Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10029

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 oktober 2013

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht

computercriminaliteit
mobiele telefoon
gegevensbescherming
computervirus
mobiele communicatie

Chronologie

4/10/2013Verzending vraag
6/11/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031

Vraag nr. 5-10029 d.d. 4 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste jaren is cybercrime aan een ware opmars bezig over de hele wereld. Daar waar voorheen vooral computers het primaire slachtoffer van deze criminelen waren, merken verschillende experts op dat cybercriminelen hun activiteit ook naar de mobiele toestellen (gsm , tablet, ) verplaatsen. Uit het zogenaamde Norton Report 2013, een toonaangevend rapport inzake cyberbeveiliging, blijkt dat zo'n 48 % van de smartphone- en tabletgebruikers geen maatregelen neemt om hun mobiele toestellen te beveiligen. Dit valt toch aan te raden, omdat hackers mogelijk hierdoor toegang hebben tot allerlei persoonlijke en professionele data.

Graag had ik volgende vragen gesteld:

1) Zijn er de jongste drie jaar reeds vaststellingen gedaan met betrekking tot besmette smartphones of tablets door een virus/malware/spyware/enz.? Kunt u deze cijfers meedelen?

2) Hebt u een beeld van het aantal personeelsleden die via hun smartphone of tablet toegang hebben tot professionele data (bijvoorbeeld via cloud computing)? Kunt u deze cijfers meedelen?

3) Indien neen op de vorige vraag: acht u het nodig om het gebruik van smartphones en tablets door uw personeel beter in kaart te brengen, aangezien hun toestellen mogelijk een toegangspoort voor cybercriminelen kunnen zijn naar professionele gegevens? Kunt u toelichten waarom wel of niet?

4) Wordt er toegezien op de koppeling van tablets of smartphones met de informatica van op het werk? Waarom wel of niet?

5) Indien uw diensten informatie krijgen over het beveiligen van de informatica en de gevaren hieromtrent, is er dan ook aandacht voor de beveiliging van mobiele apparaten, zoals tablets of smartphones? Indien ja, op welke manier? Indien neen, acht u dit nodig?

6) Hebt u cijfers over het aantal personeelsleden die een smartphone of tablet gekregen hebben van hun werkgever, en kunt u deze cijfers meedelen?

7) Zijn uw informatici voldoende op de hoogte van deze trend? Indien neen, is dit volgens u noodzakelijk? Indien ja, op welke manier spelen zij hierop in?

Antwoord ontvangen op 6 november 2013 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Dienst Vreemdelingenzaken

1. Er waren geen zulke vaststellingen.

2. Personeelsleden hebben met een smartphone of tablet enkel toegang tot hun mailbox en/of agenda.

3. Niet van toepassing.

4. Er wordt een strikt beleid gevoerd waarbij de toegang tot de bedrijfskritische informatie afgeschermd wordt voor externe netwerken.

5. Alle huidige gebruikers werden gewezen op het risico van datamisbruik bij verlies of diefstal van de smartphone en/of tablet. Er werd tevens aangeraden een blokkeringsscherm in te stellen om toegang tot informatie te beveiligen. Deze instelling wordt standaard toegepast bij nieuwe activatie.

6. Er zijn 64 medewerkers die een smartphone of tablet van het departement hebben.

7. De informatici zijn op de hoogte van de thematiek, hoewel smartphones en tablets geen toegang geven tot bedrijfskritische informatie en dus geen ernstig risico vormen.

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

1. Er waren geen zulke vaststellingen.

2. Personeelsleden hebben met een smartphone of tablet enkel toegang tot hun mailbox en/of agenda.

3. Niet van toepassing.

4. De medewerkers krijgen geen toegang tot het netwerk vanop smartphone/tablet omwille van veiligheidsredenen.

5. Niet van toepassing.

6. 7 personen kregen een smartphone ter beschikking.

7. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zal binnen korte tijd onderzoeken aan wie en onder welke voorwaarden in de toekomst smartphones en/of tablets ter beschikking kunnen worden gesteld. Hierbij zal er bijzondere aandacht worden geschonken aan het aspect beveiliging.

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

1. Er waren geen zulke vaststellingen.

2. Personeelsleden hebben met een smartphone of tablet enkel toegang tot hun mailbox en/of agenda.

3. Niet van toepassing.

4. De medewerkers krijgen geen toegang tot het netwerk omwille van veiligheidsredenen.

5. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) is zich bewust van de problematiek en acht het nodig hieraan aandacht te schenken en de nodige opleiding aan de ICT-dienst te geven.

6. 19 personeelsleden hebben een smartphone of tablet gekregen.

7. De ICT-dienst is op de hoogte van cybercriminaliteit en acht het noodzakelijk hieraan aandacht te schenken en hiervoor de nodige vormingen te krijgen.

Fedasil

1. Er waren geen zulke vaststellingen.

2. Personeelsleden hebben met een smartphone of tablet enkel toegang tot hun mailbox en/of agenda.

3. Niet van toepassing.

4. De enige verbinding is de link tussen de BlackBerry-server en onze mail server. Deze koppeling wordt verzorgd door BlackBerry zelf.

5. Niet van toepassing, gezien de BlackBerry-smartphones een connectie maken via een eigen beveiligd netwerk.

6. 25 medewerkers beschikken elk over een smartphone.

7. Zie 5.

Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie

1. Er waren geen zulke vaststellingen.

2. Personeelsleden hebben met een smartphone of tablet enkel toegang tot hun mailbox en/of agenda.

3. Niet van toepassing.

4. De medewerkers krijgen geen toegang tot het netwerk omwille van veiligheidsredenen.

5. Niet van toepassing.

6. 20 personen beschikken over een tablet.

7. De ICT-dienst configureert tablets en smartphones en is op de hoogte van de aan deze toestellen verbonden beveiligingsrisico’s.