aux niveaux opérationnel et tactique.

Enfin, cinquième conclusion de notre analyse, il était essentiel de déclencher l'opération en transparence tant vis-à-vis des autres pays occidentaux présents au Congo ou dans la région que des différents acteurs au Zaïre ­ mon collègue vient d'ailleurs d'y faire allusion ­ sans oublier, bien entendu, les pays qui acceptaient notre stationnement.

C'est en fonction de ces conclusions essentiellement politiques que l'état-major m'a répondu et a proposé d'organiser le dispositif militaire en deux volets. Le premier volet concerne les aspects de liaison et de coordination que je viens d'évoquer brièvement; le deuxième concerne le fond même de l'opération, c'est-à-dire la préparation d'une évacuation des ressortissants.

Je vous propose d'évoquer ces deux volets successivement.

Pour ce qui relève du volet liaison, nous avons pris l'initiative de mettre des détachements en place. Un premier détachement très restreint est mis en place, sur le plan opérationnel, à l'état-major des forces américaines en Europe ainsi qu'à l'échelon tactique, c'est-à-dire localement à Brazzaville.

Nous avons prévu un deuxième élément de liaison de la même nature et de la même importance avec des forces françaises à la fois à Paris, à l'état-major Interforces et à Brazzaville, sur le terrain.

Enfin, il existe un troisième élément de liaison auprès de l'ambassade de Belgique au Gabon, ce pays étant une plaque tournante dans le dispositif. Pour ce qui est de Brazzaville, notre attaché militaire à Kinshasa y est accrédité et a pu faire les démarches nécessaires. De la même manière, une mission a été envoyée auprès de M. Kabila. Mon collègue vient d'ailleurs d'y faire allusion.

Enfin, des officiers français et américains arriveront très prochainement au quartier général de nos forces armées à Bruxelles, auprès du centre opérationnel de crise.

J'entame maintenant le deuxième volet, à savoir la préparation de l'évacuation proprement dite. J'ai opté, sur la base de l'avis de l'état-major général et au vu des éléments que je viens de vous exposer, pour l'envoi d'emblée d'un dispositif que l'on peut qualifier de significatif, puisqu'il implique 600 militaires. Il est en fait du même ordre de grandeur que celui des Américains et des Français et est constitué de plusieurs éléments essentiels, à savoir le quartier général de la brigade paracommando sous les ordres du colonel Van de Weghe ­ il a fait partie du premier départ ­, quatre compagnies de paracommandos, un peloton mortiers 81 millimètres, un peloton de reconnaissance, une antenne chirurgicale parachutable, des éléments d'appui divers, dont un détachement judiciaire. Cela représente un dispositif d'environ 600 personnes. L'armement et les munitions correspondent à ceux d'une opération d'évacuation de ressortissants. Il s'agit donc de ce que l'on appelle l'armement organique, c'est-à-dire celui qui est prévu dans la dotation des unités paracommandos. La mise en place de ce dispositif a nécessité, sur le plan aérien, huit C-130, deux Boeings 727 de la force aérienne belge et un Boeing 767 affrété spécialement auprès d'une société privée.

Je voudrais, cinq jours après la décision d'envoyer ce dispositif, formuler quelques constats.

Je me réjouis ­ j'insiste sur ce point ­ des coordinations réalisées avec le ministère des Affaires étrangères et les différents postes diplomatiques. Il est évident que la mise en place rapide d'un tel dispositif n'a été possible que moyennant de nombreuses actions diplomatiques pour obtenir les visas, les autorisations de survol, etc. Des réunions régulières ont ainsi lieu aux Quatre Bras où se retrouvent des représentants des cabinets et des départements concernés. L'analyse est faite en continu et la fréquence des réunions est adaptée à la gravité de la situation. À un certain moment, ces réunions furent journalières. En outre, des rencontres régulières ont lieu avec le Service général de renseignement de l'armée. Enfin, le Centre d'opération de crise de l'état-major général a octroyé une place au sein de son dispositif à un représentant du ministère des Affaires étrangères.

Le contrat des forces armées en de telles circonstances est de pouvoir envoyer les premiers éléments du dispositif dans les 72 heures qui suivent la décision gouvernementale. Dans ce cas précis, la décision a été annoncée à l'état-major le samedi 22 mars à 15 heures. Le premier C-130, avec à son bord les éléments de protection de l'ambassade à Kinshasa et les équipes de reconnaissance conduites par le commandant de la brigade des paracommandos est parti le dimanche soir, alors que le gros du dispositif s'est envolé le lundi 24 à partir de 14 heures, soit moins de 48 heures après la décision.

La mise en place par voie aérienne et l'installation se sont déroulées sans problème particulier. Un réaménagement de l'installation ­ pour partie à Brazzaville et pour partie à Pointe Noire, sur la côte atlantique ­ est en cours en raison de l'exiguïté de l'aéroport de Brazzaville et des mauvaises conditions atmosphériques.

En ce qui concerne le moral des troupes, j'ai pu constater personnellement, m'étant rendu à trois reprises à Melsbroek, que les militaires se déclaraient prêts et que leur moral actuel n'était plus affecté par les douloureux événements d'avril 1994. Par conséquent, je crois pouvoir affirmer ­ même si la formulation prête à confusion ­ qu'en ce qui concerne ce détachement, la triste page du Rwanda, dans son aspect militaire, est tournée.

Sur le plan de la communication et de l'information du grand public, le service de l'information de la Défense organise chaque jour un briefing pour les médias. Sur place, les éléments de ce service assurent la liaison entre le commandement belge et les médias.

Je voudrais, avant de clore ce premier exposé sur l'opération Green Stream, soulever quatre points particuliers.

En premier lieu, si les liaisons sont effectivement établies sur les plans politico-militaire et militaire entre les trois pays concernés par l'opération, nous restons cependant attentifs à connaître les intentions militaires de nos partenaires par le canal des attachés militaires en poste ou à Bruxelles. Cette nécessité et cette volonté ont été clairement exprimées. En effet, certaines expériences passées nous ont appris à être attentifs.

En second lieu, je ne voudrais évidemment pas minimiser les risques de l'opération. Dans un pays comme le Zaïre ­ c'est d'ailleurs vrai pour toute l'Afrique centrale ­, rien n'est jamais acquis et tout est possible. Les militaires que j'ai rencontrés le savent, d'autant que la situation sur le plan de la sécurité reste préoccupante en Afrique, au Burundi en particulier.

En troisième lieu, je voudrais souligner que nous avons commencé à travailler sur la détermination d'une « exit strategy », c'est-à-dire d'un dégagement. La décision du gouvernement a été prise à la suite de la situation interne au Zaïre, en vue d'assurer la sécurité de nos compatriotes. Elle a également été influencée par la présence d'un dispositif significatif américain et français dans la région. Nous devons, dès maintenant, déterminer les paramètres et les critères d'une « stratégie de sortie ». Quoi qu'il en soit, nous ne voulons évidemment pas que l'opération Green Stream s'enlise dans la durée.

Enfin, le calendrier des événements est parfois paradoxal. Au moment où le gouvernement avait à prendre des décisions d'économies budgétaires ­ impliquant également la Défense ­ se déclenchait une opération dont le coût pourrait être élevé. Les forces armées, comme je viens de l'indiquer, remplissent leur contrat. Je continuerai à veiller à ce qu'il en soit ainsi, maintenant et dans le futur. Il ne suffit pas que nos militaires soient disponibles. Il faut leur donner les possibilités d'entraînement et l'équipement nécessaires pour faire face à leurs obligations. Les derniers reportages télévisés, qui nous ont permis de comparer les équipements des uns et des autres, sont assez révélateurs à cet égard. La phase initiale de Green Stream a, à nouveau, montré l'importance des moyens de renseignements stratégiques et tactiques, ainsi que la nécessité de disposer de moyens de transport stratégiques et tactiques.

J'en ai ainsi terminé avec les quatre conclusions que je voulais formuler au stade actuel de l'opération Green Stream. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Vautmans.

De heer Vautmans (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, in Centraal Afrika dreigt opnieuw een escalatie van geweld. Het land wordt gedestabiliseerd. Mobutu is te ziek en te vaak afwezig om de politieke en militaire touwtjes in handen te houden.

De Belgische regering besliste vorig weekend 550 Belgische para's naar Congo-Brazzaville te sturen voor de operatie Green Stream om, indien nodig, onze landgenoten te kunnen evacueren. Het gaat om een volledig operationeel bataljon. Blijkbaar heeft men toch iets geleerd uit de gebeurtenissen in Rwanda. Het is al de zesde keer sinds Zaïre onafhankelijk werd dat Belgische militairen in allerijl naar Zaïre worden gestuurd. Het is zelfs de derde operatie van die aard in de jaren negentig.

De woelige geschiedenis van onze oud-kolonie is schrijnend. De historische banden met Zaïre en de aanwezigheid van Belgische onderdanen in dat land hebben de verschillende interventies gewettigd. Schuilt er meer achter het officieel motief, heeft België meer dan alleen maar humanitaire belangen in Zaïre ?

Maandag vertrokken dus 550 Belgische para's naar Zaïre met een eventuele evacuatieopdracht. Nochtans werd na de zoveelste evacuatie ten tijde van de grote plunderingen, beweerd dat het toen de laatste keer was. Wie daarna nog naar Zaïre ging of terugkeerde deed dat op eigen risico. Bij nieuwe onlusten, moest iedereen er voortaan maar voor zorgen op eigen kracht weer thuis te geraken.

Al maanden stijgt de spanning in Zaïre, al weken is het duidelijk dat leger en politie niet langer voor de veiligheid kunnen instaan. In België kon iedereen voorspellen dat het, nog maar eens, op een totale anarchie zou uitdraaien met alle gevolgen vandien voor de blanken. De Belgische regering vraagt al weken dat de Belgische onderdanen in Zaïre hun verantwoordelijkheid nemen en nu het nog mogelijk is, op eigen kracht naar België terugkeren. De Belgische onderdanen rekenen er echter op dat de Belgische regering hen toch zal komen halen en wachten lang, waarschijnlijk zelfs te lang vóór ze zelf het initiatief nemen om Afrika te ontvluchten. Trouwens, als de nood het hoogst is, zijn de para's vlakbij !

Ook in het verleden heeft de regering de nobele taak van redder in nood, van pater familias, plichtsbewust vervuld. Het zal nu niet anders zijn. De Belgische regering kan immers geen drieduizend onderdanen onbeschermd in oorlogsgebied achterlaten. Daarom moeten onze para's voor de zoveelste keer naar Zaïre vertrekken voor een niet ongevaarlijke opdracht. Wie jong is, wat van Zaïre te zien wil krijgen en niet terugdeinst voor wat actie, moet dus duidelijk bij de para-commando's zijn.

Alleen hoop ik, nu het om een zuiver nationale opdracht gaat, dat er voldoende manschappen werden gestuurd die over voldoende materiaal beschikken om in een « worst case » scenario, te kunnen instaan voor de veiligheid van onze landgenoten en voor hun eigen veiligheid. Minister Poncelet verklaarde : « Wij beslisten dat zij moesten vertrekken. De militairen maakten uit hoeveel man en welke middelen ze nodig hadden. » Oud-minister Delcroix verklaart gelijkaardige dingen voor de Rwanda-commissie. Toch is het duidelijk dat het aantal manschappen steeds het voorwerp is van onderhandelingen en het resultaat van een compromis. Ik hoop dat de informatie die België bereikt juist wordt ingeschat en dat er wordt ingegaan op eventuele vragen om bijkomend materiaal en/of munitie. Als er nu iets misgaat, kan men zich niet onder de paraplu van de UNO verschuilen.

België vloog reeds verscheidene malen para's over naar onze oud-kolonie. Onmiddellijk na de onafhankelijkheid in 1960 is het al een eerste keer raak. Wegens een muiterij in het leger werden 10 000 manschappen naar het toenmalige Congo gestuurd. De operatie duurde van juni tot september. In juli kwamen de para's tussenbeide in Leopoldstad, het huidige Kinshasa, en andere steden om mensen te evacueren. Een vliegtuig met Belgische militairen knalde tegen een berg in de buurt van Boma met 41 doden tot gevolg. Nog negen andere militairen sneuvelden nadien in de strijd tegen de muiters.

Op dinsdag 24 november 1964 losten vijf vliegtuigen in iets meer dan één minuut tijd 325 paracommando's boven de luchthaven van Stanleystad. De officiële opdracht luidde : 2 000 Europeanen bevrijden uit de handen van de lumbumbistische regering Gbenye. Door de interventie van onze para's werd een bloedbad vermeden, maar helaas werden enkele uren vóór hun aankomst een honderdtal Europeanen gedood.

In 1978 drongen zogenaamde Katangese gendarmes de provincie Shaba, ex-Katanga, binnen en veroverden er het mijncentrum Kolwezi. Bij de gevechten tussen het Zaïrese regeringsleger en de rebellen kwamen enkele tientallen Europeanen om. President Mobutu vroeg hulp aan België en Frankrijk, die beide para's stuurden. Deze doen op 17 en 18 mei een verrassingsaanval op Kolwezi. Tindemans verklaarde : « De regering heeft beslist het onthaal van alle blanken uit Kolwezi en omgeving te organiseren. » Als de Belgische para's in Kolwezi landen, bleken de Fransen reeds een groot deel van de rebellen te hebben verdreven. Het vliegveld was al in handen van het Zaïrese leger. Erg veel hebben de Belgische para's er dus niet hoeven te doen. Een week later was de helft van hen al terug in België.

In de nacht van 23 op 24 september 1991 besliste de Belgische regering tot de operatie Blue Beam over te gaan. Een deel van het Zaïrese leger was namelijk aan het muiten geslagen, wat aanleiding gaf tot massale plunderingen. Meer dan 1 000 Belgische para's, gesteund door Franse troepen, konden meer dan 43 000 mensen in veiligheid brengen. Eén milicien liet bij de evacuatieopdracht het leven.

In 1993 werd er in Kinshasa opnieuw geplunderd. België stuurde met de operatie Sunny Winter 600 soldaten naar Brazzaville, alweer om mensen te evacueren. De para's bleven toen een maand in Brazzaville en kwamen niet verder dan de oever van de Zaïrestroom. Van president Mobutu mochten ze Zaïre niet in.

Zo komen wij dan tot maart 1997. België stuurt 550 soldaten naar Brazzaville met het oog op een eventuele evacuatie van buitenlanders uit Zaïre. Zelfs met de 550 para's aan de overkant van de stroom in Brazzaville is het niet ondenkbaar dat Brussel nog steeds machteloos moet toezien op het hele gebeuren. Onze manschappen moeten ginder stand-by staan, ergens in de buurt waar men verwacht dat het zal gebeuren, om indien nodig onze landgenoten te evacueren. Nochtans heeft niemand dat gevraagd. De Belgen ginder willen het risico nog even afwachten; ze verzuimen nu het nog kan, op eigen houtje naar België terug te keren. Trouwens, hoe vaak gaat het hier om steeds weer dezelfde mensen, om mensen die zich half Zaïrees en half Belg voelen ?

Ik ontken niet dat het de taak is van de Belgische regering om Belgen in nood ter hulp te komen en indien nodig te evacueren. Een tussenkomst bij politieke rellen die het leven van autochtonen en buitenlanders in gevaar brengen, is gewettigd. Zijn wij echter al zover ? Onze landgenoten kunnen nog steeds perfect op eigen kracht terug in België geraken. Laat die mensen dus hun verantwoordelijkheid nemen, nu het nog kan. Minister Derycke kan niets anders dan betreuren dat de landgenoten in Zaïre « voor de zoveelste keer » geen gevolg hebben gegeven aan de herhaalde oproepen van de regering om terug te keren.

De tijd die onze para's ginds doorbrengen, wachtend op een signaal voor evacuatie, zou wel eens een verkeerde indruk kunnen wekken bij de Zaïrese bevolking. De eerste berichten van protest over de massale, overrompelende aanwezigheid van allerhande buitenlandse troepen in Brazzaville hebben ons land reeds bereikt. Wij mogen toch niet vergeten dat wij ginds geen onbekenden zijn : wij hebben een kleur; we zijn niet neutraal; wij wekken zowel gejuich als protest op. Officieel wil België zich natuurlijk onthouden van elke poging tot politieke beïnvloeding, maar men kan niet ontkennen dat de loutere aanwezigheid van militairen in Brazzaville een indirecte vorm van druk impliceert. Zowel Frankrijk als Washington beweren trouwens evenzeer dat zij alleen humanitaire bedoelingen hebben.

Er is nog een ander aspect : het prijskaartje. Het mag dan om een humanitaire actie gaan, de prijs is er niet minder om. De kostprijs van de operatie Blue Beam benaderde 380 miljoen frank. Wat Green Stream zal kosten, kon het departement van Defensie nog niet uitmaken. Een operatie van een maand kost al snel een paar honderd miljoen frank. Wie deze operatie zal bekostigen is allesbehalve duidelijk. Net nu het hakbijlcomité flink snoeit in het Defensiebudget, beslist het para's uit te sturen. Minister Poncelet sluit niet uit dat kredieten bestemd voor oefeningen gedeeltelijk worden aangesproken. Een eventuele evacuatie zal alleszins alweer gebeuren op kosten van de belastingbetaler.

De signalen die de Belgische regering aan Zaïre geeft, zijn ­ voor de verandering ­ weer heel dubbelzinnig. Staatssecretaris Moreels bezoekt het land, belooft hulp en vindt dat het huidige Zaïrese regime verder moet worden gesteund en nog een kans verdient. Het departement van Buitenlandse Zaken vindt dat het nu wel welletjes is geweest en is zelfs bereid rebellenleider Kabila tot de rang van gedroomde gesprekspartner te verheffen. Landsverdediging stuurt troepen omdat de situatie nu toch wel erg snel bergaf gaat, omdat het einde van de prille Zaïrese democratie in zicht is.

Zijn al de inspanningen die ons land heeft geleverd, dan vruchteloos geweest ? Hebben de humanitaire steun die decennialang werd verstrekt, zowel via caritatieve als officiële weg, de ondersteuning van de democratisering van het regime en de economische hulp tot niets gediend ? De gebeurtenissen van de voorbije dagen doen vrezen dat binnen afzienbare tijd opnieuw politieke en economische chaos zal heersen in Zaïre.

Op dit moment tracht een commissie van wijzen uit te vissen hoe de Rwandese genocide mogelijk was. Misschien zal over een paar jaar deze commissie zich buigen over de huidige gebeurtenissen en de onmacht waarvan de internationale gemeenschap vandaag blijk geeft. Eén keer konden wij eventueel veinzen niets te weten van wat er zich onder onze ogen afspeelde; een tweede maal zal dit niet lukken. Ons land zal na deze brutale schendingen van de democratie, van de integriteit van het grondgebied en van de eerbiediging van de mensenrechten achteraf niet kunnen opperen dat het niet wist wat er gebeurde.

Het sturen van troepen naar een buurland van Zaïre, de dubbelzinnige signalen van de regering, de vele woorden die hieraan werden vuilgemaakt, dat alles kan het failliet van Zaïre niet verhinderen. De regering moet zich toeleggen op een efficiënt Afrikabeleid, waarbij België opnieuw de rol van bemiddelaar en verzoener op zich neemt (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Mayence.

Mme Mayence-Goossens (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je partagerai mon temps de parole avec mon collègue M. De Decker qui, sur le plan militaire, est certainement meilleur stratège que moi.

Pour ma part, monsieur le ministre, même si des initiatives ont été prises sur le plan militaire, je ne puis que vous répéter ce que je vous disais la semaine dernière et déplorer le fait que notre pays n'a pas de politique africaine. Mon opinion à ce sujet n'a pas beaucoup changé. J'ai cependant noté votre conclusion : « Wij zullen een nieuwe start hebben met Zaïre . » Après une absence totale de relations avec le Zaïre, cette déclaration me ravit ! Vous avez précisé qu'il appartient bien entendu aux Zaïrois de déterminer le cours des événements.

Je voudrais cependant insister sur le fait que notre absence du Zaïre depuis 1990 laisse des traces indélébiles, tant pour la population zaïroise que pour notre propre autorité. Faut-il rappeler que le monde entier considère la Belgique comme un expert en matière de politique en Afrique centrale ? Si notre pays avait continué à jouer le rôle qui était le sien en Afrique centrale, vous auriez pu, comme me l'a dit M. Vautmans, jouer un rôle de médiateur. Bien sûr, il ne vous appartient pas de prendre les décisions, mais je ne puis m'empêcher d'évoquer le rôle joué par la roi du Maroc, en certaines occasions, ainsi que le rôle important de M. Mbeke d'Afrique centrale. Malheureusement, nous, c'est à peine si on nous connaît encore dans ces pays !

L'exposé que vous avez fait de la situation au Zaïre, j'aurais pu le lire dans la presse. Vous nous avez donné les dernières nouvelles de Lomé, mais j'aurais pu en prendre connaissance par les télex adressés au Sénat.

Il a fallu que M. Kabila prenne la troisième ville du pays avant que vous citiez son nom ici, dans cette enceinte. Il a fallu que l'on constate qu'un tiers du pays était déjà aux mains de Kabila avant que l'on parle vraiment de lui.

Il est vrai qu'une initiative a été prise sur le plan militaire, par souci d'assurer la sécurité de nos compatriotes sur place. Mais j'ose croire que la présence des troupes occidentales constituera un élément de dissuasion pour ceux qui seraient tentés de provoquer une révolte civile sur place.

Si la situation devait dégénérer, la présence de ces troupes pourrait prévenir l'anarchie. J'en ai l'intime conviction. De toute manière, nous n'adoptons pas la même politique qu'au Rwanda, à savoir celle du silence dans toutes les langues. Nous avons vu des images horribles à la télévision et malgré tout aucune politique belge n'a été menée au Rwanda. Nous avons quand même tiré des enseignements de cet épisode extrêmement triste. En effet, nous avons au moins la volonté d'être à l'écoute, d'encourager le dialogue et de tenter de prévenir l'anarchie.

Néanmoins, méfiez-vous, monsieur le ministre des Affaires étrangères, des conditions d'élection que vous imposerez dès le départ. À ce sujet, les experts demeurent quelque peu réservés. Nous ne nous opposons pas au principe des élections mais n'en faites pas une priorité. L'anarchie et l'absence de politique au Zaïre depuis de nombreuses années nécessiteront la présence d'un leader autoritaire. Ne me faites pas dire qu'il faille un dictateur; il conviendrait plutôt de parler d'un gestionnaire. Ne transposons pas tout nos concepts culturels en matière de démocratie à des situations et des pays totalement différents.

Dès lors, monsieur le ministre, j'espère que dans un avenir proche, le Zaïre clarifiera lui-même sa situation et que vous pourrez alors appliquer la formule de conclusion de votre intervention, c'est-à-dire « een nieuwe start met Zaïre ». Je vous attendrai de pied ferme à ce moment-là ! (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Thijs.

Mevrouw Thijs (CVP). ­ Mijnheer de voorzitter, ik dank beide ministers voor hun uiteenzetting. Het is misschien omdat wij ons vorige week een beetje boos hebben gemaakt dat de ministers nu sneller naar het Parlement komen om een verklaring af te leggen, maar ik kan dat alleen maar appreciëren.

Het moet gezegd : de toestand in Zaïre baart ons zorgen. Wij moeten dat niet onder stoelen of banken steken. De Zaïrese burgerbevolking is immers voor de zoveelste keer het grootste slachtoffer van dit conflict. Daarom kunnen wij de houding van de regering tegenover de huidige politieke situatie in Zaïre in grote lijnen volgen. België heeft reeds van bij het uitbreken van het conflict opgeroepen tot onderhandelingen tussen de strijdende partijen. Bovendien heeft onze regering steeds gepleit voor de eerbiediging van de nationale soevereiniteit en van het Zaïrese grondgebied; dit is een pijler voor de stabiliteit in de hele regio.

Wij betreuren dat ons land tot op heden evenwel weinig steun kreeg van de internationale gemeenschap. De Europese Unie ­ Frankrijk en Groot-Brittannië buiten beschouwing gelaten ­ toonde weinig interesse voor het probleem. De VN-lidstaten geraakten het niet eens over het sturen van een internationale vredesmacht naar de regio. Zelfs de landen van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid waren niet erg behulpzaam in het ter beschikking stellen van troepen, alhoewel zij vragende partij waren voor een vredesmacht.

Ik waardeer dan ook de consequente houding van de minister en de staatssecretaris, die resulteerde in de VN-resolutie 1097, waarin een vredesplan vervat is. Dit vijfpuntenplan omvat een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden ­ wanneer is natuurlijk nog de vraag ­ de terugtrekking van de buitenlandse troepen, de bescherming van de burgerbevolking, de bevestiging van het respect voor de soevereiniteit en de bescherming van de vluchtelingen. Wij blijven VN-gezant Sahnoun steunen, die de vertegenwoordigers van de regering in Kinshasa en van de opstandelingen van Kabila rond de tafel poogt te krijgen en vooral te houden.

Bovendien staan wij ook positief tegenover de initiatieven van Nairobi en Lomé. Het is belangrijk deze initiatieven aan te moedigen, omdat aldus de Afrikanen zelf hun verantwoordelijkheid opnemen om hun problemen op te lossen. De minister heeft er terecht op gewezen dat het goed is dat de Afrikanen zelf hun toekomst in handen nemen. Wij juichen dan ook de eerste voorzichtige gesprekken tussen de vertegenwoordigers van Kabila en van president Mobutu, die gisteren plaatshadden in de marge van de top van de OAE in de Togolese hoofdstad Lomé, toe.

In het verlengde van het vijfpuntenplan heeft de regering steeds gepleit voor een politieke oplossing van de problemen door de Zaïrese bevolking zelf. Met deze stelling kunnen wij ons vereenzelvigen op voorwaarde dat er democratische verkiezingen komen. Wij beseffen wel dat die verkiezingen niet onmiddellijk haalbaar zijn. Eerst moeten de partijen rond de tafel gaan zitten en proberen een consensus te bereiken. Daarnaast moet ook het infrastructurele kader worden gecreëerd om de verkiezing op een echt democratische manier te laten verlopen. Daarbij mogen wij niet uit het oog verliezen dat een democratie in Afrika niet noodzakelijk hetzelfde is als een democratie in het Westen. Daarom pleiten wij er in eerste instantie voor de onderhandelingen tussen de betrokken Zaïrese partijen vanuit een neutrale positie te stimuleren. De regering moet trachten de dynamiek van het overgangsproces in stand te houden ten einde de verantwoordelijke partijen in Zaïre aan te zetten tot democratische verkiezingen. Op dergelijke manier kunnen wij bijdragen tot een politiek project dat niet alleen de onmiddellijke problemen oplost, maar dat uitmondt in een democratisch verkozen bestuur.

Dit alles is voor ons geen reden om de houding die ons land sinds 1990 tegenover Zaïre aanneemt, te wijzigen. In 1990 hebben wij aan de Zaïrese overheid bepaalde voorwaarden gesteld voor een verdere samenwerking. Zaïre zelf heeft de relaties met België verbroken. Wij kunnen echter niet ontkennen dat er een hechte relatie bestaat tussen de Belgische en de Zaïrese bevolking; wij voelen ons dus allen ten zeerste betrokken bij een gunstige evolutie in Zaïre.

Wij staan dan ook achter het beleid van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot de niet-gouvernementele hulp aan projecten in Zaïre die direct de bevolking ten goede komen, zoals humanitaire hulp, noodhulp, gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoorziening en hulp voor de vluchtelingen. Dit alles vormt een basis voor het democratiseringsproces, dat de Zaïrese bevolking en vooral de betrokken partijen zelf in gang moeten zetten. Wanneer de situatie in Zaïre zou opklaren, moet men inderdaad een politieke oplossing vinden die door de bevolking wordt gedragen. Onze verantwoordelijkheid bestaat er op dat ogenblik in om in ruime mate bij te dragen tot de heropbouw van het land en het welzijn van de bevolking.

Intussen lijkt het echter ­ ik zeg wel « lijkt het » ­ alsof de regering een ander principe huldigt. Alle initiatieven die de regering tot nu toe ten aanzien van de Zaïrese crisis heeft genomen, met inbegrip van het zenden van de para's voor een eventuele reddingsoperatie, kunnen als een neokoloniale opstelling worden geïnterpreteerd. De regering mag met een dergelijke attitude zeker niet instemmen. Meer nog, ons land mag op geen enkel ogenblik het vermoeden wekken dat het deze houding aanneemt. Wij zijn ervan overtuigd dat de regering in haar Zaïrebeleid de stelling blijft verdedigen dat een politieke oplossing voor het probleem door de Zaïrese bevolking moet worden uitgewerkt en gedragen.

Dit principe moet eveneens gelden voor de operatie Green Stream omdat sommige bronnen allerlei verdachtmakingen de wereld insturen en beweren dat België met het zenden van de para's meer op het oog heeft dan de evacuatie van de Belgen en de andere blanken.

Het lot van zo vele mensen mag ons niet onverschillig laten. Het is echter niet zo evident dat de overheid die taak op zich neemt, want ons land heeft op geen enkel ogenblik meegewerkt aan allerlei projecten, plannen en industriële investeringen die de aanwezigheid van zo vele landgenoten in Zaïre noodzakelijk maakten. Zij verblijven daar grotendeels uit vrije wil. De minister van Buitenlandse Zaken heeft er vorige week nog op gewezen dat er ondanks herhaaldelijk aandringen van de regering om het land te verlaten zo lang het op eigen kracht kan, een grote aarzeling bestaat om daar gevolg aan te geven. De risico's voor de para's en de organisatorische moeilijkheden voor de overheid die hiermee verbonden zijn, schijnen niet echt indruk te maken.

Toch kunnen wij de beslissing van de regering om paracommando's naar Zaïre te sturen, ten volle steunen. Wij steunen een dergelijke operatie op voorwaarde dat de mogelijke evacuatie van onze landgenoten het doel ervan is. Wij zijn ons ervan bewust dat de aanwezigheid van deze militairen wellicht ook vertrouwen zal geven aan de plaatselijke bevolking. Zelfs een preventieve functie is niet ondenkbeeldig. De nabijheid van militaire eenheden kan misschien verhinderen dat de situatie in Kinshasa uit de hand loopt in geval van belangrijke politieke gebeurtenissen. Dergelijke overwegingen mogen echter geen determinerende rol spelen bij de beslissing om een neutrale missie te zenden voor de mogelijke evacuatie van onze landgenoten.

We onderstrepen nogmaals dat de operatie Green Stream zonder bijdedoelingen moet worden opgezet. Slechts op deze voorwaarde is de beslissing van de regering voor de CVP-fractie politiek aanvaardbaar. De zending van de paracommando's moet een louter humanitaire actie blijven, waarbij de eventuele evacuatie van onze landgenoten niet mag worden beschouwd als een stabiliserende factor voor een welbepaalde politieke of strategische situatie in Zaïre.

Hieromtrent rijzen nochtans enkele vragen, omdat deze zending ­ gewild of ongewild ­ samenvalt met gelijkaardige, maar meer omvangrijke initiatieven van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Wij hebben geen enkele zekerheid dat hun doelstellingen dezelfde zijn als die van onze regering. De troepenontplooiingen schijnen in hun geheel genomen totaal onevenredig met de omvang van het probleem, dat zich overigens nog niet aandient. Wij zijn het niet gewoon dat de Verenigde Staten en Frankrijk louter op basis van humanitaire gronden handelen. De indruk ontstaat dan ook dat het om meer dan een evacuatie gaat. Het risico dat het goed bedoelde optreden van België daardoor in diskrediet wordt gebracht, is niet uitgesloten.

Toch kan men zeggen dat de aanwezigheid van andere militairen een bijkomende garantie vormt voor de veiligheid van onze para's en voor het welslagen van de evacuatie. Bovendien betekent hun aanwezigheid een geruststelling voor de Belgische bevolking.

Een gebrek aan coördinatie tussen de verschillende troepenmachten houdt, enerzijds, een risico in aangaande de goede afloop van een dergelijke operatie. Integratie of samenwerking van de para's met de Franse en Amerikaanse troepen mag er, anderzijds, niet toe leiden dat Belgische eenheden worden meegesleept in operaties die meer zouden inhouden dan een humanitaire actie of die een politieke betekenis zouden kunnen krijgen. Het mag zeker niet de bedoeling zijn dat de evacuatie uitmondt in een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Zaïre.

Vanuit die bezorgdheid wens ik de beide ministers enkele vragen te stellen. Was er enig voorafgaand overleg over de aanwezigheid van andere troepen ? Heeft men een duidelijk inzicht in de intenties van de andere mogendheden, meer in het bijzonder in deze van de Verenigde Staten en Frankrijk ? Hoe verlopen de wederzijdse contacten tussen de bevelvoerende militairen ? Wat zijn de onderlinge afspraken ? Bestaat er voldoende zekerheid over een onafhankelijk optreden van onze eenheden en het handhaven van hun veiligheid ? Wij hebben vernomen dat er 550 paracommando's naar Congo-Brazzaville werden gestuurd, van wie er een dertigtal worden ingezet voor de veiligheid van het ambassadegebouw in Kinshasa. Wie heeft dit aantal bepaald ? Hoe lang loopt het mandaat van de para's ? Zullen zij mogen optreden met of zonder toestemming van de Zaïrese overheid indien er onlusten uitbreken in Kinshasa of in Lubumbashi ?

Wij steunen ten volle de Zaïre-politiek van de regering. Onderhandelingen tussen de betrokken partijen moeten leiden tot een vredesproces, dat gericht moet zijn op het behoud van de integriteit van het Zaïrese grondgebied en uiteindelijk moet uitmonden in een democratiseringsproces. Uit humanitaire overwegingen scharen wij ons achter de beslissing om paracommando's naar Brazzaville te sturen, hoewel de regering bij monde van de minister van Buitenlandse Zaken heeft nagelaten de Senaat hierover vorige week tijdens het debat in te lichten. Wij zijn ervan overtuigd dat de regering deze beslissing niet hals over kop heeft genomen. Het verwondert ons daarom ten zeerste dat de regering het Parlement hierbij niet heeft betrokken. Wellicht heeft zij hiervoor bepaalde redenen. De politieke en militaire situatie in Zaïre was niet buitengewoon urgent. De problemen bestonden sinds enkele weken en een parlementaire betrokkenheid bij een dergelijke beslissing lag dan ook voor de hand. Wij wensen dat de verdere beslissingen, zoals de mogelijke beslissing tot evacuatie of de uitbreiding van de opdracht van de paracommando's, voortaan in overleg met het Parlement worden genomen. Dit is een logische gang van zaken. Het is misschien niet altijd mogelijk hierover een debat te organiseren, maar een inlichting of een korte mededeling zou ons al een stuk voorthelpen. (Applaus.)

M. le président . ­ La parole est à M. Mahoux.

M. Mahoux (PS). ­ Monsieur le président, force est de constater que les événements zaïrois de ces dernières semaines justifient amplement le présent débat, même si celui-ci a été précédé d'une discussion de même nature la semaine dernière.

L'Afrique centrale connaît une évolution que personne n'aurait pu soupçonner voici à peine six mois. La présence dans l'est du Zaïre d'une masse énorme de réfugiés rwandais, dont beaucoup étaient d'ailleurs les otages d'éléments des anciennes Forces armées rwandaises et de génocidaires fugitifs, était depuis longtemps un facteur d'instabilité régionale grave. L'incapacité, ou l'absence de volonté, des autorités zaïroises à régler cette question, de même que la passivité de la communauté internationale, avaient fait du Kivu une nouvelle poudrière de l'Afrique centrale.

Je reconnais cependant, monsieur le ministre des Affaires étrangères, que vous avez déployés des efforts considérables pour tenter d'obtenir une mobilisation internationale dans ce domaine.

Cela dit, malgré l'absence de décision sur le plan international, une immense majorité de réfugiés qui se trouvaient aux frontières du Rwanda sont rentrés dans leur pays et c'est heureux. Il appartiendra aux historiens de déterminer la responsabilité des uns et des autres quant à la façon dont les derniers événements se sont précipités.

Aujourd'hui, face à la situation que connaît le Zaïre, laquelle peut se détériorer d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre, une réaction immédiate s'impose.

Je souhaiterais émettre quelques constats pour analyser la présente situation. Il semble que la majorité des Zaïrois ait décidé de tourner la page du mobutisme. Ce serait donc bien la fin de trente années de corruption, de dictature, de gestion d'un pays au profit de quelques intérêts privés, sans considération pour les besoins criants de la population. C'est peut-être l'espoir d'un redémarrage économique, d'un développement social et démocratique du pays après sept ans d'illusions distillées par un maréchal-président et son entourage, plus soucieux de leur pérennité au pouvoir que de réformes.

La situation militaire semble assez claire, même si elle évolue de jour en jour, avec la progression ininterrompue des forces de l'Alliance démocratique et la manifeste incapacité des Forces armées zaïroises à enrayer ce processus malgré l'aide de mercenaires, voire leur absence de volonté en la matière.

La situation politique, quant à elle, reste confuse : des négociations sont en cours et de nombreuses personnalités zaïroises peuvent jouer un rôle déterminant dans la recherche d'une solution sur le plan politique. En tout état de cause, aucune personnalité politique ne pourrait faire l'économie d'une négociation avec Kabila.

Sur la base de ces constats, permettez-moi, monsieur le président, d'exprimer quelques préoccupations.

Nous estimons qu'il appartiendra aux seuls Zaïrois de choisir l'avenir politique de leur pays. Mais au Zaïre, comme partout ailleurs en Afrique, nous, socialistes, continuons à appuyer les forces sociales et politiques qui oeuvrent en faveur d'une réelle démocratisation. Nous souhaitons voir la diplomatie belge déployer les moyens nécessaires pour encourager de tels processus. C'est à mon sens le seul critère sur la base duquel notre pays peut jouer un rôle de médiation au Zaïre. Cette politique est suivie par notre gouvernement depuis sept ans. Une certaine continuité apparaît donc à ce niveau et il serait regrettable de dévier de cette ligne de conduite, même si, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je déplore certaines visites intempestives du secrétaire d'État dans la région.

Selon moi, on peut se féliciter des initiatives belges tant en direction de Laurent-Désiré Kabila, que dans le cadre du Sommet de Lomé.

Vis-à-vis de Kabila, il paraît essentiel que chaque acteur sur le terrain ait des garanties très claires sur la présence de nos paras à Brazzaville.

Vous avez parlé de 600 hommes, monsieur le ministre de la Défense nationale, aux côtés de contingents d'origine française, américaine et britannique. Cette opération est menée avec de solides moyens et sa légitimité ne peut être contestée car la sécurité de nos ressortissants est précieuse. J'insistais déjà sur ce point la semaine passée.

La présence de nos paras ne doit cependant pas être interprétée comme une volonté de se « prépositionner » afin d'intervenir dans les affaires intérieures du Zaïre. En ce sens, la démarche de notre diplomatie auprès de Kabila me paraît positive.

En ce qui concerne le Sommet de Lomé, je dirai que les liens d'amitié entre les peuples belge et zaïrois justifient que nous puissions proposer nos bons offices et être présents lorsqu'il s'agit de confirmer notre volonté de garantir l'intégrité territoriale du Zaïre et de promouvoir un processus de paix ainsi qu'une relance du processus démocratique.

Le Sommet de Lomé sera aussi un test pour l'Organisation de l'unité africaine. Vous avez rappelé à juste titre que, au cours de ces derniers mois, nous assistions à l'émergence d'une véritable prise en main par les États africains eux-mêmes de leurs problèmes, notamment diplomatiques, et de leurs relations mutuelles. Cette évolution doit être soulignée de manière tout à fait positive.

Je formulerai simplement une remarque. Vous-mêmes, messieurs les ministres des Affaires étrangères et de la Défense nationale, avez parlé de collaboration avec les pays amis sur les plans militaire, diplomatique et de la coordination. Vous avez cité la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. À mes yeux, il importe de s'assurer de collaborations militaires et d'avoir toutes les garanties possibles sur le plan d'une vision commune des diplomaties française, américaine et belge à l'égard de cette région. Disposer de telles garanties ne relève pas d'un fantasme de méfiance mais simplement du fait que, ces dernières années, on a pu constater qu'une convergence totale ne s'établissait pas toujours entre notre politique et celle menée par la France, par exemple, à l'égard de l'Afrique centrale.

Enfin, monsieur le ministre de la Défense nationale, certains rapprochements sont assez étonnants. Je les qualifierais même d'inespérés. En effet, j'aimerais vous répéter les questions que quelques collègues posent depuis plusieurs semaines au sujet de l'opération Rwanda menée en 1994. Certaines d'entre elles, notamment destinées à l'ancien ministre de la Défense nationale, ont été formulées hier en commission spéciale Rwanda.

Cette occasion est inespérée car nous recevrons peut-être sur le terrain et en temps réel les informations que nous demandons depuis très longtemps. Il faut avouer que les éléments de réponse que nous avions reçus jusqu'à présent manquent de précision et ne correspondent pas à nos attentes.

Sans reprendre l'ensemble de ces questions, je rappellerai que nous aimerions savoir comment la prise de décision a eu lieu et quels ont été les critères déterminants pour évaluer le nombre exact d'hommes à envoyer sur place. Les considérations budgétaires ont-elles constitué un élément important dans cette prise de décision ? D'autres considérations, de type sécuritaire, ont-elles été envisagées ? En termes d'armement, d'équipement et de mobilité toutes les précautions ont-elle été prises ? Existe-t-il ­ vous avez répondu partiellement à cette question ­ une coordination entre les départements des Affaires étrangères et de la Défense, entre l'état-major et le cabinet de la Défense, entre le S.G.R. et le cabinet de la Défense, entre le COps et le cabinet de la Défense, entre J.S. et J.S.O., et le cabinet de la Défense, etc. ?

Ces questions, messieurs les ministres, vous les connaissez aussi bien que nous.

J'insiste pour obtenir des réponses aujourd'hui-même. Des éclaircissements par rapport à la situation qui a prévalu en 1994 permettraient peut-être d'établir des comparaisons avec ce que nous connaissons aujourd'hui. J'aimerais également savoir si des forces de réserve ont été prévues sur le terrain, ainsi qu'une quick reaction force .

Je suis extrêmement intéressé par les réponses que vous pourrez m'apporter, car toutes les questions que nous posons actuellement par rapport à l'opération au Rwanda ne reçoivent pas de réponses satisfaisantes. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Erdman.

De heer Erdman (SP). ­ Mijnheer de voorzitter, mag ik de beslissing om ook de Senaat in te lichten over de toestand in Zaïre, beschouwen als een erkenning van de primauteit van de Senaat, wat Buitenlandse Zaken betreft ? Deze ochtend waren de ministers uitgenodigd in de commissie van de Kamer, maar toch hebben zij er prijs op gesteld ook een verklaring af te leggen in de Senaat, waarvoor onze dank.

De openheid waarmee dit dossier thans wordt behandeld, impliceert dat wij ons er niet kunnen vanaf maken door louter akte te nemen van de situatie. Wij worden nu werkelijk betrokken bij de beslissingen die worden genomen en bij de beleidslijn die wordt gevolgd. Wie vandaag aan dit debat deelneemt, kan er zich niet vanaf maken met de bewering dat hij niet was ingelicht, indien er in de toekomst problemen zouden rijzen.

In dit dossier kan men niet in « kampen » redeneren. Alsmaar meer mensen beweren voor Mobutu of voor Kabila te zijn bij het verdedigen van deze of gene stelling. Waar het voor de SP vooral op aankomt is dat de democratisering wordt aangemoedigd, dat vrije verkiezingen mogelijk worden gemaakt met het oog op het installeren van een vrij verkozen autoriteit, die de bevolking de garantie biedt dat zij zich ten volle kan ontplooien.

Ongeacht het opsplitsen in kampen, ongeacht de contacten in Lomé tussen de verschillende kampen en de al dan niet bereidheid tot gesprekken, stel ik vast dat de gieren al op het terrein zijn om zich een deel van de koek toe te eigenen. Ik verwijs in dit verband naar het artikel dat vandaag verscheen in Het Volk met betrekking tot een lucratieve operatie rond goudmijnen in het territorium van Kabila die al heel snel werd ingepalmd door een tot hiertoe onbekende Amerikaanse maatschappij. Hetzelfde deed zich voor in Angola. Ook toen zijn onmiddellijk gieren verschenen om hun voordeel te halen bij het ene of het andere kamp.

Over dit dossier is reeds veel gezegd. Ik kan mij dan ook beperken tot vier hoofdvragen en enkele nuanceringen.

Een eerste vraag die niet alleen de minister van Landsverdediging bij de voorbereiding van de operatie en de families van de betrokkenen, maar ongetwijfeld velen met hen stellen en waarop moeilijk een antwoord kan worden gegeven, is hoe lang deze operatie zal duren.

De minister van Buitenlandse Zaken verklaarde in zijn boodschap aan Kabila : « Si une opération est nécessaire, elle devra être brève et ponctuelle. » De minister van Landsverdediging verklaarde daarnet evenwel : « Cette opération connaîtra probablement une certaine durée. » Ik geef toe dat de duur van de operatie afhangt van de situatie ter plaatse.

Toch vraag ik me af of wij op een bepaald ogenblik zullen beslissen dat de toestand zo stabiel is dat wij de mogelijkheid van een evacuatie niet langer in overweging hoeven te nemen en onze troepen uit Afrika kunnen terugtrekken, dan wel of wij, afhankelijk van de evolutie in de geesten en de harten van de bevolking, beslissen onze troepen in de regio te houden uit vrees voor alle mogelijke crisissen in de toekomst. Wij dienen ons terdege bewust te zijn van dit dilemma. Zoals reeds werd aangehaald, zal de dagelijkse evaluatie van de toestand bepalend zijn voor onze houding.

Ik heb akte genomen van de grootmoedigheid van de minister van Landsverdediging die de operatie denkt te kunnen volbrengen binnen het bestek van zijn begroting, maar de verklaringen van de eerste minister zijn mij evenmin ontgaan. Ik vrees dus dat ook de heer Poncelet rekening zal moeten houden met budgettaire limieten en bijgevolg ook met tijdslimieten.

Onze troepen worden ontvangen door Congo Brazzaville en door Gabon. Meteen rijst de vraag naar het internationaal-rechtelijke statuut van onze detachementen. De twee voornoemde Staten hebben België officieel toelating gegeven, maar ik weet niet of er contact werd genomen met de ad interim bevoegde verantwoordelijken in Zaïre om de formele toelating te krijgen de Zaïrestroom over te steken. Voor een dergelijke interventie kan men zich eventueel steunen op bepaalde artikelen van het UNO-handvest. Toch zouden er conflicten kunnen ontstaan indien vooraf geen overleg werd gepleegd. Een gelijkaardige moeilijkheid dient zich aan voor de Franse en Amerikaanse troepen. Van de minister van Buitenlandse Zaken had ik graag vernomen of hij, ondanks het ontbreken van een Zaïrese premier, erin geslaagd is een regeling terzake te treffen.

Verder had ik ook graag vernomen of er naast de destabilisatie van het regime door de rebellie indiciën zijn van enige bedreiging voor de veiligheid van de Belgen. Langs persartikels en televisie-interviews verneem ik dat de Belgen in Kinshasa heel anders tegen de situatie aankijken dan de Belgen die recentelijk het Zaïrese binnenland hebben verlaten. Men zou bijna geneigd zijn te denken dat de enen de situatie minimaliseren en de anderen ze dramatiseren.

Als ik de minister van Buitenlandse Zaken goed heb begrepen, werd er voor het vrijwaren van onze diplomatieke post een speciaal detachement overgevlogen. Hoe staat het met de bescherming van het diplomatiek personeel ? Beschikt dit personeel over een voldoende grote staf en bestaan er plannen van bijkomend personeel met het oog op het opvangen van onze landgenoten ?

Hierbij onmiddellijk aansluitend, zou ik van de minister van Landsverdediging willen vernemen hoe lang het zal duren om de 2 000 Belgen die over het Zaïrese grondgebied verspreid leven, te ontzetten. Als mijn informatie juist is, bevindt slechts de helft van onze landgenoten zich in de hoofdstad. Bestaan daarvoor concrete plannen en heeft men een idee van de tijd die daarvoor nodig is ? Ik veronderstel dat niet alle Belgen naar Kinshasa moeten worden gebracht, maar dat zij op verschillende plaatsen kunnen worden opgepikt. In hoeverre is dit te verwezenlijken en hoeveel tijd neemt het in beslag ? Ik kan mij niet voorstellen dat de diplomatieke post in Kinshasa dit allemaal kan dragen.

Verschillende collega's hebben er reeds op gewezen dat het niet de eerste keer is dat wij een dergelijke operatie op het getouw zetten. Wij hebben het reeds verscheidene keren gedaan en zullen het nog moeten doen. Ik denk dan ook dat het nodig en nuttig is na te gaan welke zuiver wettelijke verplichtingen we tegenover Belgen in het buitenland hebben. Er is immers een verschil tussen de operatie die wij nu plannen en de zuiver wettelijke verplichtingen tegenover mensen die na herhaalde waarschuwingen nog niet zijn teruggekeerd. Ik heb alle respect voor de keuze die zij maken en heb ook de indruk dat velen hun familie reeds naar België hebben gestuurd, maar zelf blijven omdat zij bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor een bedrijf. Wat is dan hun specifiek statuut en doen wij nu niet veel meer dan wij strikt juridisch moeten doen ?

De contacten die in Lomé hebben plaatsgehad, doen ons veronderstellen dat er aan beide kanten een bereidheid is om te komen tot onderhandelingen met het oog op stabilisatie. Het aanwijzen van een nieuwe eerste minister kan misschien voor een opening zorgen, maar dit zal uiteraard afhangen van de persoon die deze post zal bekleden. Daarvoor moeten wij dus nog even afwachten. Laten wij hopen dat de toestand op korte tijd zal worden gestabiliseerd, dat het democratiseringsproces alle kansen op verdere ontplooiing krijgt en dat onze troepen dan ook zo snel mogelijk thuis zullen zijn. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le président, je remercie les ministres de bien vouloir tenir le Sénat informé des derniers événements qui se développent au Zaïre, à ce moment crucial où plus de 550 soldats belges sont sur le terrain.

Lors des semaines précédentes, jeudi dernier particulièrement, nous avons déjà largement évoqué le sujet qui préoccupe aujourd'hui notre assemblée.

La situation au Zaïre est de plus en plus inquiétante. Le gouvernement a demandé avec insistance aux Belges de quitter le territoire. L'opération Green Stream doit préparer une éventuelle évacuation de nos ressortissants mais, à l'heure actuelle, beaucoup d'inconnues subsistent. Qui prendra la tête du gouvernement à Kinshasa ? À quelle solution arriveront les discussions de Lomé ?

La situation générale du Zaïre peut se décliner en trois thèmes : le volet politique, le volet humanitaire et le volet militaire.

En ce qui concerne le volet politique, devons-nous voir, dans les récents soubresauts de violence des pays de la région des Grands Lacs, l'émergence d'un nouveau modèle de « gouvernance », à savoir la montée en phase de ce que l'on pourrait appeler « les seigneurs de la guerre » ? Des mouvements rebelles guerriers choisissent la voie des armes pour avancer leurs revendications politiques. Ainsi a-t-on pu assister à l'arrivée successive de militaires à la tête des pays de la région des Grands Lacs : le Rwanda, en 1994, après le terrible génocide des Tutsis par les funestes milices armées; le Burundi, en 1996, après le coup d'État qui a porté sans violence le major Buyoya à la tête du pays et bientôt, pourquoi pas, Laurent Kabila au Zaïre ? La force serait-elle devenue le seul moyen disponible pour accéder au pouvoir dans cette région du monde ?

Le discours de la Baule, à l'initiative du président français, avait lancé un souffle nouveau sur l'Afrique sub-saharienne : celui de la démocratisation sur le continent africain francophone. Peu de pays sont restés insensibles à cette nouvelle conception, mais certains sont restés sur la touche. Depuis l'instauration du multipartisme, la période de transition qui devait mener à une démocratisation du régime zaïrois s'est enlisée. La perspective d'élections à tenir cette année a été réduite à néant par les événements qui ont prouvé à loisir l'effondrement de l'État et la déliquescence de l'armée. Pourtant, la population zaïroise attend le changement avec une telle impatience et un tel enthousiasme qu'elle se raccroche à ce qu'elle considère comme une lueur d'espoir. Le climat de fin de règne qui a perduré ces dernières années a lourdement pesé sur une population qui a dû s'adapter et survivre aux fluctuations de l'inflation, au rythme de l'impression de nouveaux billets, aux pénuries et au non-paiement des salaires des fonctionnaires. Ce désir de renouveau pousse la société civile à se tourner vers un homme qui a osé, au-delà des mots, affronter le régime en place. Mais qui est-il, que propose-t-il ? M. Kabila n'est pas un nouveau venu sur la scène zaïroise. Permettez-moi de renvoyer ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire à la description qu'en fait Che Guevara dans ses carnets ­ ce n'est pas triste !

Que propose M. Kabila ? Il se présente comme la seule véritable opposition au régime en rejetant tous les politiciens qui se battaient antérieurement sur le front politique intérieur. Il a d'ailleurs illustré ses promesses en suspendant les activités des partis politiques sur le territoire qu'il contrôle, mais sans oublier de mettre en oeuvre ses propres séminaires d'endoctrinement politique.

M. Kabila a réussi à s'imposer comme un interlocuteur incontournable au Zaïre. Ne serait-ce pas une erreur de le considérer comme le seul interlocuteur au détriment de toutes les forces vives du Zaïre ? La question reste de savoir comment M. Kabila et ses rebelles veulent et peuvent s'intégrer dans le processus de démocratisation qui est en cours depuis de longues années maintenant.

Il serait inacceptable, à mon sens, que M. Kabila devienne le nouveau maître du Zaïre sans respecter l'esprit de transition qui a été l'apanage de la conférence nationale souveraine. Le processus démocratique, ligne directrice de la politique belge de ces dernières années, doit être maintenu; sans cela, aucune solution au conflit ne sera acceptable. Il s'agira de s'entendre sur une nouvelle période de transition. Il ne sera pas possible de ramener la paix au Zaïre sans négociation politique.

Lors de la discussion sur l'envoi d'une force internationale, il avait été affirmé que seule une solution politique au conflit était envisageable. Cette dernière ne peut se comprendre que s'il y a une négociation et un dialogue. Le mouvement de Kabila semble actuellement rejeter tout interlocuteur du régime en place ou de l'opposition politique. Les choses vont peut-être évoluer au fil des jours. Il me semble que c'est là qu'il faudrait chercher une solution au problème.

Des milieux académiques bien informés de la situation au Zaïre lancent l'idée d'une voie intermédiaire qui se baserait sur la vitalité d'une société civile trop largement ignorée jusqu'à présent et qui pourrait participer aux négociations. Peut-être s'agit-il d'une voie que le gouvernement pourrait explorer.

En ce qui concerne le règlement de la paix, il est évident que le plan en cinq points de l'O.N.U. reste la base de toute solution, même si sa réalité semble s'atténuer au fil du temps qui passe. Nous ne connaissons pas encore les résultats concrets du Sommet de Lomé.

Le volet humanitaire est souvent ignoré depuis le retour d'une grande partie des réfugiés au Rwanda. Il conviendrait que l'on n'oublie pas, une nouvelle fois, la dimension humaine de ce conflit. L'est du Zaïre reste le théâtre de multiples horreurs. Cela mériterait que soit ouverte une enquête internationale afin de déterminer les faits réels qui s'y produisent et quels sont les responsables. Le plan en cinq points rappelle qu'il faut assurer « la protection et sécurité de tous les réfugiés et personnes déplacées et les facilités d'accès à l'action humanitaire ».

En ce qui concerne le volet militaire, le gouvernement a décidé de déployer des troupes à Brazzaville de manière à prévenir une dégradation de la situation du Zaïre. Nos troupes ont rejoint les troupes françaises et américaines qui étaient déjà déployées sur le terrain. Les questions diplomatiques qui se posaient à ce sujet ont déjà été abordées.

Il semble que les paras qui partaient en mission avaient bon moral. Certains ont souligné que, tout en gardant en tête les événements du Rwanda, ils partaient en confiance. Les niveaux d'équipement, l'armement, la couleur du béret semblaient les satisfaire.

En tant que parlementaires, nous ne devons pas, en général, nous priver de relever les dysfonctionnements et les manquements de l'exécutif. Réciproquement, il n'est pas mauvais de souligner les aspects positifs lorsqu'ils se présentent.

Je souhaiterais néanmoins m'attarder aux conditions politico-militaires de cette intervention, sans revenir aux questions que M. Mahoux a longuement développées et qui nous rappellent certaines discussions en cours.

Sans vouloir mélanger les responsabilités respectives du législatif et de l'exécutif, mais en tenant compte des questions qui se posent actuellement au sein de la commission Rwanda, j'aimerais savoir si toutes les conditions de sécurité ont été prises en compte pour cette opération. Rappelons les propos du lieutenant-général Charlier déclarant que les politiques devaient écouter les militaires car ceux-ci avaient la responsabilité de la sécurité des troupes. Cette question trouve une fois de plus, toute sa pertinence dans le contexte actuel. Il nous plaît de penser que le gouvernement n'a lésiné sur aucun des aspects relatifs à la mission et à la sécurité des soldats et qu'il a bien pris en considération les avis de l'état-major général. Ce déploiement appelle toutefois quelques précisions politiques supplémentaires.

Tout État a le devoir de protéger ses ressortissants. Nous pouvons donc comprendre le souci du gouvernement de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des 2 000 ressortissants belges présents au Zaïre. Cependant, nous sommes en droit de nous interroger quant au mandat de nos troupes sur place. Le communiqué de presse dit : « Ce déploiement intervient en vue de l'éventuelle évacuation de nos compatriotes si la situation l'exige. « Cette phrase appelle des précisions. »

Dans le contexte de l'Union européenne, le mandat des troupes belges se limite-t-il à la protection et à l'évacuation de nos ressortissants ou s'étend-il aux citoyens européens ? Des accords ont-ils été pris avec nos partenaires européens qui pourraient avoir des ressortissants sur le sol zaïrois ? La Belgique a-t-elle mis en place une coordination avec la France ? Dans l'affirmative, jusqu'à quel point ?

Voici quelques semaines, le Conseil de sécurité des Nations unies a rejeté la proposition de créer une force internationale qui se serait déployée au Kivu pour stabiliser la situation et permettre la distribution d'une aide humanitaire aux réfugiés.

L'envoi de nos troupes intervient dans un tout autre contexte, il ne faut pas confondre les genres. Néanmoins, à court terme, une solution politique n'est pas encore prévisible. Dès lors, il convient d'évaluer les possibilités d'extension du mandat délivré aux troupes belges en ce qui concerne leurs missions et la durée de leur présence sur le sol africain. La mission conservera-t-elle un caractère purement humanitaire ? Enfin, pour combien de temps sommes-nous engagés sur le terrain ?

Avant d'en terminer, il me reste à soulever deux points qui me tiennent à coeur.

Le premier concerne la coordination diplomatique entre la Belgique, les États-Unis et la France.

Monsieur le ministre des Affaires étrangères, est-il exact que la France et les États-Unis ont entrepris de concert des démarches bilatérales en direction d'une vingtaine de pays africains, et ce sans la présence de la Belgique ? Au cas où l'information serait exacte, ne serait-elle pas un nouvel indice de la perte d'influence de la Belgique dans cette région ?

Nous aurions pu croire que la Troïka se reformerait, au niveau militaire à tout le moins. Or, il semble qu'il n'en soit rien.

M. le ministre pourrait-il nous donner de plus amples informations susceptibles de nous rassurer à ce sujet ?

Ma seconde préoccupation concerne l'arrivée des troupes belges après l'installation des forces françaises et américaines. La Belgique, arrivée en retard, n'aurait-elle pas été consultée par ses partenaires ? Nous pourrions penser que l'envoi tardif de troupes au Zaïre résulte d'une stratégie suiviste.

Ces deux éléments me paraissent troublants. Ils me forcent à émettre un jugement mitigé et critique sur la politique étrangère menée par la Belgique dans la région des Grands Lacs au cours de ces dernières années.

À cet égard, M. le ministre ne m'en voudra pas de lui réitérer une opinion conforme à mon intervention de la semaine dernière. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Ceder.

De heer Ceder (Vl. Bl.). ­ Mijnheer de voorzitter, voor de zoveelste keer is het kruim van het Belgisch leger neergestreken in Centraal-Afrika. Het gaat om 600 manschappen, een bataljon met alles erop en eraan. Wat niet kon in Kigali, kan nu blijkbaar wel. Als de Belgische troepen genoodzaakt zouden zijn om Zaïrees grondgebied te betreden dan kan daar, volgens het Vlaams Blok, maar één reden voor zijn met name om onze onderdanen te beschermen, niet om Mobutu of het « Mobutisme » zonder Mobutu te redden.

De Belgische para's zijn nu in Brazzaville en mogelijk zullen ze later naar Zaïre gaan omdat de ongeveer 3 000 Belgen die daar verblijven niet het inzicht hebben nu te vertrekken. Als puntje bij paaltje komt, mogen wij betalen en ­ wat belangrijker is ­ kunnen onze soldaten hun leven riskeren om hen te repatriëren. Het kan wel degelijk gevaarlijk worden. Net zoals in Rwanda kunnen we veronderstellen dat in Zaïre bij een deel van de bevolking en bij de soldaten een latente vijandigheid bestaat tegenover de oud-kolonisatoren en huidige bemoeiallen. Deze middag nog hoorde ik Chris Michel, die ter plaatse is voor VTM, zeggen dat de Zaïrezen zeer verbitterd zijn omdat de Belgische troepen niet zullen tussenkomen om hen te beschermen, maar alleen onze landgenoten zullen beschermen. Zij die aan de andere kant van de frontlijn staan, interpreteren daarentegen elke Belgische interventie als een steun aan Mobutu.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft de landgenoten aangeraden Zaïre spontaan te verlaten. Niemand schijnt dit ernstig te nemen. Zo kan het niet verder gaan. Ofwel dreigt er geen gevaar en moeten de Belgische para's niet tussenbeide komen, en kunnen ze bijgevolg naar huis komen. Ofwel dreigt er wel ernstig gevaar en kan de aanbeveling om het land te verlaten niet vrijblijvend zijn. In dat geval moet er nu een verplichte evacuatie worden georganiseerd. Degenen die niet mee willen, blijven op eigen verantwoordelijkheid in Zaïre en kunnen later niet meer eisen dat onze para's hun leven moeten riskeren om hen te redden.

Ik heb slechts één duidelijke vraag aan de minister van Landsverdediging : kan hij garanderen dat onze soldaten in geen enkel geval zullen tussenkomen om andere redenen dan het ontzetten van landgenoten ?

Mijn uiteenzetting wil ik beëindigen met een citaat uit mijn vraag om uitleg aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking : « Laurent Kabila, Paul Kagame, Yowerie Museveni en hun Zuid-Soedanese en Ethiopische vrienden schudden aan de boom en de rotte appels vallen naar beneden. Of men dit een goede of een slechte zaak vindt : wij hebben geen zaken meer in Zaïre. Het is niet aan ons om verrotte regimes in leven te houden, om kunstmatige post-koloniale grenzen te verdedigen of om de belangen van zowel de humanitaire lobby van de NGO's als die van kerk, koning en kapitaal te beschermen. »

Tot slot wens ik nog op te merken dat mevrouw Mayence de minister van Buitenlandse Zaken heeft verweten dat België geen Zaïrepolitiek meer heeft. Zij heeft gelijk. Ik zou zeggen : « Houden zo ! » (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Anciaux.

De heer Anciaux (VU). ­ Mijnheer de voorzitter, hoewel ik echt mijn hersens gepijnigd heb om zowel de minister van Buitenlandse Zaken als zijn collega van Landsverdediging moeilijke en indringende vragen voor de voeten te werpen, heb ik in feite weinig punten gevonden waarop ik kritiek kan uitoefenen of waarbij ik een opmerking kan formuleren. Natuurlijk kunnen wij heel wat vragen stellen bij het uitsturen van para's, bijvoorbeeld of dit niet een vorm van inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Zaïre inhoudt. Ik neem aan dat de regering gegronde redenen had om die para's naar ginder te sturen. Ik neem aan dat de Belgen in Zaïre mogelijk de volgende weken, dagen of uren in zeer onveilige situaties terecht kunnen komen zodat een evacuatie stante pede noodzakelijk is. Hoewel ik normaal over genoeg fantasie beschik om opmerkingen en kritieken uit te werken bij het gevoerde beleid, doe ik dat vandaag niet. Ik ben het er namelijk mee eens.

Ik ben het ook eens met het beleid van de minister van Buitenlandse Zaken. Overigens erger ik er mij wel vaker aan dat wij op dezelfde golflengte zitten. Ook vandaag ben ik het met hem eens.

Wel heb ik enige kritiek op de manier waarop de regering optreedt en meer in het bijzonder op één partner in die regering, namelijk de CVP. Nog niet zo lang geleden drong deze partij aan op een militaire interventie in Zaïre. Nog niet zo lang geleden beweerde zij dat daar een volkerenmoord bezig was. Zij beweerde dat de opmars van Kabila hallucinant was en de veiligheid bedreigde. Vandaag blijkt het tegenovergestelde het geval. Het is precies het geregelde leger van Zaïre dat een gevaar betekent, dat plunderend optreedt, dat de veiligheid van zowel de Zaïrese bevolking als van de buitenlanders bedreigt. De CVP heeft hopelijk bakzeil gehaald binnen de regering. Zij heeft moeten inbinden, omdat de door haar voorgestelde politiek geen goede was.

Wel heb ik enkele vragen bij het Belgische diplomatiek optreden. Vorige week, tijdens de besprekingen omtrent het bezoek van staatssecretaris Moreels aan Zaïre, heb ik er reeds voor gepleit dat België heel snel contact zou opnemen met alle partijen betrokken in het geschil, juist om een diplomatieke oplossing te vinden die kan leiden tot meer democratie of tot een begin van democratie en die een vreedzame oplossing inhoudt met een toekomstperspectief.

Dat er nu eindelijk een gesprek komt met Kabila, is een goede zaak en ik hoop dat het niet te laat plaatsvindt. Het is belangrijk dat wij met Kabila contact houden. Het zou natuurlijk wat naïef en zelfs absurd zijn te denken dat wij na de dictatuur van Mobutu alle hoop moeten stellen op het regime van Kabila. Aan de andere kant moeten wij er niet zomaar van uitgaan dat Kabila een tweede Mobutu wordt. Daarvoor zijn er vandaag geen directe aanwijzingen. De filosofie « laat Afrika over aan de Afrikanen » ondersteun ik hartstochtelijk. Deze filosofie is vrij nieuw in ons diplomatiek optreden en verdient alle steun. Kabila onvoorwaardelijk steunen zou echter ook weer niet goed zijn, maar zeker is dat hij één van de weinige stabiele factoren in de Zaïrese binnenlandse politiek is geworden.

Het gevaar dreigt dat erfgenamen van het verwerpelijke Mobutu-regime ruzie beginnen te maken en dat wij in Somalische toestanden verzeild raken, waarbij de veldheren het grondgebied onderling verdelen. Dit zou catastrofaal zijn voor de toestand van de plaatselijke bevolking en de humanitaire hulp in het gedrang brengen. Daarom moeten wij contact opnemen met alle partijen en niet uitsluitend met Kabila. Wij moeten dus ook ­ een beetje tegen onze zin ­ met het leger onderhandelen evenals met de democratische oppositie of wat hiervan overblijft. Hopelijk neemt deze democratische oppositie contact op met de groep rond Kabila. Misschien kan die oppositie zich in zekere mate bij hem aansluiten. Ik heb de indruk dat de zaken op dit vlak al verder gevorderd zijn dan men naar buitenuit laat uitschijnen. Ik wil het hierbij laten. Onze werkzaamheden in de Rwanda-commissie deden bij mij naar aanleiding van dit debat nog heel wat vragen rijzen, maar die werden reeds door vorige sprekers gesteld.

M. le président. ­ La parole est à M. Jonckheer.

M. Jonckheer (Écolo). ­ Monsieur le président, je vais tenter de ne pas répéter les considérations déjà émises par les orateurs précédents. Mon intervention comportera trois points : l'envoi de troupes belges au Congo-Brazzaville, la situation humanitaire sur le terrain et la situation politique.

Même après avoir écouté vos exposés détaillés, messieurs les ministres, je considère toujours que la décision a été prise dans une certaine précipitation. En outre, je sais que le gouvernement n'est pas tenu d'informer préalablement le Parlement mais, en de telles matières, cela me semble pourtant souhaitable.

Cela dit, on peut, me semble-t-il, s'interroger sur les raisons de l'urgence. Le ministre Poncelet a déclaré dans la presse que l'analyse en termes de sécurité réalisée par nos représentants sur place justifiait une décision rapide. J'en prends acte, le gouvernement étant, de façon générale, mieux informé que le Parlement, ainsi que nous pouvons, a posteriori, le constater par rapport au Rwanda, et ce même si les décisions prises par le gouvernement ne sont pas nécessairement les meilleures. Toutefois, en l'occurrence, sur la base des informations dont nous pouvions disposer, je comprends que le gouvernement ait jugé opportun d'envoyer un contingent sur place. La vision d'Écolo n'est pas encore très claire à cet égard. Certains collègues de la Chambre sont assez hostiles à ce déploiement rapide de troupes. Personnellement, je considère qu'il convient d'adopter certains principes en termes de précautions et de responsabilités. Par conséquent, sous bénéfice d'inventaire, en quelque sorte, je pense pouvoir me rallier à cette décision.

Cela dit, je voudrais insister sur quelques questions qui ont déjà été posées.

J'aimerais notamment obtenir davantage de précisions quant aux raisons de l'urgence. En effet, le gouvernement ­ le ministre des Affaires étrangères a déjà fait plusieurs déclarations en ce sens ­ incite nos compatriotes à rentrer rapidement en Belgique. Vous avez même évoqué la possibilité de prévoir des vols Sabena supplémentaires. Pourriez-vous nous donner des précisions sur les dispositions concrètes proposées à nos compatriotes pour quitter le Zaïre ? Ce point est important car la prise de précautions pourrait peut-être parfois éviter l'envoi de paras.

M. Erdman a également posé une question pertinente. Une partie de nos compatriotes vit à Kinshasa mais un certain nombre d'entre eux sont disséminés sur l'ensemble de ce pays immense qu'est le Zaïre. Si la situation est tellement grave, je présume que des opérations de regroupement sont en cours. J'aimerais en savoir plus à cet égard.

La troisième question concerne la durée de la mission. D'une part, vous prétendez qu'il n'est pas question de s'enliser dans ce conflit mais, d'autre part, chacun s'accorde à reconnaître que la situation politique est incertaine et que l'évolution sur le terrain est difficilement prévisible. J'aimerais vous entendre sur ce point.

M. Moens, vice-président, prend la présidence de l'assemblée

Enfin, vous avez dit ­ je reprends vos propres termes ­ que la page du Rwanda était tournée, ce qui a suscité de nombreuses questions dans le chef de M. Mahoux. Si je ne m'abuse, votre audition au sein de la commission Rwanda est prévue à la fin du mois de mai. Il serait peut-être utile pour les travaux de cette commission que vous nous expliquiez le plus rapidement possible, en fonction de votre disponibilité, par quelles dispositions vous avez, en quelque sorte, « tiré la leçon » des événements survenus au Rwanda. Je formulerai une suggestion en ce sens au président du Sénat et à mes collègues de la commission.

Deuxième point de mon intervention : la situation sur le terrain. Comme l'a dit Mme Willame, nous devons veiller à ce que le gouvernement continue à nous informer sur la situation des réfugiés qui se trouvent toujours dans l'est du Zaïre. Selon certaines agences de presse, des réfugiés auraient disparu. Quelles sont les informations dont le gouvernement dispose à ce sujet ? Au-delà de la question des réfugiés, quelle est la situation des populations qui vivent dans les zones contrôlées par l'Alliance ou par les Forces armées zaïroises ?

Signalons également le fait que, contrairement à ce que l'on entend souvent, il n'y a pas véritablement de guerre au Zaïre, à l'exception de la région de Kisangani. Pour l'essentiel, les troupes zaïroises reculent sans livrer bataille. À cet égard, le gouvernement, particulièrement le ministre des Affaires étrangères et le secrétaire d'État à la Coopération au Développement, devrait continuer à nous informer de manière précise quant à l'évolution de la situation. De même, nous devrions être informés concernant d'éventuelles initiatives futures sur le plan de l'Union européenne ou de la Belgique, complémentairement à celles qui existent déjà. À ce propos, j'insiste pour que toute la discussion sur la présence des paras et sur l'aspect politique n'occulte pas le problème des populations sur place et de l'aide qui pourrait leur être apportée.

Le troisième point de mon intervention traite de l'aspect politique de la question. Il est clair que la seule attitude possible pour les partis démocratiques de notre pays doit consister à soutenir les initiatives, notamment celles de M. Sahnoun dans le cadre de l'O.N.U. et de l'O.U.A. Je voudrais également demander au ministre des Affaires étrangères s'il a donné des instructions précises à M. Haesendonck qui, selon mes renseignements, se trouve à Lomé. Dans l'affirmative, quelles sont-elles ?

Par ailleurs, monsieur le ministre, je voudrais souligner l'une de vos phrases que j'ai d'ailleurs notée : il appartient désormais aux Européens de se montrer modestes et de laisser les Africains eux-mêmes prendre leurs responsabilités. C'est une phrase à laquelle je peux évidemment souscrire et qui semble avoir reçu un bon accueil dans cette assemblée. Je la trouve néanmoins quelque peu unilatérale, et je m'en explique.

Si seulement c'était vrai que le droit d'ingérence n'est plus qu'un droit d'ingérence africain, pour reprendre l'expression de Mme Braeckman. Si seulement c'était vrai ! Nous vivons toujours dans un régime international censitaire, tant sur le plan de la décision politique que de la décision économique. Dans la région des Grands Lacs, comme dans d'autres régions d'Afrique ou du monde, on peut imaginer qu'il existe des corrélations entre les situations de guerre ou de guerre civile et les situations d'énorme pauvreté.

Je voudrais vous remettre un exemple en mémoire afin que l'on ne se contente pas d'un discours trop unilatéral. Lorsque les gouvernements occidentaux ont signé les accords de l'Uruguay Round, établissant le commerce mondial international libéralisé, une étude de l'O.C.D.E. ­ qui n'est certes pas un fief des progressistes ­ portant sur les estimations de l'établissement de l'Uruguay Round et des dispositions que nous négocions encore toujours, montrait qu'un continent allait perdre; il s'agissait de l'Afrique. Sur le plan économique, hormis l'Afrique du Sud, ce continent est en totale perte de vitesse. Et je ne suis pas convaincu que les politiques menées ces vingt dernières années par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ­ les fameux programmes d'ajustements structurels ­ ou que des accords du type Uruguay Round rendent service aux Africains. En effet, ces accords auront pour conséquence probable le démantèlement progressif, même au niveau de l'Union européenne, des systèmes de préférences généralisées. De ce point de vue, on n'aide donc pas les Africains à gérer leurs propres affaires.

Sans vouloir faire un discours flamboyant, je serai toutefois rigoureux sur le plan intellectuel : je pense que si l'on veut donner un contenu à la formule que vous avez utilisée, il faudrait qu'au minimum, l'Union européenne revoie les Accords de Lomé et la manière dont elle peut aider les Africains à trouver, dans des concerts comme ceux de l'Organisation mondiale du commerce, un droit de parole qu'ils n'ont pas et qu'ils n'ont pas eu dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round. Je crois que cette question ne se situe pas en dehors du débat actuel.

Toutefois, revenons-en à la situation politique du moment. Comme je l'ai indiqué, il faut souhaiter que des négociations s'engagent réellement entre les différentes parties et que les organisations internationales ainsi que les gouvernements les soutiennent. Je constate qu'à Lomé, les émissaires de M. Kabila rencontrent ceux de M. Mobutu et que l'opposition politique, aux multiples tendances, continue à s'interroger. Nous nous trouvons donc dans un processus incertain, sachant que la scène politique africaine se déploie à plusieurs niveaux. Nous pouvons l'observer au sein de la commission Rwanda.

Je formulerai trois remarques. En ce qui concerne les acteurs africains, certains partis de la majorité devraient faire preuve d'un minimum de rigueur intellectuelle. Nous savons que le régime Mobutu s'est maintenu pendant trente ans et que, d'après une déclaration du général Charlier au sein de la commission Rwanda, le ministre de la Défense nationale, M. Delcroix, envisageait encore en 1993 la reprise de la coopération technique et militaire avec le Zaïre. Il faut donc faire preuve d'une certaine décence quand on dit que Mobutu était un dictateur corrompu et qu'il devrait s'en aller. Un certain nombre de partis appartenant à divers gouvernements n'ont pas toujours tenu le même discours.

Si, monsieur Derycke, sous votre houlette et celle de votre prédécesseur, une position très claire a été prise depuis les années 90 vis-à-vis du régime Mobutu, n'oublions pas que, dans le passé, la Belgique et son gouvernement n'ont pas toujours adopté une telle attitude. Loin s'en faut. Nous devons nous en souvenir et faire preuve d'un minimum de dignité, éventuellement, d'autocritique, à cet égard.

Mme Willame a déjà fait allusion aux acteurs. Certains experts de la zone insistent sur les intentions incertaines des membres de l'Alliance ainsi que la classe politique à Kinshasa, ville qui a été très dépendante du président Mobutu. Dans ce contexte, se pose alors la question d'associer au processus de négociation un certain nombre d'acteurs représentatifs de toutes les régions du Zaïre, mais aussi des acteurs de cette économie informelle, des acteurs sociaux, des gens de la société civile.

Ma deuxième remarque porte sur les élections.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous explicitiez votre point de vue en la matière. En effet, d'aucuns estiment qu'il convient de « donner du temps au temps » dans ce domaine. Je ne suis pas un expert en ce qui concerne l'Afrique centrale, mais si des négociations sérieuses s'imposent, il est également nécessaire de se donner le temps de vérifier l'existence d'un accord profond entre les parties et les termes de celui-ci. Je pense ici aux Accords d'Arusha qui, au départ, semblaient avoir recueilli l'unanimité mais qui, par la suite, ont donné lieu à des divergences de vues. Par ailleurs, il faut également laisser aux institutions le temps de se remettre à fonctionner et de garantir le réel exercice des libertés publiques. Au terme d'un tel processus, des élections peuvent éventuellement être envisagées.

Cependant, monsieur le ministre, dans le cas présent, vous donnez un peu l'impression de vouloir mettre la charrue avant les boeufs. Je ne connais pas le point de vue de vos collègues des Affaires étrangères aux États-Unis et dans les différents pays de l'Union européenne. J'ai lu le communiqué de presse publié à l'issue de la réunion qui s'est tenue à Rome et qui met l'accent sur cette question. Cependant, je souhaiterais vous entendre à ce sujet, afin que ces élections correspondent à un réel processus démocratique dans le pays et qu'elles ne soient pas trop bâclées.

J'en viens à mon dernier souhait. Certaines de nos troupes ont été envoyées sur le terrain. Étant donné l'évolution mouvante des événements, j'espère que, comme votre collègue de la Défense, vous continuerez, comme vous l'avez souvent fait, à informer régulièrement le Parlement de la situation.

Cela dit, le 7 avril 1994 étant une date tristement célèbre, si des événements devaient se produire durant les vacances de Pâques 1997 ­ cette remarque s'adresse à l'ensemble de cette assemblée ­ j'espère qu'il se trouvera suffisamment de parlementaires pour demander d'urgence la réunion d'une commission dans le cadre de laquelle le gouvernement pourrait être entendu. En effet, le dialogue entre le gouvernement et le Parlement suppose la présence des deux parties, ce qui n'est pas toujours le cas à ce niveau. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan mevrouw Dua.

Mevrouw Dua (Agalev). ­ Mijnheer de voorzitter, ik zal het in mijn uiteenzetting hebben over twee aspecten, namelijk de actuele toestand in Zaïre en daaraan gekoppeld de houding van België en het initiatief om para's te sturen naar Brazzaville.

Met betrekking tot de huidige toestand in Zaïre blijven wij erbij dat alles moet worden gedaan wat mogelijk is om de toekomstperspectieven voor de Zaïrese bevolking te verbeteren. Concreet betekent dit dat er op korte termijn moet worden vermeden dat er slachtoffers vallen. In dat opzicht is het belangrijk dat de internationale instanties ­ zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie ­ een eensluidend signaal geven, los van individuele nationale belangen. België kan op dit vlak een belangrijke rol spelen.

Er blijven natuurlijk een groot aantal onduidelijkheden en onzekerheden over wat er in de komende dagen, weken of maanden zal gebeuren en hoe de diverse betrokken partijen zullen reageren en evolueren.

Daarnaast zijn er echter ook een aantal zekerheden en vaststellingen die gebaseerd zijn op wat er in het verleden is gebeurd en die voor ons een belangrijk uitgangspunt betekenen. De belangrijkste zekerheid daarbij is dat Mobutu zeker geen oplossing biedt. Het Mobutu-regime heeft in het verleden voldoende bewezen dat het de Zaïrese bevolking niets te bieden heeft, integendeel. Mobutu moet voor ons zo snel mogelijk van het toneel verdwijnen. Het is voor ons dan ook onaanvaardbaar dat Mobutu of zijn entourage op de ene of de andere manier als gesprekspartner bij het uitwerken van een oplossing worden betrokken. Zijn huidige toestand laat hem wellicht ook niet meer toe nog een beduidende rol te spelen.

Daarnaast is er de relatief nieuwe politieke factor Laurent Kabila. Of men dit nu graag heeft of niet, men kan er niet naast kijken dat Kabila al meer dan een vierde van Zaïre onder controle heeft. Het is mij nog niet duidelijk waar deze man precies naartoe wil of wat hij te bieden heeft.

De snelheid waarmee zijn opmars gebeurt, de reacties van de mensen op straat zelfs in Kinshasa, de beelden die ons bereiken vanuit het bezet gebied doen echter vermoeden dat grote delen van de bevolking in hem de enige kans zien om Mobutu en zijn entourage buiten spel te zetten. De bevolking, of een deel ervan, ziet in hem een mogelijk alternatief na een periode van economische chaos, van armoede en ontreddering. Voor hen kan de toestand moeilijk slechter worden.

De vraag is natuurlijk of Kabila inderdaad een alternatief is. Voor de enen is hij de grote Afrikaanse vrijheidsstrijder die zijn volk eindelijk uit de ellende komt verlossen. Voor de anderen is hij dan weer de volgende dictator die, als pion van Rwanda en Uganda, met de macht van de wapens de wacht komt aflossen.

Ook voor ons is er geen enkele reden om die man zonder meer carte blanche te geven. Hij geniet in ieder geval het voordeel van de twijfel, wat van Mobutu niet kan worden gezegd. Hij kan bovendien als belangrijke referentie aanbrengen dat hij nooit met het Mobutu-regime heeft meegeheuld, wat in de huidige omstandigheden kan tellen.

In deze situatie is het belangrijk dat de internationale gemeenschap een duidelijk signaal geeft, waarbij in de eerste plaats elke steun aan Mobutu wordt opgezegd. Indien dit niet gebeurt, dreigt men in een patsituatie terecht te komen waardoor Kabila noodgedwongen zal doorgaan tot in Kinshasa waar het tot een harde confrontatie kan komen met de Mobutu-getrouwe elitetroepen. Die confrontatie zou wel eens kunnen ontaarden in lynchpartijen en strooptochten, met ontelbare slachtoffers.

Het is bijgevolg noodzakelijk Kabila te erkennen als volwaardig gesprekspartner en te gaan onderhandelen over een vreedzame oplossing. Ik heb het gevoel dat dit stilaan tot iedereen begint door te dringen. Het is nog afwachten wat de speciale top van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid zal opleveren, maar het is nu reeds een feit dat een afgezant van Kabila daarop officieel aanwezig is. Inmiddels blijkt dat ook België officieel contact heeft opgenomen met Kabila, wat een goede zaak is.

Daarnaast is er de vraag wie de andere gesprekspartners moeten zijn. Het lijkt meer dan logisch dat het Zaïrese Parlement hierbij wordt betrokken, vermits dit toch enige democratische legitimiteit heeft. Deze onderhandelingen moeten in de eerste plaats leiden tot een staakt-het-vuren en moeten het globaal politiek kader tot stand brengen waarin basisafspraken voor de toekomst worden gemaakt.

Het is tevens belangrijk dat de civiele maatschappij bij het omvormingsproces haar rol ten volle kan spelen. Deze civiele maatschappij moet zo ruim mogelijk worden opgevat; niet alleen Zaïrese NGO's, maar ook kerken, intellectuelen, zakenlui enzovoort maken er deel van uit.

Vermits Kabila in de toekomst een belangrijke machtsfactor zal worden is het van essentieel belang dat hij omkaderd wordt door de democratische krachten uit de civiele maatschappij, zoniet dreigt inderdaad het gevaar dat hij enkel zal zorgen voor de aflossing van de wacht. Na de Mobutu-dictatuur is de Kabila-dictatuur wel het laatste wat de Zaïrese bevolking nodig heeft. Daarom zijn de reactie en de houding van de internationale gemeenschap zo belangrijk : hoe meer Kabila wordt geïsoleerd, hoe kleiner de kans op een democratische oriëntatie.

In dit perspectief is het belangrijk dat parallel met dit onderhandelingsproces opheldering wordt geëist en onderzoek wordt verricht naar mogelijke schendingen van de mensenrechten in Oost-Zaïre. In ieder geval zal het probleem van de vluchtelingen in het onderhandelingsproces moeten worden aangekaart en moeten er ook op dit vlak door de internationale gemeenschap initiatieven worden genomen.

Als raadgevend lid van de bijzondere Rwanda-commissie zie ik frappante parallellen met de situatie in Rwanda van vóór 1994 en ik hoop dat men daaruit dan ook de nodige conclusies heeft getrokken. Zoals dit ook het geval was in Rwanda biedt in Zaïre het bestaande regime geen oplossingen voor de bevolking, wel integendeel. Zoals in Rwanda vormt ook in Zaïre het vluchtelingenprobleem een tijdbom die elk ogenblik kan leiden tot ontsporingen al dan niet van etnische aard. Zoals in Rwanda zorgt ook in Zaïre een burgeroorlog voor bijkomende destabilisatie en onzekerheid.

Ik hoop dat men uit de afwikkeling van de Rwandese kwestie ook geleerd heeft dat vredesakkoorden die geïnspireerd zijn op een louter Westerse logica en die zonder de volle medewerking en steun van de betrokken partijen worden opgelegd, geen kans op slagen hebben. Uiteindelijk moet het Zaïrese volk zelf bepalen wat de toekomst van zijn land kan en moet worden.

België kan hierin allicht via de diverse internationale fora een bescheiden rol spelen. Dit vereist echter een duidelijke en eenvormige actie van de regering. Het minste wat men in dit verband kan zeggen, is dat minister Derycke en staatssecretaris Moreels in het recente verleden niet echt op dezelfde lijn zaten.

Ten slotte is er nog de beslissing van de regering om Belgische para's te sturen naar Brazzaville. De manier waarop dit gebeurde is voor ons typerend. Vorige week donderdag was er in de Kamer nog een extra commissievergadering over de toestand in Zaïre waarin met geen woord werd gerept over het sturen van troepen. Nog geen 24 uur later besliste de regering om 550 of 600 para's te sturen. Zo gebeurde het ook ten tijde van de Rwanda-crisis. Toen werd het Parlement ook voor een deel buiten spel gezet en was er geen voorafgaand debat. In deze context komen de verzuchtingen van minister Derycke om het democratisch proces in Zaïre te steunen bij ons dan ook niet geloofwaardig over.

Wij menen echter dat een debat noodzakelijk is, omdat men toch een aantal vragen kan stellen omtrent het initiatief om troepen te sturen. Mijn eerste indruk is dat de Belgische troepenontplooiing meer lijkt op een vorm van terreinbezetting samen met de Fransen en de Amerikanen dan op een noodzakelijk antwoord op een zeer accuut probleem. Wij hebben trouwens kunnen vaststellen dat de para's met hetzelfde enthousiasme zijn vertrokken als ten tijde van de Rwanda-crisis.

De minister heeft de Belgen in Zaïre reeds opgeroepen om het land te verlaten. Wij hebben echter kunnen vaststellen dat de meesten het nut hiervan niet onmiddellijk inzien. Om allerlei redenen blijven zij liever in Zaïre. Minister Derycke heeft zich hierover vorige zondag in De Zevende Dag ­ volgens mij terecht ­ enigszins opgewonden, of ten minste lichtjes geërgerd. Het perverse van de hele zaak is dat degenen die nog twijfelden of zij al dan niet zouden terugkeren, door de aanwezigheid van de Belgische para's worden gerustgesteld en meer dan ooit willen blijven. De boodschap van de minister werd blijkbaar in de tegengestelde zin begrepen.

Wij hebben grote twijfels over het nut van deze operatie. Nu de beslissing toch is genomen, wensen wij duidelijkheid over de termijn. Het lijkt mij weinig opportuun onze para's weken ­ of zelfs maandenlang in Brazzaville te houden, want in dat geval zal de aanwezigheid van onze troepen eerder worden begrepen als steun aan het regime en als een politieke actie dan als een repatriëringsoperatie.

Voorts is er ook onduidelijkheid over de financiering van deze operatie. De minister heeft hierover in zijn uiteenzetting niet veel gezegd. Gisteren heeft hij in de bijzondere Rwanda-commissie openlijk zijn beklag gedaan over het feit dat hij als toenmalig staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking met lede ogen moest vaststellen dat een stuk van zijn budget werd ingepikt voor militaire operaties. Wordt de operatie vandaag volledig door Landsverdediging betaald ? Ik zou het in elk geval erg vinden indien de minister voor deze evacuatie-opdracht een hold-up zou plegen op het budget van staatssecretaris Moreels.

Het is mij opgevallen met welk gemak vandaag 550 of 600 para's naar Brazzaville worden gestuurd voor een niet nader bepaalde termijn en voor een vrij onduidelijke opdracht, terwijl ten tijde van de Rwanda-crisis werd beknibbeld op het aantal manschappen. De gevolgen hiervan zijn ons allen bekend. Blijkbaar staan er in de Zaïre-kwestie meer nationale belangen op het spel. Of heeft men de nodige lessen getrokken uit wat er in Rwanda is gebeurd ? Er moet in elk geval een duidelijke termijn worden vastgesteld voor deze operatie. Op die manier zal worden vermeden dat er dubbelzinnige signalen worden uitgestuurd naar de diverse Zaïrese partners. Een duidelijk en eenduidig optreden van de Belgische regering is op het ogenblik immers meer dan noodzakelijk. (Applaus.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Devolder.

De heer Devolder (VLD). ­ Mijnheer de voorzitter, vorige week werd in de Senaat reeds een discussie gevoerd over de Zaïre-politiek. Zowel de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking als de ministers van Buitenlandse Zaken en Landsverdediging hebben hun visie toegelicht. De buitenlandse politiek van deze regering ten opzichte van Zaïre is echter nog steeds onduidelijk. De heer Anciaux heeft erop gewezen dat in een belangrijke meerderheidspartij ­ de CVP met name ­ stemmen zijn opgegaan om militair op te treden in Zaïre. Ongetwijfeld werd dit in Zaïre geïnterpreteerd als een politiek signaal ten aanzien van een bepaald regime. Hoewel staatssecretaris Moreels beweerde dat zijn opdracht van louter humanitaire aard was, heeft hij via de media op sommige vlakken andere klanken laten horen. Een gunstige zaak is wel het feit dat de Zaïrese politici, ongeacht het kamp waartoe zij behoren, zich er nu bewust van zijn dat aan de Mobutu-periode een einde komt. Om het met de woorden van de gewezen Franse president Mitterrand te zeggen : « Il faut laisser le temps au temps. » Dat zal waarschijnlijk ook in Zaïre het geval zijn. Op heel korte termijn zal men er geen totale ommekeer kunnen bewerkstelligen.

Met de stelling van de minister dat vanuit Lomé positieve signalen komen, kan ik het eens zijn. De Afrikaanse wil om de problemen zelf op te lossen blijkt duidelijk. Of de Afrikanen daartoe in staat zijn, is echter een andere kwestie.

Het feit dat de Zaïrese opponenten rond de onderhandelingstafel willen zitten om verder bloedvergieten te vermijden, is een positief teken. Het lijkt ons evenwel gevaarlijk dat in Congo-Brazzaville een duizendtal buitenlandse militairen uit Amerika, Frankrijk en België aanwezig zijn. Bij de Zaïrese politieke klasse is het bekend dat, vooral in het verleden, geen enkele Zaïrese regering kredietwaardig was als ze niet eerst in Washington, Parijs en Brussel het fiat kreeg. De aanwezigheid van een belangrijke militaire macht in Congo-Brazzaville kan, indien de situatie toch zou escaleren, een catalysator zijn voor antigevoelens.

Ik heb de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking er vorige week op gewezen dat iedereen die geïnteresseerd is in de buitenlandse politiek, meer specifiek deze omtrent Zaïre, het boek La Transition au Zaïre ­ Le Long Tunnel zou moeten lezen, en vooral het hoofdstuk Impondérables de la Transition .

Sta me toe de auteur te situeren. Vaak kennen schrijvers te weinig over het onderwerp dat zij aansnijden. De auteur van dit boek is echter niet de eerste de beste. De Zaïrees Honoré Ngbanda Azambo-Koatumba is reeds sedert 1972 presidentieel raadgever.

De heer Swaelen treedt opnieuw als voorzitter op

In 1976 was hij politiek raadgever op de Zaïrese ambassade in Brussel en directeur van het cultureel centrum. Hij was ambassadeur in Israël en minister van Landsverdediging onder de overgangsregeringen van Tshisekedi, Mungal Diaka en Nguza. Hij is nog steeds hoofd van de Zaïrese veiligheid en was in Zuid-Afrika toen de eerste poging tot overleg mislukte. Kortom, hij kent het klappen van de zweep.

Uit zijn boek blijkt dat de buitenlandse diplomatie in 1987 een zware politieke fout heeft gemaakt, weliswaar onder een voorganger van minister Derycke, maar een erfenis aanvaardt men of aanvaardt men niet. De heer Lode Willems was op dat ogenblik een hooggeplaatst diplomaat in Kinshasa. Op vraag van de Amerikanen, toen was er nog een sfeer van koude oorlog, onderhield de heer Willems tamelijk goede relaties met de Russische geheime dienst. Om die reden werd deze man naar België teruggeroepen, maar in maart 1991 wordt uitgerekend hij kabinetschef van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, de heer Willy Claes. In die functie was hij verantwoordelijk voor het Zaïredossier. Uit het hoger geciteerde boek ­ een aanrader voor iedereen die in de kwestie geïnteresseerd is ­ geeft de heer Willems uiting aan heel wat persoonlijke rancune. Een en ander is niet aan de aandacht van de Zaïrese politieke klasse ontsnapt en de omgeving van de clan Mobutu koestert nog steeds behoorlijk wat argwaan ten aanzien van de Belgische buitenlandse politiek. Wat er ook van zij, de invloed van deze clan mag nog steeds niet worden onderschat.

Bij onze laatste militaire interventie in janauri 1993, waren onze para's gedwongen tot een maand exotisch toerisme in Congo-Brazzaville. De Zaïrese regering stelde immers het presidentiele jacht ter beschikking om onze landgenoten te evacueren over de Zaïrestroom, maar ook toen is de Belgische regering in de fout gegaan. Vooraf werd met de Zaïrese regering geen contact gezocht, de troepensterkte was belangrijker dan het leger officiëel had meegedeeld en de bewapening was veel zwaarder dan werd gezegd. De overzet vond niet plaats en onze troepen bleven in Congo-Brazzaville. Ook vanuit militair oogpunt is België sindsdien voor de Zaïrese overheid geen betrouwbare partner.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft de toelating gekregen om vijftien para's naar Zaïre te zenden tot versterking van de bewaking aan de ambassade. Welke houding denkt de minister aan te nemen als de Belgische para's de stroom niet mogen oversteken ? Komt men dan niet onvermijdelijk terecht in hetzelfde scenario als in 1993 ?

Kabila controleert weliswaar nog slechts een vierde van het Zaïrese grondgebied, toch vormt hij een reële politieke gewichtsfactor en de minister prees zich terecht gelukkig met het contact dat hij met de rebellenleider wist te leggen. Mijns inziens is er echter nood aan een permanent contact met beide partijen. Worden daarvoor de nodige inspanningen geleverd ? Welke houding zal de Belgische regering aannemen als de toegang tot Zaïre aan onze troepenmacht wordt geweigerd ? Zal de territoriale integriteit van het land worden geschonden ? Vooralsnog steunt de Belgische politiek ten aanzien van Zaïre op het principe van de erkenning van de onschendbaarheid van het grondgebied. Althans dat principe van het internationale recht wordt nog steeds naar buiten toe verkondigd. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. De Decker.

M. De Decker (PRL-FDF). ­ Monsieur le président, je ne puis cacher mon étonnement et ma stupeur à la suite de l'intervention du ministre des Affaires étrangères tout à l'heure, tant elle dénotait l'absence d'une réelle politique face à la situation qui est l'objet de nos discussions.

Vous donnez l'impression, monsieur le ministre, que la Belgique ­ c'est-à-dire le gouvernement belge ­ subit les événements. Elle agit comme si elle ne voulait pas laisser le champ libre aux Américains et aux Français. Si, à mes yeux, cette démarche est peut-être empreinte d'une certaine sagesse, elle est par contre en totale contradiction avec votre attitude précédente qui a consisté à abandonner le Zaïre à son destin.

Tout à l'heure, M. Tobback me faisait le plaisir d'attendre mon intervention car il savait que j'allais le citer. Pour ne pas décevoir M. Erdman, je vais donc parler de M. Tobback. En 1980, ce dernier affirmait lors d'une émission à la télévision belge : « Nous n'enverrons plus jamais de troupes au Zaïre ni même en Afrique. » Or aujourd'hui, une fois de plus, c'est un ministre SP qui envoie des troupes, décision intéressante qui ne manque pas de piquant !

Je suis persuadé, monsieur Erdman, que vous ne manquerez pas de rapporter à M. Tobback combien ma mémoire reste fraîche à ce sujet !

La vérité, c'est que les événements d'aujourd'hui découlent de notre désengagement au Zaïre depuis 1991. Aus yeux de notre groupe, il va de soi que rien ne se serait passé de cette manière si notre coopération était restée sur place. Le pays n'aurait pas sombré dans le chaos que nous connaissons aujourd'hui sur les plans médical, scolaire, économique et des infrastructures de base.

En outre, un point me paraît essentiel : notre présence aurait facilité la transition démocratique et la Belgique aurait pu encourager la nouvelle génération politique zaïroise qui mérite notre confiance et piaffe d'impatience de faire oublier au plus vite le régime désastreux du président Mobutu.

Que constatons-nous aujourd'hui ? Le vide que nous avons créé a été comblé par d'autres. Les Américains soutiennent, au travers de l'Ouganda et du Rwanda, la conquête du Zaïre par M. Kabila dont on ne sait à ce jour que peu de chose si ce n'est ­ alors que certains investissent tout leur espoir dans ce dernier ­ qu'il était le compagnon de Patrice Lumumba, l'ami de Che Guevara et qu'il interdit les partis politiques autres que ceux de l'Alliance dans les territoires qu'il occupe au Zaïre. Cette attitude en dit long sur ses préoccupations démocratiques !

Vous craignez, monsieur le ministre, qu'un dictateur succède à un autre au Zaïre. Je crois que vous avez raison. Mais, dès lors, quelle est la politique de la Belgique, si ce n'est peut-être de ne pas en avoir ?

Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous ne nous avez pas du tout convaincus sur le plan politique. Vous ne nous avez rien dit de votre vision de la suite des événements. Ainsi par exemple partagez-vous le souhait de négociations entre le régime de Mobutu et le camp de Kabila, souhait exprimé par les États-Unis, la France et l'O.N.U. ? Je ne le sais pas. Pensez-vous que ces négociations sont réalistes voire utiles ? Ne pensez-vous pas qu'il serait urgent de consulter l'ensemble des forces politiques présentes ? Par ailleurs, avez-vous mesuré l'effet politique de la présence de troupes occidentales au Congo-Brazzaville ? Si oui, pourquoi ne nous en avez-vous pas parlé ? Pourquoi ne nous avoir rien dit sur le contenu réel de vos contacts politiques avec les Français et les Américains ? Quid des résultats ou de l'absence de résultats du Sommet de Lomé ? Aucun de ces aspects n'a été évoqué dans votre intervention et je le regrette.

Venons-en au plan militaire. Comme l'a dit tout à l'heure fort opportunément M. Mahoux, je pense que l'on pourrait vous demander, monsieur le ministre de la Défense, de nous expliquer davantage comment cette décision d'envoi d'un détachement a été prise et quels sont les critères qui ont été choisis, au-delà de ceux que vous nous avez donnés. Le Sénat se préoccupe actuellement de faire la lumière sur ce qui s'est passé au Rwanda. Quels sont les critères qui vous ont déterminé ?

Je voudrais évoquer le problème des effectifs, de la mobilité, de l'armement et des conditions de stationnement, quatre aspects militaires très importants.

À ce stade, l'effectif fixé par M. le ministre de la Défense paraît suffisant. On semble avoir tenu compte, en tout cas partiellement, des enseignements du Rwanda où l'on avait fixé un effectif, sans tenir compte des besoins militaires qui avaient d'ailleurs été définis par une mission de reconnaissance, au mépris de la sécurité de nos hommes et en se basant exclusivement sur des critères budgétaires chers à M. Delcroix. Il est vrai que ce dernier avait été désigné comme ministre de la Défense nationale parce qu'il n'avait aucune attache particulière avec l'armée, qu'il pouvait ainsi casser l'outil de la défense sans état d'âme et réaliser les objectifs budgétaires de M. Dehaene. Résultat : dix morts inutiles qui auraient pu être évitées.

Si votre effectif me paraît suffisant, monsieur le ministre, fallait-il le déployer en une fois comme vous avez décidé de le faire ? Peut-être avez-vous décidé de le faire ? Peut-être avez-vous d'excellentes raisons que vous pourrez nous expliquer. Toutefois, je m'interroge : n'aurait-il pas été plus judicieux, vu que cette mission pourrait prendre un certain nombre de mois, d'augmenter progressivement le volume des troupes ? Je pense qu'à terme ce choix occasionnera divers inconvénients.

J'en viens à la mobilité. Si l'effectif que vous avez envoyé est suffisant, je suis néanmoins relativement perplexe quant à ses capacités de mobilité. Cette force de 550 à 600 hommes dispose ­ mais peut-être allez vous me contredire ­ de 19 jeeps, un camion et six motos. Cela me paraît totalement insuffisant pour réussir, le cas échéant, une opération d'évacuation en territoire zaïrois.

À moins, monsieur le ministre, que vous ne comptiez pas entrer en territoire zaïrois, mais alors il conviendrait de nous le dire. En cas d'intervention pour l'évacuation de nos ressortissants en territoire zaïrois, la rapidité et la puissance de feu seront bien évidemment essentielles. Il me semble que la réussite d'une telle opération sur un territoire qui n'est tout de même pas petit nécessiterait bien davantage de véhicules et peut-être l'envoi de quelques hélicoptères.

Troisième point : l'armement. En cas d'évacuation des ressortissants lors d'éventuels combats dans Kinshasa entre les forces armées zaïroises, d'une part, et les forces de Kabila, d'autre part, l'armement dont disposent les hommes dans leur basic load ne me semble pas suffisant. Dans cette perspective, il sera sans doute indispensable d'envoyer des transporteurs de troupes blindés, voire des chars légers comme nous l'avions fait en Somalie et comme nous ne l'avons pas fait au Rwanda. Si, en plus des 470 hommes, nous avions envoyé dans ce pays une quick reaction force , dotée de 22 blindés comme l'avait demandé la mission de reconnaissance des forces armées, il est certain que nos dix soldats ne seraient pas morts pour rien. Ne l'oubliez pas, car dans certaines situations, cette dimension sera fort importante.

J'en viens au quatrième point sur le plan militaire : les conditions de stationnement de nos troupes au Congo-Brazzaville. Cette mission risque d'être longue et, si l'approche des forces de Kabila vers Kinshasa dure encore de nombreux mois, les conditions d'hébergement de nos troupes devront être améliorées, afin de maintenir non seulement leur moral mais aussi leur disponibilité. La situation inconfortable qu'ils connaissent à l'heure actuelle peut avoir des conséquences néfastes sur leur santé, ce qui doit à tout prix être évité.

J'ai lu que vous aviez décidé d'installer la moitié de l'effectif à Pointe-Noire. L'endroit semble relativement agréable, mais il semble qu'il se situe à une heure de vol de Brazzaville et de Kinshasa, ce qui entraîne des inconvénients sur le plan tactique. Je vous demande d'être attentif à ce problème.

Avant d'en arriver au financement, je voudrais insister sur la coordination des plans d'action entre les forces belges, américaines et françaises. M. Poncelet y a fait longuement allusion et il a entièrement raison parce que cet aspect des choses conditionne la réussite ou l'échec total de cette mission. Or, il me paraît certain que la coordination entre les forces de nos trois pays doit être négociée au plus haut niveau. En effet, les Français et les Américains ne semblent pas avoir une vision commune de la situation au Zaïre et des mesures éventuelles à prendre. Je suis persuadé que les États-Unis ­ et plus particulièrement la C.I.A. ­ ont considérablement aidé M. Kabila dans sa progression. Par ailleurs, nous savons que la France a toujours soutenu le régime du président Mobutu.

Dans cette hypothèse, messieurs les ministres, je tiens à vous dire que cette mission pourrait devenir très délicate si, par malheur, l'un et l'autre agissaient dans le cadre de scénarios politiques différents. Il me semble indispensable qu'une position commune soit adoptée et que l'on négocie avec ces deux pays la transparence et la clarté, de façon à éviter de sérieuses surprises.

J'en viens maintenant à un dernier aspect, à savoir le financement.

Vous nous avez annoncé, monsieur le ministre, que cette mission coûterait environ 150 millions par mois et nous savons qu'elle durera probablement plusieurs mois. Je vous pose dès lors la question de savoir qui va payer. Est-ce, comme d'habitude, le ministère de la Défense nationale ? Ou va-t-on, cette fois-ci, puiser dans le budget de la Coopération au Développement ou celui d'un autre département ?

Il est en tout cas totalement ridicule de voir un gouvernement décider la même semaine, voire le même jour, d'envoyer 600 hommes en mission pour plusieurs mois et de diminuer le budget de la Défense de 600 millions. On sait que ce budget est celui qui a le plus contribué à l'effort de redressement des finances publiques de notre pays et qu'il est le seul à ne pas avoir été indexé depuis six ans. Or, ces dernières années, nos forces armées ont été sans cesse sollicitées et ont constamment été envoyées en mission. M. Dehaene et son gouvernement semblent ne pas vouloir tenir compte de ces éléments. Vous êtes dès lors responsable du fait que notre pays se trouve dans une situation qui lui fait perdre toute crédibilité sur le plan international ­ en matière de défense, la Belgique occupe la dernière position des pays membres de l'Alliance atlantique et de l'U.E.O. ­ et qui place nos forces armées dans une situation tout à fait ambiguë.

Je sais qu'en ce qui vous concerne, monsieur le ministre Poncelet, vous aimeriez bien qu'il en soit autrement. Je ne puis que constater que vous n'obtenez rien en la matière et que ce gouvernement n'a de cesse que d'envoyer nos troupes en opération et, dans le même temps, de réduire un budget qui est pourtant indispensable, surtout au niveau des investissements et du matériel. Dans quelques années, nous serons confrontés, nous le savons tous, à une situation tout à fait surréaliste, qui sera le résultat de la négligence et de l'irresponsabilité de l'État belge en matière d'engagements militaires.

Tout le monde reconnaît aujourd'hui ­ ce qui n'était pas le cas avant la chute du Rideau de fer ­ que cet effort militaire est nécessaire et utile. Cette évidence recueille même un consensus aujourd'hui dans le camp Écolo. Or, le gouvernement continue à réduire cet effort de défense alors qu'il est de plus en plus nécessaire.

En conclusion, je constate que vous avez engagé la Belgique, de façon précipitée, dans une action mal définie et politiquement aventureuse. Elle pourrait se terminer par un fiasco total si les trois pays intervenants ne se mettent pas totalement d'accord sur une attitude commune. Bien sûr, le groupe PRL-FDF soutiendra toujours une opération de sauvetage de nos ressortissants. Mais j'ai la conviction intime que cette mission a ou aura d'autres conséquences. Il peut s'agir de conséquences volontaires, qui sont aujourd'hui inavouées, ou de conséquences involontaires mais, en toute hypothèse, ce serait regrettable.

M. le président. ­ La parole est à Mme Lizin.

Mme Lizin (PS). ­ Monsieur le président, une décision a été prise dans l'urgence. Elle est imprécise et montrera très rapidement ses limites. Si l'utilité de notre présence massive sur place est incontestable, nous courons cependant un risque énorme. Dès lors, il conviendra de nous appuyer sur une diplomatie fondée sur une collecte exceptionnelle de renseignements et d'informations.

En fait, nos expériences antérieures montrent l'ampleur du danger que constitue l'envoi de troupes. Mobutu est rentré au pays. Son clan et toutes les personnes qui gravitent alentour sont toujours en place; la D.S.P. et le noyau principal d'armement sont toujours mobilisés. Nous avons une force conséquente, soutenue correctement par plusieurs pays voisins et une importante force américaine. Toutefois, le risque d'une insurrection populaire dirigée contre Mobutu est bien réel, sans oublier le risque militaire externe. M. le ministre a omis de nous dire ce que deviendrait dans ces cas de figure le mandat de nos troupes. Que feront-elles dans l'hypothèse d'une insurrection contre Baramoto et les troupes zaïroises ? Comment réagiront-elles si, comme ils en ont l'habitude, Mobutu et, surtout, son entourage créent un climat de terreur ? Agiront-elles à l'encontre de la population ? Cet aspect du problème est-il pris en compte par le mandat ? Qu'adviendra-t-il au cas où les militaires zaïrois de la D.S.P., abandonnés par leurs chefs principaux Baramoto et Nzimbi, décident de se venger avant de connaître un sort funeste, étant donné la possibilité d'une évacuation, par exemple vers l'Afrique du sud, des hauts responsables de l'armée de Mobutu ?

Le danger réside dans une prise en otage et une paralysie résultant d'un mandat imprécis. Le ministre de la Défense nationale a reconnu cette imprécision dans le temps. En vérité, il est tout aussi vague en ce qui concerne l'identité de l'ennemi et la définition des objectifs. Dès lors, compte tenu de l'expérience détenue par un certain nombre de personnes, je pense qu'il serait primordial que M. le ministre nous dise avec précision ce qu'il envisage en cas de soulèvement populaire des citoyens de Kinshasa en faveur de M. Kabila.

Le mandat comporte-t-il un volet à mettre en oeuvre en cas de difficultés rencontrées par nos ressortissants à Lubumbashi ? Ce mandat n'est-il pas limité à une partie du pays ? N'assure-t-il qu'une protection partielle de nos ressortissants, en fonction de la zone où ils résident ?

Le ministre des Affaires étrangères nous dit avoir fait passer deux messages. À mon avis, le premier partant sur l'interprétation correcte de notre présence était nécessaire ! En ce qui concerne le second, relatif au gouvernement de transition, il nous a affirmé qu'il aurait la modestie de ne pas donner de leçons. C'est une bonne chose. Néanmoins, il serait intéressant de connaître la réponse de M. Kabila à cet égard. Avons-nous réussi à obtenir des précisions quant à l'organisation de cette période de transition que nous semblons appeler de nos voeux ?

Si l'on se livre à une lecture simple des agissements d'un homme qui combat dans l'un des camps, cela signifie quand même que l'on soutient un peu le camp adverse.

Comment le ministre de la Défense nationale fera-t-il pour s'assurer de la collaboration loyale des services de renseignements américains ? Si le sens de la collaboration est maximal, la Belgique s'est trompée en ne le comprenant pas beaucoup plus tôt.

Supposons que cette collaboration devienne subitement réelle, ne sera-t-il pas gênant d'être trop proches des troupes françaises ? Celles-ci auront-elles le même mandat, en cas d'insurrection à Kinshasa ?

Ce point est essentiel, monsieur le ministre. Vous distancierez-vous ouvertement pour protéger les ressortissants belges ou avez-vous donné un mandat allant dans le sens d'une action systématiquement commune ? Dans ce cas, comment empêcherez-vous les Français d'agir en sens contraire ? Avez-vous étudié cette question ?

Dans le cadre de la commission parlementaire de suivi des Comités P et R, nous avons, à l'occasion de l'opération Rwanda, montré à quel point un suivi correct en ce qui concerne le S.G.R. ainsi qu'une présence massive étaient nécessaires. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'importance d'un accompagnement par le biais d'une large cellule ? De quel type de moyens celle-ci est-elle dotée ?

L'instabilité ne concerne pas seulement le Zaïre. Vous avez certainement été attentifs aux événements qui se déroulent à Brazzaville, en période électorale, ainsi qu'à Bangui, villes dans lesquelles règne une grande instabilité. Cette dernière est peut-être due à l'attitude d'un de vos deux alliés, pour peu qu'ils ne soient pas sur la même longueur d'onde, ce que nous pouvons imaginer. Déstabiliser en même temps Bangui et Brazzaville, alors qu'une forte présence américaine est constatée sur place, constitue peut-être une opération utile dans les circonstances actuelles. Comment analysez-vous l'impact qu'aura la présence de ces contingents sur la situation à Brazzaville même ? Cela représente-t-il ou non un danger supplémentaire pour les Belges ?

La semaine dernière, j'ai évoqué la situation des mercenaires, dont le recrutement est interdit dans ce pays. Depuis lors, avez-vous agi en ce qui concerne M. Tavernier ? Reste-t-il encore des scories ? ­ financées par l'une ou l'autre caisse dont nous avons déjà parlé ­ de cette opération à Kinshasa ?

Pour en revenir à ce qui pourrait constituer une action préventive en matière de troubles, ce qui est, finalement, demandé par nos ressortissants sur place, avez-vous envisagé de proposer une aide à la restructuration et au développement civils de la partie du Zaïre se trouvant aujourd'hui sous le contrôle de l'Alliance ? Il serait peut-être utile, par exemple, d'envoyer des démineurs à Kisangani; je pense notamment au chemin menant à l'aéroport. Vous pourriez également apporter une aide en vue de réorganiser l'administration ainsi que les secteurs de l'éducation et de la santé. De telles actions seraient réellement efficaces.

Nous souhaitons que votre opération ne soit pas un fiasco, monsieur le ministre. Ne pensez pas que certains d'entre nous pourraient se réjouir d'un tel constat. Malheureusement, les conditions sont telles que l'échec est possible. Nous devons donc prendre un maximum de précautions pour éviter d'être pris entre le marteau et l'enclume, sans l'avoir compris à temps. (Applaudissements.)

De voorzitter. ­ Het woord is aan de minister Derycke.

De heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken. ­ Mijnheer de voorzitter, het debat dat zonet werd gevoerd was interessant en rijk gestoffeerd. Het duurde langer dan in de Kamer waar de discussie deze namiddag in een uur was afgerond, wat niet wil zeggen dat het onbelangrijk was.

Tot mijn grote verbazing heeft de PRL-fractie in de Kamer, bij monde van de heer De Decker, een heel ander standpunt ingenomen dan datgene wat hier naar voren werd gebracht. Dat geldt overigens ook voor een aantal andere fracties wat bewijst dat het een moeilijke aangelegenheid betreft. Enige convergentie is gewenst.

Tijdens het debat werden een aantal raakpunten tussen de verschillende machten aangetoond, maar ook fundamentale contradicties. Ik heb daar begrip voor, want aan de ene kant is er het Parlement met zijn controlerende functie en aan de andere kant is er de regering die de beslissingen moet nemen.

M. De Decker notamment m'a dit que si nous étions restés en 1990, les choses seraient bien différentes aujourd'hui. Vraiment, monsieur De Decker, j'en doute. N'oublions pas qu'en 1990, c'est Mobutu qui nous a sortis du Zaïre. Cela ne l'a pas empêché, quatre ans plus tard, de nous inviter à y revenir.

Globalement, dans tous les pays et dans tous les partis, chacun se déclare maintenant heureux de cette fin d'un règne dont le bilan n'est guère positif pour la population zaïroise.

La Belgique a fait ce qu'elle a pu. Elle fut le seul pays à être présent pendant une période difficile, au moyen d'une aide humanitaire, j'en conviens, mais franchement, mon parti et d'autres n'étaient pas politiquement prêts à « endosser » encore plus longtemps un régime qui a fait beaucoup de tort à une population qui a déjà suffisamment souffert.

Toute la question doit être vue dans une perspective de fin de règne. La Belgique doit s'efforcer de mener une politique de concert avec les autres parties encore présentes sur place, notamment les U.S.A. et la France.

De dualiteit in het parlementair debat verbaast mij. Enerzijds vraagt men zich af waarom er troepen worden gestuurd, maar anderzijds zou de regering, wanneer er landgenoten omkomen, onmiddellijk het verwijt krijgen dat niet te hebben gedaan, niet vooruitziend te zijn geweest en de situatie niet goed te hebben ingeschat. De regering zou dan zeker verantwoordelijk worden gesteld voor hun dood.

Wij zullen nooit uit die dialectiek geraken als er geen nieuw regime komt in Zaïre. In verband met de situatie van onze landgenoten is de heer Erdman de enige die op het juridische aspect is ingegaan. Wij hebben inderdaad geen enkele juridische verplichting ten opzichte van het heil en het veil van onze landgenoten in Zaïre. Wij zouden zelfs kunnen zeggen dat wij hen zo vaak hebben gevraagd naar België terug te keren vooraleer het te laat is, dat wij er niet aan denken troepen te sturen voor een eventuele evacuatie. Als er evenwel een gijzeling plaatsvindt of bijvoorbeeld enkele landgenoten omkomen, dan zal men de regering verwijten dat zij haar verplichting ten opzichte van de Belgen in Zaïre niet is nagekomen.

Om het een beetje oneerbiedig te zeggen, het is als een hond die voortdurend achter zijn eigen staart aanloopt. Als de situatie op het terrein verandert, veranderen ook de reacties in het Parlement. Dit zal immers uiteindelijk altijd kiezen voor het heil van de landgenoten.

Het heeft mij overigens altijd verbaasd dat er zulk een groot verschil is tussen de benadering van de situatie van onze landgenoten in Zaïre en deze van onze landgenoten in Zuid-Afrika. Ook de heer Ceder heeft dit met dezelfde verbazing vastgesteld. Zuid-Afrika herbergt onze grootste kolonie, namelijk 50 000 Belgen. Hoewel Zuid-Afrika in zijn geschiedenis zeer moeilijke periodes heeft gekend met heel veel geweld, heb ik in de veertien jaar dat ik van het Parlement deel uitmaak nooit iemand om een evacuatie van de Belgen horen vragen. Nooit heeft iemand er bij de eerste minister, bij de minister van Buitenlandse Zaken of van Defensie op aangedrongen om onze landgenoten in Zuid-Afrika uit hun netelige situatie te bevrijden. Dat is het eigenaardige in de perceptie van ons beleid voor Centraal Afrika. Zowel de politici als de publieke opinie reageren erg verschillend wanneer het over Zaïre dan wel over Zuid-Afrika gaat.

Dit gezegd zijnde, meen ik dat de regering moet reageren als een goed huisvader. Laten we daarom de juridische discussie die de heer Erdman heeft gelanceerd en die wij toch niet zullen oplossen even opzij zetten. De regering moet vooruitzien, zij moet de gevaren evalueren en daarop anticiperen. Dat is wat wij tot nu toe hebben gedaan. Wij hebben onze analyse getoetst aan deze van de Fransen en de Amerikanen en uiteindelijk geconcludeerd dat wij troepen moesten sturen. Mijn collega van Landsverdediging zal meer details kunnen geven over de voorbereiding, de precieze doelstellingen, de afspraken met de andere troepensturende landen enzomeer. Ik dring erop aan dat de Senaat onze analyse bijtreedt.

Wij kennen onderhand onze pappenheimers in Zaïre wel. Zij reageren altijd maar wanneer de nood het hoogst is. Wanneer wij echter van geestelijken aanwijzingen krijgen dat zij willen terugkeren, dan gaat er bij ons een rood lampje branden. Geestelijken zijn immers meestal vrij stressbestendig, kunnen heel veel verdragen en vormen daardoor een zeer goede barometer voor de gevaarsituatie.

Toen er vorig weekend gelukkig nog een aantal burgervliegtuigen vrij waren en wij constateerden hoe gretig de geestelijken hiervan gebruik maakten, was dit voor ons een bewijs dat er minstens iets loos was.

Men kan echter ook tot andere analyses komen, zoals de heer Vautmans, mevrouw Dua, de heren Jonckheer, De Decker, Erdman, mevrouw Lizin en ook de heer Ceder dat in alle toonaarden hebben gedaan. Zij hebben de vraag gesteld welke scenario's er allemaal tot een drama kunnen leiden. Gijzeling van koppige Belgen die elke goede raad in de wind hebben geslagen; een staatsgreep, allicht niet door Mahele, maar misschien wel zoals mevrouw Lizin suggereert, door mensen uit de nabijheid van de president, door Baramoto, Nzimbi, Lukele; een spoor van vernieling en verkrachting aangericht door het ongeregelde Zaïrese leger dat langs de stroom van het oosten naar het westen naar Kinshasa trekt. Dit zijn allemaal mogelijke factoren van grote instabiliteit. Zij kunnen allemaal een gevaar vormen voor onze landgenoten die uit hardhorigheid ginder blijven.

Natuurlijk is het juist dat de aanwezigheid van Belgische troepen hen als het ware nog meer op het verkeerde been zet en hen in feite aanspoort om nog wat langer te blijven. Dit alles belet niet dat de regering in haar initiële analyse gezegd heeft dat zij haar verantwoordelijkheid wil opnemen. Ik hoor trouwens deze analyse door alle fracties bevestigen, zowel hier in de Senaat als vanmiddag in de Kamer. Kortom, wij moeten vooruitzien, alle mogelijkheden inschatten en op een bepaald ogenblik conclusies trekken, ook al blijven er nog veel vragen open.

Laten wij de politieke realiteit voor ogen houden. België heeft tot nu toe steeds aan beide partijen signalen gezonden die wijzen op onze neutraliteit in het conflict. Laat de Zaïrezen hun problemen oplossen. Kabila is duidelijk. Hij heeft een agenda, hoewel die mij niet altijd 100 % aanstaat.

Nous pouvons émettre des observations concernant l'agenda politique de M. Kabila. On m'a demandé ce que ce dernier avait répondu. Il m'a dit qu'il était disposé à rencontrer les partenaires politiques de Mobutu, les adeptes de la politique politicienne de Kinshasa, qu'il aurait toutefois besoin d'une période de transition d'un an avant d'organiser des élections pour tous les partis, et que la presse aurait la liberté d'expression.

L'avenir nous dira s'il tiendra parole. En effet, nous ne sommes qu'en phase préparatoire des discussions avec Kinshasa. Mais que représente Kinshasa ? De quoi ou plutôt de qui s'agit-il ? Pour l'instant, nous nageons en plein flou artistique, c'est le moins que l'on puisse dire.

Mobutu zegde dat men misschien een nationale raad kon oprichten. Er is al een overgangsparlement, in twee fasen. Waarvoor gaat die nationale raad dan dienen ? Het oude politieke centrum ­ laten we het even zo noemen ­ zou een mandaat moeten geven om onder de auspiciën van de Verenigde Naties, van de heer Sahnoun, politieke discussies aan te gaan, die heel goed omkaderd zijn, aangezien ze worden omschreven in de resolutie 1097 van de Veiligheidsraad en vijf punten bevatten die door iedereen worden aanvaard, zelfs door Kabila. Het zou rampzalig zijn moest men in Kinshasa weer tijd verspillen en niet tot een beslissing komen. Hoe meer tijd men in Kinshasa verbeuzelt, hoe sterker Kabila wordt en hoe groter de kans dat hij veel grondgebied verovert. In dat geval zal hij natuurlijk ook minder geneigd zijn te onderhandelen. Daarom dringt de tijd.

Ik hoop uit de grond van mijn hart dat wij de société civile niet verliezen als derde gesprekspartner in het politieke landschap. Daarom ook moeten de zaken vooruitgaan. Er zijn volgens mij drie pijlers in het politieke landschap van Zaïre.

Ten eerste is er het politieke kamp in Kinshasa. Uiteindelijk heeft Kabila nog maar één vierde van het territorium veroverd; drie vierden zijn nog niet in zijn handen.

Ten tweede is er Kabila zelf.

Ten derde is er de société civile , die de politieke wil van de Zaïrese bevolking verwoordt.

Ik wil deze derde pijler absoluut betrekken in het democratiseringsproces, omdat zij de rol van broker , tussen Kabila en Kinshasa op zich kan nemen. Wij erkennen en behouden de drie pijlers als discussiepartners. Wij bezochten bijvoorbeeld Kabila, terwijl onze ambassadeur momenteel in Kinshasa verblijft. Wij zenden dus naar alle partijen dezelfde signalen uit en blijven met hen praten.

Votre question est pertinente, monsieur De Decker. Que souhaitent au juste les Américains et les Français ? Je leur ai téléphoné. Ils m'ont confirmé de part et d'autre que l'objectif de leur action militaire était identique au nôtre. Il s'agissait d'une action baptisée Pick and run , visant à protéger leurs citoyens. Kinshasa compte environ 500 Américains et 1 000 Français. Il y a donc beaucoup à faire dans ce domaine. Toutefois, je ne dispose pas d'une boule de cristal et ne peux prédire l'avenir. Je dois donc me fier aux déclarations des ministres responsables. Mon collègue, M. Poncelet, abordera d'ailleurs à nouveau la question pertinente de la coordination. Jusqu'à présent, nous avons pu nous mettre d'accord sur une action humanitaire qui consisterait à rapatrier nos concitoyens en cas de nécessité; ceux-ci, selon toute apparence, ne le souhaitent pas.

Er zijn er die luisteren. Er zijn er die terugkomen met burgervluchten, maar het gaat allemaal veel te traag. Men voelt zich in Kinshasa super beveiligd. Sommigen honen zelfs de regering, maar dat zijn wij nu al gewoon. Diezelfde mensen zullen echter, van zodra er een schot wordt gelost, met hetzelfde gemak VTM opbellen en zich erover beklagen dat hun leven in gevaar is en dat de Belgische regering niet voor troepen gezorgd heeft om hen te ontzetten. Dat is het syndroom van de hond die rond zijn staart draait, maar hem niet kan vatten. In deze vermaledijde situatie bevinden wij ons nu eenmaal, maar de regering zal niettemin haar verantwoordelijkheid opnemen, zoals het Parlement van haar verwacht. Ik hoop echter dat wij eindelijk eens van deze neokoloniale toestanden kunnen worden verlost.

Quelles sont les chances de voir se terminer, ainsi que je le souhaite ardemment, cette politique néocoloniale menée en Afrique ? Après une période de trente ans d'ingérence politique occidentale, qui n'a apporté aucune solution appréciable aux problèmes africains, certains indices révèlent une évolution. Apparemment, les Africains prennent leur sort en mains. Les présidents Museveni, Mandela et d'autres sont conscients du travail qu'ils ont à accomplir dans leur continent.

Ik sta daar ten volle achter. Alleen op deze manier is een ontvoogding mogelijk. Voor mij is de ontvoogding van de Afrikaanse volkeren belangrijk. Dat is mijn politiek standpunt. Wij zouden ons daar beter niet te veel mee bemoeien, wat echter niet betekent dat wij niet behulpzaam kunnen zijn. Ik vind het onze morele plicht bij deze besprekingen aanwezig te zijn, zonder onze ideeën op te dringen. Die besprekingen worden thans gevoerd in Lomé, maar volgens mij is de oplossing nog niet voor morgen. Dit zal inderdaad een Afrikaans debat worden, maar dat is misschien wel nodig om te voorkomen dat er akkoorden komen die ­ zoals de heer Devolder terecht beschreef ­ wel in een mooie doos met strik worden ingepakt, maar die niet door de Afrikanen worden gedragen. Dan gaan wij weer de verkeerde richting uit.

Effectivement, monsieur Jonckheer, d'autres éléments doivent être pris en compte. La situation économique de l'Afrique n'est certes pas des meilleures. Apparemment, en Afrique australe, les résultats sont plus positifs : les pays semblent trouver leur voie. Je ne suis pas très pessimiste pour ce qui concerne les pays d'Afrique de l'Est. Mais l'ouest et le centre requièrent d'importants changements. Vous avez évoqué la nécessité non pas de revoir l'Uruguay Round, mais de réexaminer la Convention de Lomé sur le plan des systèmes préférentiels accordés aux pays africains. Nous devons être disposés à accepter une démocratisation, même si celle-ci est réalisée à la mode africaine. En effet, même si la politique suivie par M. Museveni est perfectible, elle lui permet, néanmoins d'aménager son pays.

Il convient donc de faire preuve de courage et de patience mais, évidemment, ce n'est pas sans limite. Après la période de transition, le Parlement, c'est-à-dire la Chambre et le Sénat, devra décider avec le gouvernement du futur de cette aide à l'égard du Zaïre. En fonction de notre conscience et de nos standards, il nous revient de décider si nous sommes prêts à envisager de leur apporter notre collaboration.

Entre-temps, nous pouvons poursuivre notre aide humanitaire, à mon sens, sur toute l'étendue du Zaïre. Je suis donc favorable à une telle aide, madame Lizin, notamment à Goma et à Bukavu. Nous ferons ainsi part de notre volonté d'aider tous les Zaïrois et de faire progresser leur destin politique qu'ils doivent eux-mêmes prendre en mains.

Ik meen dat de humanitaire hulp kan worden voortgezet. Wij moeten weliswaar het politieke verloop afwachten, maar ik heb met de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking reeds verschillende afspraken gemaakt in dit verband. Verschillende senatoren hebben gewezen op het probleem van de vluchtelingen. Wij hebben hard gestreden voor een humanitaire interventie, maar hebben die strijd verloren. Die vluchtelingen zijn dan uit het oog verloren, maar rond Ubundu zijn onlangs 120 000 vluchtelingen te voorschijn gekomen. Ik ben echter niet pessimistisch, want volgens de laatste berichten van het UNHCR zou Kabila bereid zijn om humanitaire hulp door te laten voor de vluchtelingen rond Ubundu.

Wij staan, wat Zaïre betreft, op een kruispunt en wij moeten de geboden kansen met beide handen aangrijpen. Wij hebben volgens mij een verantwoorde positie ingenomen, de enige positie die wij konden innemen, aangezien anders verschillende parlementsleden ons terecht zouden verwijten dat wij te weinig aandacht hebben besteed aan de veiligheid van de Belgen. Wij moeten het politieke proces in de mate van het mogelijke steunen en trachten te begeleiden. Hierbij moeten wij ons scharen achter de bemiddelingspogingen van de VN, omdat die als enigen over een allesomvattend mandaat beschikken. Wij kunnen alleen de verantwoordelijkheidszin van de Afrikanen aanmoedigen. Onze ambassadeur, de heer Haesendonck, zal het politieke proces blijven volgen en indien nodig nog meer positieve acties ondernemen.

Wij hebben onze diplomatieke aanwezigheid in Zaïre opgedreven. Wij hebben mensen gestuurd naar Lubumbashi, omdat veel mensen vragen stelden over de situatie aldaar. Wij hebben gepoogd om de contactlijnen gevoelig te verbeteren. Vanuit de ambassade in Kinshasa heeft men de contactlijnen reeds verschillende malen getest en goedgekeurd. Wij hebben nu een regelmatig contact met al onze landgenoten. Wij zijn ons er echter terdege van bewust dat de situatie zeer ingewikkeld is.

Tot zover, mijn opmerkingen, die vooral betrekking hadden op het politieke vlak. De minister van Landsverdiging zal waarschijnlijk omtrent de militaire aangelegenheden op een aantal punten duidelijkheid verschaffen. (Applaus.)

M. le président. ­ La parole est à M. Poncelet, ministre.

M. Poncelet, ministre de la Défense nationale. ­ Monsieur le président, je donnerai à cette deuxième intervention un caractère de relative brièveté. J'émettrai d'abord une remarque, j'aborderai ensuite deux problèmes qui, à l'évidence, ont retenu l'attention du Sénat, à savoir les mécanismes de décision et les questions de la coordination et de la collaboration. Je terminerai par un commentaire.

À la lumière d'interventions que j'ai entendues, je tiens à souligner qu'il n'y a pas lieu de confondre ou d'amalgamer l'opération qui est en cours avec les événements au Rwanda. Là-bas, il s'agissait pour la Belgique d'accomplir des démarches en accompagnement d'un plan de paix à la négociation duquel elle avait été associée, auquel elle avait contribué et pour lequel les Nations unies voulaient prendre des initiatives. C'est dans ce contexte que nous sommes intervenus. Dans le cas présent, il s'agit de tout autre chose. M. Jonckheer a utilisé un terme qui s'applique d'habitude dans d'autres circonstances. Il s'agit du principe de précautions; il s'agit de « prépositionner » un dispositif militaire en vue d'aider nos ressortissants en cas de besoin. Je reviendrai sur cette mission de manière explicite. Cette opération est nationale. Elle est initiée par le gouvernement belge, sous sa propre responsabilité, avec des moyens belges, même si elle s'organise en coordination avec d'autres interventions similaires. Je pense que cette remarque était nécessaire. Aucune confusion ne peut avoir lieu sur la nature et le contexte de cette opération.

J'aimerais aborder la question des mécanismes de décision. À entendre certaines des questions posées, j'avoue que je me suis demandé si j'avais été à ce point peu clair. En effet, il me semble avoir évoqué de manière relativement circonstanciée les conditions dans lesquelles le gouvernement avait été amené à prendre des décisions. Je vous les rappellerai donc brièvement en les illustrant d'une autre manière.

Nous avons adopté une méthode bien traditionnelle : nous sommes partis du général vers le particulier, d'une analyse de type géopolitique vers des aspects tactiques et locaux.

Cela correspond à trois étapes de notre démarche, laquelle concerne d'abord les Affaires étrangères ­ ce qui est bien normal ­ avec des considérations de nature diplomatique et, en fin de course, des éléments de nature technique qui sont de la compétence de l'état-major général et des forces armées.

Dans un premier temps ­ c'était notre réflexion de samedi matin ­, une longue discussion a eu lieu entre mon collègue des Affaires étrangères et moi-même et nos collaborateurs respectifs, y compris ceux de l'état-major général. Sur la base de l'analyse que nous avons faite et des renseignements dont nous disposons, nous avons émis une proposition de décision pour le gouvernement. Nous lui avons ensuite soumis notre analyse, ce qui m'amène à la deuxième étape, celle d'une décision politique que le gouvernement a prise et qui est la suite logique.

Troisième étape : le particulier et le tactique, comme disent les militaires. Nous avons réfléchi à la question de savoir comment mettre concrètement en oeuvre cette décision. Avec quels moyens ? Comment suivre son exécution ? Il s'agit là de la compétence des militaires.

Un des problèmes est de nature budgétaire. Dans ces circonstances, monsieur De Decker, le budget doit être au service de la politique et non l'inverse. Les considérations de nature budgétaire sont examinées, bien entendu, mais dans un second temps. Quand il s'agit d'une opération de type humanitaire destinée à aider nos ressortissants, on prend la décision, ensuite, on examine les conséquences budgétaires. C'est en tout cas ma manière d'agir.

M. De Decker (PRL-FDF). ­ Cette vision des choses n'a pas toujours prévalu, monsieur le ministre.

M. Poncelet, ministre de la Défense nationale. ­ Évidemment se pose la question de la durée. Il faudra l'évaluer à la lumière des renseignements que nous allons recevoir et de l'évolution de la situation. Ne comptez pas sur moi aujourd'hui pour vous dire que nous reviendrons dans quinze jours ou que nous y serons encore dans trois semaines. Nous allons décider au fur et à mesure en fonction de l'évolution de la situation.

En ce qui concerne le budget, il est vrai que beaucoup de choses ont été annoncées et j'ai précisé tout à l'heure, en réponse à M. De Crem à la Chambre, la portée exacte de la décision qui concerne le ministère de la Défense. Une inscription budgétaire a effectivement été réduite d'environ 600 millions de francs mais cette réduction est en partie compensée par la possibilité qui m'est donnée d'utiliser des ressources non budgétaires, à savoir des bénéfices d'un fonds existant à l'issue du contrat F16. Cette solution me permet, pour l'année 1997, d'exécuter le plan à moyen terme dont vous avez parlé, c'est-à-dire les investissements, conformément au projet de plan que j'ai déposé. Sur ce point, il ne faut donc pas avoir d'inquiétude. Je reconnais que des questions se poseront pour l'exercice 1998 mais à chaque jour suffit sa peine.

Avant de passer au deuxième élément d'appréciation qui sont les aspects concernant la collaboration et la coordination, je crois devoir rappeler que le gouvernement a décidé, premièrement, d'organiser une opération nationale en coordination avec les États-Unis et la France, et accessoirement le Royaume-Uni; deuxièmement, de « prépositionner » un dispositif militaire; troisièmement, de veiller à la coordination avec les partenaires; quatrièmement, d'envoyer aussitôt que possible un D.A.S., c'est-à-dire un détachement d'appui et de soutien pour notre ambassade ­ cette décision de principe avait été prise antérieurement, nous l'avons confirmée et nous y avons joint des éléments de reconnaissance et de liaison qui sont déjà partis dimanche dernier ­; cinquièmement, une mission auprès de M. Kabila pour lui expliquer dans quelles conditions nous avions envisagé une opération.

La mission est donc claire, il s'agit de « prépositionner » un dispositif. Les instructions données à l'état-major se résument en quatre lignes : « En vue d'être prêtes à exécuter une évacuation de nos compatriotes du Zaïre, les forces armées déployeront, aussitôt que possible et au plus tard le 25 à 16 heures, un contingent d'intervention en Afrique centrale. » Telle est la portée de la décision politique qui a été prise et dont la mise en oeuvre relève de la responsabilité du ministre de la Défense. Cependant, je vous rappelle que, dans notre système, le chef d'état-major général détient, en vertu d'un arrêté royal, un certain nombre de compétences qui ne sont pas celles du ministre, et il importe que chacun garde les siennes.

À l'évidence, vous avez également marqué de l'intérêt pour les aspects de collaboration et de coordination. Ils sont doubles.

Il y a la nécessaire coordination avec nos partenaires et, dans un deuxième temps, les problèmes de coordination éventuelle entre le ministre de la Défense, l'état-major général et donc les troupes.

En ce qui concerne la coordination avec nos partenaires, je rappelle que nous avons envoyé des officiers de liaison à Vicenza en Italie à l'état-major américain, au C.O.I.A. à Paris, c'est-à-dire au Commandement opérationnel interforces en France, et sur le terrain auprès des Américains et des Français. La réciproque est vraie, puisque les États-Unis et la France ont envoyé un officier de liaison dans notre centre opérationnel. Dès lors, pour tous les aspects de la mission, qui reste une opération nationale, les nécessaires coordinations sont en place, y compris dans les domaines qui concernent le renseignement. Ces coordinations permettront d'assurer l'objectif que l'on veut atteindre.

En ce qui concerne les collaborations entre l'état-major général et le ministre de la Défense nationale, je pense que chacun a son rôle à jouer et celui de l'état-major général ­ quelles que soient les contraintes ­ est de planifier. Nous n'avons donc pas attendu notre rencontre de samedi matin pour organiser une opération au Zaïre ou à Brazzaville. À ce moment, nous disposions déjà d'un ensemble hiérarchisé d'interventions possibles.

La première éventualité était de limiter l'opération à ce que l'on appelle le D.A.S., c'est-à-dire le contingent destiné à la protection de notre ambassade. À l'autre bout du spectre, il y avait la possibilité d'envoyer un détachement de base; c'est la décision que nous avons prise. Entre ces deux extrêmes, nous disposions d'un éventail de variantes comme, par exemple, l'envoi de 150 ou 200 hommes avec un matériel très léger. Nous avons opté pour la décision qui a été prise parce qu'elle nous était recommandée par l'état-major général en vertu du mandat que le gouvernement lui avait donné. Elle était également celle qui répondait le mieux au problème de la distance. Je vous rappelle que nous sommes loin de notre territoire national et que nos moyens de transport et de logistique sont relativement limités. Dès lors, nous préférions mettre en place relativement vite un dispositif d'une taille significative plutôt que de devoir, dans la précipitation, gonfler un détachement plus mince.

Nous avons donc choisi parmi les scénarios proposés par l'état-major celui qui nous semblait le mieux adapté. Puisque cet élément semble intéresser plus particulièrement M. Mahoux, j'ajouterai que j'ai personnellement joué mon rôle : j'ai servi de relais de l'état-major général auprès du gouvernement, en expliquant quels étaient les moyens à mettre à disposition pour remplir une mission bien définie. J'ai participé dès l'après-midi de samedi, à une réunion de coordination à l'état-major général avec ce qu'on appelle le J.S.O. et je me suis rendu trois fois à Melsbroek ce week-end lors du départ des hommes. Je pense donc avoir accompli cette nécessaire coordination. J'ai également participé à deux reprises, la semaine dernière, aux briefings des services de renseignement qui, journellement, apportent l'information nécessaire.

Voilà ce que je puis vous dire pour les aspects de coordination et de collaboration. Je ne sais pas comment les choses se déroulaient dans le passé mais je vous ai informé de la manière dont j'ai moi-même pris la situation en mains.

M. De Decker a émis certaines remarques concernant divers aspects du mandat. En ce qui concerne la taille de l'effectif, je crois avoir indiqué qu'elle correspondait à une proposition de l'état-major, approuvée par le gouvernement, parce qu'elle répondait aux impératifs de la mission. Il s'agit bien d'une décision politique dont je viens d'expliquer la portée de manière détaillée. L'état-major a proposé des moyens permettant de mettre cette décision politique en oeuvre.

Pour ce qui concerne la mobilité, notre problème principal est de traverser le fleuve. Sans dévoiler des tactiques qui n'ont rien de secret, je dirai que notre première préoccupation est évidemment d'assurer cette traversée soit à nos hommes vers le Zaïre, soit aux réfugiés vers Brazzaville. Nous ne disposons malheureusement pas de dizaines d'hélicoptères de fort tonnage pour transporter des personnes et donc, nous adaptons notre mission aux moyens dont nous disposons.

J'ai déjà évoqué l'armement : il est significatif et l'on pourra toujours évaluer en fonction de la situation s'il y a lieu de l'accroître. Pour ma part, j'ai la conviction que l'état-major général a proposé ce qui était convenable dans cette situation et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous avons des moyens de mobilité relativement réduits pour l'instant, à savoir une vingtaine de véhicules, mais nous disposons de moyens logistiques pour les augmenter si nécessaire.

J'en viens à un dernier point, l'hébergement. Il est vrai qu'un problème se pose sur le site même de Brazzaville. J'estime toutefois qu'il est indispensable que nous disposions là-bas de moyens équivalents à ceux de nos deux partenaires. Il est donc convenu que l'état-major de la brigade restera sur le site de Brazzaville avec la nécessaire capacité de liaison. Nous avons, en effet, décidé hier de transférer sur le site de Pointe-Noire les quatre compagnies restantes qui sont à quarante minutes d'avion C-130 du site de Brazzaville. En fonction des circonstances, nous pourrions ainsi, dans les délais prévus, procéder au transport de ces hommes sur le site de Brazzaville, voire au Zaïre.

Telles sont les précisions que je voulais apporter. Nous sommes donc évidemment en mesure d'assurer une réserve et d'établir une rotation c'est-à-dire de remplacer l'effectif actuel si cela s'avérait utile. Nous avons bien sûr une capacité de renseignements.

Je viens donc d'évoquer les mécanismes de décision, d'une part, et la collaboration, d'autre part.

Je terminerai par un commentaire. On a parlé d'information du Parlement. Je pense que chacun a son rôle et qu'une décision de ce type doit être prise par le gouvernement qui en rend compte ensuite au Parlement. C'est la norme constitutionnelle que nous suivons et qui me paraît bonne. D'ailleurs, en répondant ce jeudi à vos questions, alors que la décision a été prise pendant le week-end, je pense respecter à la lettre le dispositif constitutionnel propre à notre pays.

Pour ce qui concerne le Parlement, je voudrais ajouter un commentaire. La commission Rwanda s'est interrogée à plusieurs reprises quant au fonctionnement de l'état-major et quant à la manière dont il prenait ses décisions.

À cet égard, permettez-moi, monsieur le président, d'inviter une nouvelle fois les membres de la commission à visiter le Centre opérationnel des forces armées et le Service général de renseignement. Ils auront ainsi l'occasion, s'il le désirent, de comprendre concrètement le fonctionnement du centre et du Service général de renseignements. Je crois que, dans les circonstances actuelles, cette offre présente un réel intérêt. (Applaudissements.)

M. le président. ­ Plus personne ne demandant la parole dans la discussion, je la déclare close.

Daar niemand meer het woord vraagt in de bespreking verklaar ik ze voor gesloten.