Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-989

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 mei 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Aviaire influenza - Nieuw koninklijk besluit - Effect op de duivensport

zoönose
nationale uitvoeringsmaatregel
pluimvee
dierenziekte
vogel
infectieziekte
vogelgriep

Chronologie

16/5/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 )
10/7/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-990

Vraag nr. 4-989 d.d. 16 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vorig jaar meldde de toenmalige minister van Volksgezondheid dat hij aan het werken was om het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle op te splitsen in twee koninklijke besluiten. Het oorspronkelijk koninklijk besluit zou behouden worden voor de Newcastle disease. Alle artikels met betrekking tot aviaire influenza zouden geschrapt worden en in een nieuw koninklijk besluit worden gegoten, conform de Europese richtlijn (2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van richtlijn 92/40/EEG). Europa vroeg aan de Lidstaten om deze richtlijn om te zetten in nationale wetgeving tegen juni 2007. Die deadline werd niet gehaald. Er diende nog advies ingewonnen te worden van de Begroting, Gewesten en Gemeenschappen en de Raad van State.

Blijkbaar heeft de Raad van State een resem opmerkingen gemaakt waardoor het ontwerp van koninklijk besluit herschreven moest worden.

Vandaar mijn vragen:

1. Welke is de timing voor het koninklijk besluit met betrekking tot aviaire influenza?

2. Klopt het dat dit koninklijk besluit nog steeds niet is uitgevoerd?

3. Worden de verschillende betrokken partijen (waaronder de duivenbond en organisatoren van wedstrijdvluchten met duiven) betrokken in het overleg?

4. Worden wedstrijdduiven in het ontwerp van koninklijk besluit als “ander in gevangenschap gehouden pluimvee” gedefinieerd?

5. Wordt er rekening gehouden met de specificiteit van wedstrijdduiven die het vogelgriepvirus niet kunnen overdragen (conform 2005/94/EG – afdeling 6 – Afwijkingen en aanvullende bioveiligheidsmaatregelen – artikel 33 – afwijkingen – punt 4: “In afwijking van de afdelingen 3 en 4 kunnen de Lidstaten bij uitbraken van HPAI aan de hand van een risicobeoordeling specifieke maatregelen nemen inzake de verplaatsing van wedstrijdduiven naar, uit en binnen de beschermings- en toezichtsgebieden. “)? Dit met als doel om wedstrijdvluchten – onder eventueel strikte voorwaarden – van duiven boven ons grondgebied door te kunnen laten gaan bij uitbraak van vogelgriep en te vermijden dat deze niet door kunnen gaan en zo een domper zetten op een hobbysport die het sowieso al moeilijk heeft?

6. Indien er reeds een ontwerp van koninklijk besluit bestaat, is het mogelijk om hiervan inzage te krijgen?

Antwoord ontvangen op 10 juli 2008 :

Het antwoord op uw vraag valt niet tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, mevrouw Laruelle, minister van Landbouw (schriftelijke vraag nr. 4-990).