Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5879

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 15 maart 2012

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Facturatie - Elektronische facturen - Evolutie

facturering
administratieve formaliteit
elektronisch document

Chronologie

15/3/2012 Verzending vraag
9/7/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5878

Vraag nr. 5-5879 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sedert 2010 is de wetgeving voor de elektronische facturen grondig vereenvoudigd. De elektronische factuur is gelijkgesteld met de papieren factuur, waardoor BelgiŽ een voortrekkersrol inzake vereenvoudiging heeft opgenomen.

Graag kreeg ik van de minister dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Welk percentage facturen wordt op dit moment elektronisch verstuurd ? Welke evolutie is er merkbaar ?

2) Is de minister van mening dat de elektronische facturen op dit moment optimaal gekend zijn en gebruikt worden? Welke praktische bezwaren verhinderen dat de elektronische facturen een grotere doorbraak kennen?

Antwoord ontvangen op 9 juli 2012 :

1) Op basis van een studie van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) werden in 2010 11 846 314 elektronische facturen verstuurd door de ondernemingen (voor 2007 wordt dat aantal geschat op ongeveer 5 000 000). Hiervoor waren er 4 696 342 bestemd voor particulieren (2 700 000 in 2007) en 7 149 972 voor ondernemingen (2 300 000 in 2007). Deze cijfers zijn afkomstig van twee van de grootste bedrijven die actief zijn in de digitale facturering en die hun klanten een platform ter beschikking stellen voor het versturen en ontvangen van elektronische facturen. Deze cijfers hebben dus enkel betrekking op de facturen via deze platforms; er bestaan ook andere bedrijven in de sector van de uitwisseling van elektronische facturen. Hier moeten ook de elektronische B2B facturen aan worden toegevoegd, die rechtstreeks worden verstuurd zonder beroep te doen op deze platforms. Ook al stijgt dit aantal gevoelig sinds 2007, toch vertegenwoordigt het een zeer miniem percentage ten opzichte van de potentiële ontwikkeling van de elektronische facturatie. De DAV gaat er immers van uit dat er elk jaar 1 000 000 000 facturen worden opgemaakt in België. We kunnen enkel vaststellen dat het gebruik van de elektronische facturatie moet worden aangemoedigd, dat er nog veel vooruitgang kan worden geboekt en dat onze ondernemingen zo hun administratieve lasten gevoelig zullen zien verminderen.

2) Factoren die de ontwikkeling van de elektronische facturatie afremmen zijn: een wettelijk kader dat te rigide wordt geacht, onwetendheid over de bestaande technieken en manieren om facturen elektronisch te versturen en te behandelen, maar ook de moeilijkheden die te maken hebben met het naast elkaar bestaan van de papieren en de elektronische facturen.

3) De regering wil de elektronische facturatie bevorderen en aanmoedigen bij de ondernemingen, de particulieren, de verenigingen en de administraties. In dit kader is één van de prioritaire projecten het halen van de Europese doelstelling van 50 % elektronische facturatie tegen 2020. De doelstelling tegen het einde van de legislatuur (1 juli 2014) is 25 %. Op 1 december 2011 werd een protocol getekend ter bevordering van de elektronische facturatie. Dit protocol omvat tien principes die de elektronische facturatie moeten vergemakkelijken. Er wordt een wetsontwerp voorbereid ter omzetting van de Europese richtlijn die vereenvoudigingen inzake facturatie mogelijk maakt. Dit wetsontwerp zal binnenkort aan de ministerraad worden voorgelegd. Zodra het wettelijk en regelgevend kader is aangepast, kunnen we eindelijk dit project rond de elektronische facturatie concretiseren.

Dit zal een grote uitdaging zijn, want het gebruik van de elektronische factuur zal op vrijwillige basis gebeuren en het aantal gebruikers zal afhangen van het aantal gebruikers. Het is dus zeer belangrijk dat het aantal gebruikers vanaf het begin voldoende hoog ligt om een kritische massa te bereiken.

Daarom zal ik, zodra de juridische en technische aspecten geregeld zijn, in het kader van het Belgische e-invoicing-forum een reeks concrete initiatieven nemen om het gebruik van de elektronische facturatie vanaf 2013 meer bekendheid te geven en aan te moedigen.