1-24

1-24

Sénat de Belgique

Belgische Senaat

Annales parlementaires

Parlementaire handelingen

SÉANCE DU JEUDI 8 FÉVRIER 1996

VERGADERING VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1996

(Vervolg-Suite)

WETSONTWERP TOT BEKRACHTIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 DECEMBER 1994 TOT WIJZIGING VAN TITEL III VAN DE WET VAN 21 MAART 1991 BETREFFENDE DE HERVORMING VAN SOMMIGE ECONOMISCHE OVERHEIDSBEDRIJVEN

Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikel 2

en over de amendementen

PROJET DE LOI PORTANT CONFIRMATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 22 DÉCEMBRE 1994 MODIFIANT LE TITRE III DE LA LOI DU 21 MARS 1991 PORTANT RÉFORME DE CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES ÉCONOMIQUES

Discussion générale, discussion de l'article 2

et des amendements

De Voorzitter. ­ Wij vatten de bespreking aan van het wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Nous abordons l'examen du projet de loi portant confirmation de l'arrêté royal du 22 décembre 1994 modifiant le titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

De algemene beraadslaging is geopend.

La discussion générale est ouverte.

Het woord is aan de rapporteur.

De heer Coene (VLD), rapporteur. ­ Mijnheer de Voorzitter, onderhavig wetsontwerp werd geëvoceerd door leden van de oppositie. Het werd besproken in de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden. De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven werd bij koninklijk besluit van 22 december 1994 gewijzigd. Aldus werden een viertal Europese richtlijnen omgezet in Belgisch recht. De wijzigingen werden aangebracht krachtens artikel 122 van de wet van 21 maart 1991. Dit artikel machtigt tot wijziging bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit. Dit koninklijk besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 1995.

Artikel 122 van de wet van 21 maart 1991 voorziet nochtans in de intrekking van dit koninklijk besluit indien het niet bekrachtigd wordt door een wet binnen het jaar na de verschijning in het Belgisch Staatsblad , in casu ten laatste op 10 februari 1996. Vandaar dat dit wetsontwerp door de Vice-Eerste minister en minister van Economische en Telecommunicatie werd ingediend.

Het wetsontwerp werd geëvoceerd, om aan de kaak te stellen dat het laattijdig werd ingediend zodat een fundamentele discussie niet meer mogelijk was.

In de commissie heeft de minister schuldig gepleit, door toe te geven dat zijn administratie, waarvoor hij overigens de volledige politieke verantwoordelijkheid op zich neemt, wat traag heeft gewerkt. Hij is evenwel van oordeel dat dit niet bewust is gebeurd. In 1995 werd heel wat tijd besteed aan het op de markt brengen van het tweede GSM-net en werd overgegaan tot een strategische consolidatie van Belgacom. Beide operaties waren gigantisch en vergden heel wat inspanningen en dit, aldus de minister, verklaart de vertraging van voorliggend ontwerp, dat inderdaad vroeger had moeten worden ingediend. De minister voegde er evenwel aan toe dat hij het wetsontwerp niet onbelangrijk acht, maar dat hij het te technisch vindt om de commissie op de details ervan te laten ingaan. Het gaat om apparatuur om satellietsignalen te ontvangen. Het ontwerp is enkel een omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht en daardoor heeft ons land op technisch vlak geen enkele manoeuvreerruimte. De minister zag dan ook niet waar de politieke problematiek in schuilde.

Sommige leden hadden evenwel duidelijke vragen rond de accuratesse van de omzetting van Europese richtlijnen in een koninklijk besluit en verwezen daarbij naar het advies van de Raad van State bij het koninklijk besluit van december 1994. In de commissie werd een amendement ingediend dat ertoe strekt artikel 2, dat de tekst van het koninklijk besluit van december 1994 bekrachtigt, te schrappen, aangezien er, ook volgens de Raad van State, heel wat problemen waren. Het amendement werd in de commissie verworpen met vier stemmen tegen vijf.

Een lid verklaarde ook dat bij gebrek aan tijd meer inhoudelijke amendementen pas in plenaire vergadering zouden worden ingediend, omdat er geen tijd was geweest om ze in de commissie te behandelen.

Tot zover het verslag van de commissiewerkzaamheden. Als u het toestaat, mijnheer de Voorzitter, wil ik nu het standpunt van de VLD-fractie over dit ontwerp naar voren brengen.

Dat de minister schuldig pleit voor onzorgvuldigheid van zijn administratie, waarvoor hij de volledige verantwoordelijkheid opneemt, is op zich reeds een erge zaak en geeft een goed beeld van de manier waarop deze Regering met staatszaken omgaat. Op een beetje een nonchalante manier, wanneer het haar past, dient zij zo nu en dan iets in, zonder veel rekening te houden met de parlementaire instellingen. Op zich is dit al erg genoeg. Wanneer we echter het volledige dossier bekijken, dan wijzen diverse elementen erop dat dit niet zozeer een kwestie van onzorgvuldigheid is, maar wel een doelbewust beleid om elke fundamentele discussie uit de weg te gaan.

Nog geen twee maanden geleden werd in de Senaat gediscussieerd over de fiscale programmawet, waarin een heel uitvoerig hoofdstuk telecommunicatie zat. Diverse elementen van het koninklijk besluit van december 1994 kwamen ook in die programmawet aan bod. Dit was een gedroomde gelegenheid, maar toch vond de minister het niet nodig het confirmatie-ontwerp toen in te dienen, of zelfs maar ter sprake te brengen.

Bij een discussie hierover verschuilt de minister zich systematisch achter argumenten dat het om een omzetting van Europese richtlijnen gaat en dat de Belgische Regering dus bitter weinig eigen mogelijkheden heeft. Ik stel echter vast dat de minister een omzetting van Europese richtlijnen nogal breed interpreteert, maar ik kom daarop straks terug.

De minister verschuilt zich ook achter de zogenaamde autonomie van de overheidsbedrijven, waardoor noch de Regering noch het Parlement veel in de discussie kunnen inbrengen.

Als er dan toch nog elementen zouden zijn die door het Parlement kunnen worden besproken, dan verschuilt de minister zich achter programmawetten die de bevoegdheden aan de Koning overdragen.

Er is dus niet zozeer sprake van onzorgvuldigheid, maar eerder van het systematisch weren van elke fundamentele discussie over telecommunicatie in ons land.

Wat aanvankelijk bedoeld was als een politieke evocatie, namelijk het aan de kaak stellen van het laattijdig indienen van dit ontwerp, is uiteindelijk ook een inhoudelijke evocatie geworden. Er blijkt namelijk nogal wat te schorten aan de omzetting van de Europese richtlijnen in het koninklijk besluit van december 1994.

De Raad van State heeft reeds een heel aantal bezwaren gemaakt die we hier willen overlopen.

Artikel 2 van de richtlijn van 13 oktober 1994 tot wijziging van de richtlijn van 16 mei 1988 betreffende de mededinging op de markten voor telecommunicatie-eindapparatuur bepaalt dat lidstaten, die ondernemingen bijzondere of uitsluitende rechten hebben verleend, er zorg voor moeten dragen dat alle uitsluitende rechten alsmede bijzondere rechten worden afgeschaft. Enkel inzake spraaktelefonie wordt het tijdelijk handhaven van uitsluitende rechten toegestaan.

Met betrekking tot de andere diensten wordt een bijzondere behandeling als niet gerechtvaardigd beschouwd, zoals trouwens ook blijkt uit considerans 16 van de aanhef van dezelfde richtlijn.

Daarom moeten de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1994, die ertoe strekken aan de Koning de bevoegdheid te verlenen om de voorwaarden te bepalen waaronder gebruik kan worden gemaakt van satellietdiensten, naar ons gevoelen helemaal niet worden bevestigd. Deze bepalingen zijn immers in tegenstrijd met de Europese richtlijn, die een volledige liberalisering van de betrokken satellietdiensten heeft ingevoerd.

Artikel 4 van het koninklijk besluit van 22 december 1994 is een ander voorbeeld van de manier waarop met Europese richtlijnen wordt omgesprongen. De tekst van dit artikel is veel te restrictief en beantwoordt niet aan de richtlijnen ter zake.

Artikel 11 van de richtlijn van 1991 bepaalt dat eindapparaten, die conform de bepalingen van de richtlijn zijn, worden voorzien van een CE-merkteken. Daardoor kunnen apparaten niet langer worden onderworpen aan een bijkomende goedkeuringsprocedure van een lidstaat of aan enige andere beperking. Artikel 5 van de voornoemde richtlijn bepaalt immers dat lidstaten geen enkele beperking mogen opleggen met betrekking tot eindapparaten die in overeenstemming zijn met de bepalingen van de desbetreffende richtlijnen. De tekst van artikel 4 heeft echter het tegenovergestelde resultaat. Daarom hebbn wij een amendement ingediend bij artikel 4 waarin wij de tekst van de Europese richtlijn woord voor woord overnemen. Wordt ons amendement goedgekeurd, dan is het koninklijk besluit in overeenstemming met de Europese richtlijnen ter zake.

Wij hebben geen bezwaar tegen de artikelen 5, 6 en 7 van het koninklijk besluit. Wij stellen dan ook voor deze artikelen te bekrachtigen.

Aangezien het niet alleen gaat om een bekrachtiging van het koninklijk besluit van 1994, maar ook om een wijziging van sommige bepalingen van dit koninklijk besluit, hebben wij een amendement ingediend dat ertoe strekt de titel van dit ontwerp aan te passen.

Wij hebben dus bezwaar tegen het zonder meer bekrachtigen van het koninklijk besluit van december 1994, want daardoor zou België in de problemen raken, aangezien een aantal bepalingen ervan niet conform de Europese richtlijnen zijn. Indien onze amendementen worden aanvaard, is deze wetgeving wel conform de Europese richtlijn. Wij hopen dan ook dat de meerderheid bereid zal zijn onze amendementen te steunen. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, le projet de loi portant confirmation de l'arrêté royal du 22 décembre 1994 relatif à certaines entreprises publiques économiques illustre parfaitement la nature des relations que, depuis plusieurs mois, le Gouvernement entend entretenir avec les institutions parlementaires.

Mon parti ­ on le sait, et je n'ai pas de scrupule particulier à le rappeler ­ a clairement fait entendre, en 1993, son opposition à la réforme de la Constitution. Les orateurs libéraux qui se sont succédé à la tribune, à ce moment et dans ces circonstances, ne se sont pas privés de dénoncer les lacunes, les imperfections et les dangers potentiels que cette réforme contenait en germes et risquait d'engendrer pour le fonctionnement harmonieux de nos assemblées parlementaires.

Malgré cela, je pense pouvoir dire, sans crainte d'être contredit, que le groupe PRL-FDF a toujours, depuis la mise sur pied des nouvelles structures institutionnelles, en mai dernier, inscrit son action et sa réflexion parlementaires dans un cadre légaliste et constructif.

Après six mois de fonctionnement de notre assemblée « nouveau style », je suis au regret de constater que le Gouvernement, pour sa part, a choisi de placer ses relations avec les institutions parlementaires sous le signe d'un mépris évident.

Le présent projet est très révélateur à cet égard. Il n'est malheureusement pas le premier exemple à déplorer.

Que l'on se souvienne de ce qui s'est passé en décembre dernier, dans le cadre de la discussion de la loi-programme fiscale, à propos de la taxe compensatoire sur les moteurs diesel. Le même ministre, qui nous demande aujourd'hui de confirmer son arrêté royal, avait instamment prié sa majorité sénatoriale de rejeter un amendement présenté par l'opposition libérale, alors que tout le monde semblait s'accorder sur ledit amendement. Au même moment, le même ministre invitait la Chambre des députés à voter un texte identique, sous la forme d'une proposition de loi, au mépris des droits constitutionnels du Sénat. C'était là faire bien peu de cas de son droit d'évocation, pourtant imaginé en 1993 par les mêmes hommes et la même majorité qu'aujourd'hui.

Nous avions vécu, alors, ce que j'avais qualifié de forfaiture parlementaire commise par le Gouvernement.

L'avertissement, pourtant formulé en termes forts, n'était peut-être pas encore suffisant. Il semble que la leçon n'ait pas été retenue. Aujourd'hui, M. Di Rupo demande au Sénat de voter d'urgence la confirmation d'un arrêté royal dont on nous dit que, de lui, dépendent l'avenir et la survie du secteur des télécommunications belges.

Que le texte en lui-même soit important, personne n'en doute. Mais c'était une raison supplémentaire pour que le Gouvernement accorde à son vote parlementaire toute l'attention et tout le soin requis. Or, on est loin du compte. Le seul rappel chronologique des actes aboutissant au vote final du texte dans notre assemblée est accablant pour les méthodes gouvernementales.

Rappelons d'abord que la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques avait accordé au pouvoir exécutif une vaste ­ et discutable ­ délégation de pouvoirs en matière de télécommunications, cette loi prévoyait que les arrêtés délibérés en Conseil des ministres devraient être confirmés par la loi dans l'année suivant leur publication au Moniteur belge. C'est évidemment une circonstance de droit que le Gouvernement ne pouvait ignorer. Or, suivons un peu les pérégrinations de l'arrêté royal du 22 décembre 1994.

Publié au Moniteur belge du 10 février 1995, sa confirmation parlementaire doit être acquise au plus tard le 10 février 1996, ce qui ne peut évidemment échapper au Gouvernement.

L'avant-projet de confirmation est présenté à l'avis du Conseil d'État le 30 novembre 1995 et la juridiction administrative s'acquitte de sa tâche avec rapidité en émettant son avis le 4 décembre 1995. Alors que l'urgence avait été évoquée devant le Conseil d'État, c'est pourtant seulement le 21 décembre que le Conseil des ministres approuve officiellement le projet de confirmation d'arrêté royal. Première perte de temps.

Le document parlementaire n'est déposé à la Chambre que le 16 janvier 1996. Seconde perte de temps.

Le Gouvernement semble alors sortir de sa léthargie et se souvenir de l'urgence du projet qu'il invoque devant la Commission parlementaire de concertation, mais ce le 31 janvier 1996 seulement. Troisième perte de temps.

Le texte est voté « à la hussarde » par les députés le jeudi 1er février dernier.

Et l'on demande au Sénat d'examiner le même texte en commission des Finances le mardi 6 février pour être voté en séance plénière le jeudi 8 février. Entre l'entrée du projet au Sénat et sa sortie de la même assemblée, trois jours se seront écoulés. Disposer d'un aussi long délai ! N'est-ce pas là le propre de ce qu'on appelle une « Chambre de réflexion » ?

Monsieur le Président, vous l'avez évidemment compris. Mon ironie est teintée d'amertume.

La crédibilité du travail parlementaire, et plus particulièrement du travail sénatorial, ne peut s'accommoder de semblable méthode. Celle-ci est d'autant plus discutable que, d'une part, tous ­ y compris les parlementaires de l'opposition ­ s'accordent à dire que le texte est effectivement fondamental pour l'avenir des télécommunications dans notre pays et que, d'autre part, le texte est sujet à certaines controverses puisque, notamment, le Conseil d'État faisait remarquer dans son avis précédent l'arrêté royal du 22 novembre 1994 que certaines de ses dispositions pouvaient ne pas être compatibles avec la réglementation européenne relative à la libre circulation des produits et des services. M. Coene a d'ailleurs abordé cette question tout à l'heure.

Je rappelle que l'arrêté de 1994 n'avait donné lieu à aucun débat parlementaire puisqu'il était pris par le Conseil des ministres dans le cadre d'une vaste délégation de pouvoirs. Dès lors, comme certains d'entre nous, je pensais ­ non par naïveté, mais par respect du système parlementaire ­ que le Gouvernement permettrait, à l'occasion de la présente confirmation, l'organisation d'un véritable débat parlementaire sur la matière concernée. Cette espérance était d'autant plus plausible que le Gouvernement disposait de tout le temps nécessaire pour préparer à l'aise la confirmation parlementaire de son arrêté royal. Hélas ! J'aurais dû, ici encore, me souvenir d'un fâcheux précédent. La dernière loi-programme fiscale avait procédé de la même manière en accordant, sous prétexte d'urgence européenne, une vaste délégation de pouvoirs en faveur de l'Exécutif dans des matières essentielles pour l'avenir de Belgacom et de la téléphonie dans notre pays. Le Conseil d'État avait pourtant dénié l'urgence européenne invoquée. Qu'importe ! Le Parlement avait été mis hors course en la matière. Qu'importe !

Au moment où le Bureau du Sénat, représentatif de l'ensemble des groupes politiques organisés au sein de notre assemblée, se livre à une réflexion approfondie sur l'avenir, la place et le rôle que doit tenir le Sénat dans notre pyramide institutionnelle, le premier souci que nous devrions avoir, par-delà toute considération partisane, est le souci du respect dû à cette assemblée, à ses membres et au travail qu'ils entendent fournir au service du public. Cela implique un total revirement d'attitude du Gouvernement à l'égard de notre institution sénatoriale. J'ose espérer que les membres de la majorité se montreront à l'avenir plus soucieux de revaloriser un Sénat parfois malmené dans l'exercice de ses droits constitutionnels que de soutenir à tout prix les initiatives gouvernementales.

Enfin, m'exprimant cette fois plus particulièrement comme président d'un groupe politique d'opposition, je voudrais vous faire part d'une dernière contrariété.

Les travaux de commission relatifs à la confirmation de l'arrêté royal du 22 décembre 1994 se sont terminés par une innovation. Les représentants de la majorité ont en effet déposé, à la fin des travaux, une motion de non-amendement. Quel sens, quelle portée faut-il donner à pareil acte ? Je présume que celui-ci trouve son inspiration dans l'article 60.2 de notre Règlement, qui prévoit que « le Sénat peut décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet... par cette décision, le Sénat n'est plus saisi du projet de loi... ».

Je l'ai dit, cette motion constitue une innovation. Dans les cas précédents d'évocation, l'opposition déposa chaque fois des amendements ­ c'est encore le cas aujourd'hui ­ qui furent votés et rejetés en commission et dont la discussion fut acceptée et réalisée en séance plénière. Si la motion présentement déposée avait dû être votée par priorité, impliquant ainsi le rejet de l'amendement et l'impossibilité d'organiser toute discussion sur le texte évoqué, je pense que nous aurions mis alors le doigt dans un engrenage particulièrement pernicieux. Réfléchissons-y.

Je suis heureux que les membres de la majorité aient renoncé à cette possibilité à la suite de la discussion qui a eu lieu lors de la réunion du Bureau de ce matin. Ceux qui penseraient, par le truchement de cette procédure, pouvoir juguler certaines formes d'opposition risquent bien de ne remporter qu'une éphémère victoire à la Pyrrhus et d'en être, en fin de compte, pour leurs frais. Faire de la présente motion un précédent jurisprudentiel applicable aux évocations à venir, aurait réduit à néant le droit d'évocation sénatorial. Contrairement à ce que peuvent penser ou espérer certains, ce n'est pas l'opposition que l'on éliminerait ainsi, mais bien le Sénat lui-même. J'espère sincèrement que cet avertissement n'a rien de prémonitoire.

M. Verhofstadt, vice-président,

prend la présidence de l'assemblée

J'espère également que la majorité, qui a bien voulu reconsidérer son action ce matin, poursuivra dans ce sens à l'avenir.

Nous voterons tout à l'heure en faveur des amendements déposés tant par M. Coene, au nom du VLD, que par des membres de notre groupe. Ces votes seront significatifs à nos yeux et auront une valeur d'avertissement.

Je me permets de rappeler à M. le Vice-Premier ministre qu'il est indispensable que dans cette matière, comme dans d'autres, le Gouvernement ait davantage le souci de respecter les institutions parlementaires. Il y va aussi du respect de la démocratie. (Applaudissements.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Weyts.

De heer Weyts (CVP). ­ Mijnheer de Voorzitter, dit ontwerp van wet heeft tot doel het koninklijk besluit van 22 december 1994 bij wet te bekrachtigen en zodoende de opheffing ervan te voorkomen. Deze bekrachtiging moet gebeuren binnen het jaar na de bekendmaking van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad wat gebeurd is op 10 februari 1995.

Samen met de VLD stelt de CVP-fractie vast dat de Regering dit ontwerp pas op 16 januari jongstleden in de Kamer heeft ingediend en dat zij er bijgevolg bij voorbaat van uitging dat de Senaat dit ontwerp niet zou evoceren. Hoewel het hier om een bijna louter technische aangelegenheid gaat, betreuren wij toch de onzorgvuldigheid van de Regering. De door de VLD uitgedachte sanctie, namelijk door evocatie verhinderen dat het koninklijk besluit nog voor 10 februari wordt bekrachtigd, vinden wij echter niet in verhouding tot de begane nalatigheid. Deze evocatie heeft louter politieke gronden, zo is gebleken uit de door de VLD ingediende amendementen en uit de bespreking van het ontwerp in de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden.

De CVP-fractie van haar kant heeft de evocatie beoordeeld aan de hand van drie criteria. Ten eerste heeft zij onderzocht of het ontwerp in overeenstemming is met de Grondwet. Ten tweede heeft zij nagegaan of er eventueel bevoegdheidsproblemen bestaan met de Gemeenschappen en Gewesten. Tenslotte heeft zij de legistieke kwaliteit van de tekst beoordeeld. Voor geen enkel van deze drie criteria heeft de CVP-fractie bezwaren tegen het ontwerp gevonden die een evocatie kunnen motiveren. Wij zullen dit ontwerp dan ook goedkeuren en de ingediende amendementen verwerpen.

Dit alles belet niet dat ook de CVP-fractie aan de Regering heel duidelijk wil zeggen dat wij in de toekomst niet meer zullen aanvaarden dat er geen rekening wordt gehouden met de evocatietermijnen of dat wij in een keurslijf worden gedwongen. Dat zal voortaan niet meer met de mantel der liefde worden toegedekt. (Rumoer.) Aangezien het hier echter om een louter technisch ontwerp gaat, waarvan iedere letter en iedere komma werd geschreven zoals gedicteerd door de Europese autoriteiten, vinden wij dit geen geschikte gelegenheid om de waardigheid van de Senaat tegenover de buitenwereld aan te tonen. Integendeel, indien wij voor een dergelijke technische materie gebruik zouden maken van het evocatierecht, zouden wij de Senaat helemaal geen dienst bewijzen. Toch raad ik de Vice-Eerste minister aan dit incident als een waarschuwing te begrijpen. Ik hoop en vertrouw erop dat dit het laatste incident is dat de Senaat met deze Regering zal meemaken. Een verwittigd man is er overigens twee waard. (Applaus en gelach bij het Vlaams Blok.)

M. le Président. ­ La parole est à Mme Willame.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Monsieur le Président, d'après l'opposition, le Sénat se perd.

M. Foret (PRL-FDF). ­ D'après la majorité, aussi !

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Certains membres de l'opposition viennent de critiquer la manière de procéder du ministre, car selon elle, celui-ci essaie d'éviter un débat de fond. Nous ne pensons pas qu'un tel débat aurait pu être ouvert à partir du présent projet. Depuis la publication de l'arrêté royal, voici un an, aucun parlementaire n'a jamais posé de questions à son sujet.

De plus, si nous nous en tenons au vote émis à la Chambre, personne n'a demandé la parole contre ce projet.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Suivez-vous les débats à la Chambre ? M. Reynders demande sans cesse que ces matières soient discutées.

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Je sais ce qui s'est passé à la Chambre. Selon moi, les débats ont été extrêmement courts. Je suppose que c'était pour vous permettre de faire davantage de cinéma au Sénat !

M. Foret (PRL-FDF). ­ Non, c'était parce que le ministre refuse tout débat à la Chambre. (Exclamations du ministre Di Rupo.)

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Selon nous, il aurait été préférable pour le Sénat ­ à ce sujet, je rejoins les membres de l'opposition ­ de lancer un débat de fond sur les télécommunications, comme souhaité par plusieurs sénateurs, plutôt que d'évoquer le projet dont nous discutons cet après-midi. En effet, une proposition de résolution a été déposée en la matière : elle pourrait servir de point de départ à ce débat. Nous pourrions aussi nous interroger sur le rôle des institutions européennes vis-à-vis du Parlement, et plus particulièrement du Sénat, notamment en matière de télécommunications.

Le rôle du Sénat doit donc être plus significatif. Mais pourquoi évoquer un projet qui permet de se conformer aux directives européennes ? En effet, demander une discussion sur le fond dans ce contexte n'a pas de sens : on ne peut discuter de la sorte ce qui est dicté par l'Union européenne.

Par ailleurs, à M. Coene qui a reproché au ministre d'avoir déposé tardivement ce projet, je signale que ses amendements ont, eux aussi, été déposés de manière extraordinairement tardive, ce qui nous a empêchés de les examiner dans les détails. À ministre tardif, parlementaire tardif !

M. Foret (PRL-FDF). ­ À la différence du ministre qui disposait d'un an, nous n'avons que trois jours !

Mme Willame-Boonen (PSC). ­ Je termine sur une dernière remarque : j'espère qu'à l'avenir, le ministre veillera à déposer les projets moins tardivement ! (Applaudissements.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Moens.

De heer Moens (SP). ­ Mijnheer de Voorzitter, dit is zeker niet het meest glorieuze moment uit de nog korte geschiedenis van de nieuwe Senaat.

Naar aanleiding van de bekrachtiging van het ontwerp dat wij bespreken, hebben wij inderdaad een schouwspel opgevoerd dat echt niet voor herhaling vatbaar is. Het leek in feite meer op een schimmenspel, dat wij in de toekomst moeten vermijden, willen wij van de Senaat geen spookhuis maken.

Ik wil kort onze behandeling van dit ontwerp in herinnering brengen om aan te tonen dat hier inderdaad een schimmenspel werd opgevoerd, zowel door de oppositie die de evocatie in gang heeft gezet, als door de meerderheid die, zoals de heer Foret reeds heeft uitgelegd, de evocatie door een motie heeft proberen te verhinderen. Ik verklaar mij nader.

Op het ogenblik dat u de evocatie hebt gevraagd, mijnheer Coveliers, hebt u zelf in een persconferentie ten gehore van het hele land verklaard dat die niets te maken had met de inhoud van het koninklijk besluit, en dat u alleen een politiek signaal wilde geven aan de Regering, omdat deze de bekrachtiging van het koninklijk besluit te laat had ingezet. U benadrukte dat u geen andere bedoelingen had. Ik vond dat toen een schitterend idee, omdat u daarmee de Regering ernstig in moeilijkheden kon brengen. De Regering zou de ultieme datum van 10 februari niet gehaald hebben en daardoor in een rechtsvacuüm zijn terechtgekomen. Op die manier zou zij met haar eigen schandelijke nalatigheid geconfronteerd zijn geworden.

Jammer genoeg hebt u heel wat anders gedaan. U hebt op voorhand een akkoord gemaakt. U hebt u akkoord verklaard met slechts vijf dagen voor de evocatie en u tevreden gesteld met een onderzoekstermijn van zes dagen. Het gevolg is dat de Regering helemaal niet meer bang hoefde te zijn dat zij de gestelde termijn niet zou halen. Met deze toegeving deed u niets anders dan een schimmenspel opvoeren. U maakt wel grote gebaren en u gebruikt grote woorden, mijnheer Coveliers, maar u meent het niet.

De heer Coveliers (VLD). ­ Wat u nu zegt is toch wel manifest onjuist, mijnheer Moens. U moet toch weten dat wij in de Parlementaire Overlegcommissie niet vijf dagen voor de evocatietermijn hebben gevraagd, maar de normale termijn. Het is de meerderheid die met het voorstel is gekomen van vijf dagen voor de evocatie en zes dagen voor de behandeling. Als wij beloofd hebben om het ontwerp toch nog vóór 10 februari goed te keuren, dan is dat alleen omdat wij perfect wisten dat deze meerderheid die de Regering zo slaafs volgt, anders toch een motie zou hebben ingediend. Zij heeft dat trouwens nog geprobeerd, maar is daarin teruggefloten.

De heer Moens (SP). ­ Mijnheer Coveliers, als uw kritiek oprecht gemeend was, had de VLD-fractie in de commissie amendementen ingediend over de grond van de zaak, maar dat heeft zij niet gedaan. De heer Coene komt er pas nu mee op de proppen. Tot daar het schimmenspel dat door de oppositie is opgevoerd.

Ik kom nu tot het schimmenspel van de meerderheid. In tegenstelling tot de heer Foret hebben wij wel degelijk het Reglement gelezen en wij hebben alleen artikel 60, 2º, getracht te gebruiken zoals het hoort. In onze eigen teksten over de staatshervorming hebben wij het volgende geschreven : « De bedoeling van het evocatierecht is evenwel de Senaat toe te laten een positieve inbreng ­ dit wil zeggen een positieve amendering ­ te doen. » Dat lijkt vandaag niet de bedoeling van de oppositie te zijn geweest en in dat geval voorziet ons Reglement in een gepaste sanctie. Wanneer de meerderheid van oordeel is dat het evocatierecht wordt misbruikt, kan zij volgens artikel 60, 2º, beslissen dat er geen reden is om een wetsontwerp te amenderen. Daarom heeft de meerderheid dan ook een motie in die zin ingediend. Dat was inderdaad het goede antwoord geweest op de lichtzinnige evocatie door de oppositie. Tenminste indien de meerderheid het spel tot het einde had gespeeld. Wij hadden die motie ook effectief in openbare vergadering moeten indienen. C'aurait été la réponse du berger à la bergère. Omdat wij dat niet gedaan hebben, hebben ook wij een schimmenspel opgevoerd. Inderdaad, op het ogenblik dat het lawaai in het Bureau van de Senaat te groot werd en de wrijvingen te scherp, hebben wij beslist dat het sop de kool niet waard was en hebben wij onze motie ingetrokken. Oppositie en meerderheid zijn dus allebei door de knieën gegaan.

De enige honorabele oplossing die thans overblijft, is het ontwerp gewoon afhandelen. De SP-fractie zal de amendementen niet aannemen en het ontwerp goedkeuren. Samen met de heer Coveliers, hopen wij dat soortgelijk schimmenspel in de toekomst niet meer wordt opgevoerd. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Hatry.

M. Hatry (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, le président du groupe PRL-FDF a indiqué les raisons majeures qui plaident pour l'évocation de ce projet de loi. Cependant, j'estime important d'expliquer plus précisément encore pourquoi, malgré les apparences d'un texte technique, ce projet de loi doit être évoqué.

Tout d'abord, je rappellerai que, lorsque nous avons examiné le projet de loi portant dispositions fiscales et autres, nous avons été saisis d'un texte qui, à l'avenir, exclut toute discussion sur ce sujet au sein du Parlement même à propos d'une notion essentielle comme celle de service universel. À l'évidence, une abdication de ce genre, qui d'ailleurs a été critiquée en commission par de nombreux membres de l'opposition comme de la majorité, invite à l'évocation, laquelle fournit l'occasion de traiter du fond. Certains amendements ont été introduits en ce sens. Aujourd'hui, l'évocation est la seule façon pour le Sénat de traiter un problème aussi important.

Cette situation est d'autant plus extraordinaire que, lors de leur exclusion du pouvoir exécutif, ce sont précisément ceux qui étaient les chantres du Parlement qui commettent maintenant cet acte de forfaiture à l'égard de leur rôle de parlementaires. Combien le sujet ne nous a-t-il pas été rebattu lorsqu'une autre coalition a adopté et fait valoir devant le Parlement des pouvoirs spéciaux qui étaient beaucoup plus démocratiques que les pouvoirs d'habilitation que le Gouvernement actuel ne cesse de nous soumettre dans ses propres projets de loi ! En effet, les pouvoirs spéciaux que je rappelle mis en oeuvre entre 1982 et 1988 ­ au nombre d'environ 200 ­ étaient tous assortis de conditions démocratiques, à savoir le dépôt préalable sur les Bureaux des deux Chambres des projets d'arrêtés numérotés pendant un délai suffisant pour qu'ils puissent être l'objet d'une intervention de l'opposition ­ soit l'équivalent de l'évocation d'aujourd'hui ­ et d'un débat correct au sein du Parlement. Ces pouvoirs spéciaux devaient aussi être ratifiés, dans un délai relativement bref, par les assemblées parlementaires, le Sénat et la Chambre.

Aujourd'hui, rien ne subsiste de cette procédure. Dès que l'arrêté délibéré est adopté, tout est terminé. Le Parlement ne peut plus traiter le sujet que sur la base d'interpellations ou, dans le cas du Sénat, de « demandes d'explications. »

Deuxièmement, l'avis du Conseil d'État n'est certes pas entièrement positif ni à l'égard du texte du projet de loi ni à l'égard de la traduction de l'arrêté royal dans un texte législatif. Ce problème mérite certainement d'être pris en considération par le Parlement et d'y faire l'objet d'un débat.

Troisièmement, on nous dit que les directives européennes sont tellement détaillées qu'il est impossible de changer un iota ou une virgule. Rien n'est plus faux ! Les directives soumises à la commission des Affaires économiques au cours de toute la législature précédente concernaient aussi des matières hautement techniques mais elles étaient susceptibles d'une application aussi largement diverse que le mouvement d'un pendule de l'extrême gauche à l'extrême droite. Lorsque le ministre des Affaires économiques de l'époque nous a soumis ses projets de loi ratifiant des directives et les transposant dans la législation belge, nous avons eu de nombreux débats pour nous fixer quant à une interprétation large et libérale ou, au contraire, restrictive.

M. Swaelen reprend la présidence de l'assemblée

Enfin, au cours du débat, on a découvert des contradictions manifestes entre les textes français et néerlandais de l'arrêté. Par conséquent, une ratification pure et simple ne s'imposait même pas. Une fois de plus, le législateur devait corriger le travail mal accompli par l'exécutif. Malheureusement, l'arrêté royal subsistera avec, à l'article 4, dans le texte en néerlandais, une phrase qui indique que l'assujetti doit s'adresser au ministre alors que la phrase en français stipule que l'assujetti doit s'adresser à l'Institut pour les postes et les télécommunications.

S'il s'agit de bâcler le travail, alors n'évoquons plus jamais et laissons passer n'importe quoi. Ainsi, dans des temps assez proches, on ne parlera plus du Sénat, je le crains.

Je voudrais émettre une suggestion. C'est la cinquième fois que le Sénat utilise son droit d'évocation. On ne peut pas dire que l'expérience ait été vraiment convaincante quant au rôle potentiel du Sénat. Je pense cependant qu'il faut poursuivre. En effet, au fur et à mesure de l'avancement de la législature, le nombre de textes à évoquer sera plus important. De plus, la Chambre sera un peu plus encombrée et fera peut-être un peu moins bien son travail, ce qui nous donnera des raisons supplémentaires d'évoquer.

Mais je voudrais également sensibiliser la majorité à l'intérêt de la démarche d'évocation. En effet, l'appartenance à la majorité ou à l'opposition n'est pas éternelle. Ceux qui triomphent aujourd'hui en introduisant des motions de non-amendement ou qui écartent les textes les plus mauvais ou les plus provocants pour le pouvoir législatif seront peut-être heureux, à l'avenir, de disposer de ce pouvoir d'évocation qu'ils mettent à mal aujourd'hui en ne lui donnant pas droit de cité au Sénat. Notre institution doit fonctionner correctement et ne peut se limiter à un affrontement entre majorité et opposition, faute de quoi ­ et c'est un appel que j'adresse à la majorité mais aussi à l'opposition qui, me semblet-il, s'est montrée loyale jusqu'à présent ­ le Sénat sera condamné à disparaître, ce qui serait contraire à la qualité de la législation. (Applaudissements.)

De Voorzitter. ­ Het woord is aan de heer Loones.

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer de Voorzitter, de Volksunie-fractie zal het ontwerp niet goedkeuren. De amendementen echter wel, dit om uiting te geven aan haar ongenoegen over verschillende aspecten. Ik denk in de eerste plaats aan de slordigheid bij de aanpak van dit dossier. De heer Moens gaat prat op wat hij het schimmenspel van de meerderheid noemt.

De heer Moens (SP). ­ Ik heb de toestand juist aangeklaagd !

De heer Loones (VU). ­ Mijnheer Moens, u hebt gewezen op het schimmenspel van de oppositie om het schimmenspel van de meerderheid aan te halen. Er is hier wel een verschil in de verhoudingen ! De publieke opinie zal oordelen over uw houding ten opzichte van deze praktijken.

Voorts ben ik het niet eens met de houding van de Regering en in het bijzonder van de Vice-Eerste minister bevoegd voor Telecommunicatie tegenover Vlaanderen. Niet alleen weigert hij in het Nederlands te antwoorden op vragen die hem in de Senaat in het Nederlands worden gesteld, hij weigert ook het gesprek aan te gaan met de Vlaamse telecommunicatiesector. Het dossier Telenet Vlaanderen is geblokkeerd, terwijl er wel marktafspraken mogelijk blijken tussen Belgacom en de kabelmaatschappijen in het zuiden van het land. Er loopt dus fundamenteel iets mis.

Om uiting te geven aan onze onvrede hierover zullen wij met overtuiging tegen het ontwerp stemmen. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Di Rupo, Vice-Premier ministre.

M. Di Rupo, Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et des Télécommunications. ­ Monsieur le Président, nul ne peut évoquer sa propre turpitude et, pourtant, vous cacher que je suis embarrassé serait inutile.

Deux problèmes se posent, celui de la forme et celui du fond.

En ce qui concerne la forme, je confesse qu'il y a eu un certain retard, peut-être dû, sans vouloir l'excuser, aux dossiers fort importants que le département des Télécommunications a dû gérer. Je pense notamment à l'ouverture d'un deuxième opérateur GSM ­ procédure qui a demandé une énergie énorme aux services administratifs ­ et à la consolidation stratégique de Belgacom qui arrive à son terme et qui a également nécessité beaucoup d'efforts.

Ce projet de loi aurait dû effectivement être déposé dans des délais plus raisonnables. Je ne suis pas coupable de ce retard mais j'en assume la responsabilité politique et vous présente les excuses du Gouvernement.

Quant au fond, comment m'empêcher de dire que j'ai entendu des choses étonnantes sur cet arrêté royal concernant les caractéristiques techniques des terminaux installés au sol et destinés à capter les signaux des satellites ! J'imagine que personne n'ignore la portée exceptionnelle que cela représente et l'impact politique d'un arrêté royal de ce type !

Pour en revenir au fond, certes, les données techniques d'un terminal sont importantes, mais de là à dire que cet arrêté royal jouera un rôle essentiel dans la politique des télécommunications, il y a de la marge !

En fait, l'aspect économique tout à fait spécifique qui en découle concerne plusieurs entreprises et pas uniquement Belgacom. Au niveau européen, les caractéristiques techniques auxquelles devaient répondre les terminaux ont effectivement été modifiées et l'IBPT a proposé que nous prenions un arrêté royal pour permettre d'adapter nos terminaux aux normes européennes.

J'en viens aux amendements et à la différence de libellé entre le texte néerlandais et le texte français, ce qui est évidemment regrettable, je le reconnais.

Le cas échéant, monsieur le Président, on pourrait imaginer ultérieurement de déposer un projet de loi spécifique qui permettrait de mettre les deux versions en concordance mais, en l'occurrence, je le répète, c'est bien entendu à l'IBPT que l'on adresse les demandes et non au ministre. C'est donc la version française qui fait foi.

Pour le reste, le Gouvernement ne peut accepter les amendements pour la simple raison que l'IBPT a déjà accordé de nombreuses autorisations. Comme un membre de la majorité l'a d'ailleurs indiqué, cet arrêté royal est d'application depuis une bonne année. Aucune discussion n'est donc possible. J'ajoute qu'aucune contestation n'a surgi et que je n'ai nullement été interrogé à ce sujet.

En ma qualité de parlementaire et d'ancien sénateur, je conviens qu'il est permis de s'étonner et de regretter qu'une telle manière soit traitée, sans débat préalable, par voie d'arrêtés royaux.

Nous sommes toutefois confrontés à de réelles difficultés. En effet, les directives européennes, de plus en plus nombreuses, sont tout à fait spécifiques, pointues et particulières. Leur application est parfois immédiate.

Dans l'intérêt des industries belges, il est préférable de transposer ce droit européen en législation nationale plutôt que de le laisser s'appliquer ipso facto. La situation peut donc paraître frustrante à certains moments. Dans ces domaines extrêmement techniques, les directives européennes sont très précises, déterminant parfois le moindre micron ou milligramme de tel élément. Ces précisions très spécifiques requérant en outre une application immédiate, j'estime que le recours à l'arrêté royal est une procédure tolérable d'autant qu'elle permet au Parlement d'interpeller le Gouvernement. (Applaudissements.)

De Voorzitter . ­ Het woord is aan de rapporteur.

De heer Coene (VLD), rapporteur. ­ Mijnheer de Voorzitter, graag wil ik op enkele punten reageren.

Ten eerste vind ik het verwijt van het laattijdige indienen van amendementen een bijzonder merkwaardig argument om in deze reflectiekamer te gebruiken. Het komt er voor de Regering op aan ontwerpen laattijdig te laten bespreken zodat de oppositie alleen nog maar amendementen kan indienen, die eveneens als laattijdig kunnen worden bestempeld. Met een dergelijke hersenkronkel werd ik nog niet dikwijls geconfronteerd.

Ten tweede probeert de Vice-Premier er zich steeds op een zeer badinerende manier met enkele bijkomstige argumenten vanaf te maken.

Mijnheer de Voorzitter, het betrokken koninklijk besluit gaat niet enkel over technische karakteristieken, maar over toelatingsprocedures. Ik citeer ter vergelijking uit het fameuze koninklijk besluit en de Europese richtlijn. Paragraaf I van artikel IV van het koninklijk besluit luidt : « De eindapparaturen moeten goedgekeurd zijn door de minister, op voorstel van het instituut voor zover zij op hun conformiteit zijn geëvalueerd en voorzien zijn van het CEE-merkteken. » De richtlijn stelt dat : « De eindapparaturen moeten goedgekeurd worden door de minister op voordracht van het instituut » ­ tot hier is er conformiteit ­ « tenzij zij op hun conformiteit zijn beoordeeld en voorzien zijn van een CEE-merkteken. » Dan komt de goedkeuring van de minister niet meer ter sprake, want deze werd reeds gegeven in een andere lidstaat zodat de Belgische overheid hierin niet meer hoeft in te grijpen. De tekst die de Vice-Premier voorstelt gaat niet over bijkomende technische karakteristieken van de eindapparatuur, maar over de goedkeuringsprocedure voor de eindapparatuur. Deze procedure gaat dus veel verder en de tekst van de Vice-Premier is veel restrictiever dan de Europese richtlijn.

Ten derde stelt de Vice-Premier dat het verschil dat is ontstaan bij de vertaling van het koninklijk besluit via een wetsontwerp moet worden gecorrigeerd. Hier wordt de Vice-Premier echter de mogelijkheid geboden om de correctie automatisch te doen via de ingediende amendementen. Dit zou veel eenvoudiger zijn. Het zou hoogstens een week in beslag nemen om de Kamer het geamendeerde ontwerp te laten goedkeuren. Voor die ene week vertraging zal de Europese Commissie ons niet veroordelen en de retroactiviteit kan toegepast worden, zodat de hele procedure zonder hiaten verloopt.

De heer Erdman (SP). ­ Bent u ook aan het badineren, mijnheer Coene ?

De heer Coene (VLD), rapporteur. ­ De argumenten die de Vice-Premier aangehaald heeft, zijn allesbehalve overtuigend en tonen aan dat er niet enkel een probleem van onzorgvuldigheid bestaat, maar dat er ook een inhoudelijk probleem is omdat de Vice-Premier Europese richtlijnen systematisch zeer restrictief interpreteerd. (Applaus.)

M. le Président. ­ La parole est à M. Foret.

M. Foret (PRL-FDF). ­ Monsieur le Président, je voudrais réagir brièvement après cet échange de vues. Je ne puis m'empêcher de sourire devant les contorsions ou, plus exactement, les exercices de gymnastique verbale accomplis à la tribune par les membres de la majorité gouvernementale. Tour à tour, Mme Willame, M. Weyts et M. Moens nous ont dit ­ avec des tonalités différentes ­ combien nous avions raison de dénoncer le laxisme, les erreurs et le retard dont le Gouvernement s'est rendu coupable. Mais, en même temps, ils ont exprimé leur agacement face à notre courageuse dénonciation publique.

En outre, prenant acte des propos de M. le ministre, j'ai noté son embarras quant au manque de diligence de ses services en ce qui concerne l'approbation de l'arrêté royal. J'ai également pris acte des excuses présentées par le Gouvernement à l'institution parlementaire. Par ailleurs, M. le ministre a confessé l'erreur de traduction et suggéré le dépôt ultérieur ­ et, j'imagine, l'adoption ­ d'une proposition de loi en vue de corriger ce texte, faisant au passage la démonstration du bien-fondé de notre demande d'évocation.

Quoi qu'il en soit, nous persistons et nous signons. Ce débat illustre de manière significative l'attitude du Gouvernement à l'égard de l'institution parlementaire. J'espère que cet exemple ne fera pas école et qu'à l'avenir, il aura le souci de suivre plus attentivement les propositions de loi et arrêtés royaux tout en respectant davantage le travail des parlementaires. (Applaudissements.)

M. le Président. ­ Plus personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je la déclare close, et nous passons à l'examen des articles auxquels des amendements ont été déposés.

Daar niemand meer het woord vraagt in de algemene beraadslaging verklaar ik ze voor gesloten en bespreken wij de artikelen waarbij amendementen werden ingediend.

De heer Coene stelt volgend amendement voor :

« In het opschrift, tussen de woorden « tot bekrachtiging » en de woorden « van het koninklijk besluit » de woorden « en wijziging » invoegen. »

« Dans l'intitulé, insérer, entre le mot « confirmation » et les mots « de l'arrêté royal », les mots « et modification. »

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

Artikel 2 luidt :

Art. 2. Het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven is bekrachtigd met uitwerking op 31 december 1994, datum van zijn inwerkingtreding.

Art. 2. L'arrêté royal du 22 décembre 1994 modifiant le titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est confirmé avec effet au 31 décembre 1994, date de son entrée en vigueur.

MM. Hatry et Bock proposent la suppression de cet article.

De heren Hatry en Bock stellen voor dit artikel te doen vervallen.

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

De heer Coene stelt volgend amendement voor :

« Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 2. De artikelen 5, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven zijn bekrachtigd met uitwerking op 31 december 1994, datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit. »

« Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 22 décembre 1994 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques sont confirmés avec effet au 31 décembre 1994, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal. »

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

De heer Coene stelt voor een artikel 2bis (nieuw) in te lassen luidende :

« Art. 2bis. § 1. Artikel 4 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen als volgt :

« Art. 4. Artikel 94, § 1, van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling :

« § 1. De eindapparaten moeten goedgekeurd worden door de minister, op voordracht van het Instituut, tenzij zij op hun conformiteit zijn beoordeeld en voorzien zijn van het CE-merkteken van overeenstemming, zoals voorgeschreven in richtlijn 91/263/EEG van de Raad van 29 april 1991 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie en de onderlinge erkenning van de conformiteit van de apparatuur, of in de richtlijn 93/97/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 houdende aanvulling van richtlijn 91/263/EEG wat de apparatuur voor satelliet-grondstations betreft.

Een exemplaar van de documentatie, bedoeld in artikel 2 van voormelde richtlijn 91/263/EEG van de Raad van 29 april 1991, met betrekking tot apparatuur die op openbare telecommunicatie-infrastructuur kan worden aangesloten, maar niet voor dit doel bestemd is, die voor het eerst in de handel wordt gebracht in de Europese Unie in België, wordt toegezonden aan het Instituut. »

§ 2. Het aldus door artikel 2bis, § 1, van deze wet gewijzigd artikel, is bekrachtigd met uitwerking op 31 december 1994, datum van inwerkingtreding van het in artikel 2 van deze wet bedoeld koninklijk besluit. »

« Art. 2bis. § 1er . L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

« Art. 4. L'article 94, § 1er , de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er . Les appareils terminaux doivent être agréés par le ministre, sur proposition de l'Institut, à moins qu'ils aient fait l'objet de l'évaluation de la conformité et soient munis du marquage CE de conformité prévus par la directive 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, ou par la directive 93/97/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 complétant la directive 91/263/CEE en ce qui concerne les équipements de stations terrestres de communications par satellite.

Un exemplaire de la documentation visée à l'article 2 de la directive précitée 91/263/CEE du Conseil du 29 avril 1991, concernant des équipements susceptibles d'être connectés à l'infrastructure publique de télécommunications sans être destinés à une telle utilisation et dont la première mise sur le marché à l'intérieur de l'Union européenne a lieu en Belgique, est envoyé à l'Institut. »

§ 2. L'article ainsi modifié par l'article 2bis, § 1er , de la présente loi, est confirmé avec effet au 31 décembre 1994, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 2 de la présente loi. »

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

De heer Coene stelt voor een artikel 2ter (nieuw) in te voegen, luidend :

« Art. 2ter. § 1. Artikel 1 van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidende :

« Satellietgrondstationapparatuur dient eveneens als een eindapparaat te worden beschouwd. »

§ 2. Het aldus door artikel 2ter, § 1, van deze wet gewijzigd artikel, is bekrachtigd met uitwerking op 31 december 1994, datum van inwerkingtreding van het in artikel 2 van deze wet bedoeld koninklijk besluit. »

« Art. 2ter. § 1er . L'article 1er du même arrêté royal est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

« Sont également à considérer comme terminaux, les équipements de stations terrestres de communications par satellite. »

§ 2. L'article, ainsi modifié par l'article 2ter, § 1er , de la présente loi est confirmé avec effet au 31 décembre 1994, date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 2. »

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

Le vote sur l'amendement est réservé.

Il sera procédé dans quelques instants aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.

De aangehouden stemmingen en de stemming over het wetsontwerp in zijn geheel hebben straks plaats.