1-173/1

1-173/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

23 NOVEMBER 1995


Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 264, tweede lid, en 265, § 2, tweede en derde lid, en tot invoeging van een artikel 265bis in de nieuwe gemeentewet

(Ingediend door de heer D'Hooghe c.s.)


TOELICHTING


1. Krachtens de artikelen 264, tweede lid, en 265, § 2, tweede lid, van de nieuwe gemeentewet moeten de schorsings- en vernietigingsbesluiten binnen een welbepaalde termijn genomen worden.

Teneinde een snelle rechtszekerheid te waarborgen, waardoor de gemeente vlug weet dat ze geen risico loopt wanneer ze een dergelijk genomen besluit uitvoert, is het aangewezen dat schorsings- en vernietigingsbesluiten niet alleen genomen, maar ook aan de gemeente betekend worden, binnen een bij de wet vastgestelde termijn.

Dit wetsvoorstel beoogt de artikelen 264, tweede lid, en 265, § 2, tweede en derde lid, van de nieuwe gemeentewet in die zin te wijzigen.

2. Anderzijds is het zo dat de meeste bepalingen van de nieuwe gemeentewet die gemeentelijke besluiten aan goedkeuring onderwerpen, nalaten een (dwingende) termijn te bepalen waarbinnen de toezichthoudende overheid moet beslissen en haar beslissing moet betekenen.

Dit is een leemte die de werking van de gemeenten bemoeilijkt; de doeltreffendheid van deze werking veronderstelt immers dat besluiten van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen snel uitvoerbaar worden.

Artikel 265bis beoogt deze leemte te verhelpen.

Jacques D'HOOGHE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 264, tweede lid, van de nieuwe gemeentewet wordt vervangen als volgt :

« Op straffe van nietigheid moet het schorsingsbesluit worden genomen en bij aangetekende zending verstuurd aan de gemeenteoverheid binnen vijftig dagen na het inkomen van het besluit bij het provinciebestuur; de gemeenteoverheid neemt er onverwijld kennis van en kan het geschorste besluit rechtvaardigen. »

Art. 3

Artikel 265, § 2, tweede lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Op straffe van nietigheid moet het vernietigingsbesluit worden genomen en bij aangetekende zending verstuurd aan de gemeenteoverheid en aan alle betrokkenen binnen vijftig dagen nadat het besluit bij het provinciebestuur is ingekomen of, in voorkomend geval, binnen vijftig dagen nadat het door de bestendige deputatie goedgekeurd is of nadat de akte, waaruit blijkt dat de gemeenteoverheid kennis heeft genomen van de schorsing, bij het provinciebestuur is ingekomen. »

Art. 4

Artikel 265, § 2, derde lid, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Het door de gouverneur genomen vernietigingsbesluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Bestuursmemoriaal . »

Art. 5

In dezelfde wet wordt een artikel 265bis ingevoegd, luidende :

« Art. 265 bis. ­ Onverminderd de toepassing van de artikelen 268 en 269 worden, bij gebreke van een uitdrukkelijk bepaalde termijn, de door de gemeentelijke instellingen genomen besluiten, die bij deze wet aan dit toezicht onderworpen zijn, geacht goedgekeurd te zijn wanneer binnen vijftig dagen nadat de besluiten bij de bevoegde overheid zijn ingekomen, geen andersluidende beslissingen aangetekend werden toegezonden. Deze termijn wordt op 200 dagen gebracht voor beslissingen die betrekking hebben op rekeningen. »

Jacques D'HOOGHE.
Ludwig CALUWÉ.
Sabine de BETHUNE.
Hubert CHANTRAINE.