Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10782

van Inge Faes (N-VA) d.d. 9 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Consumentenbedrog - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Meldingen - Onderzoeken - Gevolgen

geografische spreiding
fraude
bescherming van de consument
officiŽle statistiek

Chronologie

9/1/2014Verzending vraag
11/2/2014Antwoord

Vraag nr. 5-10782 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Personen die denken het slachtoffer te zijn geworden van consumentenbedrog kunnen de feiten melden bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de FOD Economie. Dankzij de verschillende meldingen van bedrog krijgt de ADCB een globaal beeld van de verdachte praktijken ten aanzien van consumenten in BelgiŽ. De ADCB kan in het kader van haar bevoegdheden optreden, en werkt samen met andere controleoverheden wanneer de materie niet binnen haar bevoegdheden valt.

Wat de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de FOD Economie betreft, kreeg ik graag volgende cijfers:

1) Hoeveel meldingen van een vermoeden van consumentenbedrog komen er jaarlijks binnen bij de ADCB?

2) Hoeveel verzoeken tot onderzoek naar het economische gedrag van de betrokken ondernemingen worden jaarlijks door de ADCB gedaan?

a) Hoeveel van deze onderzoeken gebeuren naar een aanbieder die in BelgiŽ gevestigd is?

b) Hoeveel onderzoeken gebeuren naar een aanbieder die niet in BelgiŽ gevestigd is?

c) Hoeveel onderzoeken van de ADCB worden uiteindelijk overgemaakt aan de procureur des Konings?

Graag deze cijfer per jaar sinds 2008 en per provincie.

Antwoord ontvangen op 11 februari 2014 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen :

1) Om snel te kunnen inspelen op de aanvallen die professionelen en consumenten zonder onderscheid aantasten werd een “antibedrog”-cel in 2002 opgericht binnen de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB). Deze berustte op vier pijlers: snelheid van handelen, informatie aan het publiek, opsporen van de bedriegers en zoeken naar oplossingen voor de geleden schade.

Oplichtingen worden nu verspreid via alle media die op de markt bestaan: mailings, internet, fax, telefoon, SMS, e-mails,… en ze kennen geen grenzen meer. Daarom werd de “antibedrog”-cel in december 2010 door een platform tegen massafraude vervangen. Massafraude staat voor alle vormen van fraude waarbij gebruik wordt gemaakt van massacommunicatietechnieken, zoals telemarketing, internet en massamailings (postbedelingen), die tot doel hebben contact te leggen en te communiceren met (potentiële) slachtoffers.

Het is dus moeilijk accurate cijfers van 2008 tot vandaag mee te delen aangezien de gebruikte classificatie zelf veranderd is. Bovendien zijn de cijfers slechts op nationaal niveau beschikbaar.

Zo ontving de ADCB min of meer 750 meldingen van consumentenbedrog in 2008 en in 2009, 1 200 in 2010, 1 300 in 2011 en 1 800 in elk van de laatste twee jaren.

2) a) en b) Wat het aantal onderzoeken betreft dient eerst opgemerkt te worden dat een deel van al deze meldingen sensu stricto niet onder de bevoegdheden van de ADCB valt. Het begrip van “consumentenbedrog” staat voor een groot aantal handelingen die variëren van oneerlijke praktijken tot oplichting, die onder de bevoegdheid van de gerechtelijke overheden valt. Dat is bijvoorbeeld het geval van aanklachten betreffende frauduleuze spam, Nigeriaanse brieven,…

Een vijftigtal onderzoeken worden jaarlijks door de ADCB georganiseerd met betrekking tot consumentenbedrog. Ook al zijn de meeste betrokken plegers buiten België gevestigd, worden toch wel gepaste maatregelen genomen, ofwel door grensoverschrijdende samenwerking, ofwel via de dienstverleners die als tussenpersonen optreden zoals bijvoorbeeld de verstrekkers van telecommunicatiediensten, ofwel door processen-verbalen die naar de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel doorgestuurd worden.

c) In het kader van bedrog worden de vastgestelde inbreuken systematisch aan het parket gemeld gezien de aard van de inbreuken en de omvang van de potentiële schade.