Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6835

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 3 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Telecomcontract - Verlenging - Sluiting per telefoon - Klachten - Voordeel van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie

telecommunicatie
provider
contract
verbreken van een contract
bescherming van de consument

Chronologie

3/8/2012 Verzending vraag
2/10/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6835 d.d. 3 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De telecomoperatoren laten hun klanten niet makkelijk naar een andere operator vertrekken. Om die reden richten ze callcenters op die de klanten kort vr het einde van het contract opbellen om hen te overtuigen hun contract te verlengen en oplossingen voor te stellen die beter aangepast zijn aan hun behoeften.

Tot voor kort bleek een telefonisch contact te volstaan om een contract te verlengen, met of zonder nieuwe voorwaarden. Die praktijken gaven aanleiding tot talrijke geschillen.

De nieuwe wet inzake telecommunicatie, die in oktober in werking zal treden (wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie, Belgisch Staatsblad van 27 juli 2012), zal hierin gelukkig verandering brengen. Wat de verlenging van het contract betreft, zal de nieuwe telecomwet de operatoren verplichten de schriftelijke handtekening van de klant te verkrijgen voor elke vernieuwing van een contract van bepaalde duur.

Zullen consumenten die vr de inwerkingtreding van de nieuwe wet een klacht hebben ingediend omdat hun abonnement zonder handtekening is verlengd, ook de voordelen van de nieuwe wet genieten?

Antwoord ontvangen op 2 oktober 2012 :

Al vele jaren geniet de consument die een overeenkomst op afstand sluit, bv. via telefonische weg, over een striktere juridische bescherming. Deze regels staan in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming alsook voorheen in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, er werd tot nu toe echter niet voorzien in een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vanwege de consument.

De nieuwe bepalingen inzake telecommunicatie die door de recente wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie worden ingevoerd, leggen wel zo’n verplichting op wanneer de consument telefonisch een nieuw contract van bepaalde duur afsluit bij telecomoperator ter vervanging van zijn lopende overeenkomst. Deze regels gelden eveneens ongeacht de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt. Ik voeg er nog aan toe dat deze bepalingen bovendien gelden ten aanzien van de abonnee die over niet meer dan 5 nummers beschikt (met uitzondering van de nummers voor M2M -diensten).

Het moet duidelijk zijn dat de nieuwe regels die zijn vervat in artikel 67, 2°, van de voornoemde wet van 10 juli 2012 enkel en alleen slaan op de situatie waarbij een nieuw (ander) contract van bepaalde duur wordt aangegaan bij dezelfde telecomoperator met wie reeds een overeenkomst bestaat. In deze situatie is de betrokken telecomoperator onderworpen aan een aantal formele regels, waaraan via schriftelijke weg moet worden voldaan.

De artikelen 146 tot en met 150 van de voornoemde wet van 10 juli 2012 voorzien voor een aantal genoemde bepalingen in specifieke data van inwerkingtreding. Dit is niet het geval voor wat betreft de nieuwe bepalingen van artikel 67, 2°, zodat hiervoor de algemene regel van inwerkingtreding 10 dagen na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van toepassing is, dus vanaf 4 augustus 2012. Dit geldt voor alle nieuwe contracten van bepaalde duur die worden afgesloten, dus ook deze in vervanging van vroeger afgesloten contracten met dezelfde operator.