Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10784

van Inge Faes (N-VA) d.d. 9 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Consumentenkrediet - Klachten - Overzicht - Gevolgen

consumptief krediet
bescherming van de consument
officiŽle statistiek

Chronologie

9/1/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10784 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer men vaststelt dat bepaalde praktijken indruisen tegen de wet op het consumentenkrediet, kan men de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie hier altijd van op de hoogte brengen. De FOD Economie is namelijk belast met het toezicht op de correcte naleving van de wet. Na ontvangst van de klacht zal de dienst een onderzoek instellen. Als de feiten bewezen worden, kan de FOD de overtreder een waarschuwing geven en eisen dat hij voortaan de wet respecteert.

De FOD Economie beschikt hiervoor over een doeltreffend wapen: ze mag de erkenning of inschrijving intrekken. Om kredietgever of bemiddelaar te zijn, moet men toelating hebben gekregen van de FOD Economie. Bij niet-naleving van de wet, kan deze toelating worden opgeschort of opgeheven.

Als de praktijken die tegen de wet indruisen strafrechtelijk worden bestraft, kan de FOD Economie het dossier aan de procureur des Konings bezorgen of de persoon die de wet niet naleeft, een transactie voorstellen, d.w.z. de betaling van een boete. De keuze die daarbij gemaakt wordt, hangt af van de ernst van de vastgestelde feiten of hun herhaling.

Betreffende het consumentenkrediet kreeg ik graag volgende cijfers:

1) Hoeveel klachten over consumentenkrediet komen jaarlijks binnen bij de FOD Economie?

2) Hoeveel van deze klachten zijn gegrond,

3) Hoeveel waarschuwingen aan kredietgevers of bemiddelaars worden jaarlijks door de FOD Economie gegeven als gevolg van een klacht?

4) Hoeveel toelatingen om kredietgever of bemiddelaar te zijn worden jaarlijks door de FOD Economie opgeschort of opgeheven?

5) In hoeveel gevallen per jaar bezorgt de FOD Economie een dossier betreffende consumentenkrediet aan de procureur des Konings?