Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-2014

van Els Ampe (Open Vld) d.d. 7 juni 2023

aan de vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Dierenbescherming - Jachttrofee - Cijfers en tendensen - Strijd - Sancties - Maatregelen - Wetgeving - Aanpassing

welzijn van dieren
beschermde soort
jacht
zwarte handel
wild zoogdier
dierenbescherming

Chronologie

7/6/2023Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/7/2023)

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-2016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-2017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-2018

Vraag nr. 7-2014 d.d. 7 juni 2023 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Statistieken wijzen op een aanhoudende crisis op het vlak van dierenbescherming. Wereldwijd werden tussen 2014 en 2018 bijna 125†000†jachttrofeeŽn ingevoerd van diersoorten die beschermd zijn onder CITES, de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten. Vooral klanten uit de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU) lopen voorop bij de invoer van fetisjen (voorwerpen van aanbidding bij West-Afrikaanse stammen, vervaardigd uit dierlijk materiaal).

Daarom hebben 137†natuurbeschermings- en dierenbeschermingsorganisaties uit de hele wereld, waaronder 45 niet gouvernementele organisaties (NGO) van het Afrikaanse continent, in een gezamenlijk manifest stelling genomen tegen de trofeejacht en er bij de wetgevers op aangedrongen de invoer te verbieden.

De trofeejacht, die steeds meer in twijfel wordt getrokken als een respectvolle en ethische manier van vermaak, heeft een negatief effect op het voortbestaan van soorten en ondermijnt de instandhoudingsinspanningen. Trofeejagers hebben het vaak gemunt op zeldzame en bedreigde soorten of dieren met indrukwekkende fysieke kenmerken en doden exemplaren die essentieel zijn voor de voortplanting en het welzijn van diergroepen.

Door op dergelijke waardevolle dieren te jagen, dragen trofeejagers direct en indirect bij tot de afname van hun populatie, verstoren zij de sociale structuur van de dieren en verminderen zij hun weerstandsvermogen. De trofeejacht-industrie stimuleert de vraag naar delen en producten van bedreigde soorten en stimuleert het doden ervan door middel van prijsregelingen en andere promoties, met name voor zeldzame en waardevolle soorten, wat een vorm van ecologische misdaad is.

Wereldwijd verzetten burgers zich luid en duidelijk tegen de trofeejacht en de invoer van lichaamsdelen van gedode dieren. EnquÍtes in de EU, Zwitserland en de VS bevestigen dat tussen 75†% en 96†% van de respondenten zich verzet tegen de trofeejacht en de daarvan afgeleide activiteiten. De absolute meerderheid van de Europeanen is voorstander van een invoerverbod voor trofeeŽn (cf. https://www.eureporter.co/environment/animal-welfare/2022/07/17/trophy-hunting-import-ban).

In onder andere Groot-BrittanniŽ staat men verder. Plannen om de invoer van jachttrofeeŽn te verbieden worden daar binnenkort wet.

De Britse regering heeft reeds de wetgeving gesteund die jagers verbiedt lichaamsdelen van duizenden in het buitenland gedode diersoorten, waaronder leeuwen, neushoorns, olifanten en ijsberen, naar huis mee te nemen (cf. https://www.bbc.com/news/uk-politics-64988108).

Wat betreft het transversaal karakter van de schriftelijke vraag: de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest inzake natuurbehoud (in ruime zin) is gebaseerd op artikel†6, ߆1, III, van de bijzondere wet van 8†augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Die bevoegdheid is voor het Vlaamse Gewest omgezet via een wet en enkele decreten omtrent natuur, bos, jacht en visserij. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is een federale instelling die waakt over de voedselveiligheid. Het betreft dus een transversale aangelegenheid met de Gewesten.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoeveel trofeeŽn van beschermde diersoorten zijn er sinds 2014 in BelgiŽ ingevoerd? Wat zijn de meest ingevoerde diersoorten? Via welke weg gebeurt dit het meest (luchthavens, zeehavens, enz.)?

2) Kan u een top-3 opstellen van het land van origine van de jachttrofeeŽn die BelgiŽ binnenkomen? Welke regelingen bestaan met die landen op het vlak van jachttrofeeŽn?

3) Hoeveel inkomsten heeft het importeren van jachttrofeeŽn in de afgelopen vijf jaar opgeleverd? Bij wie komt dit geld over het algemeen terecht?

4) Welke acties onderneemt BelgiŽ om te voorkomen dat inwoners en toeristen uit andere EU-lidstaten en de VS jachttrofeeŽn in BelgiŽ importeren? Welke zijn reeds ondernomen en welke zijn gepland?

5) Welke impact heeft de invoer van jachttrofeeŽn in BelgiŽ op:

a) het milieu;

b) de economie;

c) andere getroffen domeinen?

6) Wat is het standpunt van de federale regering over trofeejacht en de import van jachttrofeeŽn? Wordt dit in de komende tijd nog herzien of aangepast? Zo ja, hoe? Welke acties gaat overheid ondernemen of heeft de overheid reeds ondernomen om te voldoen aan de oproep van de 137†internationale natuurbeschermings- en dierenwelzijnsorganisaties om de import van jachttrofeeŽn te verbieden?

7) Hoeveel Belgische reizigers hebben in de afgelopen vijf jaar deelgenomen aan trofeejacht-activiteiten in het buitenland? Krijgen ze hiervoor sancties? Zo ja, welke? Hoe worden burgers geÔnformeerd over de gevolgen van trofeejacht en de import van jachttrofeeŽn? Is dit volgens u voldoende?