Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8274

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 20 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Het provinciaal veiligheidsoverleg

openbare veiligheid
provincie
openbaar vervoer
misdaadbestrijding

Chronologie

20/2/2013Verzending vraag
18/4/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2911

Vraag nr. 5-8274 d.d. 20 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het provinciaal veiligheidsoverleg brengt de overheden van bestuurlijke en gerechtelijke politie samen op provinciaal niveau. De voornaamste taak van dat overleg bestaat erin erop toe te zien dat de doelstellingen van de zonale veiligheidsraden worden bereikt, enerzijds via de zonale veiligheidsplannen en anderzijds via de beheerscycli van de zonale veiligheidsplannen.

Het provinciaal veiligheidsoverleg heeft ook tot doel tot een ge´ntegreerde en geco÷rdineerde benadering te komen van de problemen en fenomenen op het gebied van de veiligheid. Het verzekert aldus een betere co÷rdinatie van het beleid gevoerd door de lokale en federale politiediensten. Het geeft zowel impulsen aan de lokale besturen, als signalen aan de federale overheid.

De werking van dit overlegorgaan is echter onbekend. We weten dat er op 17 november 2009 een overleg heeft plaatsgevonden, en dat er deel werd genomen aan verschillende vergaderingen van het departement civiele veiligheid. Die informatie komt uit het jaarrapport Binnenlandse Zaken. Verder kan men uit de website van de Brusselse gouverneur afleiden welke mensen deel uitmaken van dit overleg en welke formele opdrachten het heeft (de zonale Veiligheidsraden stimuleren en adviezen formuleren die meegedeeld worden aan de zonale Veiligheidsraden en aan de federale overheid (wetteksten); wet op het politieambt (artikel 9) + Co÷rdinatie van het politiebeleid (memorie van toelichting)).

Er werd beslist om de operaties genaamd "Full Integrated Police Action - FIPA openbaar vervoer" op te zetten, die moeten worden gevoerd wanneer er grote nood is aan een grote politieaanwezigheid in en rond het openbaar vervoer.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn:

1) Hoeveel keer is dit orgaan bijeengekomen de laatste vijf jaar?

2) Zijn de notulen en beslissingen van dit overleg ter inzage en kan u ons deze bezorgen?

3) Welke beslissingen zijn er in 2011 genomen met betrekking tot de polemiek over de bevoegdheid van MIVB-veiligheidsagenten om identiteitsdocumenten te mogen controleren?

4) Hoeveel keer heeft er in 2011 een FIPA voor het Brussels openbaar vervoer plaats gevonden, hoeveel (veiligheids-)agenten namen hieraan deel naar aanleiding van welke redenen, wat waren de resultaten?

Antwoord ontvangen op 18 april 2013 :

1. Het provinciaal overleg (art. 9, eerste lid van de Wet op het politieambt) is veertien keer bijeengekomen van 2008 tot februari 2013. Dit cijfer betreft enkel de plenaire vergaderingen. Er werd geen rekening gehouden met de vergaderingen, met onbepaalde frequentie, van eventuele werkgroepen.

2. De notulen van dit overleg kunnen, conform het bestaande huishoudelijk reglement, geraadpleegd worden door iedereen die een belang aantoont. De notulen worden regelmatig bezorgd aan mij en mijn administratie.

3. De wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid heeft de bevoegdheid van veiligheidsagenten bij de controle van identiteitsdocumenten gewijzigd. De nieuwe regeling voorziet dat tot identiteitscontrole kan worden overgegaan:

1° nadat de betrokkene een gemeenrechtelijk wanbedrijf of misdaad heeft gepleegd of in geval hij een gedrag heeft vertoond dat de veiligheid van derden of zijn eigen veiligheid ernstig in het gedrang brengt;

2° om het naleven van de vigerende regelgeving inzake openbaar vervoer na te gaan of in geval van inbreuk op voornoemde regelgeving.

Wie zich weigert te identificeren of wie een valse identiteit opgeeft, kan ter plaatse onmiddellijk worden aangehouden in afwachting dat de opgeroepen politie ter plaatse komt.

4. Er heeft in 2011 één FIPA operatie (Full Integrated Police Action) plaatsgevonden te Brussel, op 31 maart.

190 agenten hebben eraan deelgenomen: 130 politiemensen en zestig leden van de openbare vervoersmaatschappijen (MIVB – De lijn – NMBS).

12 463 reizigers werden gecontroleerd (258 door politie en 12 205 door leden van openbare vervoersmaatschappijen).

Gelieve hierbij een overzichtstabel met de resultaten voor deze operatie te willen vinden.

FIPA - TRANSPORTS EN COMMUN - FICHE RESULTATS

FIPA 31/03/2011

Personnes contrôlées
Gecontroleerde personen

258

VOLET JUDICIAIRE - GERECHTELIJKE LUIK

Personnes signalées – BNG
Geseinde personen - ANG

29

Arrestations judiciaires TOTAL
Gerechtelijke aanhoudingen TOTAAL

4

Stupéfiants
Verdovende middelen

5

Procès verbaux (autres que pour décrochage scolaire)
Processen-verbaal (andere dan voor schoolverzuim)

22

Saisies TOTAL
Inbeslagnames TOTAAL

11

Personnes mises à disposition (Parquet)
Ter beschikking gestelde personen  (Parket)

1

VOLET ADMINISTRATIF – BESTUURLIJK LUIK


Arrestations Administatives TOTAL
Bestuurlijke aanhoudingen TOTAAL

25

Séjours illégaux
Illegaal verblijf

25

Autres motifs
Andere redenen

0

Contrôle titre de transports
Controles Vervoersbewijzen

12205

Constats
Vaststellingen

504