Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9872

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 18 september 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Diplomaten - Onbetaalde verkeers- en parkeerboetes - Nederland - Toestand in BelgiŽ - CD-kentekens

personeel in diplomatieke dienst
geldboete
overtreding van het verkeersreglement
officiŽle statistiek

Chronologie

18/9/2013 Verzending vraag
18/12/2013 Rappel
18/12/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9873

Vraag nr. 5-9872 d.d. 18 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Diplomaten uit onder andere Rusland en China negeren massaal parkeer- en verkeersboetes in Nederland, aldus een recent onderzoek. Het zou over een periode van vijf jaar gaan om zo'n 700.000 euro aan onbetaalde boetes. De afgelopen vijf jaar schreef diplomatenstad Den Haag voor 307.000 euro aan boetes uit voor auto's met het diplomatieke CD-kenteken. Daarvan is 185.954 euro niet betaald.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt de ambassades elk kwartaal om openstaande boetes te betalen met wisselend succes. In de Verenigde Staten wordt het CD-kenteken ingetrokken van de hardleerse diplomaten die weigeren te betalen.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Kan de geachte minister aangeven en dit respectievelijk voor de jaren 2010, 2011 en 2012 hoeveel parkeer- en verkeersboetes er op jaarbasis onbetaald bleven die werden uitgeschreven jegens diplomaten (houders van een CD-kenteken) en kan u tevens het totaalbedrag op jaarbasis aangeven voor respectievelijk de laatste drie jaar dat nog openstaat wat betreft boetes die werden uitgeschreven jegens diplomaten? Is er sprake van een toename en/of een verbetering?

2) Liggen deze cijfers in het verlengde van Nederland en hoeveel bedraagt het percentage van niet betaalde parkeer- en verkeersboetes ten aanzien van diplomaten ten opzichte van het totaal aantal boetes dat werd uitgeschreven jegens diplomaten?

3) Kan u aangeven welke landen de grootste wanbetalers blijken te zijn wat betreft parkeer- en verkeersboetes jegens de CD-kentekens van deze landen?

4) Wat vindt u van de Amerikaanse aanpak waarbij hardleerse wanbetalers hun CD-kenteken kwijtspelen wanneer zij drie onbetaalde boetes hebben uitstaan? Overweegt u een gelijkaardige maatregel? Zo ja, wat omvat deze maatregel en tegen wanneer kunnen we deze verwachten? Zo neen, wat gaat u dan wel doen om het aantal wanbetalers terug te dringen?

Antwoord ontvangen op 18 december 2013 :

Ik kan het geachte lid hieromtrent de volgende informatie verstrekken :

1) Parkeer- en verkeersboetes worden door de verbaliserende overheid rechtstreeks naar de diplomatieke missie gestuurd waarbij het voertuig of de betrokken diplomaat is ingeschreven. Als de boetes betaald worden heeft mijn departement daar geen weet van.

Ik kan dus geen uitspraak doen over het aantal boetes, over de bedragen van deze boetes evenmin als over een eventuele terugval of toename van het aantal boetes.

2) De parketten stellen mij, na verloop van tijd, enkel in kennis van de onbetaald gebleven boetes. Zo ontving de directie Protocol over de jaren 2010, 2011 en 2012, 971 meldingen van niet betaalde boetes. Hierop werd door mijn diensten een herinneringsnota gestuurd aan de betrokken diplomatieke zending met een nieuw verzoek tot betaling. Mijn departement wordt echter niet op de hoogte gebracht of de diplomatieke zending of de diplomaat in kwestie hieraan uiteindelijk gevolg geeft.

Het is enkel de verbaliserende overheid en de federale overheidsdienst (FOD) Financiën die dit uiteindelijk weten en precieze cijfers op dat gebied kunnen geven. Omwille van bovenvermelde redenen kan dan ook geen vergelijk gemaakt worden met Nederland.

3) Bij de bilaterale diplomatieke zendingen zijn de landen die het hoogst scoren wat het aantal boetes betreft : Angola, Armenië, Cuba, Egypte, Georgië en Kazakstan. Saoedi-Arabië en India behoren bij de slechte betalers.

Bij de permanente vertegenwoordigingen bij de NAVO is Turkije een slechte betaler. Bij de permanente vertegenwoordigingen bij de Europese Unie zijn dat : Cyprus, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Malta en Slovenië.

4) Ik heb er vooralsnog geen weet van dat de Verenigde Staten de diplomatieke nummerplaten zouden intrekken na drie niet betaalde verkeersboetes. Ik zal dit echter laten nagaan. Bij het sanctioneren dient er mijns inziens een onderscheid gemaakt te worden tussen parkeerboetes en overtredingen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.

Ik kan het geachte lid ondertussen wel meedelen dat de ambassade van de Verenigde Staten in Brussel haar diplomaten ten zeerste aanspoort om opgelopen boetes te betalen.