Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5765

van Christine Defraigne (MR) d.d. 1 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Het in overeenstemming brengen van liften met de nieuwe normen

lift
veiligheidsnorm
meergezinswoning

Chronologie

1/3/2012Verzending vraag
27/3/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1887

Vraag nr. 5-5765 d.d. 1 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften legt normen op voor het gebruik van de liften. Dat besluit bevat instructies voor het onderhoud, de controle en de modernisering van liften.

Voor de modernisering moet een risicoanalyse worden gemaakt. De eigenaars moeten, op basis van die analyse, de noodzakelijke werken uitvoeren vr 2013 of vr 2018, naargelang van de aard ervan.

Sommige eigenaars stellen zich terughoudend op ten aanzien van die maatregelen, niet alleen wegens de soms zeer hoge kostprijs van de werken voor die modernisering (sommige eigenaars zouden zelfs een volledige vervanging van de lift overwegen), maar ook omdat die normen de architecturale stijl van sommige liften zouden kunnen vervormen. De vertegenwoordigers van de eigenaars, die tijdens de voorbereiding van het koninklijk besluit van 2003 geconsulteerd werden, hadden gepleit voor een analyse van de rele risico's, gebaseerd op de realisatie van specifieke werkzaamheden die minder zouden kosten zonder dat de veiligheid in het gedrang komt. Die visie werd destijds niet gevolgd.

In oktober 2011 wilde uw voorganger, geconfronteerd met herhaalde betwistingen van eigenaars, een wijziging voorstellen van het koninklijk besluit van 2003, dat een reeks maatregelen tegen 2013 zou handhaven, maar andere zou uitstellen tot 2018 en 2023. Het was de bedoeling tijd te laten voor een overleg tussen de overheid en de betrokken actoren en voorstellen op tafel te leggen die meer in overeenstemming zijn met de situatie op het terrein. Er werd gedacht om de plaatsing van een elektronisch gordijn en een positieve vergrendeling van de deuren te handhaven voor 2013. Er werd overwogen de andere maatregelen van het koninklijk besluit van 2003 uit te stellen.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op volgende vragen :

1) Wat is zijn standpunt in dit dossier? Hoever staat het met de reflectie over dit dossier? Is de laatste hand gelegd aan het nieuwe reglement? Hoever staat het met het overleg, aangezien ook de minister van Werk hier bevoegd voor is? Welke aanpassingen moeten uiteindelijk tegen 2013 gedaan zijn?

2) Denkt men aan de registratie van ongevallen te wijten aan het gebruik van een lift? Er zouden in Belgi hierover immers geen betrouwbare statistieken bestaan.

Antwoord ontvangen op 27 maart 2012 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen : 

1) Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften zal worden aangepast wat betreft de volgende punten:

Een ontwerp van koninklijk besluit dat de wijzigingen formaliseert is voor advies aan de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten gezonden.

Naast deze wijziging zullen brochures en richtlijnen worden ontwikkeld om de eigenaars te helpen met het begrijpen van de reglementering en om een betere toepassing van deze bepalingen te verzekeren.

Bovendien is er een werkgroep opgericht die alle betrokken partijen samenbrengt ten einde voorstellen te formuleren ter verbetering van de regelgeving terzake. Het is voorzien dat deze werkgroep een eerste keer zal samenkomen eind maart. 

2) De vraag betreffende betrouwbare statistieken wordt regelmatig gesteld en werd ook met de betrokken partijen besproken.

Naar aanleiding van deze besprekingen werd besloten dat het bijna onmogelijk is om over statistieken van alle ongevallen, zowel lichte als ernstige, te kunnen beschikken zonder een zware financiële of administratieve last te leggen op de betrokken partijen.

In eerste instantie zal ik me dus beperken tot het beter doen naleven van de verplichting om ernstige ongevallen en incidenten te melden.