Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10781

van Inge Faes (N-VA) d.d. 9 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Incassobureaus - Aanvragen tot inschrijving - Weigeringen - Klachten

schuldvordering
schuld
bescherming van de consument
schuldenlast
officiŽle statistiek

Chronologie

9/1/2014 Verzending vraag
11/2/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10781 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om de activiteit minnelijke invordering van schulden ten aanzien van consumenten te kunnen uitoefenen, moet men zijn ingeschreven bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. Hiertoe beantwoordt men aan een aantal voorwaarden (bijvoorbeeld op het vlak van het bewijs van goed gedrag en zeden, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een derdenrekening). Dergelijke inschrijving betekent echter niet noodzakelijk dat de persoon in kwestie geen inbreuken op de wet zou plegen. Indien er inbreuken worden vastgesteld, kan deze inschrijving wel geschrapt of geschorst worden.

1) Hoeveel aanvragen tot inschrijving als incassobureau bij de FOD Economie worden jaarlijks ingediend?

2) Hoeveel aanvragen tot inschrijving als incassobureau worden jaarlijks door de FOD Economie geweigerd, wat is telkens de reden van de weigering?

3) Hoeveel klachten over incassobureaus komen er jaarlijks binnen bij de FOD Economie, wat is telkens de reden voor deze klacht?

Graag hierbij telkens een onderverdeling per rechtspersoon, handelsvennootschap, vzw of natuurlijk persoon die de activiteit minnelijke invordering van schulden ten aanzien van consumenten wenst uit te oefenen.

Graag ook deze cijfers per jaar sinds 2008.

Antwoord ontvangen op 11 februari 2014 :

Ziehier mijn antwoord op de vragen van het geachte lid:

1) Het aantal aanvragen tot inschrijving bedraagt:

Een onderverdeling per rechtspersoon, VZW, handelsvennootschap of natuurlijk persoon kan er niet worden gemaakt wegens technische beperkingen van de databank.

2) De inschrijving werd twee keer geweigerd ingevolge een veroordeling van de zaakvoerder (als gefailleerde of gevangenisstraf) en een keer omdat de naam van de vennootschap niet conform de wet was (zij liet verkeerdelijk uitschijnen dat de invordering uitgaat van een gerechtelijke overheid, een ministerieel ambtenaar of een advocaat)

Als de aanvraag onvolledig is (bijvoorbeeld ontbreken van uittreksel strafregister, beroepsaansprakelijkheidsverzekering), en de aanvrager niet meer reageert op de vraag om die gegevens over te maken, dan wordt de aanvraag zonder verder gevolg geklasseerd. Hierover worden echter geen cijfers bijgehouden.

3) Het aantal klachten over incassobureaus dat jaarlijks worden ingediend bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie bedraagt:

Ook hier kan een onderverdeling per rechtspersoon, VZW, handelsvennootschap of natuurlijk persoon niet worden gemaakt wegens technische beperkingen van de databank.

De meeste klachten gaan over het belagen van de consument, wanneer deze uitdrukkelijk en gemotiveerd zijn schuld heeft betwist, en de oorsprong van de aangerekende kosten. Daarnaast worden er ook veel vragen gesteld over de wettelijkheid van de tussenkomst van een incassobureau en hoe de consument hierop moet reageren.