Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6286

van Freya Piryns (Groen) d.d. 22 mei 2012

aan de minister van Justitie

De omzetting van de Europese richtlijn 2011/36/EU over mensenhandel

mensenhandel
nationale uitvoeringsmaatregel
richtlijn (EU)

Chronologie

22/5/2012Verzending vraag
7/6/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2099

Vraag nr. 5-6286 d.d. 22 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad heeft de richtlijn 2011/36/EU inzake mensenhandel op 21 maart 2011 goedgekeurd. Op 15 april 2011 werd ze in het Publicatieblad gepubliceerd. De lidstaten hebben nu tot 6 april 2013 tijd om deze richtlijn om te zetten in concrete maatregelen.

In het jaarverslag Mensenhandel van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding worden er in verband met de omzetting van de richtlijn in Belgische wetgeving een aantal zaken uitgelicht. Zo beveelt het Centrum aan om met name aan de volgende zaken aandacht te besteden:

- Actualiseren van de definitie mensenhandel;

- Doeltreffende onderzoeksmiddelen;

- Bijstaan en ondersteunen van de slachtoffers van mensenhandel;

- Een aangepaste benadering van minderjarige slachtoffers;

- Meer sensibilisering en opleiding van de "eerste lijn";

- Formeel een nationaal rapporteur mensenhandel aanwijzen;

- Medeverantwoordelijkheid van opdrachtgevers.

Mijn vragen aan u zijn de volgende:

1) Kan u me een algemene stand van zaken geven van het Belgische beleid inzake mensenhandel?

2) Wat zijn de prioriteiten van dit beleid op dit moment?

3) Wordt er gewerkt aan de omzetting van de nieuwe Europese richtlijn, zo ja, welke stappen zijn daarin al genomen?

4) Tegen wanneer denkt ons land de richtlijn effectief omgezet te hebben?

Antwoord ontvangen op 7 juni 2012 :

1 en 2) België heeft een voortrekkersrol inzake de aanpak van mensenhandel en wil deze ook verder zetten. Het betreft een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak die gericht is op “de 4 P’s”: preventie (prevention), bescherming van de slachtoffers (protection), opsporing, vervolging en veroordeling van mensenhandelaars (prosecution) en dit in samenwerking met de bevoegde overheden (partnership).

Zoals u weet werd er in 2004 in België een Interdepartementale Coördinatiecel inzake de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel ingesteld. Teneinde de beslissingen van deze cel uit te voeren werd er ook een Bureau opgericht.

Het Bureau en de Interdepartementale Coördinatiecel hebben verschillende projecten uitgewerkt. Als voorbeelden kunnen worden vermeld:

3 en 4) Vorig jaar heeft mijn voorganger, de heer Stefaan De Clerck, beslist om een werkgroep op te richten die instaat voor de omzetting van de Europese Richtlijn. In deze werkgroep zijn de hoofdcoördinator van het expertisenetwerk mensenhandel van het college van procureurs-generaal, gespecialiseerde magistraten van het parket en het arbeidsauditoraat, personeelsleden van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid en van het directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden, alsook een vertegenwoordiger van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding vertegenwoordigd. De werkgroep is al twee keer samengekomen, en er staan al volgende vergaderingen gepland.

Het doel van deze werkgroep is om te kijken in hoeverre onze strafwetgeving moet worden aangepast aan de richtlijn, maar ook om een bredere discussie te voeren teneinde de toepassing van de wet in de praktijk te optimaliseren. De aanbevelingen van het centrum zullen ook worden onderzocht in het kader van de werkzaamheden van deze groep.

De richtlijn moet worden omgezet tegen april 2013. Het is dan ook de bedoeling dat de werkgroep haar werkzaamheden kan afronden in de herfst van dit jaar.